Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

kreatinin klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "kreatinin klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení"— Transkript prezentace:

1 kreatinin klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení
Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica kreatinin klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení

2 kreatinin – charakteristika
je buněčný produkt svalového energetického metabolizmu svalový stah je to látka důležitá pro práci svalů, která se syntetizuje z aminokyselin argininu a glycinu - po chemické stránce představuje anhydrid kreatinu - patří mezi dusíkaté látky nebílkovinné povahy - vylučuje se močí

3 metabolizmus kreatininu
e x o g e n n í příjem v potravě – masitá strava (přímá resorpce z potravy bez předcházející enzymové hydrolýzy) e n d o g e n n í energetický metabolizmus svalové tkáně (nezvratný proces, při kterém se uvolněný kreatin neenzymovou hydratací mění na kreatinin) rozpad vlastních tkáňových struktur jako energeticky bezvýznamná látka je vylučován ledvinami do moči, což je vhodný ukazatel glomerulární filtrace

4 glomerulární filtrace
je proces filtrace plazmy, která protéká kapilárami glomerulů, přičemž vzniká ultrafiltrát krevní plazmy vylučováním do moči se krev zbavuje konečných metabolických produktů: kreatininu svalový metabolizmus urey metabolizmus bílkovin kyseliny močové metabolizmus nukleových kyselin produktů metabolizmu hemoglobinu metabolitů hormonů jiných cizích substancí (např. léky a jiné chemické látky...)

5 glomerulární filtrace proces filtrace krevní plazmy

6 tvorba a vylučování kreatininu
na tvorbě kreatininu a jeho vylučování močí závisí i množství kreatininu v krvi, pokud vyloučíme svalové zatížení a vysoký příjem masa tvorba endogenního kreatininu v průběhu 24 hodin výrazně nekolísá za běžných okolností je poměr produkce a vylučování kreatininu konstantní při snížené glomerulární filtraci klesá vylučování kreatininu ledvinami, pokud jeho produkce zůstává nezměněná koncentrace sérového kreatininu začíná stoupat, když je glomerulární filtrace snížená pod 50 %

7 kreatinin a ledviny kreatinin je bezprahová látka, jejíž renální
regulace je za fyziologických podmínek zajištěna glomerulární filtrací do primární moči po přefiltrování se zpětně neresorbuje, protože je celý nefron pro kreatinin nepropustný sekrece kreatininu probíhá v proximálních tubulech, ale tento mechanizmus bývá výrazně poškozený v pokročilých stadiích selhávání ledvin

8 kreatinin a ledviny fyziologický stav
při průchodu krevní plazmy ledvinami se do glomerulárního filtrátu filtruje 90 % kreatininu 10 % kreatininu je secernováno do moči tubuly kreatinin je vylučován z organizmu ledvinami do moči

9 kreatinin a ledviny patologický stav
při renální insuficienci nebo renálním selhávání nejsou ledviny schopné vyloučit celé množství kreatininu do moči stoupá koncentrace kreatininu v krvi klesá vylučování kreatininu do moči

10 množství kreatininu závisí na množství svalové hmoty a činnosti svalů
poškození kosterního svalstva věku pohlaví funkční schopnosti ledvin vylučovat ho použité metodě stanovení (tedy rozpětí referenčních hodnot)

11 množství kreatininu při snížené glomerulární filtraci klesá vylučování
kreatininu ledvinami, ale jeho produkce zůstává nezměněná koncentrace sérového kreatininu začíná stoupat, když se glomerulární filtrace sníží pod 50 % kreatinin (mol/l) 88,4 177 265 354 442 530 619 glomerulární filtrace (ml/s) 0,16 0,33 0,50 0,66 0,83 1,0 1,17 1,33 1,50 1,67 1,83

12 klinický význam krev – referenční hodnoty: muži 62 – 115 μmol/l
ženy 53 – 97 μmol/l hodnoty v krvi: akutní selhávání ledvin – příčina prerenální, renální, postrenální chronická insuficience ledvin náhlý rozpad kosterního svalstva – popáleniny, úrazy vrcholová svalová námaha některé metabolické poruchy (diabetes) hodnoty v krvi: dlouhodobý pobyt pacienta na lůžku svalové atrofie porucha stravy, dětský věk

13 klinický význam moč – referenční hodnoty:
odpad močí muži mol/kg/24h ženy mol/kg/24h odpad močí: zvýšená svalová činnost nadměrný rozpad tkání zvýšený příjem masa horečnaté stavy porucha ledvin

14 metody stanovení kreatininu
enzymové metody využívají specifické enzymy – měření změny absorbance při 340 nm (WOT) – měření nárůstu absorbance vznikajícího barevného komplexu neenzymové Jaffého reakce a její modifikace – stanovení s deproteinací – stanovení kinetické bez deproteinace doporučené jako referenční metody – metoda izotopové diluční hmotnostní spektrometrie – metoda plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií a s izotopovým zřeďováním jiné metody – např. vysoce účinná kapalinová chromatografie

15 enzymové metody výhodou enzymových metod je přesnost a správnost,
potlačení interferencí, aplikace na automatické analyzátory využívají hydrolýzu kreatininu na kreatin za katalytického účinku kreatininázy dalšími složitými enzymatickými přeměnami kreatinu můžeme získat jako výsledný produkt peroxid vodíku nebo pyruvát, příp. amoniak:

16 + + + + + + + enzymové metody + + + + H2O2, který vstupuje do reakce
4-AAP + substituovaný fenol + H2O2 H2O + chinonimin pyruvát, který vstupuje do reakce NADH + H+ + pyruvát LD NAD+ + laktát NH3, který vstupuje do reakce 2-oxoglutarát + NADH + H+ + NH3 GLDH H2O + NAD+ + L-glutamát 4-AAP = 4-aminoantipyrin

17 + neenzymové metody Jaffého reakce princip stanovení:
kreatinin reaguje v alkalickém prostředí s kyselinou pikrovou za vzniku žluto-oranžového komplexu intenzita zabarvení je přímo úměrná koncentraci kreatininu ve vzorku kyselina pikrová + alkalické prostředí kreatinin oranžový komplex kromě kreatininu reagují s alkalickým pikrátem tzv. Jaffé – pozitivní chromogeny (např: glukóza, aceton, kyselina askorbová, kyselina pyrohroznová, ale i proteiny)

18 Jaffého reakce stanovení s deproteinací
deproteinace s 3% kyselinou trichlóroctovou sice odstraňuje vliv bílkovinných chromogenů, ale vliv Jaffé-pozitivních chromogenů zůstává, čímž se snižuje specifita stanovení proto se od tohoto způsobu stanovení upouští

19 Jaffého reakce stanovení kinetické bez deproteinace
v současnosti se doporučuje využívat pro stanovení koncentrace kreatininu kinetický způsob měření, kdy fotometricky měříme nárůst absorbance vznikajícího barevného komplexu za časovou jednotku

20 Jaffého reakce - kinetika
činidlo 1: kyselina pikrová ,8 mmol/l (obsahuje látky potlačující interferenci bílkovin a bilirubinu) činidlo 2: hydroxid sodný ,75 mol/l činidlo 3: standardní roztok kreatininu 150,0 μmol/l (připraví se rozpuštěním obsahu lahvičky v 5 ml destilované vody – stabilita je 1 týden při +2 až +8 °C) příprava pracovního roztoku: činidlo 1 a činidlo 2 se smíchají v poměru 3 + 1 - stabilita roztoku je 3 hodiny při teplotě +15 až 25 °C moč před analýzou ředíme destilovanou vodou v poměru 1:49 (výsledek x 50)

21 Jaffého reakce - kinetika
postup stanovení: vzorek kontrola standard 1,6 ml pracovní roztok 0,5 ml standardní roztok 0,5 ml vzorek (sérum, plazma, ředěná moč) 0,5 ml kontrolní materiál promíchat a přesně za 30 s (A1) a za 120 s (A2) od začátku reakce odečítat absorbanci vzorku, kontroly a standardu proti destilované vodě typ reakce – kinetika, vlnová délka – 505 až 515 nm kyveta – 1 cm, teplota – 15 až 25 °C

22 Jaffého reakce - kinetika
průběh reakce: při kinetickém stanovení fotometricky měříme nárůst absorbance vznikajícího barevného komplexu za časovou jednotku absorbance A2 120 s Δ A A1 30 s čas

23 C A ´ D = Jaffého reakce - kinetika st vz kr výpočet:
koncentrace standardy kreatininu je 150,0 μmol/l Δ absorbance vzorku (A2 – A1) vz Δ absorbance standardy (A2 – A1) st reprodukovatelnost: ± 5 % linearita: do 1400,0 μmol/l se stoupající teplotou klesá přesnost stanovení

24 Jaffého reakce - optimalizace
volba měřicího času: – volba prvního bodu měření eliminuje „rychle“ reagující chromogeny, volba posledního bodu měření eliminuje „pomalu“ reagující chromogeny teplota: – změna teploty ovlivňuje pH roztoku – výrazně zvyšuje vliv rušivých látek pH prostředí: optimální pH je 12,4 v současnosti se proto doporučuje využívat ke stanovení koncentrace kreatininu Jaffého reakci s kinetickým způsobem měření aplikovanou na analyzátory možnost volby měřicího času, teploty a pH prostředí minimalizuje vliv Jaffé-pozitivních chromogenů a zvyšuje specifitu reakce

25 kreatinin – význam stanovení
sledování hladiny kreatininu v krvi slouží: k posouzení glomerulární filtrace ledvin screeningu poškození ledvin posouzení metabolických chorob (hyperurikemický syndrom, diabetes mellitus) posouzení stavů se zvýšenou proteosyntézou (plazmocytom) posouzení indikace a dávkování potenciálně nefrotoxických léků screeningovým a předoperačním vyšetřením

26 kreatinin – význam stanovení
sledování hladiny kreatininu v krvi slouží: k monitorování v intenzivní a pooperační péči diagnostice mimoledvinných chorob se ztrátou tekutin (průjem, zvracení) monitorování dialyzovaných pacientů sledování těhotenství, zejména komplikovaných sledování nádorových onemocnění posouzení chorob urogenitálního traktu

27 kreatinin – rutinní vyšetření
při zvýšených koncentracích kreatininu v krvi je potřebné i stanovení koncentrace kreatininu ve sbírané moči za přesně definovaných podmínek malá náročnost stanovení a lehce dostupný biologický materiál, analýza krve i moči v jednom měření poskytuje hodnoty pro výpočet renálních funkčních ukazatelů ulehčuje diagnostiku ledvin, včasné zahájení terapie, následné sledování jejího účinku proto patří stanovení kreatininu mezi rutinní vyšetření s vysokou výpovědní hodnotou

28 1. Výchozí látka pro syntézu kreatininu …………………
10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. Výchozí látka pro syntézu kreatininu ………………… 2. Jednotky, ve kterých uvádíme hodnoty kreatininu v krvi ………………. 3. Reakce, která využívá při stanovení kreatininu kys. pikrovou se nazývá …… 4. Jedny z metod pro stanovení kreatininu využívající např. POD, nebo LD……. 5. Reakcí kreatininu s ATP vzniká …………………… 6. Výchozí látka pro syntézu kreatininu je…………………… 7. Konečným produktem metabolismu proteinů je ………….. 8. Jednotky, ve kterých uvádíme hodnoty kreatininu v moči …(4) /kg/24h………. 9. Mezi Jaffého pozitivní chromogeny patří např. ……………………………….. 10. Exogenní kreatinin se získává z jakého duhu potravy? ………………………


Stáhnout ppt "kreatinin klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení"

Podobné prezentace


Reklamy Google