Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342"— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342

2 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Škola a grantové projekty OPRLZ, OPVK MŠMT Comenius Fond Vysočiny, MA 21 Zdravé město Třebíč

3 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Inovace ŠVP, podpora klíčových kompetencí žáků (s důrazem na ICT a jazykovou gramotnost) a vybudování efektivního kariérního systému pro žáky Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

4 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Základní informace o projektu Doba realizace: – Realizátor: ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích 342 Přidělená výše podpory: ,20 Kč

5 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Cíle projektu rozsáhlé inovace ŠVP celková podpora žáka (důraz na Aj a ICT gramotnost) vybudování efektivního kariérního systému pro žáky zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností (důraz na mzipředmětové vztahy)

6 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Jak dosáhneme cílů Rozsáhlé inovace ŠVP zefektivnění výuky cizích jazyků praktické využití ICT (podpora multimediální výchovy – školní rozhlas, školní televize, školní časopis) realizace inovovaných ročníkových prací, projektových i adaptačních dnů implementace nových prvků do dokumentu ŠVP

7 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Jak dosáhneme cílů Celková podpora žáka (důraz Aj a ICT) přímá podpora klíčových kompetencí při aktivním použití cizího jazyka (rodilý mluvčí, nová didaktická technika s elektronickými učebnicemi, spolupráce se ZŠ Bílá Lhota, projektové dny, provázanost s ostatními projekty – Comenius, MŠMT) přímá podpora klíčových kompetencí při aktivním použití ICT (multimediální výchova, ročníkové práce, projektové dny)

8 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Jak dosáhneme cílů Vybudování efektivního kariérního systému pro žáky mapování rozvoje žáků (systematické testování – evaluace vzdělávacího procesu) diagnostika žáků s následnou péčí (OSP žáků, silné a slabé stránky) mapování trhu práce a jeho aktuálních potřeb

9 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Jak dosáhneme cílů Zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností (mezipředmětové vazby) projektové vyučování (třídní projekty, ročníkové projekty, školní projekty vlastní metodické listy a pomůcky tvorba individuálního plánu a konzultací (ročníkové práce) podpora vzdělávání u pedagogů

10 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Realizační tým projektu řídící tým tým pro vzdělávání, konzultace, projekty a inovaci ŠVP další personál

11 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Řídící tým Manažer projektu – řídí celý projekt, rozděluje úkoly v týmech, zajišťuje aktivity se spolupracujícími subjekty, řeší ekon. otázky, dohlíží nad čerpáním rozpočtu, zabezpečuje výběr. řízení, vede statistiky a evidence, svolává schůzky řídícího týmu Koordinátor projektu – kontroluje činnosti týmů, monitoruje a vyhodnocuje jednotlivé aktivity a efektivitu řízení, píše monitorovací zprávy, průběžné hodnocení a vnitřní kontrolu Specialista ICT – vydává tiskové zprávy, shromažďuje písemné zprávy o jednotlivých aktivitách, zajišťuje aktualizaci www stránek, zabezpečuje průběh ročníkových prací a školních projektů Garant kariérního systému – zajišťuje vybudování a fungování kariérního systému školy – mapuje aktuální potřeby trhu práce ve spolupráci s žákem, rodičem a institucemi středního vzdělávání, zajišťuje mapování rozvoje žáka prostřednictvím testování, zajišťuje diagnostiku a následnou péči o žáky

12 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Tým pro vzdělávání, konzultace, projekty a inovaci ŠVP Do týmu patří pedagogičtí pracovníci školy (učitelé a vychovatelky ŠD), jejichž hlavní náplní práce je inovace ŠVP a jeho přímé ověřování v praxi: zavádění nových metod a výukových forem realizace projektů, ročníkových prací a adaptačních dnů podpora ICT a jazykové gramotnosti

13 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Další personál Asistentka koordinátora a manažera projektu – zajišťuje veškerou administrativní činnost, vede zápisy z porad řídícího týmu, vede dílčí i celkovou evidenci hodin všech členů jednotlivých týmů Účetní projektu – zajišťuje celkovou ekonomickou pomoc při zpracování projektu (eviduje účetní doklady, vyplňuje ekonomické tabulky do monitorovacích zpráv, doplňuje náležitosti k žádostem o platby), hlídá čerpání rozpočtu Pracovníci informačního centra – knihovny – aktivní pomoc žákům školy (efektivní využití volného času žáka při dalším vzdělávání – knihy, měsíční periodika, CD, DVD, výukové programy; technická pomoc s tvorbou ročníkových prací, referátů či projektů), zabezpečení chodu Infocentra, udržení materiálního zázemí centra, zprostředkování nových informací)

14 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Klíčové aktivity projektu inovace ŠVP podpora klíčových kompetencí žáků efektivní podpora jazykové a ICT gramotnosti u žáků vybudování efektivního kariérního systému pro žáky školy organizace a řízení, publicita a zveřejňování projektových aktivit, výsledků a výstupů Harmonogram realizace všech klíčových aktivit:

15 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Inovace ŠVP Eliminace nedostatků ŠVP, propracování mezipředmětových vazeb a praktických aktivit žáků. Do aktivity zapojeni všichni pedagogové, kteří novými prvky, případně modernizací a zefektivněním starých aktivit, a jejich přímou aplikací v procesu výuky přispějí k inovaci ŠVP Náklady: Kurzy osobnostní a sociální výchovy a individuální kurzy pedagogů na rozšíření pracovních dovedností, metod a postupů při vzdělávání žáků a inovaci ŠVP – Kč Tým pro vzdělávání, konzultaci a inovaci ŠVP – Kč Výstup: Oficiálně schválené (školská rada) dodatky a úpravy ŠVP

16 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Podpora klíčových kompetencí žáků Pedagogové školy budou prostřednictvím praktických aktivit podporovat a rozvíjet klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská, pracovní Náklady: kancelářské potřeby pro žáky – Kč, tým pro vzdělávání, konzultace a inovaci ŠVP Kč, cartridge, tonery – Kč, žaluzie – Kč, knihy a CD ke vzdělávání – Kč, elektronické učebnice – Kč Výstupy: Poustry a jejich databáze, nové ročníkové práce a jejich databáze (Infocentrum), portfólia žáků, vydávání školního časopisu, příspěvky školní televize (web), vysílání školního rádia, projekty (třídní, ročníkové, školní), jazykové dny, adaptační kurzy, exkurze a aktivity v rámci EVVO

17 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Efektivní podpora jazykové a ICT gramotnosti u žáků Využití ICT v odborných předmětech a hodinách jazyků, využití interaktivní tabule při výuce cizích jazyků, přímá podpora komunikace v Aj (jazykové dny, projekty, rodilý mluvčí Aj), modernizované ročníkové práce a projekty školy, spolupráce seŽŠ Bílá Lhota, podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků při samostudiu v Informačním centru Náklady: rodilý mluvčí Aj – Kč, pracovníci Infocentra – Kč, specialista komunikace a ICT – Kč, jazykové a ICT kurzy pro pedagogy – Kč, ICT vybavení (notebooky, dataprojektor, interaktivní tabule, příslušenství jazykové učebny) – Kč, jazykové dny se ŽŠ Bílá Lhota – Kč

18 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Efektivní podpora jazykové a ICT gramotnosti u žáků Výstupy: Aktivní používání jazyka (hodiny s rodilým mluvčím, internetová spolupráce žáků i učitelů za spřátelených škol, jazykové dny), poustry a jazyková portfólia žáků, aktivní používání multimédií (rádio, televize, časopis), tvorba webových prezentací žáků a tříd, tvorba ročníkových prací, projekty

19 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Organizace a řízení, publicita a zveřejňování projektových aktivit, výsledků a výstupů Podpůrná aktivita k zajištění realizace projektu. Realizační tým, stanovené cíle, propracované postupy, jak cílů dosáhnout Náklady: řídící tým, ostatní personál – Kč, tone, cartridge – Kč, kancelářský materiál – Kč, publicita – Kč, audit – Kč, poplatky bance – Kč, konference – Kč Výstupy: realizace samotného projektu (organizace, časový harmonogram, zpětná vazba), publicita (letáky, novinové články, inzerce, propagační předměty, konference), odborná dokumentace k projektu (prezenční listiny, účetní doklady, evidence, statistiky, dohody, pracovní smlouva – lektor Aj)

20 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Přínos projektu pro pedagogy větší profesionalita (využívání nových výukových metod, zejména prostřednictvím nové didaktické techniky – PC, interaktivní tabule) = zkvalitnění výuky vlastní realizace posílení vlastních dovedností, schopností i znalostí posílení mezilidských vazeb (spolupráce pedagogů mezi sebou, užší spolupráce žák – učitel – projekty, ročníkové práce) celkový rozvoj osobnosti – uplatnění na trhu práce finanční ohodnocení lepší vybavení školy prezentace školy

21 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Přínos projektu pro žáky možnost vlastní realizace a uspokojení zvyšování vlastních kompetencí možnost spolupráce (s žáky jiného ročníku, jiné školy, s učiteli) seznámení se s novými možnostmi využití interaktivní tabule a PC při výuce jazyků i dalších předmětů praktičtější příprava na následující stupeň vzdělávání motivace pro další vzdělávání (kariérní systém - informace o vlastním rozvoji, rodilý mluvčí Aj, školní multimédia)

22 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Časový harmonogram projektu 2009 březen – setkání realizačního týmu (stanovení pravidel) duben – zahájení projektu duben - zadání ročníkových prací 5. ročník duben – vyhlášení výběrového řízení na nákup informačních technologií duben–červen – nákup věcí k technickému zabezpečení projektu (elektronické učebnice, vybavení jazyk. učebny, SW…) duben-červen – projekty (třídní, ročníkové, školní) duben – zahájení rozšířené činnosti Informačního centra duben - testování 6. – 8. ročníku DAP květen - testování 5. ročník SCIO květen - profesní diagnostika COMDI (8.ročník) květen – červenec – vybavení školy informačními technologiemi červen - inovace ŠVP (dokument) červen - setkání realizačního týmu (průběžné hodnocení) červen – publicita projektu (výroba propagačních předmětů)

23 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Časový harmonogram projektu červen – slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 5.ročníku červen – zadaní ročníkových prací 9. ročníku srpen - setkání realizačního týmu (průběžná zpráva) srpen – vyhlášení výběrového řízení na nákup informačních technologií září – školení OSV pedagogové září - jazykové vzdělávání pedagogů školy září - testování žáků 6. ročníku SCIO září - adaptační dny všech ročníků září – říjen jazykové dny (návštěva ze ZŠ Bílá Lhota) září – prosinec - projekty (třídní, ročníkové, školní) říjen - ICT vzdělávání pedagogů říjen - testování žáků 7. ročníku SCIO listopad - setkání realizačního týmu (průběžné hodnocení) listopad - testování žáků 8. ročníku SCIO prosinec - testování žáků 9. ročníku SCIO prosinec - publicita projektu (inzeráty)

24 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Časový harmonogram projektu prosinec - zadání ročníkových prací 7. ročníku prosinec – slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 9.ročníku 2010 leden – setkání realizačního týmu (průběžná zpráva) leden - zadaní ročníkových prací 9. ročníku leden – červen – projekty (třídní, ročníkové, školní) březen - slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 7. ročníku březen - zadání ročníkových prací 5. ročníku duben – testování 6. – 8. ročníku DAP duben - setkání realizačního týmu (průběžné hodnocení) duben - konference pro rodiče a přátele školy květen - profesní diagnostika COMDI 8. ročník květen - testování žáků 5. ročníku SCIO červen - slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 5. ročníku červen - inovace ŠVP (dokument)

25 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Časový harmonogram projektu srpen příprava činnosti rodilého mluvčího na škole srpen setkání realizačního týmu (průběžná zpráva) srpen – vyhlášení výběrového řízení na nákup informačních technologií září – školení OSV pedagogové září jazykové vzdělávání pedagogů školy září testování žáků 6. ročníku SCIO září adaptační dny všech ročníků září – říjen jazykové dny (návštěva v ZŠ Bílá Lhota) září – prosinec - projekty (třídní, ročníkové, školní) říjen ICT vzdělávání pedagogů říjen testování žáků 7. ročníku SCIO listopad setkání realizačního týmu (průběžné hodnocení) listopad testování žáků 8. ročníku SCIO prosinec testování žáků 9. ročníku SCIO prosinec publicita projektu (inzeráty)

26 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Časový harmonogram projektu prosinec - zadání ročníkových prací 7. ročníku prosinec – slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 9.ročníku 2011 leden – setkání realizačního týmu (průběžná zpráva) leden - zadaní ročníkových prací 9. ročníku leden – červen – projekty (třídní, ročníkové, školní) březen - slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 7. ročníku březen - zadání ročníkových prací 5. ročníku duben – testování 6. – 8. ročníku DAP duben - setkání realizačního týmu (průběžné hodnocení) duben - konference pro rodiče a přátele školy květen - profesní diagnostika COMDI 8. ročník květen - testování žáků 5. ročníku SCIO červen - slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 5. ročníku červen - inovace ŠVP (dokument)

27 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Časový harmonogram projektu Červenec ukončení působení rodilého mluvčího Aj ve škole srpen setkání realizačního týmu (průběžná zpráva) srpen – vyhlášení výběrového řízení na nákup informačních technologií září – školení OSV pedagogové září jazykové vzdělávání pedagogů školy září testování žáků 6. ročníku SCIO září adaptační dny všech ročníků září – říjen jazykové dny (návštěva v ZŠ Bílá Lhota) září – prosinec - projekty (třídní, ročníkové, školní) říjen ICT vzdělávání pedagogů říjen testování žáků 7. ročníku SCIO listopad setkání realizačního týmu (průběžné hodnocení) listopad testování žáků 8. ročníku SCIO prosinec testování žáků 9. ročníku SCIO prosinec publicita projektu (inzeráty) prosinec závěrečná konference projektu

28 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Časový harmonogram projektu 2012 leden závěrečné setkání realizačního týmu (zhodnocení projektu) leden inovace ŠVP (dokument) leden ukončení realizace projektu

29 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342
Děkuji za pozornost! Mgr. Pavel Pacal ředitel ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích 342 kontakt: tel


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342"

Podobné prezentace


Reklamy Google