Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografická a rešeršní činnost 2. lekce Rešerše.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografická a rešeršní činnost 2. lekce Rešerše."— Transkript prezentace:

1 Bibliografická a rešeršní činnost 2. lekce Rešerše

2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: http://www.knihovna.zcu.cz e-mail: mirkova@uk.zcu.czmirkova@uk.zcu.cz tel. 377637754 URL: http://home.zcu.cz/~mirkova/ http://home.zcu.cz/~mirkova/

3 Obsah Úvod Terminologie Předpoklady práce rešeršéra Rešeršní logika Typologie rešerší Metodika rešeršní činnosti Příprava rešerše Informační průzkum Zpracování výsledků Hodnocení rešerší Zadání rešerše

4 Úvod rešeršní služby nebo-li zpětné vyhledávání informací k určité tématice se řadí mezi časté služby informačních pracovišť rešerše jsou základní součástí informační přípravy jako výchozího bodu řešení úkolů v oblasti vědy, techniky a ekonomiky zpracovávají je informační pracoviště – není účelné, aby se vědecký pracovník zabýval sháněním těchto informací, protože by se tím brzdil proces jeho tvůrčí práce

5 Úvod (širší) význam termínu rešeršní činnost  zjišťování a získávání informačních zdrojů (a to jak primárních, tak sekundárních i terciárních)  organizační, technické, ekonomické a personální zajištění  sledování trendů v oblasti informačních služeb  získávání nových znalostí a dovedností - spojených s publikováním informací, jejich zpracováním a šířením - spojených s využíváním moderních informačních a komunikačních technologií  informační příprava koncových uživatelů  samotné vyhledávání informací z dostupných informačních zdrojů na základě konkrétních uživatelských potřeb

6 Terminologie význam termínu rešerše: odvozuje se od francouzského „recherche“, což znamená  hledání, vyhledávání, pátrání  šetření, vyšetřování  výzkum, průzkum, bádání, rešerše rešerší se nazývá vyhledávání informací z dostupných zdrojů  proces vyhledávání  produkt vyhledávání

7 Terminologie definice - norma ČSN 01 0198 Formální úprava rešerší - definice: „Rešerše … je soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí (rešerše dokumentografická) nebo souhrn faktografických informací (rešerše faktografická) vybraných podle věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu (tematika, časové vymezení, jazyk a druhy dokumentů atd.).“

8 Terminologie definice - KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV): „Výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů.“

9 Terminologie rozdíl mezi bibliografickým soupisem a rešerší:  bibliografický soupis „Soupis dokumentů, zpracovaný podle určitých zásad a pravidel a usilující v rámci stanovených kritérií o maximální úplnost.“  rešerše „Výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů.“

10 Předpoklady práce rešeršéra  znalost informačních pramenů  znalost sekundárních informačních pramenů  znalost práce s moderními informačními technologiemi  znalost rešeršních technik  znalost jazyků  pedagogické předpoklady

11 Selekční údaje selekční údaje – údaje, podle nichž lze vyhledávat dokumenty v informačních zdrojích – příklady:  jména autorů  třídníky a předmětová hesla  deskriptory  klíčová slova

12 Selekční údaje jazyky používané v procesu vyhledávání  přirozený jazyk  selekční jazyky  dotazovací jazyky

13 Selekční údaje přirozený jazyk jazyk, který používají autoři a uživatelé  obecný jazyk odborný  vědecký a technický jazyk obecně  jazyky jednotlivých oborů nevýhody  vágnost  homonymie  polysémie

14 Selekční údaje selekční jazyky podle charakteru zpřístupňovaných údajů  identifikační selekční jazyky  věcné selekční jazyky

15 Selekční údaje podle způsobu organizace  prekoordinované (např. předmětová hesla, MDT)  postkoordinované (tezaurus)

16 Selekční údaje dotazovací jazyky  povelové (příkazové)  dotazově orientované

17 Rešeršní logika booleovské operátory (logické operátory) logický součin logický součet logická negace

18 Rešeršní logika distanční operátory (proximitní operátory)  near - blízký  adjacent (ADJ) - sousední  followed by  within 3 within 3  pre/1 pre/1

19 Rešeršní logika krácení podle slovních kořenů (truncation, stemming)  hvězdička: * (asterisk)  nahrazuje – předpony – zakončení slov

20 Rešeršní logika používání zástupných znaků pro maskování (wild cards)  hvězdička: *  otazník: ? otazník: ?  dolar: $  procento: %

21 Typologie rešerší hledisko  tematické – úplné rešerše – výběrové rešerše  časové – jednorázové rešerše – doplňkové rešerše – průběžné rešerše (případně s jednorázovou retrospektivou)

22 Typologie rešerší hledisko  druhové – druhově komplexní – vícedruhové – druhově specializované  jazykové

23 Typologie rešerší hledisko  teritoriální  úplnosti – úplné – orientační – výběrové

24 Typologie rešerší hledisko  účelu – rešerše na stav techniky – na novost řešení – na technickoprávní nezávadnost – na jméno

25 Typologie rešerší hledisko  typu zahrnutých informací – dokumentografické – faktografické

26 Typologie rešerší hledisko  způsobu zpracování – ruční – strojové – kombinované nebo – bibliografické – studijní

27

28 Metodika rešeršní činnosti  informační prameny pro zpracování rešerší  primární dokumenty  vědecké a odborné publikace, vysokoškolská skripta, sborníky, seriály, publikované přednášky apod.  sekundární dokumenty  knihovní katalogy, bibliografie, dokumentační kartotéky, citační rejstříky apod.  terciární dokumenty  bibliografie bibliografií, soupisy rešerší, seznamy databázíseznamy

29 Metodika rešeršní činnosti negativní rešerše případ, kdy vyčerpáme všechny zdroje a nedostaneme žádné výsledky i negativní rešerše může přinést závažnou informaci - že nebylo o dané problematice nic publikováno

30 Metodika rešeršní činnosti  příprava rešerše  informační průzkum nebo-li vyhledávání  zpracování výsledků

31 Metodika rešeršní činnosti  příprava rešerše  formulace rešeršního požadavku  volba rešeršní strategie

32 Příprava rešerše  formulace rešeršního požadavku  identifikace klíčových pojmů rešeršního požadavku  stanovení jejich vzájemných vztahů  volba zdroje či zdrojů informací  využití dříve vypracovaných rešerší  příprava zadání (formulace) dotazu

33 Příprava rešerše  formulace rešeršního požadavku  identifikace klíčových pojmů rešeršního požadavku

34 Příprava rešerše  formulace rešeršního požadavku  stanovení jejich vzájemných vztahů příklad

35 Příprava rešerše  formulace rešeršního požadavku  volba zdroje či zdrojů informací pomůcky – popisy databází příklad

36 Příprava rešerše  formulace rešeršního požadavku  využití dříve vypracovaných rešerší  jako východisko u strategie rostoucí perly  nepoužívat jako první krok přípravy rešerše

37 Příprava rešerše  formulace rešeršního požadavku  příprava zadání (formulace) dotazu

38 Příprava rešerše  formulace dotazu – jazykové problémy  transliterace jmen – např. Shcherbinin, Leontiev, Minaev, Khalimullin, Shimanskii, Chembartsev, Derevschikov apod.Leontiev

39 Příprava rešerše  formulace dotazu – jazykové problémy  odlišná terminologie  pravopisné rozdíly v terminologii  př. computerised x computerized  modelling x modeling

40 Příprava rešerše  volba rešeršní strategie základní strategie  strategie stavebních kamenů  strategie rostoucí perly  strategie osekávání ----------------------------------------------  strategie vyhledávání nejdříve podle nejužší fasety  strategie vyhledávání nejdříve podle nejmenší četnosti výskytu

41 Příprava rešerše  rešeršní strategie strategie stavebních kamenů příklad: aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování klíčové pojmy: autorský zákon kopírování elektronické dokumenty dotazy: autorský zákon AND kopírování autorský zákon AND elektronické dokumenty konečný výsledek: spojení výsledků jednotlivých vyhledávání

42 Příprava rešerše  rešeršní strategie strategie rostoucí perly příklad: aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování klíčové pojmy: aplikace autorského zákona kopírování elektronické dokumenty dotaz: aplikace autorského zákona AND kopírování AND elektronické dokumenty pokud málo dokumentů – rozšíření tématu: autorský zákon AND kopírování AND elektronické dokumenty

43 Příprava rešerše  rešeršní strategie  strategie osekávání příklad

44 Příprava rešerše  rešeršní strategie  strategie vyhledávání nejdříve podle nejužší fasety příklad: vliv dialogové technologie na akvizici nejdříve: akvizice AND dialogové technologie pokud nedostaneme uspokojivý počet dokumentů: akvizice AND automatizace

45 Příprava rešerše  rešeršní strategie  strategie vyhledávání nejdříve podle nejmenší četnosti výskytu (četnost výskytu termínu v databázi) příklad: faktografické informační systémy o životním prostředí hledáme-li v databázi informatických oborů – nejdříve termín životní prostředí bude pravděpodobně méně četný než termín faktografické informační systémy

46 Informační průzkum informační průzkum - vyhledávání  strojově  ručně

47 Informační průzkum informační průzkum – vyhledávání  nejprve zjistíme, zda neexistuje hotová rešerše na dané téma  se samotným vyhledáváním začneme na vlastním pracovišti  pokud nenajdeme dostatek zdrojů ve vlastní knihovně, rozšiřujeme vyhledávání na další  po vyčerpání sekundárních a terciárních zdrojů se uchylujeme k primárním pramenům

48 Zpracování výsledků členění  věcné  formální

49 Zpracování výsledků členění  věcné  příklad: téma: „automatizace knihoven“ možné členění:  teoretické otázky  automatizace knihoven ve světě  automatizace knihoven v ČR

50 Zpracování výsledků členění  formální  podle druhů dokumentů  podle jazyků  chronologické apod.

51 Zpracování výsledků struktura a formální úprava rešerše – dříve norma  ČSN 01 0198 - Formální úprava rešerší příklad rešeršerešerše

52 Zpracování výsledků povinné části rešerše podle normy ČSN 01 0198  titulní list  analytický list  základní část

53 Zpracování výsledků titulní list – povinné údaje  výrazné označení dokumentu termínem „REŠERŠE“  evidenční číslo rešerše pracoviště, které rešerši zpracovalo  název a plná adresa organizace, kde se rešerše zpracovala  věcné zatřídění obsahu - MDT, klíčová slova apod.  název zpracovávané tematiky, který je nutno formulovat tak, aby stručně a přesně vystihoval obsah rešerše  datum ukončení rešerše v plném znění (den, měsíc, rok)  celkový počet záznamů obsažených v rešerši  jméno zpracovatele rešerše  případně další údaje (nepovinné) – překlad názvu, jméno a funkce objednavatele apod.

54 Zpracování výsledků analytický list  druhy dokumentů zachycených v rešerši s uvedením počtu příslušných záznamů  časové vymezení dokumentů uvedených v rešerši (např. 1990-1999)  zvolené uspořádání záznamů v rešerši (např. podle druhů literatury uvnitř chronologicky sestupně, dále podle jmen autorů)  výčet a charakteristiky informačních pramenů, kterých se používalo při zpracování rešerše  případně další údaje (nepovinné) – jazykové a geografické vymezení, text rešeršního dotazu, vysvětlivky, poznámky

55 Zpracování výsledků základní část rešerše  zahrnuje textovou část, kterou tvoří soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí  záznamy zpracovat podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 nebo ve formě zkráceného katalogizačního záznamu  doporučuje se uvést na konci záznamu v pravém dolní rohu lokační údaj, tj. údaj o místě uložení dokumentu  záznamy v rešerši se průběžně číslují arabskými číslicemi  text rešerše se píše obvykle po jedné straně  stránky se číslují (s výjimkou titulního listu)

56 Zpracování výsledků nepovinné části rešerše podle normy ČSN 01 0198  rejstříky zejména u rozsáhlejších rešerší odkazy na záznamy pomocí průběžných čísel záznamů  obsah

57 Hodnocení rešerší vyhodnocení rešerše  relevance informací  pertinence informací

58 Hodnocení rešerší  odezva rešeršního systému počet vyhledaných záznamů x 100% celkový počet relevantních záznamů

59 Hodnocení rešerší  úplnost rešerše počet vyhledaných relevantních záznamů x 100% počet všech formálně relevantních záznamů v souboru

60 Hodnocení rešerší  přesnost rešerše počet relevantních záznamů x 100% počet všech záznamů v rešerši

61 Optimalizace rešerše  zásady pro dosažení optimálního počtu dotazů  chceme-li získat více záznamů: co nejméně zpřesňovat dotaz jen nezbytná pole a nejdůležitější termíny neomezovat vyhledávání časově apod. prohledat více bází dat nepoužívat logický operátor NOT nepoužívat obecné nebo abstraktní výrazy nepřekládat téma doslovně použít jen významová slova správnost pravopisu použít zástupné znaky použít synonyma a příbuzná slova zkontrolovat správnost použití závorek

62 Optimalizace rešerše  zásady pro dosažení optimálního počtu dotazů  chceme-li dotaz zpřesnit (zmenšit vyhledanou množinu):  použijte více slov vyjadřujících hledané téma spojených logickým operátorem AND  použijte dalších nabídek, například omezte prohledávání časově nebo jazykově  použijte pole, kde se vyhledává v termínech převzatých z formalizovaného jazyka, např. tezauru deskriptorů (př. Dialog - pole Main Subject)  pokud použijete zástupný znak, dbejte na to, abyste nepoužili příliš krátký slovní základ pro hledání slov s různými koncovkami  použijete-li logické operátory AND, OR a NOT, nezapomeňte na správné použití závorek

63 Vyhledávací proces (podle PhDr. R. Papíka, PhD.)

64 Seznam literatury 1. Bibliografie pro druhý ročník středních knihovnických škol : Stud. obor vědecké informace a knihovnictví / Jiří Kábrt ; Anna Javorčíková. -- 2. vyd.. -- Praha : SPN, 1988. -- 247 s. : fot. ; 29 cm 2. Rešerše : úvod do teorie a organizace rešeršních služeb / Miroslava Matoušová... [aj.]. -- Praha : ÚVTEI, 1988. -- 227 s. : tb., schémata, ukázky formulářů ; 20 cm. -- (Studijní texty ; 20) 3. KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy : (projekt TDKIV) [on-line]. TDKIV. Odbor knihovnictví NK ČR. Praha : Národní knihovna ČR, 2001-2002 [cit. 2003-03-17]. Dostupné na www: http://sigma.nkp.cz:4505/F/D8ARC525CV5HXEMISEA36FQ7U2AHTAGIBHI ESL3M43QJ6D929G-39910?func=file&file_name=find-a&local_base=ktd 4. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. Praha : ÚISK FF UK, 1996- [cit. 2000-01-12]. Dostupný z WWW: http://www.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html http://www.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html

65 Seznam literatury 5. ČSN 01 0198. Formální úprava rešerší. Praha : Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1972. 4 s. Účinnost od 1.1. 1973. Zrušená norma (bez náhrady). Platnost ukončena v březnu 2002 6. ČSN ISO 690 (01 0197). Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996. 31 s. 7. ČSN ISO 690-2 (01 0197). Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, 2000. 22 s. Generátor citací: http://www.citace.comhttp://www.citace.com

66

67 Zadání rešerše  téma  věcné a případné formální vymezení rešerše  zvolený formát záznamů  zkrácený katalogizační záznam  ISO 690  východiskem by měl být projekt rešeršeprojekt rešerše  téma odevzdat 6.5.2008

68 Děkuji za pozornost

69 zpět

70

71

72

73


Stáhnout ppt "Bibliografická a rešeršní činnost 2. lekce Rešerše."

Podobné prezentace


Reklamy Google