Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Použití náhradního silničního přemostění ze státních hmotných rezerv za krizových stavů Správa státních hmotných rezerv Ing. Miloslav Novák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Použití náhradního silničního přemostění ze státních hmotných rezerv za krizových stavů Správa státních hmotných rezerv Ing. Miloslav Novák."— Transkript prezentace:

1

2 Použití náhradního silničního přemostění ze státních hmotných rezerv za krizových stavů Správa státních hmotných rezerv Ing. Miloslav Novák

3 3 Metodika vyžadování věcných zdrojů za krizové situace a IS KRIZKOM Vyžadování náhradního přemostění z PZ

4 4 Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (Usnesení vlády č. 14 ze dne 4. dubna 2012) Ústředního krizového štábu (usnesení vlády č. 1500 ze dne 24. listopadu 2008) Jednací řád Ústředního krizového štábu (usnesení Bezpečnostní rady státu č. 12 ze dne 27. dubna 2009) Organizační řád odborné pracovní skupiny ÚKŠ pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji (usnesení Bezpečnostní rady státu č. 13 ze dne 27. dubna 2009) Vyžadování náhradního přemostění z PZ

5 5 Ke zkvalitnění systému vyžadování věcných zdrojů za krizových stavů, v souladu s usnesením vlády č. 345 ze dne 7. dubna 2003, SSHR vytvořila nový informační systém pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje za krizových stavů KRIZKOM, který zefektivní činnost všech stupňů krizového řízení. Poz.: Týká se i vyžadování mostních konstrukcí z pohotovostních zásob. Vyžadování náhradního přemostění z PZ

6 6 Systém zejména informačně podporuje:  Informace o státních hmotných rezervách  Informace věcných zdrojích u podnikatelských subjektů  Jednotné a jednoznačné zpracování požadavku na věcné zdroje, automatizovaný souhrn požadavků, posuzování uplatněných požadavků (zjištění disponibilních věcných zdrojů, které lze zajistit na daném stupni – ve správním obvodu orgánu krizového řízení, nebo v jeho odborné působnosti),  Postoupení požadavků, které na daném stupni nelze zajistit, orgánu krizového řízení vyššího stupně, Činnost SSHR

7 7 Systém zejména informačně podporuje:  Notifikace (vyrozumění) o potřebě řešit požadavek na věcné zdroje (SMS, e-mail)  Každý článek řízení může zjistit průběžně stav řešení požadavku, který uplatnil na vyšším stupni,  Propojí KŠ ORP, KŠ krajů, KŠ ÚSÚ, ÚKŠ a ochraňovatele SHR a umožní vzájemnou komunikaci,  Komunikaci mezi OPS ÚKŠ a resorty (členy OPS ÚKŠ), předat požadavek k řešení garantujícímu ÚSÚ a součinnostnímu ÚSÚ a přijmout návrh řešení od garantujícího ÚSÚ a informovat o řešení žadatele, Činnost SSHR

8 8 Provozní stavy IS  Pohotovostní stav IS - 365 dnů v roce Umožní: prohlížení dat a informací podle rozsahu oprávnění orgánu KŘ – a to:  z IS ARGIS (o nezbytných dodávkách),  a z IS KIS KD (o státních hmotných rezervách). Činnost SSHR

9 9 ÚKŠ Odborná pracovní skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji KŠ jiného správního úřadu KŠ kraje obec Schéma toku informací při vyžadování věcných zdrojů nezbytné dodávky z KP kraje nezbytné dodávky mimo KP kraje KŠ určené obce KŠ ÚSÚ KŠ SSHR Ochraňovatel

10 10 Plánování a vyžadovaní věcných zdrojů

11 11 Podle platné Metodiky pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace je každý orgán krizového řízení povinen zpracovat krizový plán (plán nezbytných dodávek) do kterého zahrne i nezbytné dodávky k zajištění náhradního přemostění. Pokud prokazatelně není schopen v rámci své působnosti požadované věcné zdroje zajistit, může se obrátit s požadavkem na jejich zajištění na příslušný krajský úřad. Krajský úřad může požádat věcně příslušné ministerstvo o zajištění těch nezbytných dodávek, které krajský úřad v rámci své působnosti nemůže zajistit pro své potřeby a potřeby ORP v jeho působnosti. Obdobně postupuje i věcně příslušné ministerstvo. Plánování výstavby silničního náhradního přemostění

12 12 Pouze pokud ani věcně příslušné ministerstvo není prokazatelně Schopno zajistit nezbytné dodávky, o jejichž zajištění požádaly krajské úřady, příslušné jiné správní úřady a nebo je požaduje samotné ministerstvo, může požádat SSHR o vytvoření pohotovostních zásob. Tento postup se v plném rozsahu vztahuje i na oblast náhradního mostního přemostění. Plánování výstavby silničního náhradního přemostění

13 13  Při přípravě na řešení krizových situací (zpracování KP) by každý OKŘ (MD, KÚ, ORP, obec) měl provádět i výběr dopravních tras, jejichž udržení v provozuschopném stavu (rychlá obnova) je pro příslušný stupeň klíčové.  Rozhodovací proces zahrnuje analýzu přepravních toků (pro dálnice a silnice I. třídy součinnost s ŘSD) a na jejím základě výběr : • Objízdných tras, • Mostů s ohledem na jejich význam v dopravním systému. Za krizového stavu nelze obnovit všechny mosty najednou. Musí být stanoveny priority z pohledu ČR, kraje, obce. Plánování výstavby silničního náhradního přemostění

14 14  Náhradní přemostění pro dálnice a silnice I. tř. – řeší MD ČR a ŘSD.  Náhradní přemostění pro silnice II. a III. tř. a místní komunikace řeší KŠ KÚ a KŠ obcí. KŠ kraje stanovuje priority v rámci kraje.  Pokud je současně potřeba zajistit náhradní přemostění na území více krajů, stanovuje priority MD ČR. Plánování výstavby silničního náhradního přemostění

15 15  Na všech stupních krizového řízení (včetně ORP) je důležité provést výběr (smluvní zajištění) dostupných osob a firem, které za krizového stavu: • Provedou technický průzkum a staticky poškozený most posoudí, • Mají oprávnění a odborné znalosti ke zpracování projektu náhradního přemostění, • Mají oprávnění a kapacity náhradní přemostění vybudovat.  Seznam organizací, které mají oprávnění k projektování a výstavbě náhradního přemostění může poskytnout MD ČR. Plánování výstavby silničního náhradního přemostění

16 16 Základním způsobem projektování a výstavby náhradního přemostění za krizových situací je stavba sjednána správcem komunikace u stavební organizace za úplatu. Na základě rozhodnutí vlády je využít další způsob, tím je, že projekt a výstavbu náhradního přemostění zajistí bezplatně AČR. U obou způsobů si správce komunikace může stanoveným způsobem vyžádat bezplatné poskytnutí náhradního přemostění z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Plánování výstavby silničního náhradního přemostění

17 17 Postup před uplatněním požadavku na náhradní silniční přemostění za krizových stavů

18 Na základě všeobecného (laického) průzkumu je nutno zejména :  porovnat skutečné zničení/poškození s plánovaným předpokladem a v další fázi maximálně využít předem připravené (plánované) řešení  ověřit charakter překážky (délka a výška, hloubka a rychlost proudu vodního toku),  upřesnit aktuální potřebu provozu (požadovaná rychlost a maximální zatížení),  stanovit do kdy je třeba most uvést do provozu a dobu na kterou se předpokládá používání náhradního mostu, POSTUP PŘED ZASLÁNÍM POŽADAVKU

19 Na základě všeobecného (laického) průzkumu je nutno zejména :  ujasnit si celkovou ekonomickou situaci po ukončení souhlasu vlády se musí pohotovostní zásoby vrátit SSHR nebo na omezenou dobu uzavřít se SSHR úplatnou nájemní smlouvu,  náklady na demontáž a vrácení konstrukce do skladů SSHR,  následné náklady na výstavbu trvalého mostu (vše na náklad správce komunikace). POSTUP PŘED ZASLÁNÍM POŽADAVKU

20 Požadavek se zasílá cestou KŠ, je-li vyhlášen krizový stav. Musí být uveden žadatel (správce komunikace), místo stavby (obec, číslo komunikace, číslo objektu), požadované maximální zatížení, reálný návrh termínu uvedení do provozu (viz orientační rychlost stavby mostů + min. 1 den od podání žádosti do jejího schválení, včetně vydání příslušných nařízení) a základní orientační údaje o překážce. POSTUP PŘED ZASLÁNÍM POŽADAVKU

21 Požadavek, zaslaný cestou KŠ, nahrazuje, je-li vyhlášen krizový stav, stavební povolení. Musí být uveden žadatel (správce komunikace), místo stavby (obec, číslo komunikace, číslo objektu), požadované maximální zatížení, reálný návrh termínu uvedení do provozu (viz orientační rychlost stavby mostů + 1 min. den od podání žádosti do jejího schválení, včetně vydání příslušných nařízení) a základní orientační údaje o překážce. POSTUP PŘED ZASLÁNÍM POŽADAVKU

22 Žadatel při vyžadování materiálu provizorních mostních konstrukcí musí respektovat základní normy k předložení požadavku na zhotovení zatímního mostu z materiálu SHR. Oprávněnost žadatele spočívá především v tom, že bude:  naplněn obecný zájem a nebude sledován prospěch jednotlivé fyzické osoby nebo úzké zájmové skupiny občanů, případně poškozeny zájmy jiných občanů,  zabráněno ohrožení životů nebo zdraví obyvatelstva,  zabráněno ohrožení majetku státu, obce a občanů nebo životního prostředí,  zajištěna obnova základních funkcí území, fungování st. správy nebo samosprávy,  zajištěna obnova postiženého území a normálního života občanů,  vyloučen střet zájmů u žadatele. Obecné zásady pro vyžadování materiálu

23 Další informaci jsou na internetových stránkách MD ČR Ministerstva dopravy (viz www.mdcr.cz na stránce odboru krizového řízení v části dokumenty).www.mdcr.cz Pozn. Dne 18. 3. 2010 byl schválen projekt vědy a výzkumu jehož součástí jsou „Zásady pro provádění obnovy (rekonstrukce) na pozemních komunikacích v České republice za krizových stavů“ (vydání se předpokládá do konce roku 2010)

24 24 Vyžadování náhradního přemostění z pohotovostních zásob za krizových stavů

25 25 1. Po vyhlášení krizového stavu, každý orgán krizového řízení postupuje podle svého krizového plánu a Plánu nezbytných dodávek. Každá obec řeší náhradní přemostění v rámci své působnosti. 2. Pokud není schopna svojí potřebu věcných zdrojů, obrátí se na příslušnou ORP, které požadavek uplatní u KŠ KÚ. 3. Pokud ani KŠ KÚ není schopen požadavky na věcné zdroje plně saturovat, obrací se na ÚKŠ (příslušnou odbornou pracovní skupinu). KŠ KÚ musí požadavek doplnit o zpracovaný projekt mostu nebo výpis z projektu mostu obsahující rozpis jednotlivých materiálových položek a určí organizaci, která bude pověřena výstavbou náhradního silničního přemostění, která zároveň bude oprávněna převzít pohotovostní zásoby ze skladu a dopravit je na místo stavby (toto neplatí, pokud MD ČR stanoví, že projekty budou zpracovávány centrálně v působnosti MD ČR) Vyžadování náhradního přemostění z PZ za KS

26 26 4. Odborná pracovní skupina ÚKŠ předává požadavek k řešení KŠ MD ČR. 5. Pokud se KŠ MD ČR rozhodne použít pohotovostní zásoby(PZ) pro výstavbu silničního přemostění, zpracuje rozhodnutí ministra a předává jej k realizace KŠ SSHR. 6. SSHR zpracuje rozhodnutí předsedy SSHR a cestou ochraňovatele pohotovostních zásob připraví PZ k výdeji ve stanoveném skladu. O tomto svém rozhodnutí informuje MD ČR, KÚ, ORP, správce komunikace a organizaci pověřenou výstavbou náhradního přemostění. 7. Správce komunikace převezme PZ ve skladu SSHR (podepíše příjemku a předávací protokol). Zajistí si přepravu převzatých PZ na místo stavby a zajistí si výstavbu náhradního přemostění. Vyžadování náhradního přemostění z PZ za KS

27 27 8. Správce komunikace uzavře se SSHR smlouvu o bezplatné výpůjčce PZ maximálně na dobu stanovenou usnesením vlády. 9. Správce komunikace užívá náhradní silniční přemostění, je zodpovědný za běžnou údržbu, úplnost a plnění dalších povinností stanovených smlouvou uzavřenou se SSHR. 10. Nejpozději do doby ukončení výpůjčky PZ je správce komunikace povinen na své náklady zajistit demontáž mostu a PZ vrátit zpět do skladu SSHR. Vyžadování náhradního přemostění z PZ

28 28 Pozn. č. 1: Pokud je rozhodnuto, že výstavbu náhradního silničního přemostění z materiálu PZ zajistí AČR, zajistí AČR rovněž převzetí PZ ve skladu SSHR (podepíše výdejku a Protokol o předání). Po dokončení výstavby mostu jej AČR předá majetkově SSHR a SSHR jej předá (výdejka, protokol o předání) správci komunikace. Následně správce komunikace uzavře se SSHR smlouvu o výpůjčce. Pozn. č. 2: Základní způsob zpracování projektu a výstavby náhradního silničního přemostění je využití dodavatelů v rámci působnosti správce komunikace a příslušných krizových štábů (plán nezbytných dodávek). Zpracování projektu a výstavba náhradního silničního přemostění cestou AČR je doplňková formou, kterou lez použít pouze na základě souhlasu vlády. Vyžadování náhradního přemostění z PZ

29 29 Pozn. č. 3: MD ČR je oprávněno stanovit priority poskytnutí PZ na výstavbu náhradního silničního přemostění v rámci ČR. Pozn. č. 4: MD ČR je oprávněno rozhodnout, že požadavky na poskytnutí PZ na výstavbu náhradního silničního přemostění budou odmítnuty a žadateli řešit výstavbu náhradního silničního přemostění v jeho působnosti. Pozn. č. 5: AČR nezajišťuje:  Přípravu staveniště, (úpravu terénu v ose přemostění, vyrovnání ploch, apod.),  Napojení mostu na stávající pozemní komunikaci (úprava nájezdů),  Provedení 1. mimořádné prohlídky. Vyžadování náhradního přemostění z PZ

30 30 Pohotovostní zásoby SSHR v oblasti náhradního silničního přemostění

31 Státní hmotné rezervy - materiál použitelný pro řešení nevojenských KS a)Těžká mostová souprava TMS p – počet pater, s – počet stěn, z – zesílený hlavní nosník Hodnoty rozpětí jsou uvedeny pro jedno mostní pole. Šířka vozovky 4 m, max. šířka vozidla 3 m, max. rychlost 20 km/hod Při použití mostního pilíře (např. PIŽMO) lze stavět mosty o více polích (max. 7), které staticky působí jako spojitý nosník. Základní technicko taktická data (TTD) – pro krátkodobý provoz TMS 1p2s Možné přemostění překážky materiálem TMS a PIŽMO Orientační rychlost stavby mostu 1 pole / 1 týden

32 b)Mostová souprava MS Složení soupravy – jedno mostní pole o rozpětí 21 m na třech nákladních automobilech (6 středních a jeden koncový díl s rampovníkem, výsuvný krakorec a montážní pomůcky). Při použití mezilehlého pilíře (např. PIŽMO) lze stavět most až o 5 polích (staticky spojitý nosník) Nejčastější použití jako most o jednom poli do rozpětí 21 m, pro které je podle ČSN 73 6220: 1.Normální zatížitelnost11,0 t 2.Výhradní zatížitelnost 37,0 t 3.Zatížení jedné nápravy10,3 t Most nevyhovuje zatěžovací třídě A podle ČSN 73 6203/86. Pro zatěžovací třídu B je stanovena výhradní zatížitelnost: Šířka vozovky 4 m, max. šířka vozidla 3 m, Maximální rychlost 20 km/hod MS Orientační rychlost stavby 1 pole / 1 den MS koncový díl

33 c) Mostní pilíř PIŽMO je ocelová, příhradová, rozebíratelná konstrukce. Skladba součástek umožňuje odstupňovat výšku konstrukce po 40 cm. Osová vzdálenost sloupků je 2 m. Pro zatímní silniční mosty se obvykle užívá půdorys základu 2 x 4 nebo 3 x 4sloupky. 1. sloupky (S 1 – S 5) 2. ztužidla (Z 1 – Z 6) 3. roštové nosníky (R 1 – R 8) 4. nánožky (N 1 – N 3) Pilíř se zakládá na - roštových nosnících (rovný terén) - nánožkách (únosný sklonitý terén a ve vodě do rychlosti proudu 2 m/s, při hloubce do 1,6 m přímo na nánožkách, při větší hloubce s pomocí plováků PIŽMO) Součásti pilíře jsou rozděleny do 4 základních konstrukčních skupin: Orientační norma stavby 6,0 Nh/t Montáž pilíře 3.4 R výšky 5,2 m čtyřvrstvá hlavice (24 t), cca 8,0 hodin (AJ + 12 osob) Typizované pilíře není nutno staticky posuzovat Součásti se spojují šrouby

34 Objemy pohotovostních zásob náhradního silničního přemostění Typy mostových souprav uložených v pohotovostních zásobách a jejich objemy o Těžká mostová souprava TMS – 5 123 bm, o Mostová souprava MS – 1 092 bm o Pontonová mostová souprava PMS – 1 288 bm o Mostní pilíř PIŽMO – 95 pilířů

35 Teritoriální umístění skladů pohotovostních zásob náhradního silničního přemostění

36 36 uv090629_0867.pdf Vzor_Smlouva_o_najmu.pdf Vzor_Smlouva_o_vypujcce.pdf Vzory smluv používaných v SSHR

37 Uložení pohotovostních zásob ve skladu SSHR 37

38 Výstavba mostu 38

39 Dokončený most 39

40 Označení náhradního silničního přemostění z ze zásob SSHR 40

41 41 Další zdroje v oblasti náhradního silničního přemostění

42 1.Místní síly a prostředky – projekční kancelář (projektant, statik), výrobní závody (ocelové konstrukce, panely a betonové prefabrikáty, dřevo), vhodné stavební firmy, 2.Síly a prostředky AČR – možnost nasazení v rámci IZS, nebo na základě usnesení vlády. Prostředky jsou ideální pro rychlé přemostění např. z důvodu evakuace v rámci ZLP, ale pro civilní provoz (ani krátkodobý) nejsou vhodné. a)Automobil mostní AM 50 – na pevných podpěrách (výška 1,75 - 5,12 m), délka jednoho pole 13,5 m. b)Mostní tank MT 55 a Přepravník mostu MT 55 – most bez podpěry, délka 17,0 m, zatížitelnost konstrukce 50 t, buldozerové zařízení k úpravě nájezdů na most Další zdroje v oblasti náhradního silničního přemostění

43 c)Pontonová mostová souprava PMS – plovoucí most, zatížitelnost až 60 t, minimální hloubka vody 1,0 m Další zdroje v oblasti náhradního silničního přemostění Most AM 50 o 4 polích (54 m) Most MT 55 délka 17,0 m

44 MT 55AM 50 PMT 55PMS

45 45 Stavba náhradního silničního přemostění a povinnosti správce komunikace

46 STAVBA MOSTU Stavbu provádí buď vybraná autorizovaná stavební organizace, nebo AČR (zhotovitel) Zhotovitel před zahájením stavby provádí: • geodetické zaměření, • statické posouzení, • jednostupňovou zjednodušenou projektovou dokumentaci, včetně výkazu materiálu. KŠ zajišťuje stavbu náhradního silničního přemostění v rámci vlastních zdrojů (Plán nezbytných dodávek). Pokud nemá zdroje, pak vyžaduje materiál u vyššího krizového štábu s využitím IS KRIZKOM. Z důvodu urychlení stavy se některé detaily provedení stavby mohou dopracovávat I v jejím průběhu (součinnost s žadatelem).

47 STAVBA MOSTU Správce komunikace zajišťuje: • stavební dozor - postup stavby, všechny změny oproti projektu a všechny důležité okolnosti se zapisují a oboustranně potvrzují ve stavebním deníku, • 1. mimořádnou prohlídku před zahájením provozu. Seznam vydaných Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací je na webové stránce: http://www.divypbrno.cz/menu.php?nazev=04- opravneni.php&sub=03 • převzetí mostu po ukončení stavby.

48 Po převzetí stavby odpovídá za provoz a údržbu správce komunikace. U mostů z materiálu TMS a MS to na první dva roky představuje následující činnosti: SPRÁVA MOSTU 1) Provádění prohlídek podle ČSN 73 6221 a navíc sledovat zvláště: - dotažení všech šroubových spojů, stahovačů, zajištění příhradových trnů závlačkami, - stav deformací prvků, vzniklých účinkem provozu, - vznik trhlin v místech svarů, styků, - funkčnost ložisek a dilatačních přechodů, - stav spodní stavby (případné poklesy), - stav vozovky, chodníků, mostního vybavení, - stav nátěru s důrazem na místa náchylná ke korozi.

49 SPRÁVA MOSTU 1 2) Provádění údržby podle výsledku předepsaných prohlídek a ČSN 73 6221. Zejména je nutno dbát na: - údržbu dřevěných vozovek, - včasnou výměnu poškozených podlažin - v zimním období lze používat pouze materiál nepůsobící škodlivě na konstrukci (nepoužívat soli).

50 Úkoly a postup při snesení mostu a jeho vrácení zpět SSHR 1. S dostatečným předstihem před ukončením doby zápůjčky (minimálně ½ roku) zajistit firmy, které provedou: Správce komunikace na které byl zatímní most v souvislosti s vyhlášením krizového stavu most postaven musí: a) demontáž mostu, b) ošetření konstrukce (očištění od hrubých nečistot a provedení nátěru), c) přepravu do skladů SSHR.

51 Úkoly a postup při snesení mostu a jeho vrácení zpět SSHR 1.Vyčlenit finanční prostředky na výše uvedenou činnost. 2.Vyrozumět SSHR o plánovaném termínu vrácení konstrukcí a upřesnit si místo, kam se bude konstrukce vracet. 3.S vybranými firmami uzavřít smlouvu na provedení prací. Péčí MD ČR jsou organizovány ve Výcvikovém středisku Kojetín speciální kurzy ve stavbě zatímních silničních a železničních mostů, údržbě mostních konstrukcí a kurz krizových manažerů pro plánování řízení krizových situací v dopravě. Doporučená literatura: „Doprava v krizových situacích“ doc. Radovan Soušek a kol. Univerzita Pardubice, Institut Jana Pernera, 5. vydání 2010

52 52 Je nutno mít alternativy: - pro zpracování projektu - pro stavbu mostů - pro náhradu těch mostů, pro které MD neposkytne pohotovostní zásoby, - vždy uvažovat o nákladech na výstavbu náhradního přemostění, jeho snesení a vrácení zpět do skladu a na druhé straně na výstavbu nového mostu - vždy uvažovat, zda výstavbou náhradního přemostění neznemožníme efektivní výstavbu nového mostu. Závěr

53 Děkuji za pozornost 1 Ing. Miloslav Novák Správa státních hmotných rezerv Odbor příprav hospodářských opatření E-mail: mnovak@sshr.czmnovak@sshr.cz Tel. 244095317 Mobil : 724 17 81 81 Fax: 244 095 507


Stáhnout ppt "Použití náhradního silničního přemostění ze státních hmotných rezerv za krizových stavů Správa státních hmotných rezerv Ing. Miloslav Novák."

Podobné prezentace


Reklamy Google