Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ Mgr. Michal Oblouk. SPOLEČNOST NÁRODŮ  mezinárodní organizace založená po skončení první světové války na základě výsledků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ Mgr. Michal Oblouk. SPOLEČNOST NÁRODŮ  mezinárodní organizace založená po skončení první světové války na základě výsledků."— Transkript prezentace:

1 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ Mgr. Michal Oblouk

2 SPOLEČNOST NÁRODŮ  mezinárodní organizace založená po skončení první světové války na základě výsledků pařížské mírové konference - 28. června 1919 byla podepsána Versailleská mírová smlouva  úkolem organizace byla poválečná demilitarizace, udržení světového míru, prevence před dalšími válečnými konflikty pomocí zásad kolektivní bezpečnosti a diplomatického vyjednávání  měla nejvíce 70 členů, ČSR zakládající  sídlila v Ženevě  organizace nebyla schopna důrazně prosadit své cíle - s počátkem druhé světové války v letech 1939 a 1940 ztratila faktický význam, formálně byla rozpuštěna r. 1946

3 OSN  byla založena 26. června 1945 v San Franciscu (USA) na základě přijetí Charty OSN 50 státy včetně tehdejší ČSR (Charta začala platit 24. 10. 1945 – Den OSN)  nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála  sídlí v New Yorku (další sídla – Ženeva, Vídeň, Nairobi)  úředními jazyky jsou angličtina, čínština, francouzština, španělština, ruština a arabština  členství je založeno na principu suverénní rovnosti (každý stát má 1 hlas)  má 193 členských států (nečlenské státy – Vatikán, Palestina, Cookovy ostrovy, Niue, Tchaj-wan)

4

5 CÍLE OSN  zachovat mír a bezpečnost ve světě při respektování suverenity a rovnosti jednotlivých zemí  rozvíjet přátelské vztahy mezi národy  prohlubovat mezinárodní spolupráci v oblasti hospodářské, sociální, kulturní a humanitární  spory řešit pokojnými prostředky, nepoužívat síly a hrozby a nezasahovat do vnitřních záležitostí ostatních států  podporovat základní lidská práva a svobodu  odstranit světovou chudobu a hlad  zpřístupnit základní vzdělání pro všechny  prosazovat rovnost pohlaví, posílit roli ženy ve společnosti  snížit dětskou úmrtnost  bojovat s HIV, AIDS, malárií a dalšími nemocemi

6 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ  hlavní (nejvyšší) orgán OSN  jsou v něm zastoupeny všechny členské státy, v čele stojí předseda  projednává všechny otázky, které jsou spojené s Chartou OSN, zprávy dalších hlavních orgánů a volí jejich členy  jako pomocné orgány si tvoří výbory a komise, hlavních výborů je šest - politický a bezpečnostní, hospodářský a finanční, sociální, humanitní a kulturní, speciálně-politický a dekolonizační, administrativní a rozpočtový, právní  zasedá jednou ročně

7 RADA BEZPEČNOSTI  výkonný orgán odpovědný za zajištění světového míru, mezinárodní bezpečnosti a řešení konfliktů  navrhuje kandidáta na generálního tajemníka a spolu s Valným shromážděním volí soudce mezinárodního soudního dvora  rezoluce jsou závazné a Rada může jejich splnění vynucovat i silou (podnikání vojenských akcí)  je patnáctičlenná - pět členů jsou tzv. stálí členové se zvláštními pravomocemi (např. právo veta), zbylých 10 členů (nestálí členové) je voleno Valným shromážděním na dvouleté období a to tak, že každým rokem se obmění pět členů  stálí členové – Čínská lidová republika, Francie, Rusko, USA a Spojené království

8 EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ RADA  má 54 členů, kteří jsou voleni na 3 roky, každý rok se mění jedna třetina členů  zasedá dvakrát ročně, a to jednou v New Yorku a jednou v Ženevě  kompetence - otázky spojené s ekonomickým, sociálním, kulturním a zdravotním rozvojem; podpora dodržování lidských práv a dojednávání spolupráce s přidruženými odbornými mezinárodními organizacemi  spadá pod ní 5 regionálních komisí, jejichž úkolem je iniciovat opatření na podporu ekonomického rozvoje příslušného regionu a posílit ekonomické vztahy mezi zeměmi - Evropská hospodářská komise, Africká hospodářská komise, Hospodářská komise pro Latinskou Ameriku a Karibik, pro Asii a Tichomoří, pro západní Asii

9 PORUČENSKÁ RADA  její rolí bylo zabezpečit přechod závislých a nesamostatných území k samostatnosti  v současnosti nepracuje - formálně ukončila činnost 1. listopadu 1994, kdy se nezávislým státem a členem OSN stalo Palau, poslední území pod správou OSN  byla upravena její procedurální pravidla a Rada se má scházet jen v případech, kdy to bude situace vyžadovat  má 5 členů: Čína, Francie, Rusko, Velká Británie a USA

10 MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR  hlavním soudní orgán OSN  sídlí v nizozemském Haagu  hlavním úkolem je řešit spory mezi státy a podávat posudky o právních otázkách na žádost oprávněných orgánů  skládá se z 15 soudců volených Valným shromážděním a Radou bezpečnosti na devět let (mohou být znovuzvoleni), každé tři roky se obnovuje jedna třetina soudců, členy soudu nemohou být zároveň dva příslušníci stejného státu  pracují pod ním soudní tribunály, které rozhodují o trestních věcech, týkající se válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti

11 SEKRETARIÁT  mezinárodní úřednický tým vytvořený ke správě ostatních orgánů OSN  tvoří jej 7500 zaměstnanců  úředníci řídí jednotlivé operace, vypracovávají zprávy i potřebné podkladové materiály, organizují mezinárodní konference vč. zajištění překladů do oficiálních jazyků OSN  v čele je Generální tajemník OSN, kterého jmenuje Valné shromáždění na základě doporučení Rady bezpečnosti  hlavním centrem je New York, další důležité úřady jsou v Addis Abebě, Bangkoku, Bejrútu, Nairobi, Santiagu, Vídni a Ženevě

12 GENERÁLNÍ TAJEMNÍK OSN  hlava a osoba komunikující navenek OSN  je jmenován na pětileté období  mezi pravomoci patří správa majetku OSN a právo zúčastnit se jednání všech orgánů OSN  Trygve Lie, Norsko (1946 – 1953)  Dag Hammarskjöld, Švédsko (1953 – 1961)  U Thant, Barma (1961 – 1971)  Kurt Waldheim, Rakousko (1972 – 1981)  Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 – 1991)  Butrus Butrus-Ghálí, Egypt (1992 – 1996)  Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006)  Pan Ki-mun, Jižní Korea (od r. 2007)

13

14 ODBORNÉ ORGANIZACE OSN  Mezinárodní organizace práce (ILO)  Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)  Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO)  Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)  Světová meteorologická organizace (WMO)  Světová zdravotnická organizace (WHO)  Mezinárodní měnový fond (MMF)  Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE)  Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka) - IBRD  Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)  Dětský fond OSN - UNICEF  Organizace OSN pro průmyslový rozvoj - UNIDO  Světová poštovní unie (UPU)  Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)  Mezinárodní námořnická organizace

15 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN  http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_n%C3%A1rod%C5%AF http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_n%C3%A1rod%C5%AF  http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_OSN http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_OSN  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Dlensk%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_O SN http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Dlensk%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_O SN  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pozorovatel%C5%AF_Valn%C3%A9ho_shrom%C3% A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pozorovatel%C5%AF_Valn%C3%A9ho_shrom%C3% A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN  http://cs.wikipedia.org/wiki/Valn%C3%A9_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD _OSN http://cs.wikipedia.org/wiki/Valn%C3%A9_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD _OSN  http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_bezpe%C4%8Dnosti_OSN http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_bezpe%C4%8Dnosti_OSN  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%A1_a_soci%C3%A1ln%C3%AD_rada_OSN http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%A1_a_soci%C3%A1ln%C3%AD_rada_OSN  http://cs.wikipedia.org/wiki/Poru%C4%8Densk%C3%A1_rada_OSN http://cs.wikipedia.org/wiki/Poru%C4%8Densk%C3%A1_rada_OSN  http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_soudn%C3%AD_dv%C5%AFr http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_soudn%C3%AD_dv%C5%AFr  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekretari%C3%A1t_OSN http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekretari%C3%A1t_OSN  http://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1ln%C3%AD_tajemn%C3%ADk_OSN http://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1ln%C3%AD_tajemn%C3%ADk_OSN  http://cs.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan http://cs.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan


Stáhnout ppt "ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ Mgr. Michal Oblouk. SPOLEČNOST NÁRODŮ  mezinárodní organizace založená po skončení první světové války na základě výsledků."

Podobné prezentace


Reklamy Google