Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ilavský J. | Franc D. T ř ída : 4.A 1. VARŠAVSKÁ SMLOUVA  Vojenský pakt evropských zemí tzv. Východního bloku  1955-1991 2 logo Varšavské smlouvy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ilavský J. | Franc D. T ř ída : 4.A 1. VARŠAVSKÁ SMLOUVA  Vojenský pakt evropských zemí tzv. Východního bloku  1955-1991 2 logo Varšavské smlouvy."— Transkript prezentace:

1 Ilavský J. | Franc D. T ř ída : 4.A 1

2 VARŠAVSKÁ SMLOUVA  Vojenský pakt evropských zemí tzv. Východního bloku  1955-1991 2 logo Varšavské smlouvy

3 3

4  Albánská lidová republika  Bulharská lidová republika  Č eskoslovenská republika (pozd ě ji Č SSR)  Ma ď arská lidová republika  N ě mecká demokratická republika (od r. 1956)  Polská lidová republika  Rumunská socialistická republika  SSSR 4

5 5

6  14. 5. 1955 : na základ ě Smlouvy o p ř átelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané Albánií, Bulharskem, Č eskoslovenskem, Ma ď arskem, NDR, Polskem, Rumunskem a SSSR ve Varšav ě.  Formáln ě reakcí na z ř ízení Západoevropské unie a Pa ř í ž ské dohody umo žň ující vstup SRN do NATO.  Ve skute č nosti si SSSR zajiš ť oval kontrolu nad východním blokem pro p ř ípad mo ž ného uvoln ě ní mezi Z a V. 6 VZNIK A VÝVOJ VARŠAVSKÉ SMLOUVY

7  Smlouva byla uzav ř ena na 20 let s automatickým prodlou ž ením o 10 let pro státy, které ji rok p ř ed uplynutím lh ů ty nevypoví.  V roce 1962 se Albánie p ř estala zú č ast ň ovat č innosti Varšavské smlouvy a 13. 9. 1968 ji na protest proti intervenci armád do Č eskoslovenska vypov ě d ě la.  V kv ě tnu 1985 byla prodlou ž ena o dalších 20 let.  Hlavními veliteli Varšavské smlouvy byli maršálové SSSR :  Ivan St ě panovi č Kon ě v (1955–1960)  Andrej Antonovi č Gre č ko (1960–1967)  Ivan Igna ť jevi č Jakubovskij (1967–1976)  Viktor Georgijevi č Kulikov (1977–1986)  Nikolaj Vasiljevi č Ogarkov (1986–1991) 7 VÝVOJ VARŠAVSKÉ SMLOUVY

8 8

9  CÍL - koordinace politiky a spolupráce ve vojenské oblasti p ř i spole č né obran ě socialismu, suverenity a nezávislosti, a také vytvo ř ení protipólu k severoatlantickému paktu.  NEJVYŠŠÍ POLITICKÝ ORGÁN - oficiáln ě Politický poradní výbor slo ž ený z nejvyšších stranických a státních p ř edstavitel ů č lenských zemí.  V praxi rozkazy Spojenému velení a štábu Spojených ozbrojených sil p ř icházely z Kremlu. 9 Č INNOST VARŠAVSKÉ SMLOUVY

10  Velení sídlilo v Moskv ě a v č ele pouze sov ě tští vojenští p ř edstavitelé.  Zástupci ozbrojených sil ostatních stát ů pouze p ř inášeli instrukce od sov ě tského velení.  Otázky strategie a taktiky ne ř ešilo velení a štáb Spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy, ale generální štáb sov ě tských ozbrojených sil. 10 Č INNOST VARŠAVSKÉ SMLOUVY

11 P Ř EDSTAVITELÉ STÁT Ů V.S. Fotografie ze sjezdu v ů dc ů stát ů Varšavské smlouvy v roce 1987 (zleva) : Gustáv Husák - Č SSR Todor Ž ivkov – Bulh. Erich Honecker - NDR Michail Sergejevi č Gorba č ov - SSSR Nicolae Ceau ş escu – Rum. Wojciech Jaruzelski - Polsko János Kádár – Ma ď ar. 11

12 ZÁNIK VARŠAVSKÉ SMLOUVY 12

13  Po rozpadu sov ě tského impéria a zániku NDR byla rozpušt ě na.  Nejprve 25. února 1991 na mimo ř ádné sch ů zce Politického poradního výboru v Budapešti rozhodnuto o rozpušt ě ní vojenských struktur Varšavské smlouvy.  Po č eskoslovenském návrhu na ukon č ení platnosti smlouvy který p ř ijali zástupci vlád šesti zbývajících č len ů na sch ů zi výboru 1. č ervence 1991 v Praze v Č ernínském paláci. 13 ZÁNIK VARŠAVSKÉ SMLOUVY

14  D ě kujeme za pozornost ! 14


Stáhnout ppt "Ilavský J. | Franc D. T ř ída : 4.A 1. VARŠAVSKÁ SMLOUVA  Vojenský pakt evropských zemí tzv. Východního bloku  1955-1991 2 logo Varšavské smlouvy."

Podobné prezentace


Reklamy Google