Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSN. • úřední jazyky • angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština angličtinaarabštinačínštinafrancouzštinaruštinašpanělština.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSN. • úřední jazyky • angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština angličtinaarabštinačínštinafrancouzštinaruštinašpanělština."— Transkript prezentace:

1 OSN

2 • úřední jazyky • angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština angličtinaarabštinačínštinafrancouzštinaruštinašpanělština • generální tajemník generální tajemník • Pan Ki-mun (od roku 2007) Pan Ki-mun2007 • založení • 26. června 1945 26. června1945 • počet členských států • 192 • sídlo • New York (USA) New YorkUSA • oficiální stránky • www.un.org www.un.org •

3 Název “Spojené národy” navrhl americký prezident Franklin D. Roosevelt a poprvé jej bylo užito za druhé světové války v “Deklaraci Spojených národů” z 1. ledna 1942. Státy nejprve založily mezinárodní organizace určené ke spolupráci v konkrétních otázkách. Mezinárodní telekomunikační unie byla založena v roce 1865 pod tehdejším názvem Mezinárodní telegrafická unie a Všeobecná poštovní unie vznikla roku 1874. Obě jsou dnes specializovanými organizacemi systému OSN. V roce 1899 se v Haagu konala První mezinárodní mírová konference, jejímž cílem bylo vypracovat nástroje k mírovému řešení krizí, prevenci válek a kodifikaci pravidel boje. Konference schválila Úmluvu o mírovém řešení mezinárodních konfliktů a ustavila Stálý arbitrážní soud, který zahájil činnost v roce 1902. V roce 1945 se zástupci 50 zemí sešli v San Francisku na Konferenci Spojených národů o mezinárodním uspořádání, aby vypracovali Chartu OSN. Organizace spojených národů oficiálně vznikla 24. října 1945, kdy byla Charta ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Velkou Británií a většinou ostatních signatářských zemí OSN. Každoročně je proto 24. říjen oslavován jako Den Spojených národů.

4 Charta OSN • Charta Spojených národů je ustavující dokument světové organizace, který stanovuje práva a povinnosti členských států a ustavuje orgány a postupy fungování OSN. Jako mezinárodní smlouva kodifikuje Charta základní principy mezinárodních vztahů - od suverenity a rovnosti mezi státy až po zákaz užití síly při řešení mezinárodních sporů.

5 Cíle OSN • * udržovat mezinárodní mír a bezpečnost * rozvíjet přátelské vztahy mezi národy založené na respektování zásad rovnoprávnosti a práva na sebeurčení národů * spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských práv a svobod * být centrem pro koordinaci kroků, které národy podnikají v zájmu dosažení těchto společných cílů

6 • Cíle OSN do roku 2015:2015 • snížit chudobu a sociální vyloučení • dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání • prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti • snížit dětskou úmrtnost • zlepšit zdraví matek • boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi • zajistit environmentální udržitelnost • vybudovat globální partnerství pro rozvoj • udržovat mezinárodní mír a bezpečnost

7 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka) - IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvojIBRD • Mezinárodní asociace pro rozvoj - IDA Mezinárodní asociace pro rozvojIDA • Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství - IFADIFAD • Mezinárodní finanční korporace - IFC Mezinárodní finanční korporaceIFC • Mezinárodní výzkumný a vzdělávací ústav pro podporu žen - INSTRAWINSTRAW • Mezinárodní telekomunikační unie - ITUITU • Centrum OSN pro lidská obydlí (Habitat) - UNCHSUNCHS • Konference OSN o obchodu a rozvoji - UNCTAD Konference OSN o obchodu a rozvojiUNCTAD • Skupina vojenských pozorovatelů OSN pro dodržování dohody o odpoutání vojsk - UNDOFUNDOF • Program OSN pro rozvoj - UNDPUNDP • Program OSN pro životní prostřední - UNEPUNEP • Ozbrojené síly OSN na Kypru - UNFICYPUNFICYP • Fond OSN pro populační činnost - UNFPAUNFPA • Mezinárodní správa Kosova - UNMIKUNMIK • Mise dobrovolné pomoci OSN v Afghánistánu a Pákistánu - UNGOMAPUNGOMAP • Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky - UNHCRuprchlíkyUNHCR • Dětský fond OSN - UNICEFUNICEF • Organizace OSN pro průmyslový rozvoj - UNIDO Organizace OSN pro průmyslový rozvojUNIDO • Dočasné ozbrojené síly OSN v Libanonu - UNIFILUNIFIL

8 • Vojenská pozorovatelská skupina OSN pro Írán a Irák - UNIIMOGUNIIMOG • Institut OSN pro výcvik a výzkum - UNITARUNITAR • Vojenská pozorovatelská skupina OSN v Indii a Pákistánu - UNMOGIPUNMOGIP • Pozorovatelská skupina OSN ve Střední Americe - UNOGCAUNOGCA • Pozorovatelská skupina OSN v Libanonu - UNOGILUNOGIL • Pozorovatelská mise OSN v Ugandě a Rwandě - UNOMURUNOMUR • Ochranné a stabilizační síly OSN v bývalé Jugoslávii - UNPROFOR, IFOR, SFOR, KFORUNPROFORIFORSFORKFOR • Agentura OSN pro pomoc a zaměstnanost palestinských uprchlíků na Blízkém východě - UNRWAUNRWA • Dozorčí organizace OSN pro dodržování příměří v Palestině - UNTSOUNTSO • Univerzita OSN - UNUUNU • Světová poštovní unie - UPUUPU • Rada pro světovou výživu - WFCWFC • Rozvojový fond OSN pro ženy - UNIFEMUNIFEM • Světový potravinový program - WFP Světový potravinový programWFP • Světová organizace duševního vlastnictví - WIPOWIPO •

9 Zásady OSN • * všechny členské státy jsou suverénní a rovnoprávné * zavazují se plnit své povinnosti vyplývající z Charty * zavazují se řešit mezinárodní spory mírovými prostředky, bez ohrožování mezinárodního míru, bezpečnosti a spravedlnosti; * zavazují se poskytnout OSN veškerou pomoc při jakékoli akci, ke které Organizace na základě Charty přistoupí, a zároveň nebudou podporovat státy, vůči kterým Organizace přijala preventivní či donucovací opatření * žádné ustanovení Charty neopravňuje Spojené národy k tomu, aby se vměšovaly do otázek, které jsou výlučně vnitřní záležitostí jakéhokoli státu.

10 Rada bezpečnosti • je bezesporu nejmocnějším orgánem OSN. Zatímco usnesení ostatních orgánů jsou ve vztahu k členským státům OSN pouze doporučující, rezoluce Rady bezpečností jsou závazné a Rada může jejich splnění vynucovat i silou.OSN • Rada bezpečnosti je patnáctičlenná. Pět členů jsou tzv. stálí členové se zvláštními pravomocemi, zbylých 10 členů (nestálí členové) je voleno Valným shromážděním OSN na dvouleté období a to tak, že každým rokem se obmění pět členů.Valným shromážděním OSN • Tento orgán zasedá stále a do jeho kompetence patří : • zachování míru ve světě • řešení sporů • úprava zbrojení • používání sankcí vůči narušiteli • podnikání vojenských akcí proti agresoru • navrhuje kandidáta na generálního tajemníka • spolu s valným shromážděním volí soudce mezinárodního soudního dvoru • předkládá zprávy o svojí činnosti valnému shromáždení • Bezpečnostní rada jako jediný orgán může nařídit použití síly při řešení ohrožení míru.

11 Stálí členové • Pět stálých členů představovalo vítězné velmoci po II. světové válce. Byly to:velmociII. světové válce • Čínská republika Čínská republika • Francie Francie • Sovětský svaz Sovětský svaz • USA USA • Spojené království Spojené království • Čína byla reprezentována Čínskou republikou na ostrově Tchaj-wan. Od roku 1971 je Čína v OSN a tedy i v Radě bezpečnosti zastoupena pevninskou Čínskou lidovou repulikou.Čínskou republikouTchaj-wan1971Čínskou lidovou repulikou • Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 zaujalo post stálého člena Rady bezpečnosti Rusko.1991Rusko • Aktuálními stálými členy Rady bezpečnosti jsou: • Čínská lidová republika Čínská lidová republika • Francie Francie • Rusko Rusko • USA USA • Spojené království Spojené království • Nejvýznamnější zvláštní pravomocí stálých členů RB OSN je neomezené právo veta, kdy kterýkoliv z nich může zablokovat jakékoliv rozhodnutí RB OSN. Toto veto nelze žádným způsobem obejít.právo veta

12 Nestálí členové • Nestálí členové • Aktuální členové RB OSN. Modře stálí, zeleně nestálí. • Nestálé členy Rady bezpečnosti volí Valné shromáždění na svém každoročním podzimním zasedání a zvolení členové nastupují do rady k 1. lednu nadcházejícího roku. Jsou stanoveny regionální skupiny zemí, které navrhují ze svého středu jednu nebo několik kandidátských zemí. Afrika vysílá do Rady bezpečnosti tři nestálé členy, Asie, Latinská Amerika a západní Evropa po dvou nestálých členech a východní Evropa (kam spadá ČR) jednoho zástupce. Jedním ze zástupců musí být arabská země spadající střídavě pod Afriku nebo Asii. Žádná země nemůže být zvolena do Rady bezpečnosti dvakrát bezprostředně po sobě, vždy musí následovat alespoň jednoletá přestávka.AfrikaAsieLatinská Amerikazápadní Evropa východní EvropaČRarabská země

13 • Aktuálními (únor 2008) nestálými členy Rady bezpečnosti jsou: • Belgie (Západní Evropa) Belgie • Burkina Faso (Afrika) Burkina Faso • Chorvatsko (Východní Evropa) Chorvatsko • Indonésie (Asie) Indonésie • Itálie (Západní Evropa a jiní) Itálie • Jihoafrická republika (Afrika) Jihoafrická republika • Kostarika (Latinská Amerika) Kostarika • Libye (Arabský svět) Libye • Panama (Latinská Amerika) Panama • Vietnam (Asie) Vietnam • Zástupci všech členských zemí Rady bezpečnosti musejí být stále přítomni v newyorském sídle OSN, aby se rada mohla v případě potřeby kdykoliv sejít ke svému zasedání. Předsednictví v radě se střídá po měsíci, podle abecedního pořádku anglických názvů zemí.newyorském

14

15 Poručenská rada OSN • dnes spočívá, nepracuje. Její rolí bylo zabezpečit přechod závislých a nesamostatných území k samostatnosti. Skládala se z dvojího členství. Na jedné straně byly státy, které spravovaly nesamostatná území a na druhé straně stáli členové bezpečnostní rady plus tolik dalších států, aby byla rovnováha na obou stranách. Pod správu patřila bývalá mandátní území Společnosti národů; území, jenž byla odňata poraženým mocnostem po druhé světové válce - Itálii, Japonsku; dále území, která státy dobrovolně svěřily pod poručenský systém. Ve skutečnosti však žádný stát nesvěřil svá území dobrovolně.druhé světové válceItálii Japonskuporučenský systém

16

17 Mezinárodní soudní dvůr • Mezinárodní soudní dvůr má sídlo v Haagu. Má 15 členů volených Valným shromážděním a Radou bezpečnosti. Soudci jsou voleni na 9 leté období, které končí dne 5. února roku, který je uveden v závorce za jmény soudců. Při volbě musí být zohledněna zásada, že mají být zastoupeny všechny regiony světa a také jednotlivé právní kultury. Soud se řídí statutem, který byl přijat spolu s Chartou OSN. Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora jsou závazná a definitivní. Může projednávat spory, které mu předloží sporové strany, nebo spory stran, které v minulosti přiznaly jeho generální příslušnost. Současné složení Mezinárodního soudního dvora (k listopadu 2006): Awn Shawkat Al-Khasawneh, Jordánsko (2009); Ronny Abraham, Francie (2009); Gonzalo Parra-Aranguren, Venezuela (2009); Raymond Ranjeva, Madagaskar (2009); Rosalyn Higgins, Velká Británie (2009); Shi Jiuyong, Čína (2012); Abdul G. Koroma, Sierra Leone (2012); Hisashi Owada, Japonsko (2012); Bruno Simma, Německo (2012); Peter Tomka, Slovensko (2012); Kenneth Keith, Nový Zéland (2015); Bernardo Sepúlveda Amor, Mexiko (2015); Thomas Buergenthal, USA (2015); Mohamed Bennouna, Maroko (2015) a Leonid Skotnikov, Rusko (2015).5. únoraJordánsko2009FrancieVenezuelaMadagaskarVelká BritánieČína2012Sierra Leone JaponskoNěmeckoPeter TomkaSlovenskoNový Zéland2015MexikoUSAMarokoRusko • Předsedkyní Mezinárodního soudního dvora byla zvolena soudkyně Rosalyn Higgins (Velká Británie) a místopředsedou soudce Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordánsko).

18 Mezinárodní soudní dvůr (MSD) • anglicky International Court of Justice (ICJ), francouzsky Cour Internationale de Justice (CIJ) - je hlavním soudním orgánem Organizace spojených národů. Sídlí v nizozemském Haagu v Paláci míru. Byl zřízen roku 1945 na základě Charty OSN jako nástupce Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti. Hlavním právním dokumentem pro činnost soudu je Statut Mezinárodního soudního dvora. Statut MSD je v podstatě shodný se statutem svého předchůdce a tvoří nedílnou součást Charty OSN. Jednací řád si MSD přijímá a mění sám. Úředním jazykem je francouzština a angličtina.Organizace spojených národůnizozemském HaaguPaláci míru1945Charty OSNStálého dvora mezinárodní spravedlnostifrancouzštinaangličtina • Hlavním úkolem soudu je řešit spory mezi státy a podávát posudky o právních otázkách na žádost oprávněných orgánů.

19 Složení soudu • Mezinárodní soudní dvůr se skládá z patnácti soudců volených Valným shromážděním a Radou bezpečnosti ze seznamu osob navržených státními skupinami Stálého rozhodčího soudu. Soudci jsou voleni na devět let a mohou být znovuzvoleni. Každé tři roky se ve volbě obnovuje jedna třetina soudců. Členy soudu nemohou být zároveň dva příslušníci stejného státu. Valným shromážděnímRadou bezpečnostiStálého rozhodčího soudu • Podle čl.9 Statutu by ve sboru měly být zastoupeny „hlavní formy civilizace a hlavní právní soustavy světa“ a soudci jsou vybírání nezávisle na jejich státní příslušnost z osob vysoké morální úrovně, které jsou způsobilé zastávat nejvyšší soudní úřady ve své zemi nebo jsou uznávanými znalci mezinárodního práva (čl.2). • Soudci se usnáší prostou většinou hlasů a v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedy. •

20 • Soudci ad hoc • Soudci se účastní i sporů svého státu. Pokud strany svého soudce nemají, můžou dle svého výběru jmenovat soudce ad hoc. Celkový počet soudců v konkrétním případě tedy může být až sedmnáct. • Senáty • Ve většině případů zasedá Dvůr v plném počtu, kvórum je devět soudců. Může však pro určité druhy sporů utvořit menší senáty při minimálním počtu tří soudců. Každý rok také tvoří pětičlenný senát, který pak na žádost stran rozhoduje ve zkráceném řízení.kvórum • Současné složení • Předseda: Rosalyn Higgins (Spojené království)Spojené království • Místopředseda: Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordánsko)Jordánsko

21 • Soudci: • Raymond Ranjeva (Madagaskar)Madagaskar • Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela)Venezuela • Thomas Buergenthal (Spojené státy americké)Spojené státy americké • Shi Jiuyong (Čína)Čína • Abdul G. Koroma (Sierra Leone)Sierra Leone • Hisashi Owada (Japonsko)Japonsko • Bruno Simma (Německo)Německo • Peter Tomka (Slovensko) Peter TomkaSlovensko • Ronny Abraham (Francie)Francie • Kenneth Keith (Nový Zéland)Nový Zéland • Bernardo Sepúlveda Amor (Mexiko)Mexiko • Mohamed Bennouna (Maroko)Maroko • Leonid Skotnikov (Rusko)Rusko •

22

23 Odborné organizace OSN • Mezinárodní organizace práce - ILO Mezinárodní organizace práceILO • Mezinárodní organizace pro civilní letectví - ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectvíICAO • Organizace pro výchovu, vědu a kulturu - UNESCOUNESCO • Organizace pro výživu a zemědělství - FAO Organizace pro výživu a zemědělstvíFAO • Světová meteorologická organizace - WMO Světová meteorologická organizaceWMO • Světová zdravotnická organizace - WHO Světová zdravotnická organizaceWHO • Mezinárodní měnový fond - IMF (v češtině MMF) Mezinárodní měnový fondMMF • Mezinárodní agentura pro atomovou energii - IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou energiiIAEA • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka) - IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvojIBRD • Mezinárodní asociace pro rozvoj - IDA Mezinárodní asociace pro rozvojIDA • Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství - IFADIFAD • Mezinárodní finanční korporace - IFC Mezinárodní finanční korporaceIFC • Mezinárodní výzkumný a vzdělávací ústav pro podporu žen - INSTRAWINSTRAW • Mezinárodní telekomunikační unie - ITUITU • Centrum OSN pro lidská obydlí (Habitat) - UNCHSUNCHS • Konference OSN o obchodu a rozvoji - UNCTAD Konference OSN o obchodu a rozvojiUNCTAD • Skupina vojenských pozorovatelů OSN pro dodržování dohody o odpoutání vojsk - UNDOFUNDOF • Program OSN pro rozvoj - UNDPUNDP • Program OSN pro životní prostřední - UNEPUNEP • Ozbrojené síly OSN na Kypru - UNFICYPUNFICYP • Fond OSN pro populační činnost - UNFPAUNFPA

24 • Mezinárodní správa Kosova - UNMIKUNMIK • Mise dobrovolné pomoci OSN v Afghánistánu a Pákistánu - UNGOMAPUNGOMAP • Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky - UNHCRuprchlíkyUNHCR • Dětský fond OSN - UNICEFUNICEF • Organizace OSN pro průmyslový rozvoj - UNIDO Organizace OSN pro průmyslový rozvojUNIDO • Dočasné ozbrojené síly OSN v Libanonu - UNIFILUNIFIL • Vojenská pozorovatelská skupina OSN pro Írán a Irák - UNIIMOGUNIIMOG • Institut OSN pro výcvik a výzkum - UNITARUNITAR • Vojenská pozorovatelská skupina OSN v Indii a Pákistánu - UNMOGIPUNMOGIP • Pozorovatelská skupina OSN ve Střední Americe - UNOGCAUNOGCA • Pozorovatelská skupina OSN v Libanonu - UNOGILUNOGIL • Pozorovatelská mise OSN v Ugandě a Rwandě - UNOMURUNOMUR • Ochranné a stabilizační síly OSN v bývalé Jugoslávii - UNPROFOR, IFOR, SFOR, KFORUNPROFORIFORSFORKFOR • Agentura OSN pro pomoc a zaměstnanost palestinských uprchlíků na Blízkém východě - UNRWAUNRWA • Dozorčí organizace OSN pro dodržování příměří v Palestině - UNTSOUNTSO • Univerzita OSN - UNUUNU • Světová poštovní unie - UPUUPU • Rada pro světovou výživu - WFCWFC • Rozvojový fond OSN pro ženy - UNIFEMUNIFEM • Světový potravinový program - WFP Světový potravinový programWFP • Světová organizace duševního vlastnictví - WIPOWIPO


Stáhnout ppt "OSN. • úřední jazyky • angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština angličtinaarabštinačínštinafrancouzštinaruštinašpanělština."

Podobné prezentace


Reklamy Google