Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Anna Doubková Číslo materiálu 5_2_CH_12 Datum vytvoření 7.10.2012 Druh učebního materiálu prezentace Ročník 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Anna Doubková Číslo materiálu 5_2_CH_12 Datum vytvoření 7.10.2012 Druh učebního materiálu prezentace Ročník 1."— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Anna Doubková Číslo materiálu 5_2_CH_12 Datum vytvoření 7.10.2012 Druh učebního materiálu prezentace Ročník 1. a 2. r. VG Anotace Výkladový materiál Klíčová slova Názvosloví hydroxidů, jejich reakce a použití Vzdělávací oblast chemie Očekávaný výstup Přehled o hydroxidech Zdroje a citace AUTOR NEUVEDEN. xantina.hyperlink.cz [online]. [cit. 2.10.2012]. Dostupný na WWW: xantina.hyperlink.cz/hydroxidy.html

2 Hydroxidy Zásady

3 Co to jsou hydroxidy? • Hydroxidy jsou sloučeniny hydroxylového aniontu OH- s kovovým kationtem. Tvoří je hlavně alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Hydroxidy jsou zásadité a při neutralizační reakci s kyselinou vytvářejí sůl příslušné kyseliny a kovu za odštěpení vody. Jsou to tříprvkové anorganické sloučeniny kovu, kyslíku, vodíku, čili kovu a hydroxylové skupiny OH-.

4 Výroba a rozdělení • Hydroxidy se vyrábí převážně elektrickým rozpadem solanky • rozpustné ve vodě (louhy) LiOH, Ba(OH)₂ • nerozpustné ve vodě Mn(OH)₂, Fe(OH)₃ • amfoterní Cr(OH)₃, Sn(OH)₂

5 Názvosloví • Název = podstatné jméno hydroxid + přídavné jméno odvozené od kationtu kovu • Vzorec X(OH)n, kde n = 1-8 a X je značka kovu • Vytvoření vzorce hydroxidu hydroxid draselný Na(OH) hydroxid vápenatý Ca(OH)₂ • Vytvoření názvu hydroxidu ze vzorce Fe(OH)₃ I. doplníme oxidační čísla: Fe III (OH)⁻ I II. podle oxidačního čísla Fe určíme název: hydroxid železitý

6 Neutralizace • Neutralizace je chemická reakce kyseliny s hydroxidem. Produkty této reakce jsou příslušná sůl kyseliny a voda. Klasickým příkladem je reakce kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného, při níž vzniká chlorid sodný: • HCl + NaOH → NaCl + H₂O • V průběhu této reakce dochází ke změnám pH roztoku,který je dokonale neutralizován (tzn. že při poměru 1:1 je výsledné pH 7)za vzniku vodného roztoku chloridu sodného. • Při poleptání pokožky ji co nejrychleji neutralizujeme mýdlem. Zasažení očí většinou způsobuje slepotu! Při jakémkoliv potřísnění koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou volejte lékařskou pomoc! • Kyselé roztoky lze neutralizovat zásaditými roztoky a naopak. Reakce neutralizace se využívají při zpracování surovin a při výrobě mnoha látek, při úpravě odpadních vod i v laboratořích.

7 Grafické vzorce • Grafické vzorce znázorňují nejen složení molekuly, ale i způsob vazby mezi jednotlivými ionty. 1. Vypočítáme oxidační číslo každého prvku molekuly. 2. Ke každému iontu musí vést takové množství čár (vazeb), které odpovídá zjištěnému oxidačnímu číslu. 3. Kationt vodíku H + se připojuje k iontu kovu přes kyslík. 4. Mezi ionty se stejným znaménkem náboje nesmí být spojení.

8 Příklady grafických vzorců • Příklad 1. Hydroxid draselný - KOH Grafický vzorec: K-O-H • Příklad 2. Hydroxid barnatý - Ba(OH)₂ Grafický vzorec: /O-H Ba nebo H-O-Ba-O-H \O-H

9 Reakce hydroxidů • 1) s kyselinotvornými oxidy; vzniká sůl a voda: 2KOH + Cl₂O₇ = 2KClO₄ + H₂O chloristan draselný + voda • 2)louhy s amfoterními oxidy; vzniká sůl a voda: Ba(OH)₂ + Cr₂O₃ = Ba(CrO₂)₂ + H₂O chromitan barnatý + voda

10 3) s kyselinami (reakce neutralizace); vzniká sůl a voda: CsOH + HI = CsI + H₂O - jodid cesný + voda 4) louhy s amfoterními hydroxidy; vzniká sůl a voda: 3Sr(OH)₂ + 2Al(OH)₃ = Sr₃(AlO₃)₂ + 6H₂O - hlinitan strontnatý + voda 5) louhy se solemi; vzniká hydroxid a nová sůl Podmínka: původní sůl má být rozpustná ve vodě a vytvořený hydroxid nerozpustný ve vodě : 2KOH + CuSO₄ = Cu(OH)₂ + K₂SO₄ - hydroxid měďnatý (sraženina) + síran draselný 6) louhy s kovy, které tvoří amfoterní oxidy; vzniká sůl a plynný vodík: 6NaOH +2Al = 2Na₃AlO₃ + 3H₂ - hlinitan sodný + plynný vodík

11 Významné hydroxidy • Hydroxid sodný • Hydroxid draselný • Hydroxid hlinitý • Hydroxid vápenatý • Hydroxid amonný

12 Hydroxid sodný a draselný vlastnosti : bílé, pevné, ve vodě dobře rozpustné látky,žíraviny jsou hygroskopické (pohlcují vodu) použití: při výrobě papíru, mýdel, hliníku, plastů k odstraňování starých nátěrů, k čištění pivních a jiných lahví aj.

13 Hydroxid vápenatý vlastnosti : bílý, pevný, ve vodě méně rozpustný než hydroxid sodný a draselný žíravina použití: v zemědělství hnojivo pro kyselost půdy při výrobě sody a cukru ve stavebnictví hašené vápno pro přípravu vápenné malty bílení zdí především zemědělských staveb

14 Hydroxid hlinitý • Hydroxid hlinitý Al(OH)₃ je nejstabilnější sloučeninou hliníku za standardních podmínek. Hydroxid hlinitý je amfoterní. V silně kyselém prostředí tvoří kationty Al(OH)₂+, v zásaditém prostředí vzniká tetrahydroxohlinitanový aniont [Al(OH)₄]-. Toto jsou dva nejčastější ionty ve zředěném roztoku. V koncentrovanějších roztocích vznikají polymerní ionty. • Čistý hydroxid hlinitý se v přírodě vyskytuje jako minerál gibbsit.Je také jednou z chemických složek nejvýznamnější hliníkové rudy bauxitu, společně s dalšími formami hydratovaného oxidu hlinitého a hydratovaného oxidu železitého.

15 Hydroxid amonný • Hydroxid amonný je součástí metabolismu člověka a je to zcela bezpečná látka. Jako kypřící látka se používá v pekařské výrobě a také v sýrařství. 24% roztok tohoto hydroxidu je čpavková voda. Můžeme z něj získat čistý NH₃, využít ho k neutralizaci na amonné soli, k přípravě komplexů nebo některých hydroxidů.

16 Výroba NaOH a)Elektrolýzou vodného roztoku NaCl –provádí se v elektrolyzérech dvou základních typů: 1)s železnou katodou 2NaCl + 2H₂O = 2NaOH + Cl₂ + H₂ 2)s rtuťovou katodou (amalgámová elektrolýza) 2NaHgx + 2H₂O = H₂ + 2NaOH + 2xHg b)Výroba NaOH,KOH z uhličitanů (kaustifikace) Na₂CO₃+Ca(OH)₂ = CaCO₃ + 2NaOH K₂CO₃ + Ca(OH)₂ = CaCO₃ + 2KOH nerozpustný CaCO₃ se odfiltruje a získá se vodný roztok hydroxidu

17 Hydroxid lithný • Hydroxid lithný je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem LiOH. Má podobu bílých hygroskopických krystalů. Je dobře rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu. Prodává se jako bezvodý nebo jako monohydrát. • Hydroxid lithný se používá například k čištění vzduchu v ponorkách.

18 Hydroxid měďnatý • Hydroxid měďnatý je sloučenina mědi, která je zde s oxidačním číslem II. Jeho vzorec je Cu(OH)₂. Je zásaditý. Hydroxid měďnatý je bledě modrá rosolovitá látka. Některé formy hydroxidu měďnatého jsou prodávány jako stabilizovaný hydroxid měďnatý, ale pravděpodobně je to směs uhličitanu měďnatého a hydroxidu. Mají často zelenější barvu.

19 Hydroxid zinečnatý • Zn(OH)₂ je bílá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě, rozpustná v roztocích zředěných kyselin, koncentrovanějších roztocích alkalických hydroxidů, vodném roztoku amoniaku a částečně se rozpouští také ve vodných roztocích amonných solí.

20 • Cvičení - hydroxidy • Dokončete a upravte reakce. Dejte názvy všem sloučeninám. • 1. NaOH + SO 2 → 2. Ca(OH) 2 + N 2 O 5 → 3. Ba(OH) 2 + As 2 O 3 → 4. KOH + CrO 3 → 5. Sr(OH) 2 + CO 2 →

21 •Odpovědi - hydroxidy •Dokončete a upravte reakce. Dejte názvy všem sloučeninám. •1. 2NaOH + SO 2 → Na 2 SO 3 + H 2 O hydroxid sodný + oxid siřičitý = siřičitan sodný + voda 2. Ca(OH) 2 + N 2 O 5 → Ca(NO 3 ) 2 + H 2 O hydroxid vápenatý + oxid dusičný = dusičnan vápenatý + voda 3. Ba(OH) 2 + As 2 O 3 → Ba(AsO 2 ) 2 + H 2 O hydroxid barnatý + oxid arsenitý = arsenitan barnatý + voda 4. 2KOH + CrO 3 → K 2 CrO 4 + H 2 O hydroxid draselný + oxid chromový = chroman draselný + voda 5. Sr(OH) 2 + CO 2 → SrCO 3 + H 2 O hydroxid strontnatý + oxid uhličitý = uhličitan strontnatý + voda

22 Zdroje: AUTOR NEUVEDEN. xantina.hyperlink.cz [online]. [cit. 2.10.2012]. Dostupný na WWW: xantina.hyperlink.cz/hydroxidy.html


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Anna Doubková Číslo materiálu 5_2_CH_12 Datum vytvoření 7.10.2012 Druh učebního materiálu prezentace Ročník 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google