Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. František Korbel, Ph. D. náměstek ministra spravedlnosti Prezentace pro advokáty Česká advokátní komora Praha, Brno, 2012 DATOVÁ SCHRÁNKA A DORUČOVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. František Korbel, Ph. D. náměstek ministra spravedlnosti Prezentace pro advokáty Česká advokátní komora Praha, Brno, 2012 DATOVÁ SCHRÁNKA A DORUČOVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1

2 Mgr. František Korbel, Ph. D. náměstek ministra spravedlnosti Prezentace pro advokáty Česká advokátní komora Praha, Brno, 2012 DATOVÁ SCHRÁNKA A DORUČOVÁNÍ

3 2 Smysl a účel doručování Právní úprava doručování = způsob, jakým účastníky řízení seznámit s písemnostmi, nikoli cíl řízení Účel právní úpravy - efektivita, rychlost, zamezení obstrukcím - zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků Výklad právní úpravy - materiální, nikoli formalistický - ne k tíži účastníka

4 3 Judikatura k materiálnímu (přirozenému) výkladu doručování Nejvyšší správní soud, Boh. A 779/21 Nesprávné doručení rozhodnutí správního úřadu je bez významu, dostalo-li se předmětné rozhodnutí, třebas oklikou, přece do pravých rukou strany a podala-li proti němu strana včas odvolání. Nejvyšší správní soud, Boh. A 2545/23 Je podstatnou vadou řízení, bylo-li rozhodnutí úřadu straně sděleno nesprávně nebo neúplně a byla-li tím straně obrana znemožněna nebo stížena.

5 4 Současná judikatura k materiálnímu (přirozenému) výkladu doručování Nejvyšší správní soud – usnesení rozšířeného senátu z 12. 6. 2007, sp. zn. 1 Afs 39/2006: Doručuje-li správce daně své rozhodnutí v rozporu s § 17 odst. 7 ZSDP jak daňovému subjektu, tak i jeho zástupci, nemůže být k újmě daňového subjektu, podá-li proti tomuto rozhodnutí žalobu ve lhůtě odvozené od okamžiku, kdy mu bylo toto rozhodnutí doručeno.

6 5 Současná judikatura k materiálnímu (přirozenému) výkladu doručování Nejvyšší soud, usnesení z 19.10.2010, 20 Cdo 5243/2008: Pokud se jedná o zaměstnance právnické osoby, nevyžaduje se, aby pověření k přebírání zásilek bylo dáno v písemné formě. Nejvyšší soud, usnesení z 25.2.2009, 20 Cdo 3194/2008: Pověření k přijímání zásilek určených právnické osobě může být realizováno i konkludentně, např. zřízením podatelny.

7 6 Současná judikatura k doručování do datové schránky Ústavní soud, usnesení z 1.12.2011, IV. ÚS 2594/11: „Má-li přístup do jedné datové schránky více fyzických osob, je prostřednictvím informačního systému datových schránek zajištěno, že každá z nich má možnost seznámit se s obsahem pouze těch datových zpráv, které odpovídají rozsahu jejího oprávnění. To nepochybně předpokládá aktivitu majitele datové schránky, který by měl vymezit oprávnění osob, jimž umožnil do datové schránky přístup – v duchu zásady "vigilantibus iura scripta sunt", tedy že "právo přeje bdělým."

8 7 Současná judikatura k ochraně účastníka Ústavní soud – nález z 1. 10. 2002, sp. zn. II. ÚS 92/01: V případě náhradního doručování je konstruována právní fikce, že účinky doručení písemnosti nastanou po uplynutí stanovené doby ex lege i vůči tomu, kdo písemnost fakticky nepřevzal. Právní fikce musí respektovat všechny náležitosti, které s ní zákon spojuje. Nejsou-li všechny právní náležitosti splněny, není soud oprávněn naplnění fikce konstatovat.

9 8 Současná judikatura k materiálnímu (přirozenému) výkladu doručování Ústavní soud – nález z 22. 6. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2687/10: V posuzovaném případě soud doručoval na adresu, kterou zjistil z podané žaloby, ale nejednalo se o správnou adresu pro doručování. Uložení písemnosti by za této situace bylo možné považovat za účinné ještě tehdy, pokud by se prokázalo, že se na této adrese stěžovatel přesto ve stanovených dnech zdržoval.

10 9 Judikatorní závěry 1.Správné doručování, adresát převzal → DORUČENO 2.Správné doručování, adresát nepřevzal → DORUČENO 3.Vada v doručování, adresát převzal → DORUČENO 4.Vada v doručování, adresát nepřevzal → NEDORUČENO

11 10 Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ Původní OSŘ (zákon č. 99/1963 Sb.) – 28 let beze změny pouze 6 paragrafů o doručování: § 45 – doručující orgány (zpravidla pošta, příp. MNV, VB) § 46 – „obyčejné“ doručování občanům (kdekoli se adresát zdržuje, jinak fikce dnem uložení) § 47 – doručování občanům do vlastních rukou (kdekoli se adresát zdržuje, dva pokusy, jinak uložení a fikce třetím dnem od uložení) § 48 – doručování orgánům a organizacím § 49 – zástupce pro doručování § 50 – odepření přijetí písemnosti (fikce dnem odepření)

12 11 Vývoj právní úpravy doručování ve SŘ Obdobně původní správní řád (zákon č. 71/1967 Sb.) přes 32 let beze změny pouze 3 paragrafy o doručování: § 24 Doručování do vlastních rukou -kdekoli se adresát zdržuje -dva pokusy o doručení -poté uložení a fikce třetím dnem od uložení -odepření přijetí písemnosti – fikce dnem odepření -zástupce pro doručování § 25 Doručování orgánům a organizacím § 26 Doručování veřejnou vyhláškou;

13 12 Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ Změny OSŘ do roku 2000 519/1991 Sb. – terminologické náhrady MNV/obec, VB/Policie, pracoviště/sídlo, organizace/právnická osoba, advokátní poradna/advokát 263/1992 Sb. – doručování na úřední desce soudu s fikcí, doručování notářům obdobně jako advokátům 171/1993 Sb. – doplněna fikce doručení i pro právnické osoby, třetím dnem od vrácení zásilky soudu, po opakovaném marném pokusu o doručení, bez ukládání

14 13 Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ Velká novela OSŘ č. 30/2000 Sb. (od 1.1.2001) - úplná změna právní úpravy doručování, zvýšení rozsahu z 8 na 13 §§ - změna fikce doručení uložené zásilky ze 3 dnů na 10 dnů - zrušení povinnosti opakovaného pokusu o doručení - počátek atomizace doručování podle druhu adresáta (státu, státním orgánům, advokátům, notářům, obcím, krajům)

15 14 Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ Doprovodná novela OSŘ k SŘS č. 151/2002 Sb. (od 1.1.2003) - Progresivní a rozsáhlá změna doručování vzniklá až ve Sněmovně, zvýšení rozsahu ze 14 na 19 §§ - doplněna možnost doručování při jednání, prostřednictvím soudního exekutora a veřejné datové sítě - zavedeno pořadí způsobů doručování – nejdříve při jednání, poté prostřednictvím veřejné datové sítě a teprve poté v zalepené obálce - pokus o nahrazení poštovních předpisů textem OSŘ, např. konkrétní časy pro doručování (9-15, 15-22 hodin)

16 15 Elektronizace právního styku •1991 – novela OZ 509/1991 Sb. - § 40/3 Písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. •2000 – zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu •2002 – zákon č. 226/2002 Sb. o novelách procesních předpisů umožňujících elektronická podání (novelizace OSŘ, SŘ, TŘ) •2004 – vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

17 16 Elektronický podpis podání Nález Ústavního soudu: sp. zn. IV. ÚS 319/05 …Nelze vystačit pouze s jazykovým výkladem citovaných ustanovení, ale je zapotřebí důsledně rozlišovat, zda je podání učiněno se zaručeným elektronickým podpisem (takové podání je rovnocenné s tradičním podáním v papírové podobě a není jej tedy nutné již nijak doplňovat) nebo bez elektronického podpisu (které je třeba v souladu s § 42 odst. 3 o.s.ř. do tří dnů doplnit). •Tento názor odůvodnil Ústavní soud odkazem na příslušnou evropskou úpravu a na úmysly zákonodárce při přijetí novely č. 226/2002 Sb., jakož i výkladem systematickým.

18 17 Okamžik podání elektronické písemnosti § 2/1 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách •„…přijatá datová zpráva je považována za doručenou orgánu veřejné moci, pokud je dostupná elektronické podatelně…“

19 18 Okamžik podání elektronické písemnosti Nález Ústavního soudu z 10.1.2012, II.ÚS 3518/11 •podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci je učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné moci (obdobně usnesení NSS z 15.7. 2010, sp. zn. 9 Afs 28/2010). •Skutečnosti jsou obsaženy v informačním systému datových schránek (§ 14 ZoEÚ) a jsou obecným soudům plně dostupné; jedná se tak o skutečnosti známé soudu z jeho činnosti, jež není třeba v občanském soudním řízení dokazovat (§ 121 OSŘ).

20 19 Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ „Doručovací novela“ novela OSŘ č. 555/2004 Sb. (od 1.1.2005) - úplná změna doručování, vrchol složitosti a kasuistiky - zvýšení rozsahu z 19 na 31 §§ - 10 typů doručujících orgánů, 16 typů adresátů - opuštění preference doručování veřejnou datovou sítí - u právnických osob rozšířeny adresy pro doručování z rejstříkové a zvolené o „skutečnou“ adresu s požadavkem zdržování se, jinak je doručení neúčinné

21 20 Vývoj právní úpravy doručování ve SŘ Zákon č. 500/2004 Sb., (nový) správní řád (od 1.1.2006) - Nová, moderní úprava doručování nezávislá na OSŘ - adresa pro doručování: sdělená adresa nebo elektronická adresa, trvalé bydliště, sídlo nebo kdekoli bude adresát zastižen - opuštěn princip „zdržování se“  zaveden princip povinné adresy

22 21 Použití úpravy doručování v OSŘ občanské soudní řízení § 7 odst. 1 OŘS přímo soudní řízení správní § 42 odst. 5 SŘS obdobně trestní řízení § 63 odst. 1 TrŘ přiměřeně exekuční řízení § 52 ExŘ přiměřeně insolvenční řízení § 7 odst. 1 IZ přiměřeně řízení před ÚS § 63 ZÚS přiměřeně rozhodčí řízení § 30 ZRŘ přiměřeně řízení proti průtahům § 174a ZSS přiměřeně kárné řízení soudní § 25 ZŘVSSZ přiměřeně

23 22 Doručování v rozhodčím řízení Konstantní judikatura Nejvyššího soudu vyžaduje doručení rozhodčího nálezu podle pravidel v OSŘ Např. usnesení NS ČR z 26. 4. 2007, 20 Cdo 1612/2006: Doručování rozhodnutí stranám není součástí postupu, kterým rozhodci vedou řízení. Stranám (rozhodcům) je umožněno disponovat s procesními pravidly týkajícími se postupu v řízení od okamžiku jeho zahájení do okamžiku ukončení rozhodčího řízení (tj. vydání rozhodčího nálezu). Změna od 1.4.2012 novelou č. 19/2012 Sb., § 23 !!! Posun okamžiku skončení rozhodčího řízení k právní moci rozhodčího nálezu.

24 23 Vady právní úpravy doručování v OSŘ před 1. 7. 2009 - hypertrofie právní úpravy - kasuistika - neprovázanost s dalšími procesními předpisy - neexistence principu odpovědnost adresáta za přijímání zásilek - povinnost soudu prokazovat adresu pro doručování - chabé možnosti elektronického doručování - vyhýbání se doručení a zpětné zpochybňování doručení - nesoulad lhůty 15 dnů pro uložení a 10 dnů pro vznik fikce

25 24 Komentář k vadám právní úpravy doručování prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.: „Truchlivý stav vymahatelnosti práva v České republice jen dán mimo jiné i neskutečnými problémy okolo doručování účastníkům řízení, zejména v případech, kdy některý z nich nemá zájem, aby mu bylo doručeno..“ (Jednotný zákon o podávání a doručování, Právní rádce 10/2007)

26 25 Zákonný rámec reformy doručování od 1. 7. 2009 Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, správní řád a další zákony (tzv. „souhrnná novela OSŘ“) - gestor Ministerstvo spravedlnosti - platnost 8.1.2009 - účinnost 1.7.2009 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (tzv. „zákon o datových schránkách“, „E-Government Act“), ve znění zákona č. 190/2009 Sb.!, + doprovodný zákon č. 301/2008 Sb. - gestor Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti - platnost 19.8.2008 - účinnost 1.7.2009

27 26 Podzákonný rámec reformy doručování od 1. 7. 2009 V gesci Ministerstva spravedlnosti - vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 168/2009 Sb. (zejm. § 28a–28g) - instrukce ze dne 3.12.2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění instrukce ze dne 22.6.2009, č. j. 50/2009-OD-ST V gesci Ministerstva vnitra -vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů - vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.

28 27 Právní kontext reformy doručování -zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu -zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy -vyhláška Ministerstva informatiky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách -zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

29 28 Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě § 69a odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě: Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li: 1.podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna a (cumulative) 2.opatřen kvalifikovaným časovým razítkem.

30 29 Základní legislativně-technické teze reformy doručování - úplná změna právní úpravy v OSŘ - první redukce právní úpravy doručování - zvýšení srozumitelnosti textu zákona - opuštění kasuistiky - sjednocení OSŘ s dalšími procesními předpisy

31 30 Základní obsahové teze reformy doručování -stanovení pořadí způsobů doručování s preferencí elektronické formy -zvýšení komfortu a rozšíření možností volby pro účastníky řízení -zavedení základních principů odpovědnosti adresátů za přebírání zásilek

32 31 Charakter změn z pohledu adresátů zpřísňující - povinná doručovací adresa -omezení možnosti vyslovení neúčinnosti doručení zmírňující - doplnění 2 nových způsobů doručování - rozšíření možností volby adres pro doručování ze strany účastníka -sjednocení lhůt pro uložení a vznik fikce doručení - nový institut vhození do schránky

33 32 Zajištění publicity změn doručování www.justice.cz www.datoveschranky.info www.mojedatovaschranka.cz

34 33 TISKOVÁ KONFERENCE Novela OSŘ – přelom v doručování Praha 26. května 2009

35 34 Obsah nové úpravy doručování v OSŘ I. Jak se doručuje? → zákonné pořadí způsobů doručování (§ 45) II. Kam se doručuje? → adresa pro doručování (§ 46 – 46c) III. Postup při doručování → (§ 47 – 50) IV. Práva a povinnosti adresátů → (§ 50a – 50d) V. Zákonné náležitosti listin → (§ 50f – 50i) VI. Zvláštní případy doručování → (§ 50e – 50l)

36 35 Způsoby doručování a jejich pořadí § 45 Způsoby doručování (1) Písemnost doručuje soud při jednání nebo jiném soudním úkonu. (2) Nedošlo-li k doručení písemnosti podle odstavce 1, doručí ji soud prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 58a). Není-li možné doručit písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, soud ji doručí na žádost adresáta na jinou adresu nebo na elektronickou adresu. (3) Není-li možné doručit písemnost podle odstavce 2, předseda senátu nařídí doručit ji prostřednictvím a)doručujícího orgánu, nebo b)účastníka řízení či jeho zástupce.

37 36 Adresy pro doručování dle způsobu doručování způsob doručování 1. při jednání není-li to možné, pak 2. do datové schránky není-li to možné, pak 3. na jinou adresu, nebo elektronickou adresu není-li to možné, pak 4. prostřednictvím doručujícího orgánu adresa pro doručování → kdekoliv bude adresát zastižen → datová schránka → sdělená domovní adresa v ČR nebo e-mailová adresa → povinná doručovací adresa dle § 46b OSŘ

38 37 Adresa datové schránky Podle zákona č. 300/2008 Sb. Přidělená Ministerstvem vnitra Soubor znaků (František Korbel = s2hdv6g) Počet datových schránek (k 25.3.2012): 461.587 Veřejný seznam adres - § 14b zákona č. 300/2008 Sb., od 28.11.2011 (novela č. 263/2011 Sb.) -Na žádost fyzické osoby lze vypustit z veřejného seznamu -Dostupný na adrese http://seznam.gov.czhttp://seznam.gov.cz -Denní aktualizace dle údajů ISDS

39 38

40 39 Volba správné datové schránky ! Seznam obsahuje: 1.jméno a příjmení / obchodní jméno / název 2.adresu trvalého pobytu / adresu místa podnikání / sídlo 3.identifikátor (IČ) 4.adresu datové schránky 5.typ datové schránky 6.údaje o dalších datových schránkách

41 40 Problematika více datových schránek -Do jaké doručovat ? -Z jaké podávat ? -Důsledky a rizika ? Např.: -Fyzická osoba – advokát -Fyzická osoba – advokát, insolvenční správce -Fyzická osoba – advokát, podnikatel -Fyzická osoba – občan (advokát) -Příp. právnická osoba – advokátní s.r.o.

42 41 Zvolená doručovací adresa Aktuálně zvolená elektronická nebo jiná adresa - nelze-li využít datovou schránku - žádost/souhlas účastníka - uvážení soudu - odpovědnost za doručení - jakýkoli e-mail nebo místo v ČR - povinnost aktualizace Trvale zvolená adresa - evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti 58b) ; 58b) § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

43 42 Povinná doručovací adresa Občan – adresa místa trvalého pobytu 58c) Podnikatel – adresa místa podnikání Vězeň – adresa věznice Chovanec v ústavu – adresa zařízení 58c) § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel: Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Byl-li trvalý pobyt zrušen (§12), je jím adresa ohlašovny (=obecního úřadu). § 77/1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu: Místem hlášeného pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je azylové zařízení, do něhož je ministerstvem umístěn.

44 43 Povinná doručovací adresa Právnické osoby – sídlo Advokát – sídlo Notář – sídlo Soudní exekutor – sídlo Patentový zástupce – sídlo Insolvenční správce – sídlo Stát – sídlo příslušné organizační složky státu Státní zastupitelství – sídlo Správní úřady – sídlo Obce a kraje – sídlo

45 44 Postup elektronického doručování Prostřednictvím datové schránky – zákon č. 300/2008 Sb. Prostřednictvím e-mailu – § 47 odst. 2, 3 OSŘ -nutno potvrdit do 3 dnů s elektronickým podpisem -nelze-li doručit nebo není-li potvrzeno, je doručení neúčinné (ve správním řádu nutno potvrdit následující pracovní den a existuje opakovaný pokus dle § 19/9; v daňovém řádu tato možnost chybí) Pro obě formy platí § 49/6 OSŘ: „Doručení písemnosti prostřed- nictvím veřejné datové sítě se považuje za doručení do vlastních rukou adresáta.“

46 45 Postup listinného doručování Doručování do vlastních rukou (§ 49) -sjednocení lhůt pro uložení a vznik fikce -vhození do schránky Doručování do vlastních rukou s vyloučením náhradního doručení (§ 49 odst. 5) -sjednocení lhůt Doručování jiných písemností (§ 50) -vhození do schránky

47 46 Hybridní pošta spojení elektronické a listinné formy Zákonem č. 218/2009 Sb. doplněn do § 48 OSŘ nový odstavec 4, který zní: "(4) Doručuje-li se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, stejnopisy rozhodnutí a jiné písemnosti soudu v listinné podobě mohou být vyhotovovány za součinnosti tohoto provozovatele; podrobnosti takového postupu stanoví prováděcí právní předpis.". Využití v soukromé sféře – DopisOnline (Česká pošta, s. p.) www.postservis.cz

48 47 Hybridní pošta Prováděcí předpis – vyhláška MS ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění novely č. 438/2011 Sb., § 21b odst. 4 (od 1.1.2012): •„Listinné stejnopisy rozhodnutí a další písemnosti soudu, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, musí soud opatřit specifickým identifikátorem rozhodnutí nebo další písemnosti soudu a vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo jej vyhotovil, nebo uznávané elektronické značky soudu. Provozovatel poštovních služeb může opatřit takový stejnopis řídícími znaky pro vyhotovování. Elektronické rozhodnutí a další písemnosti soudu v elektronické podobě se účastníkovi zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup; o tom musí být účastník poučen. “. elektronického podpisupoštovních služeb

49 48 Ukázka hybridního stejnopisu

50 49 Detail záhlaví první strany

51 50 Detail konce poslední strany

52 51 Ověřování hybridního stejnopisu www.justice.cz Elektronické dokumenty - infodocument

53 52 Ověřování hybridního stejnopisu

54 53 IV. Práva a povinnosti adresátů Vyslovení neúčinnosti doručení (§ 50d OSŘ) - s výjimkou věcí dle § 120/2 OSŘ vyžadován návrh - vyžadován „omluvitelný“ důvod - omezení „omluvitelného“ důvodu (nikoli pouhé nezdržování se) - časové omezení k podání návrhu (15 dnů) - věcné omezení (ne ve statusových otázkách) Prominutí zmeškání úkonu (§ 58 OSŘ) - vyžadován „omluvitelný“ důvod - časové omezení k podání návrhu (15 dnů)

55 54 Srovnání staré a nové právní úpravy příklady – způsob doručování DŘÍVE 1. při jednání nebo jiném soudním úkonu, není-li to možné, pak 2. prostřednictvím doručujícího orgánu výjimečně 3. elektronicky NYNÍ 1. při jednání nebo jiném soudním úkonu, není-li to možné, pak 2. do datové schránky, není-li to možné, pak 3. na jinou adresu, nebo elektronickou adresu, není-li to možné, pak 4. prostřednictvím doručujícího orgánu nebo účastníka řízení či jeho zástupce

56 55 Srovnání staré a nové právní úpravy příklady – adresa pro doručování fyzickým osobám DŘÍVE 1.adresa bytu (pokud se zdržuje) 2.adresa místa podnikání (pokud se zdržuje) 3.adresa pracoviště (pokud se zdržuje) 4. adresa jiného místa (pokud se zdržuje) 5.adresa sdělená soudu (pokud se zdržuje) 6.adresa e-mailu (pokud jej vybírá a potvrdí) NYNÍ 1. datová schránka (bez ohledu, zda jí vybírá), není-li to možné, pak 2. adresa sdělená soudu (bez ohledu, zda se zdržuje), není-li to možné, pak 3. zvolená adresa pro doručování v evidenci obyvatel (bez ohledu, zda se zdržuje), není-li to možné, pak 4. adresa trvalého bydliště (bez ohledu, zda se zdržuje)

57 56 Srovnání staré a nové právní úpravy příklady – adresa pro doručování právnickým osobám DŘÍVE 1.adresa zapsaného sídla (pokud se zdržuje, příp. včas požádala o změnu) 2.adresa skutečného sídla (pokud se zdržuje) 3.adresa sdělená soudu (pokud se zdržuje) 4.adresa e-mailu (pokud jej vybírá a potvrdí) NYNÍ 1. datová schránka (bez ohledu, zda jí vybírá) není-li to možné, pak 2. adresa sdělená soudu (bez ohledu, zda se zdržuje) není-li to možné, pak 3. adresa zapsaného sídla (bez ohledu, zda se zdržuje)

58 57 Srovnání staré a nové právní úpravy příklady – neúčinnost doručení DŘÍVE neúčinnost se vysloví, pokud osoba prokáže, že se na adrese trvalého pobytu nezdržovala a požádala bez odkladu o změnu zápisu. Náhradní doručení na jiné adrese je ze zákona neúčinné, ledaže soud prokáže, že se na ní adresát zdržoval. NYNÍ Náhradní doručení na všech adresách pro doručování je ze zákona vždy účinné; neúčinnost se vysloví pouze: - na návrh - z omluvitelného důvodu - do 15 dnů od zjištění - ne ve vyjmenovaných věcech

59 58 ADRESÁT NEZASTIŽEN 3DENNÍ ULOŽENÍ ADRESÁT ZASTIŽEN S VÝZVOU NE- VYZVEDNUTO NE- VYZVEDNUTO FIKCE DORUČENÍ VYZVEDNUTO DORUČUJÍCÍ ORGÁN DORUČENO JINÉ VHODNÉ OSOBĚ, KTERÁ ADRESÁTA ZNÁ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE MU PÍSEMNOST ODEVZDÁ DORUČENO NEZANECHÁNA VÝZVA NEDORUČENO Doručování jiných písemností („obyčej- né“) podle předchozí právní úpravy (© MSp)

60 59 Doručování jiných písemností („obyčej- né“) podle nové právní úpravy (© MSp) ADRESÁT NEZASTIŽEN ADRESÁT ZASTIŽEN NELZE-LI VHODIT DO SCHRÁNKY, PÍSEMNOST SE VRÁTÍ SOUDU A ZANECHÁ SE OZNÁMENÍ, JE-LI MOŽNÉ DORUČENO VYVĚŠENO NA ÚŘ. DESCE SOUDU VHOZENO DO SCHRÁNKY (na písemnosti doručující orgán vyznačí datum vhození) DORUČENO DORUČUJÍCÍ ORGÁN DORUČENO 10. DEN PO VYVĚŠENÍ DORUČENO 10. DEN PO VYVĚŠENÍ

61 60 Doručování do vlastních rukou podle předchozí právní úpravy (© MSp) ADRESÁT NEZASTIŽEN 15DENNÍ ULOŽENÍ ADRESÁT ZASTIŽEN DORUČENO NEVYZVEDNUTO ZANECHÁNA VÝZVA FIKCE DORUČENÍ VYZVEDNUTO DORUČENO DORUČUJÍCÍ ORGÁN NEZANECHÁNA VÝZVA NEDORUČENO

62 61 Doručování do vlastních rukou podle nové právní úpravy (© MSp) ADRESÁT NEZASTIŽEN 10DENNÍ ULOŽENÍ ADRESÁT ZASTIŽEN NEBYLO KDE ZANECHAT VÝZVU – PÍSEMNOST VRÁCENA SOUDU, VÝZVA VYVĚŠENA NA ÚŘ. DESCE SOUDU DORUČENO NEVYZVEDNUTO - PÍSEMNOST VHOZENA DO SCHRÁNKY, NELZE-LI VHODIT, VRACÍ SE SOUDU + SDĚLENÍ NA ÚŘ. DESCE ZANECHÁNA VÝZVA FIKCE DORUČENÍ VYZVEDNUTO DORUČENO DORUČUJÍCÍ ORGÁN

63 62 Vyvolané změny správního řádu Čl. XX, část osmnáctá souhrnné novely OSŘ: Změna správního řádu (od 1.7.2009) - zavedena priorita doručování prostřednictvím datové schránky - sjednocena doba pro uložení - zaveden institut vhození do schránky - zavedena možnost vyslovení neplatnosti doručení Zákon č. 227/2009: Čl. CLXVI, část sto padesátá osmá: Změna správního řádu (od 24.7.2009) - zavedena tzv. „zvolená“ adresa pro doručování dle § 10b zákona o evidenci obyvatel (§ 20 odst. 1 SŘ)

64 63 Právní úprava doručování v novém daňovém řádu Dne 3.9.2009 vyhlášen v částce 87/2009 Sbírky zákonů pod č. 280/2009 Sb. nový daňový řád, který nabyl účinnosti od 1.1.2011. Právní úprava doručování v § 39 – 51 Vysoká míra konzistence s novou úpravou v OSŘ Respektování všech novinek v OSŘ - priorita doručování při jednání, poté do datové schránky - zaveden institut vhození do schránky - sjednocena lhůta pro uložení a vznik fikce - omezená neúčinnost doručení

65 64 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění zákonů č. 190/2009 Sb. (33 změn!), 219/2009 Sb. (novela ZA), 227/2009 Sb. (základní registry) a 263/2011 Sb.: 1. Zřizuje státem garantovaný informační systém datových schránek (ISDS) 2. Upravuje podávání a doručování písemností a prohlašuje se za zvláštní zákon vůči všem dosavadním úpravám, s výjimkou: - pořadí způsobů doručování (§ 17/2 ZDS), - vyloučení náhradního doručení (§ 17/4 ZDS), - vyslovení neúčinnosti doručení (§ 17/5 ZDS). 3. Přináší dlouho očekávanou úpravu konverze písemností

66 65 Konverze písemností Směr, právní síla, smysl a použití (§ 20 odst. 1, 2, 3 ZDS) Rozlišení pojmů: originál (prvopis) – stejnopis – úředně ověřená kopie – kopie Konverze na žádost (CZECH POINT a advokáti) Konverze z moci úřední (všechny OVM) Výjimky z provádění konverze (§ 24 odst. 5 ZDS)

67 66 Informační Systém Datových schránek (ISDS) Informační systém datových schránek - § 14, 15 ZDS - informační systém veřejné správy (zákon č. 365/2000 Sb.) - správcem Ministerstvo vnitra, provozovatelem Česká pošta - správce a provozovatel zajišťují bezpečnost; nejsou oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů - cena za užívání - obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích, časové údaje s přesností na vteřinu

68 67 Informační Systém Datových schránek (ISDS) Obsah ISDS - § 14 odst. 3 ZDS a) identifikátor DS (= adresa DS) b) okamžik zřízení, zpřístupnění, znepřístupnění a zrušení DS c) okamžik přihlášení osoby do DS a její identifikace d) okamžik provedení úkonu z DS a identifikace osoby e) identifikační údaje držitele DS f) identifikační údaje pověřených osob g) identifikační údaje administrátora h) údaje pro vyrozumění o dodání datové zprávy do DS i) evidence událostí spojených s provozem ISDS

69 68 Informační Systém Datových schránek (ISDS) Povinnost součinnosti OVM s ISDS - § 15 ZDS MV – centrální evidence obyvatel MSp – rejstřík insolvenčních správců soudy – obchodní rejstřík ČAK – seznam advokátů NKČR – seznam notářů EKČR – seznam exekutorů KDPČR – seznam daňových poradců správní orgány – evidence podnikajících osob

70 69 Informační Systém Datových schránek (ISDS) Rozdíly ISDS proti e-mailu - uzavřený systém - záruku přenosu - evidence událostí - automatické dodejky - omezení velikosti zprávy - chybí tělo zprávy - formát.ZFO - pověřené osoby - cena

71 70 Datová schránka Datová schránka = elektronické úložiště, které je určeno k: a) doručování orgány veřejné moci b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci c) dodávání dokumentů mezi soukromými osobami Přihlášení: - ručně přes webové rozhraní (viz dále) - automaticky spisovou službou (stanoven pouze standard připojení a komunikace, jinak dle spisové služby a na odpovědnost držitele DS)

72 71 Portál datových schránek Od června 2011 provozuje Česká pošta a Ministerstvo vnitra nový portál datových schránek www.mojedatovaschranka.cz Testovací prostředí datových schránek www.isdstest.cz

73 72 Rozlišujme druh datových schránek: Datové schránky se dle využitelnosti i odlišných funkcionalit dělí na: a) datové schránky orgánů veřejné moci (OVM) b) datové schránky (soukromých) osob Rozdíly

74 73 Datové schránky OVM Datové schránky orgánů veřejné moci se zřizují pro: - státní orgány - orgány územních samosprávných celků - Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy - zdravotní pojišťovny - Český rozhlas a České televize - samosprávné komory zřízené zákonem - notáři - soudní exekutoři

75 74 Datové schránky osob Datové schránky osob se zřizují pro: - fyzické osoby (občané) - podnikající fyzické osoby - advokáti - daňoví poradci - insolvenční správci - právnické osoby soukromého práva

76 75 Obligatorní držitelé datových schránek 1. Všechny orgány veřejné moci (OVM) 2. Vybrané osoby, které mají schránku osob: - právnické osoby zřízené zákonem - právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku - insolvenční správci - advokáti a daňoví poradci (od 1.7.2012) Datová schránka zřizována a aktivována ex lege! Povinnost přijímat i odesílat prostřednictvím datové schránky

77 76 Fakultativní držitelé datových schránek Všechny ostatní právnické a fyzické osoby - právo na zřízení do 3 dnů od podání žádosti MV ČR - právo požádat o znepřístupnění schránky - „povinnost“ přijímat písemnosti do aktivované schránky - právo, nikoli však povinnost činit podání prostřednictvím datové schránky

78 77 Rozlišujme využití datových schránek: 1.Procesní úkony OVM vůči → osobám =„doručování“ ve veřejném právu (§ 17/1-5 ZDS) 2.Procesní úkony OVM vůči → jiným OVM =„součinnost “ ve veřejném právu (§ 17/1,6 ZDS) 3.Procesní úkony osob vůči → OVM =„podání“ ve veřejném právu (§ 18 ZDS) 4.Hmotněprávní úkony osob či OVM v postavení osob vůči → jiným osobám či OVM v postavení osob = jednání v soukromoprávních vztazích (§ 18a ZDS)

79 78 Doručování OVM → OSOBA § 17 odst. 1–5 zákona č. 300/2008 Sb. -povinnost, umožňuje-li to povaha dokumentu a nedošlo-li k doručení veřejnou vyhláškou nebo při jednání - doručení okamžikem přihlášení oprávněné osoby a nepřihlásí-li se do 10 dnů, fikce doručení posledním dnem -neúčinnost doručení lze žádat dle procesních předpisů (§ 50d OSŘ, § 24/2 SŘ, § 48/1 DŘ) - elektronický podpis dokumentu je nutný (§ 40b/3 OSŘ)

80 79 Součinnost OVM → OVM § 17 odst. 1, 6 zákona č. 300/2008 Sb. -povinnost, umožňuje-li to povaha dokumentu a nedošlo-li k doručení při jednání nebo pokud je z bezpečnostních důvodů zavedena jiná forma elektronické komunikace -doručení ihned dodáním zprávy do DS OVM -rozsudek NSS z 15.7.2010, 9 Afs 28/2010: „Podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci je učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné moci.“

81 80 Podání OSOBA → OVM § 18 zákona č. 300/2008 Sb. -právo osob, nikoli povinnost -doručení ihned dodáním zprávy do DS OVM -elektronický podpis není nutný (fikce podpisu § 18/2 ZDS: „Úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.“

82 81 Soukromoprávní úkony OSOBA → OSOBA § 18a zákona č. 300/2008 Sb. (1) „Ministerstvo umožní na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby. (3) Za dodání dokumentu podle odstavce 1 náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna. Odměnu hradí osoba, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán. Tato osoba může určit, že bude hradit i dodání dokumentu, který je odpovědí.“

83 82 Význam soukromoprávních úkonů Hmotné právo: -návrh (oferta) -přijetí návrhu (akceptace) -uzavření smlouvy -jednostranné úkony (výpověď, odstoupení) -uplatnění práva -aj.

84 83 Dodání soukromoprávního úkonu Obecně – teorie dojití právního úkonu vůči nepřítomné osobě, § 45 odst. 1 OZ (1) Projev vůle působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí dojde. → Konstantní judikatura Nejvyššího soudu: Nevyžaduje se skutečné „dojití“ zásilky do rukou adresáta, ale postačí její dojití do sféry jeho dispozice, tj. do stavu, kdy adresát nabyl objektivní možnost se se zásilkou seznámit (např. vhozením do jeho domovní schránky). (Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 28 Cdo 2622/2006, 28 Cdo 72/2004, 26 Cdo 864/2004 aj.)28 Cdo 2622/200628 Cdo 72/200426 Cdo 864/2004

85 84 Dodání soukromoprávního úkonu Do datové schránky – zvláštní úprava !! § 18a odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. do 28.11.2011: (2) Dokument podle odstavce 1 je doručen okamžikem, kdy jeho převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím své datové schránky; toto potvrzení je bezplatné. od 29.11.2011 ve znění zákona č. 263/2011 Sb.: (2) Dokument dodaný podle odstavce 1 je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu.

86 85 Praktické úkony v soudním řízení Při elektronickém podání účastníka: - uložení datové zprávy (automaticky) - prosté vytištění do spisu (ne v agendě CEPR) - dalším účastníků s DS zprávu přeposlat do jejich DS - dalším účastníků bez DS zaslat vytištěnou kopii Při listinném podání účastníka : - založit do spisu - dalším účastníků s DS naskenovat a zaslat do DS - dalším účastníků bez DS zaslat kopii, příp. stejnopis Při rozhodnutí či jiném aktu OVM: - vyhotovit listinný originál k založení do spisu - vyhotovit stejnopisy (opisy) v příslušné formě pro doručení účastníkům (§ 40b, 158 OSŘ)

87 86 V jaké podobě se vede soudní spis? § 40b odst. 1 OSŘ: „O každém sporu nebo jiné právní věci se vede spis v listinné nebo v elektronické podobě. Podmínky vedení spisu stanoví prováděcí právní předpis.“ Realita: -Ve většině agend je spis hybridní (soud pracuje zdánlivě pouze s listinným spisem, ale originály všech elektronických podání jsou v centrálním datovém úložišti) -V agendě CEPR je spis na 5 pilotních soudech od 1.1.2012 výhradně elektronický

88 87 Děkuji Vám za pozornost ! Mgr. František Korbel, Ph.D. náměstek ministra spravedlnosti mail: fkorbel@msp.justice.cz korbel@post.cz


Stáhnout ppt "Mgr. František Korbel, Ph. D. náměstek ministra spravedlnosti Prezentace pro advokáty Česká advokátní komora Praha, Brno, 2012 DATOVÁ SCHRÁNKA A DORUČOVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google