Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotně-sociální pracovník v nemocnici

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotně-sociální pracovník v nemocnici"— Transkript prezentace:

1 Zdravotně-sociální pracovník v nemocnici
Nemocnice Český Těšín a.s. Mgr. Marcela Kotajná

2 Sociální práce ve zdravotnictví je oblastí, kde se péče zdravotní prolíná s péčí sociální a je součástí léčebného a ošetřovatelského procesu. Pomoc pacientovi při řešení sociálních problémů poskytujeme v případech: kdy toho není schopen sám, rodina tuto péči poskytnout nemůže; nechce, nebo pokud pacient rodinu nemá.

3 „Rozptýlení” pro pacienty
canisterapie pastorační pracovnice bohoslužby dobrovolníci z organizace ADRA vystoupení dětí ze základní školy výstava a prodej výrobků z chráněných dílen

4 Zjištění potřeby sociální péče
při příjmu sestra zjišťuje sociální situaci pacienta v rámci ošetřovatelské anamnézy. sociální pracovník (dále SP) provádí sociální šetření u personálem hlášených pacientů nebo u těch, kteří SP sami či prostřednictvím jiné osoby požádají o pomoc

5 Zjištění potřeby sociální péče
zjistí-li sám SP potřebné pacienty na odděleních nemocnice, kteří se v důsledku své nemoci nebo blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci, tak je v nejbližší možné době kontaktuje

6 Sociální péče v průběhu hospitalizace
SP navrhuje možnosti řešení životní situace pacienta včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření ve spolupráci s pacientem, rodinou a zdravotnickými pracovníky a dle potřeby se podílí na jejich realizaci

7 Sociální péče v průběhu hospitalizace
SP poskytuje pacientům bezplatné sociální poradenství – tj. podává informace týkající se zajišťování jejich nároků, podává návrhy na přiznání dávek sociální péče, příspěvku na péči SP dává podněty k zahájení soudního řízení (zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům, opatrovnictví)

8 Sociální péče v průběhu hospitalizace
SP zajišťuje podle potřeby styk pacienta s jeho sociálním prostředím, osamělým pacientům po dobu hospitalizace je nápomocný k vyřizování osobních záležitostí a potřeb.

9 Zajištění sociálních služeb po propuštění
SP zajišťuje sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo jeho důsledkům a napomáhá integraci pacientů zajišťuje příslušné terénní služby (pečovatelská služba, agentury domácí péče, osobní asistence…)

10 zprostředkovává přijetí pacientů v odborných léčebných ústavech (LDN, Hospic, oddělení ošetřovatelské péče v jiných zdravotních zařízeních aj.); podání žádostí k umístění v domovech pro seniory, azylových domech aj. spolupracuje se sociálními pracovníky jiných zdravotnických a sociálních zařízeních poskytujícími sociální služby

11 Z jakých nejčastějších důvodů pacienti potřebují pomoc?
věk (ohroženou skupinou jsou hlavně senioři, a nyní také osoby mladší neschopné se o sebe postarat z důvodu špatného zdravotního stavu a samozřejmě děti) osamělost dlouhodobá nebo nevyléčitelná nemoc handicap (pohybový, smyslový, mentální, aj.)

12 Z jakých nejčastějších důvodů pacienti potřebují pomoc?
psychická choroba, demence – domovy se zvláštním režimem závislosti (alkohol, drogy, hry aj.) – Armáda Spásy, Modrý kříž nezajištěné bydlení (osoby bez přístřeší) – ubytovny, azylové domy, noclehárny, denní centra hmotná nouze

13 Základní činnosti SP dosílky důchodu do nemocnice – z důvodu dlouhodobé hospitalizace pacientů vyřízení nároku na starobní nebo invalidní důchod (vyřizuje česká správa sociálního zabezpečení) vyřízení občanského průkazu

14 Základní činnosti detenční řízení – korespondence se soudem ohledně pacientů, kteří nedali souhlas s hospitalizací sociální lůžka – jednání se zájemcem o službu, sepisování smluv, individuální plánování, vyúčtování aj. standardy kvality – tvorba a neustálé pracování na standardech

15 Základní činnosti vypisování žádostí o přijetí do pobytových sociálních služeb, nemocničních zařízení aj. dědické řízení – ohlášení soudu o pozůstalosti pacienta případně přihlášení dlužné částky za hospitalizaci sepisování smluv o úschově cenností účast na poradách

16 Základní činnosti zajištění propuštění pacienta (vypsání poukazu domácí ošetřovatelské péče, pečovatelské služby aj.) komunikace s rodinou, úřady aj. zajištění příjmů pacientů do nemocnice – tzn. přijetí pacientů z jiných nemocnic na oddělení

17 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Co potřebujete znát? Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. zejména: § 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a Standardy kvality (Příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb)

18 § 52 Zákona 108/2006 Sb. ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče

19 § 52 Zákona 108/2006 Sb. do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

20 Co potřebujete znát? znalost různých cílových skupin – v nemocnici přijdete do styku s každou věkovou kategorií znalost vyřizování sociálních dávek (příspěvku na péči, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku/doplatku na bydlení, nároku na kompenzační pomůcky)

21 Co Vám v práci může pomoci?
vytvořit si seznam poskytovatelů sociálních služeb v nejbližším i vzdáleném okolí seznam půjčoven kompenzačních pomůcek seznam poskytovatelů domácí ošetřovatelské péče a pečovatelských služeb - vyhledávání v zákonech

22 Co Vám v práci může pomoci?
znalost zákoníku práce 2012

23 Co Vám v práci může pomoci?
chodit na společná setkávání sociálních pracovníků účastnit se komunitního plánování dobré vztahy a spolupráce s úřady sledovat změny v sociální problematice účast na supervizích ve volném čase - odreagování

24 Pojmy detenční řízení – týká se všech osob, které při přijetí do nemocnice nedaly souhlas s hospitalizací opatrovník – zastupuje osobou ve všech právních úkonech na základě rozhodnutí soudu zmocněnec – zastupuje osobu v určitých právních úkonech na základě rozhodnutí notáře nebo plné moci

25 Pojmy zvláštní příjemce důchodu zvláštní příjemce příspěvku na péči
MRSA

26 Příklad č. 1-pan Ondřej pan Ondřej, 53 let, nekomunikující, imobilní, svobodný, bezdětný, bez příjmu, s trvalým bydlištěm, rodinný příslušník pouze bratr. byl přeložen na interní odd. Nemocnice Český Těšín z Karvinské nemocnice, kde byl přijat po určité události na ARO.

27 Pan Ondřej neodkladně byla : podána žádost o invalidní důchod,
žádost o příspěvek na péči vč. zvláštního příjemce PnP, k OS (Okresní soud) byl podán podnět ke zbavení způsobilosti k právním úkonům, na MěÚ Český Těšín podány všechny uvedené informace s žádostí o součinnost s řešením jeho situace

28 Pan Ondřej pacient byl v rámci nemocnice přeložen na oddělení odborné ošetřovatelské péče a po třech měsících na odd. pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení v ČT, kde setrval do svého ústavního umístění, cca 2 roky.

29 Příklad č. 2-pan Gustav pan Gustav, 60tiletý, vdovec , zajištěn důchodem, bydlel v demoličním domku, rodinné zázemí nefunkční (s vlastními dětmi se několik let nestýká, nevlastní syn pobývá v zahraničí). Pacient se pohybuje pomoci mechanického vozíku. Z dokumentace zjištěno, že se jedná o osobu konfliktní se sklonem k alkoholu.

30 Pan Gustav do naší nemocnice byl spíše přijat ze sociálních důvodů, když den před tím, na vlastní žádost opustil dosavadní zařízení ,do kterého byl předčasem městem umístěn. Překlad z ústavu do domku zajišťovalo město, které zjistilo katastrofické podmínky v domě (proto byl přijat do nemocnice).

31 Pan Gustav město zažádalo zařízení, kde byl pacient dříve umístěn o jeho znovupřijetí, to však znovupřijetí pana Gustava striktně zamítlo. Proto jsme s městem okamžitě rozesílali nové žádosti. do doby ukončení hospitalizace na zmíněném odd. se umístění pana Gustava nepovedlo-přijat na sociální lůžka (setrval zde 1 rok a pak byl přijat do jiné pobytové sociální služby).

32 Příklad č. 3-p. Anna paní Anna , vdova, poživatelka důchodu, bydlení zajištěno v rodinném domku společně s vnukem. Rodinné zázemí naprosto nefunkční.Jmenovaná je soběstačná, z našeho pohledu relativně bez potřeby zajištění nějaké služby. Soužití s vnukem však způsobilo její neúnosnou situaci.

33 Paní Anna podařilo se nám navodit  nestranný rozhovor, pacientka se zcela svému problému otevřela a požádala nás o pomoc formou umístění v pobytové sociální službě. Soužití s vnukem bylo pro paní Annu peklem, nedokončil školu, nebyl zaměstnán a byl drogově závislý, vodil podobná individua domů, své babičce vyhrožoval,vydíral ji o peníze, rozprodával její věci.

34 Paní Anna jak jsme zjistili, pacientka již měla dříve podanou žádost do zařízení a proto jsme urychleně její možné přijetí intervenovali přímo v zařízení i prostřednictvím města, což se nám podařilo. paní Anna byla z nemocnice propuštěna přímo do domova  pro seniory.

35 Příklad č. 4-paní Jana nastávající maminka Jana, 35 let, vdaná, žijící ve společné domácnosti s manželem (otcem nenarozeného dítěte), přijatá na porodní oddělení s tím, že se rozhodla dítě po narození přenechat do adopce. Důvod nechtěla uvést. Po narození dítěte jsme opakovaně hovořili s matkou, zda své rozhodnutí nezměnila.

36 Paní Jana připravili jsme potřebné formality a telefonicky se kontaktovali s KÚ v Opavě, který si pro dítě přijel. Informovali nás, že je pro něj vytypovaná vhodná rodina, kde ještě před vyřízením všech formalit o osvojení bude dítě již v rodině.   po 6 měsících nám sociální pracovnice z kojeneckého ústavu v Opavě sdělila,

37 Paní Jana že otec dítěte podal k soudu žalobu (chtěl dítě do své péče – dříve prý nevěděl, že se dítě narodilo) soud dopadl ve prospěch náhradních rodičů.

38 Paní Jana po roce se paní Jana opět objevila na porodnici s dalším těhotenstvím. I tentokrát žádala o ponechání dítěte do adopce. Abychom předešli nepříjemnostem, vyžádali jsme si stanovisko otce, který ztvrdil svůj souhlas s adopcí. Kojenecký ústav v Opavě si pro dítě přijel a bylo nám sděleno, že dítě půjde do stejné rodiny, která má již v péči jeho staršího sourozence.

39 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Zdravotně-sociální pracovník v nemocnici"

Podobné prezentace


Reklamy Google