Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342

2 Škola a grantové projekty • OPRLZ, OPVK • MŠMT • Comenius • Fond Vysočiny, MA 21 • Zdravé město Třebíč

3 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Inovace ŠVP, podpora klíčových kompetencí žáků (s důrazem na ICT a jazykovou gramotnost) a vybudování efektivního kariérního systému pro žáky Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

4 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Základní informace o projektu Doba realizace: 1. 4. 2009 – 31. 1. 2012 Realizátor: ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích 342 Přidělená výše podpory: 3 709 422,20 Kč

5 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Cíle projektu •rozsáhlé inovace ŠVP •celková podpora žáka (důraz na Aj a ICT gramotnost) •vybudování efektivního kariérního systému pro žáky •zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností (důraz na mzipředmětové vztahy)

6 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Jak dosáhneme cílů Rozsáhlé inovace ŠVP •zefektivnění výuky cizích jazyků •praktické využití ICT (podpora multimediální výchovy – školní rozhlas, školní televize, školní časopis) •realizace inovovaných ročníkových prací, projektových i adaptačních dnů •implementace nových prvků do dokumentu ŠVP

7 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Jak dosáhneme cílů Celková podpora žáka (důraz Aj a ICT) •přímá podpora klíčových kompetencí při aktivním použití cizího jazyka (rodilý mluvčí, nová didaktická technika s elektronickými učebnicemi, spolupráce se ZŠ Bílá Lhota, projektové dny, provázanost s ostatními projekty – Comenius, MŠMT) •přímá podpora klíčových kompetencí při aktivním použití ICT (multimediální výchova, ročníkové práce, projektové dny)

8 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Jak dosáhneme cílů Vybudování efektivního kariérního systému pro žáky •mapování rozvoje žáků (systematické testování – evaluace vzdělávacího procesu) •diagnostika žáků s následnou péčí (OSP žáků, silné a slabé stránky) •mapování trhu práce a jeho aktuálních potřeb

9 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Jak dosáhneme cílů Zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností (mezipředmětové vazby) •projektové vyučování (třídní projekty, ročníkové projekty, školní projekty •vlastní metodické listy a pomůcky •tvorba individuálního plánu a konzultací (ročníkové práce) •podpora vzdělávání u pedagogů

10 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Realizační tým projektu •řídící tým •tým pro vzdělávání, konzultace, projekty a inovaci ŠVP •další personál

11 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Řídící tým Manažer projektu – řídí celý projekt, rozděluje úkoly v týmech, zajišťuje aktivity se spolupracujícími subjekty, řeší ekon. otázky, dohlíží nad čerpáním rozpočtu, zabezpečuje výběr. řízení, vede statistiky a evidence, svolává schůzky řídícího týmu Koordinátor projektu – kontroluje činnosti týmů, monitoruje a vyhodnocuje jednotlivé aktivity a efektivitu řízení, píše monitorovací zprávy, průběžné hodnocení a vnitřní kontrolu Specialista ICT – vydává tiskové zprávy, shromažďuje písemné zprávy o jednotlivých aktivitách, zajišťuje aktualizaci www stránek, zabezpečuje průběh ročníkových prací a školních projektů Garant kariérního systému – zajišťuje vybudování a fungování kariérního systému školy – mapuje aktuální potřeby trhu práce ve spolupráci s žákem, rodičem a institucemi středního vzdělávání, zajišťuje mapování rozvoje žáka prostřednictvím testování, zajišťuje diagnostiku a následnou péči o žáky

12 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Tým pro vzdělávání, konzultace, projekty a inovaci ŠVP Do týmu patří pedagogičtí pracovníci školy (učitelé a vychovatelky ŠD), jejichž hlavní náplní práce je inovace ŠVP a jeho přímé ověřování v praxi: • zavádění nových metod a výukových forem • realizace projektů, ročníkových prací a adaptačních dnů • podpora ICT a jazykové gramotnosti

13 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Další personál Asistentka koordinátora a manažera projektu – zajišťuje veškerou administrativní činnost, vede zápisy z porad řídícího týmu, vede dílčí i celkovou evidenci hodin všech členů jednotlivých týmů Účetní projektu – zajišťuje celkovou ekonomickou pomoc při zpracování projektu (eviduje účetní doklady, vyplňuje ekonomické tabulky do monitorovacích zpráv, doplňuje náležitosti k žádostem o platby), hlídá čerpání rozpočtu Pracovníci informačního centra – knihovny – aktivní pomoc žákům školy (efektivní využití volného času žáka při dalším vzdělávání – knihy, měsíční periodika, CD, DVD, výukové programy; technická pomoc s tvorbou ročníkových prací, referátů či projektů), zabezpečení chodu Infocentra, udržení materiálního zázemí centra, zprostředkování nových informací)

14 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Klíčové aktivity projektu •inovace ŠVP •podpora klíčových kompetencí žáků •efektivní podpora jazykové a ICT gramotnosti u žáků •vybudování efektivního kariérního systému pro žáky školy •organizace a řízení, publicita a zveřejňování projektových aktivit, výsledků a výstupů Harmonogram realizace všech klíčových aktivit: 1. 4. 2009 – 31. 1. 2012

15 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Inovace ŠVP Eliminace nedostatků ŠVP, propracování mezipředmětových vazeb a praktických aktivit žáků. Do aktivity zapojeni všichni pedagogové, kteří novými prvky, případně modernizací a zefektivněním starých aktivit, a jejich přímou aplikací v procesu výuky přispějí k inovaci ŠVP Náklady: Kurzy osobnostní a sociální výchovy a individuální kurzy pedagogů na rozšíření pracovních dovedností, metod a postupů při vzdělávání žáků a inovaci ŠVP – 60 000 Kč Tým pro vzdělávání, konzultaci a inovaci ŠVP – 411 800 Kč Výstup: Oficiálně schválené (školská rada) dodatky a úpravy ŠVP

16 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Podpora klíčových kompetencí žáků Pedagogové školy budou prostřednictvím praktických aktivit podporovat a rozvíjet klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská, pracovní Náklady: kancelářské potřeby pro žáky – 45 000 Kč, tým pro vzdělávání, konzultace a inovaci ŠVP - 411 800 Kč, cartridge, tonery – 33 780 Kč, žaluzie – 30 000 Kč, knihy a CD ke vzdělávání – 50 000 Kč, elektronické učebnice – 106 000 Kč Výstupy: Poustry a jejich databáze, nové ročníkové práce a jejich databáze (Infocentrum), portfólia žáků, vydávání školního časopisu, příspěvky školní televize (web), vysílání školního rádia, projekty (třídní, ročníkové, školní), jazykové dny, adaptační kurzy, exkurze a aktivity v rámci EVVO

17 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Efektivní podpora jazykové a ICT gramotnosti u žáků Využití ICT v odborných předmětech a hodinách jazyků, využití interaktivní tabule při výuce cizích jazyků, přímá podpora komunikace v Aj (jazykové dny, projekty, rodilý mluvčí Aj), modernizované ročníkové práce a projekty školy, spolupráce seŽŠ Bílá Lhota, podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků při samostudiu v Informačním centru Náklady: rodilý mluvčí Aj – 465 800 Kč, pracovníci Infocentra – 477 360 Kč, specialista komunikace a ICT – 82 620 Kč, jazykové a ICT kurzy pro pedagogy – 160 000 Kč, ICT vybavení (notebooky, dataprojektor, interaktivní tabule, příslušenství jazykové učebny) – 288 400 Kč, jazykové dny se ŽŠ Bílá Lhota – 58282 Kč

18 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Efektivní podpora jazykové a ICT gramotnosti u žáků Výstupy: Aktivní používání jazyka (hodiny s rodilým mluvčím, internetová spolupráce žáků i učitelů za spřátelených škol, jazykové dny), poustry a jazyková portfólia žáků, aktivní používání multimédií (rádio, televize, časopis), tvorba webových prezentací žáků a tříd, tvorba ročníkových prací, projekty

19 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Organizace a řízení, publicita a zveřejňování projektových aktivit, výsledků a výstupů Podpůrná aktivita k zajištění realizace projektu. Realizační tým, stanovené cíle, propracované postupy, jak cílů dosáhnout Náklady: řídící tým, ostatní personál – 603 494 Kč, tone, cartridge – 28 220 Kč, kancelářský materiál – 52 000 Kč, publicita – 85 597 Kč, audit – 78 000 Kč, poplatky bance – 6 800 Kč, konference – 12 000 Kč Výstupy: realizace samotného projektu (organizace, časový harmonogram, zpětná vazba), publicita (letáky, novinové články, inzerce, propagační předměty, konference), odborná dokumentace k projektu (prezenční listiny, účetní doklady, evidence, statistiky, dohody, pracovní smlouva – lektor Aj)

20 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Přínos projektu pro pedagogy •větší profesionalita (využívání nových výukových metod, zejména prostřednictvím nové didaktické techniky – PC, interaktivní tabule) = zkvalitnění výuky •vlastní realizace •posílení vlastních dovedností, schopností i znalostí •posílení mezilidských vazeb (spolupráce pedagogů mezi sebou, užší spolupráce žák – učitel – projekty, ročníkové práce) •celkový rozvoj osobnosti – uplatnění na trhu práce •finanční ohodnocení •lepší vybavení školy •prezentace školy

21 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Přínos projektu pro žáky •možnost vlastní realizace a uspokojení •zvyšování vlastních kompetencí •možnost spolupráce (s žáky jiného ročníku, jiné školy, s učiteli) •seznámení se s novými možnostmi využití interaktivní tabule a PC při výuce jazyků i dalších předmětů •praktičtější příprava na následující stupeň vzdělávání •motivace pro další vzdělávání (kariérní systém - informace o vlastním rozvoji, rodilý mluvčí Aj, školní multimédia)

22 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Časový harmonogram projektu 2009 březen – setkání realizačního týmu (stanovení pravidel) duben – zahájení projektu duben -zadání ročníkových prací 5. ročník duben – vyhlášení výběrového řízení na nákup informačních technologií duben–červen – nákup věcí k technickému zabezpečení projektu (elektronické učebnice, vybavení jazyk. učebny, SW…) duben-červen – projekty (třídní, ročníkové, školní) duben – zahájení rozšířené činnosti Informačního centra duben - testování 6. – 8. ročníku DAP květen -testování 5. ročník SCIO květen -profesní diagnostika COMDI (8.ročník) květen – červenec – vybavení školy informačními technologiemi červen -inovace ŠVP (dokument) červen -setkání realizačního týmu (průběžné hodnocení) červen – publicita projektu (výroba propagačních předmětů)

23 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Časový harmonogram projektu červen – slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 5.ročníku červen – zadaní ročníkových prací 9. ročníku srpen -setkání realizačního týmu (průběžná zpráva) srpen – vyhlášení výběrového řízení na nákup informačních technologií září – školení OSV pedagogové září - jazykové vzdělávání pedagogů školy září -testování žáků 6. ročníku SCIO září -adaptační dny všech ročníků září – říjen jazykové dny (návštěva ze ZŠ Bílá Lhota) září – prosinec - projekty (třídní, ročníkové, školní) říjen - ICT vzdělávání pedagogů říjen -testování žáků 7. ročníku SCIO listopad -setkání realizačního týmu (průběžné hodnocení) listopad -testování žáků 8. ročníku SCIO prosinec -testování žáků 9. ročníku SCIO prosinec - publicita projektu (inzeráty)

24 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Časový harmonogram projektu prosinec -zadání ročníkových prací 7. ročníku prosinec – slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 9.ročníku 2010 leden – setkání realizačního týmu (průběžná zpráva) leden -zadaní ročníkových prací 9. ročníku leden – červen – projekty (třídní, ročníkové, školní) březen -slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 7. ročníku březen -zadání ročníkových prací 5. ročníku duben – testování 6. – 8. ročníku DAP duben -setkání realizačního týmu (průběžné hodnocení) duben - konference pro rodiče a přátele školy květen - profesní diagnostika COMDI 8. ročník květen -testování žáků 5. ročníku SCIO červen -slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 5. ročníku červen -inovace ŠVP (dokument)

25 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Časový harmonogram projektu srpen - příprava činnosti rodilého mluvčího na škole srpen - setkání realizačního týmu (průběžná zpráva) srpen – vyhlášení výběrového řízení na nákup informačních technologií září – školení OSV pedagogové září - jazykové vzdělávání pedagogů školy září - testování žáků 6. ročníku SCIO září - adaptační dny všech ročníků září – říjen jazykové dny (návštěva v ZŠ Bílá Lhota) září – prosinec - projekty (třídní, ročníkové, školní) říjen - ICT vzdělávání pedagogů říjen - testování žáků 7. ročníku SCIO listopad - setkání realizačního týmu (průběžné hodnocení) listopad - testování žáků 8. ročníku SCIO prosinec - testování žáků 9. ročníku SCIO prosinec - publicita projektu (inzeráty)

26 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Časový harmonogram projektu prosinec -zadání ročníkových prací 7. ročníku prosinec – slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 9.ročníku 2011 leden – setkání realizačního týmu (průběžná zpráva) leden -zadaní ročníkových prací 9. ročníku leden – červen – projekty (třídní, ročníkové, školní) březen -slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 7. ročníku březen -zadání ročníkových prací 5. ročníku duben – testování 6. – 8. ročníku DAP duben -setkání realizačního týmu (průběžné hodnocení) duben - konference pro rodiče a přátele školy květen - profesní diagnostika COMDI 8. ročník květen -testování žáků 5. ročníku SCIO červen -slavnostní prezentace ročníkových prací žáků 5. ročníku červen -inovace ŠVP (dokument)

27 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Časový harmonogram projektu Červenec - ukončení působení rodilého mluvčího Aj ve škole srpen - setkání realizačního týmu (průběžná zpráva) srpen – vyhlášení výběrového řízení na nákup informačních technologií září – školení OSV pedagogové září - jazykové vzdělávání pedagogů školy září - testování žáků 6. ročníku SCIO září - adaptační dny všech ročníků září – říjen jazykové dny (návštěva v ZŠ Bílá Lhota) září – prosinec - projekty (třídní, ročníkové, školní) říjen - ICT vzdělávání pedagogů říjen - testování žáků 7. ročníku SCIO listopad - setkání realizačního týmu (průběžné hodnocení) listopad - testování žáků 8. ročníku SCIO prosinec - testování žáků 9. ročníku SCIO prosinec - publicita projektu (inzeráty) prosinec - závěrečná konference projektu

28 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Časový harmonogram projektu 2012 leden - závěrečné setkání realizačního týmu (zhodnocení projektu) leden - inovace ŠVP (dokument) leden - ukončení realizace projektu

29 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Děkuji za pozornost! Mgr. Pavel Pacal ředitel ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích 342 kontakt: pacal@zskopce.cz, www.zskopce.cz, tel. 568 606 101pacal@zskopce.czwww.zskopce.cz


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342."

Podobné prezentace


Reklamy Google