Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biotechnologie lentikats a čistírny odpadních vod (ČOV)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biotechnologie lentikats a čistírny odpadních vod (ČOV)"— Transkript prezentace:

1 Biotechnologie lentikats a čistírny odpadních vod (ČOV)

2 Obsah prezentace Biotechnologie lentikats v ČOV
Co je Biokatalyzátor lentikats Srovnání Biotechnologie lentikats s klasickými technologiemi Oblasti použití v čištění odpadních vod Naši partneři, reference a zkušenosti Co Vám nabízíme Kontakty

3 Biotechnologie lentikats v čistírenství odpadních vod
Společnost LentiKat‘s a.s. pokračuje v 9letém výzkumu a vývoji nové technologie biologického čištění odpadních vod. Biotechnologie lentikats dokáže odstraňovat vysoké i nízké koncentrace dusíkatého znečištění z odpadních vod s účinností 98 % a více. Jsme specialisté na efektivní odstraňování dusíkatého znečištění. Jsme velmi flexibilní a dokážeme připravit řešení šité na míru konkrétní potřebě.

4 Co je to Biokatalyzátor lentikats?
Unikátní tvar nosiče a originální princip imobilizace umožňuje uzavřít volné enzymy nebo mikroorganismy (bakterie, kvasinky, plísně) do pevného pórovitého nosiče z polyvinylalkoholu (PVA), jehož výhodou jsou: Vynikající fyzikálně - mechanické vlastnosti, které poskytují dlouhodobou mechanickou stabilitu Obtížná biologická odbouratelnost Nulová toxicita Biokatalyzátor lentikats umožňuje snadnou separaci enzymů a mikroorganismů od okolního media, která zajistí mnohonásobné opakovatelné použití. Biotechnologie mění svět… 4

5 Biotechnologie lentikats
Pevné nosiče vs. tradiční ověřená technologie nový postup pro osvědčenou technologii nárůst biomasy na povrchu nosiče biomasa uzavřená uvnitř pórovitého nosiče samovolný nárůst biomasy s proměnlivým složení od počátku vysoce aktivní, přesně definované složení a aktivita biokatalyzátor je aktivní i ve velmi vysokých provozních koncentracích limitace nižší pracovní koncentrace

6 Jak funguje Biokatalyzátor lentikats?
Díky maximálnímu povrchu a současně minimálnímu objemu Biokatalyzátoru lentikats se výrazně potlačují difúzní limitace spojené s dopravou substrátu dovnitř čočky a produktu ven z čočky. 6

7 Nitrifikace Amonný dusík je oxidován na dusitany bakterií Nitrosomonas
(N. europaea, N. oligocarogenes, …) nebo Nitrosococcus, Nitrosospira and Nitrosolobus. NH4+ +1,5 O2 → NO H+ + H2O Dusitany jsou oxidovány na dusičnany bakterií Nitrobacter (N. agilis, N. winogradskiy) nebo Nitrospira aNitrococcus. NO ,5 O2 → NO3- Nitrifikace – sumární rovnice: NH O2 → NO3- + H+ + H2O 7

8 Denitrifikace Denitrifikace = jednokrokový biochemický proces
Denitrifikační bakterie (Paracoccus, Pseudomonas) využívá dusičnanový dusík jako elektron akceptor namísto kyslíku, přičemž vytváří molekulu plynného dusíku. Ared + NO3- → N Aox + energie Denitrifikace - sumárně: Ared + NO3- → N Aox + energie

9 Biotechnologie lentikats – uspořádání

10 Vaše potřeba Plnit požadavky a limity na výstupní koncentrace dusíkatého znečištění. 2. Intenzifikovat ČOV bez nutnosti její rozsáhlé rekonstrukce. 3. Snížit investiční a provozní náklady při výstavbě nové ČOV. 4. Zefektivnit proces nitrifikace a denitrifikace. 5. Být ekologičtější (úspora elektrické energie, méně odpadu, nižší produkce kalu, …). 6. Být prostě lepší a efektivnější (úspora investičních a/nebo provozních nákladů).

11 Srovnání Biotechnologie lentikats a klasické technologie čištění odpadních vod
Zmenšení objemu nádrží v nitrifikaci a denitrifikaci a eliminace usazovacího tanku. Nižší spotřeba el. energie, nižší spotřeba organického substrátu, nižší spotřeba kyslíku v nitrifikaci. Méně odpadu, nižší produkce kalu, zmenšení zásobníku kalu. Vysoká provozní stabilita. Schopnost reagovat na vysokou kolísavost koncentrací. Chcete být efektivnější? Chcete být ekologičtější? LentiKat´s a.s. je pro Vás ten správný obchodní partner

12 Výhody Biokatalyzátoru lentikats 1. Snížení reakčních objemů
Vyšší koncentrace nitrifikačních a denitrifikačních organismů. Vyšší reakční rychlost - [kolem mg N (NH4+, NO3-) za hodinu na kg Biokatalyzátoru lentikats]. Krátké doby zádrže v nitrifikaci (10 – 30 hod) a denitrifikaci (0,5 – 2 hod). Snížení objemu reakčních nádrží. Aktivovaný kal – 5% nitrifikačních organismů BL – 100% nitrifikačních organismů X

13 Výhody Biokatalyzátoru lentikats 2. Nižší spotřeba provozních surovin
Aktivovaný kal Biotechnologie lentikats Kyslík a organický substrát spotřebováván pouze na biochemickou reakci, nikoliv i na tvorbu nové biomasy. Úspora elektrické a tepelné energie v menších nádržích.

14 Výhody Biokatalyzátoru lentikats 3. Nižší produkce kalu
Systém s aktivovaným kalem Systém s BL Akt.N DN BL mikrosíto kalové hospodářství V BL jsou bakterie imobilizované, tzn. odpadá potřeba tvorby nové biomasy, k nárůstu dochází pouze v malé míře (2 g/m3 při koncentraci BSK5 do 50 mg/l). U průmyslových vod s nízkým obsahem organických látek může být produkce kalu minimální.

15 Výhody Biokatalyzátoru lentikats 4. Vysoká provozní stabilita
Pórovitá slupka chrání mikroorganismy, uvnitř čočky se vytváří „mikroklima“ » vyšší odolnost vůči chemickým šokům. Vysoká koncentrace mikroorganismů » vysoká pracovní koncentrace (až mg/l N-NH4+, 10 g/l N-NO3-). Dlouhá životnost Biokatalyzátoru – garance 1,5 až 3 roky.

16 Výhody Biokatalyzátoru lentikats 5
Výhody Biokatalyzátoru lentikats 5. schopnost reagovat na vysoké kolísání koncentrací Systém je díky možnosti přesného dávkování Biokatalyzátoru lentikats možno přesně nastavit a efektivně řídit s účinností 98 % a více. Maximální kapacita systému – množství Biokatalyzátoru lentikats v nádrži s aktivitou při optimálních podmínkách. Aktuální výkon systému – je možné řídit regulací přidávaného vzduchu/organického substrátu. Biotechnologie mění svět…

17 Co získáte? 1. Úsporu peněz neutíkají Vám peníze za poplatky a pokuty,
úspora provozních nákladů (nižší spotřeba organického substrátu, snížení nákladů na regeneraci a likvidaci kalu), úspora investičních nákladů (intensifikujete ČOV bez její rozsáhlé rekonstrukce a zvětšování objemu reakčních nádrží). 2. Úsporu prostoru (zmenšení objemu reakčních nádrží). 3. Jste ekologičtější (nižší spotřeba el. energie, méně odpadu, …). 4. Redukci kalového hospodářství. Snížení provozních rizik (řízený proces, výkon i při nižších teplotách, vysoká provozní stabilita).

18 Oblasti použití Komunální odpadní vody Průmyslové odpadní vody
intenzifikace stávajících ČOV bez jejich rozsáhlé rekonstrukce za účelem snížení odtokových koncentrací dusíku Průmyslové odpadní vody odstraňování vysokých koncentrací dusíkatého znečištění (N-NH4+,,N-NO3-, ,N-NO2- ) a speciálních organických látek Bioplynové stanice odstraňování dusíkatého znečištění z fugátu před jeho vypuštěním do recipientu/ČOV

19 1. Intenzifikace komunálních ČOV odstraňováním dusíku z kalové vody
Alternativa 1

20 1. Intenzifikace komunálních ČOV odstraňováním dusíku z kalové vody
Systém efektivně odstraní dusík z kalové vody, který může představovat až 10–20 % celkového dusíku přicházejícího na biologickou část linky ČOV. Násobné snížení investičních nákladů ve srovnání s klasickým navyšováním kapacit celé ČOV – velmi malé nádrže. Systém je možné aplikovat na ČOV s odvodňováním stabilizovaného kalu a je limitován obsahem dusíku v kalové vodě.

21 1. Intenzifikace komunálních ČOV odstraňováním dusíku z kalové vody
Alternativa 2

22 1. Intenzifikace komunálních ČOV odstraňováním dusíku z kalové vody
Alternativa 2 Nutná důkladná analýza stávajícího systému. Posouzení denitrifikační kapacity usazovací nádrže a následného biologického stupně. Náklady snížené o denitrifikační stupeň – cca ½ nákladů varianty 1. Možnost kdykoliv doplnit o denitrifikační stupeň.

23 2. Intenzifikace komunálních ČOV odstraňováním zbytkového dusíku z výstupu z ČOV

24 2. Intenzifikace komunálních ČOV odstraňováním zbytkového dusíku z výstupu z ČOV
Vhodné na jakoukoliv ČOV, která překračuje odtokové limity dusíku. U většiny municipálních ČOV je obvykle nutné pro dočištění zařadit pouze denitrifikační stupeň, tzn. výstavba pouze jednoho reaktoru. Násobné snížení investičních nákladů ve srovnání s klasickým navyšováním kapacit celé ČOV – velmi malé nádrže. Systém pracuje ve studené vodě pomaleji, Biokatalyzátor lentikats má ale delší životnost (2–3 roky). Systém je možné nastavit přímo na požadovanou potřebu a dále účinně řídit regulací množství Biokatalyzátoru lentikats.

25 3. Odstraňování nízkých i vysokých koncentrací dusíku z průmyslových odpadních vod
Jednoduchý, kompaktní a vysoce efektivní systém. Eliminace organického substrátu v nitrifikaci pro nárůst biomasy (v porovnání se systémem s biomasou v suspenzi). Významné snížení provozních nákladů ve srovnání s klasickými metodami. Systém je možné nastavit přímo na požadovanou potřebu. Vyšší odolnost proti působení vnějších vlivů (kolísavá koncentrace dusíku, pH, přítomnost těžkých kovů, apod.). Stabilita celého systému, možnost jednoduché regulace.

26 4. Odstraňování dusíku z odpadních vod se značnou kolísavostí koncentrace dusíkatého znečištění (průmysl, dálniční odpočívky, hotely) Celková kapacita systému je nastavena množstvím Biokatalyzátoru lentikats. Momentální výkon je řízen množstvím dávkovaného kyslíku/substrátu. Možnost jednoduché automatické regulace. Vysoká stabilita celého systému. Značné snížení provozních i investičních nákladů. Biotechnologie mění svět…

27 5. Odstraňování dusíkatého znečištění z fugátu z bioplynových stanic
Pracovní koncentrace N-NH4+ je u Biotechnologie lentikats až 1000 mg/l, tzn. cca 5x vyšší než u systému s aktivovaným kalem. Účinnost odstranění 98 % a více, možné nastavit na požadovanou hodnotu. Vhodné pro předčištění fugátu před vypuštěním do recipientu/ČOV. Možné použití čistého kyslíku pro nitrifikaci. Vhodné i jako dočištění po aplikaci jiných metod odstraňování dusíku.

28 6. Speciální aplikace Biotechnologie lentikats v čištění odpadních vod
Eluáty po regeneraci iontoměničových kolon vysoká koncentrace dusičnanového dusíku (až 2,5 g/l N-NO3-), vysoká koncentrace anorganických solí (až 20 g/l NaCl), poskytuje možnost opakovaného využití regeneračního roztoku. Selektivní biodegradace selekce, kultivace a imobilizace vhodných kultur k odstraňování biologicky těžko odbouratelných látek.

29 Další obory vhodné pro aplikace Biotechnologie lentikats:
lihovarnictví – výroba bioetanolu, farmacie – výroba robustních biokatalyzátorů, potravinářství – zpracování syrovátky, výroba speciálních sacharidů a sirupů. Biotechnologie mění svět…

30 Proč Biotechnologie lentikats?
Je to vysoce efektivní, investičně a provozně nenáročná metoda na odstraňování dusíkatého znečištění z odpadní vody. Při odstraňování vysokých koncentrací dusíkatého znečištění je to jediné ekonomické řešení. Poskytujeme garance na dohodnuté a odsouhlasené parametry výstupní vody.

31 Co Vám nabízíme? Pokud jsme ve Vás vzbudili zájem si Biotechnologii lentikats otestovat, jsme připraveni dodat takové množství Biokatalyzátoru a poskytnout takovou spolupráci, abyste si byli schopni na Vaší čistírně či bioplynové stanici velmi jednoduše naše výsledky ověřit. První reference jsou pro každou firmu, která přináší něco nového, ty nejdůležitější. Nabízíme Vám proto excelentní podmínky tak, abyste žádná velká rizika nemuseli podstupovat.

32 Servis Biotechnologie lentikats
Kontroly parametrů vstupní a výstupní vody. Monitorování aktivity Biokatalyzátoru lentikats. Dodržování stanoveného technologického postupu a technologických podmínek. Obměny Biokatalyzátoru lentikats v takových intervalech a takových objemech, aby byly vždy zajištěny požadované parametry Biotechnologie lentikats. Likvidace použitého Biokatalyzátoru lentikats.

33 Naši významní partneři v oblasti průmyslových aplikací
Centroprojekt a.s., Štefánikova 167,   Zlín ASIO s.r.o., Tuřanka 1, Brno Fermenta Biotech, DIL Complex, Ghodbunder Road, Thane (West) , Maharashtra, India RUDOS Ružomberok, s.r.o., Štiavnička 190, P. O. Box 112, Ružomberok, Slovenská republika geniaLab®, BioTechnologie-Produkte und Dienstleistungen Gmbh Büchnerstraße 7, Braunschweig, Germany 33

34 Naši významní partneři v oblasti vývoje a výzkumu
VŠCHT Praha, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, Technická 5, Praha 6 Mikrobiologický ústav akademie věd ČR, Vídeňská 1083, Praha 4, Krč STU Bratislava, Fakulta chemické a potravinářské technologie, Ústav biotechnologie a potravinářství, Radlinského 9, Bratislava, Slovenská republika TUL Liberec, Studentská 2, Liberec Fermenta Biotech, DIL Complex, Ghodbunder Road, Thane (West) , Maharashtra, India UJEP, Fakulta životního prostředí, Hoření 13, Ústí nad Labem 34

35 Naše reference a zkušenosti
Koncové dočištění ČOV Ostrov u Macochy 1000 EO – odstranění dusíku, fosforu a CHSK na odtoku. Odstranění fluktuací dusíku na odtoku z ČOV ze závodu Baxter Bioscience s.r.o EO. Semikontinuální a kontinuální pilotní nitrifikace a denitrifikace na kalových vodách na ČOV od 15 tis., 35 tis. a 640 tis.EO Kontinuální nitrifikace kalové vody na ČOV Litoměřice EO 35

36 Kontakty Sídlo společnosti: Výrobní závod a laboratoře:
LentiKat´s a.s. Evropská 423/178 Praha 6 Česká republika Tel.: Fax: Výrobní závod a laboratoře: Pod Vinicí 83 Stráž pod Ralskem Tel.: Fax: 36


Stáhnout ppt "Biotechnologie lentikats a čistírny odpadních vod (ČOV)"

Podobné prezentace


Reklamy Google