Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DATOVÁ SCHRÁNKA A DORUČOVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DATOVÁ SCHRÁNKA A DORUČOVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 DATOVÁ SCHRÁNKA A DORUČOVÁNÍ
Mgr. František Korbel, Ph. D. náměstek ministra spravedlnosti Prezentace pro advokáty Česká advokátní komora Praha, Brno, 2012

2 Smysl a účel doručování
Právní úprava doručování = způsob, jakým účastníky řízení seznámit s písemnostmi, nikoli cíl řízení Účel právní úpravy efektivita, rychlost, zamezení obstrukcím zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků Výklad právní úpravy materiální, nikoli formalistický ne k tíži účastníka

3 Judikatura k materiálnímu (přirozenému) výkladu doručování
Nejvyšší správní soud, Boh. A 779/21 Nesprávné doručení rozhodnutí správního úřadu je bez významu, dostalo-li se předmětné rozhodnutí, třebas oklikou, přece do pravých rukou strany a podala-li proti němu strana včas odvolání. Nejvyšší správní soud, Boh. A 2545/23 Je podstatnou vadou řízení, bylo-li rozhodnutí úřadu straně sděleno nesprávně nebo neúplně a byla-li tím straně obrana znemožněna nebo stížena.

4 Současná judikatura k materiálnímu (přirozenému) výkladu doručování
Nejvyšší správní soud – usnesení rozšířeného senátu z , sp. zn. 1 Afs 39/2006: Doručuje-li správce daně své rozhodnutí v rozporu s § 17 odst. 7 ZSDP jak daňovému subjektu, tak i jeho zástupci, nemůže být k újmě daňového subjektu, podá-li proti tomuto rozhodnutí žalobu ve lhůtě odvozené od okamžiku, kdy mu bylo toto rozhodnutí doručeno.

5 Současná judikatura k materiálnímu (přirozenému) výkladu doručování
Nejvyšší soud, usnesení z , 20 Cdo 5243/2008: Pokud se jedná o zaměstnance právnické osoby, nevyžaduje se, aby pověření k přebírání zásilek bylo dáno v písemné formě. Nejvyšší soud, usnesení z , 20 Cdo 3194/2008: Pověření k přijímání zásilek určených právnické osobě může být realizováno i konkludentně, např. zřízením podatelny.

6 Současná judikatura k doručování do datové schránky
Ústavní soud, usnesení z , IV. ÚS 2594/11: „Má-li přístup do jedné datové schránky více fyzických osob, je prostřednictvím informačního systému datových schránek zajištěno, že každá z nich má možnost  seznámit se s obsahem pouze těch datových zpráv, které odpovídají rozsahu jejího oprávnění. To nepochybně předpokládá aktivitu majitele datové schránky, který by měl vymezit oprávnění osob, jimž umožnil do datové schránky přístup – v duchu zásady "vigilantibus iura scripta sunt", tedy že "právo přeje bdělým."

7 Současná judikatura k ochraně účastníka
Ústavní soud – nález z , sp. zn. II. ÚS 92/01: V případě náhradního doručování je konstruována právní fikce, že účinky doručení písemnosti nastanou po uplynutí stanovené doby ex lege i vůči tomu, kdo písemnost fakticky nepřevzal. Právní fikce musí respektovat všechny náležitosti, které s ní zákon spojuje. Nejsou-li všechny právní náležitosti splněny, není soud oprávněn naplnění fikce konstatovat.

8 Současná judikatura k materiálnímu (přirozenému) výkladu doručování
Ústavní soud – nález z , sp. zn. IV. ÚS 2687/10: V posuzovaném případě soud doručoval na adresu, kterou zjistil z podané žaloby, ale nejednalo se o správnou adresu pro doručování. Uložení písemnosti by za této situace bylo možné považovat za účinné ještě tehdy, pokud by se prokázalo, že se na této adrese stěžovatel přesto ve stanovených dnech zdržoval.

9 Judikatorní závěry Správné doručování, adresát převzal → DORUČENO
Správné doručování, adresát nepřevzal → DORUČENO Vada v doručování, adresát převzal → DORUČENO Vada v doručování, adresát nepřevzal → NEDORUČENO

10 Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ
Původní OSŘ (zákon č. 99/1963 Sb.) – 28 let beze změny pouze 6 paragrafů o doručování: § 45 – doručující orgány (zpravidla pošta, příp. MNV, VB) § 46 – „obyčejné“ doručování občanům (kdekoli se adresát zdržuje, jinak fikce dnem uložení) § 47 – doručování občanům do vlastních rukou (kdekoli se adresát zdržuje, dva pokusy, jinak uložení a fikce třetím dnem od uložení) § 48 – doručování orgánům a organizacím § 49 – zástupce pro doručování § 50 – odepření přijetí písemnosti (fikce dnem odepření)

11 Vývoj právní úpravy doručování ve SŘ
Obdobně původní správní řád (zákon č. 71/1967 Sb.) přes 32 let beze změny pouze 3 paragrafy o doručování: § 24 Doručování do vlastních rukou kdekoli se adresát zdržuje dva pokusy o doručení poté uložení a fikce třetím dnem od uložení odepření přijetí písemnosti – fikce dnem odepření zástupce pro doručování § 25 Doručování orgánům a organizacím § 26 Doručování veřejnou vyhláškou;

12 Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ
Změny OSŘ do roku 2000 519/1991 Sb. – terminologické náhrady MNV/obec, VB/Policie, pracoviště/sídlo, organizace/právnická osoba, advokátní poradna/advokát 263/1992 Sb. – doručování na úřední desce soudu s fikcí, doručování notářům obdobně jako advokátům 171/1993 Sb. – doplněna fikce doručení i pro právnické osoby, třetím dnem od vrácení zásilky soudu, po opakovaném marném pokusu o doručení, bez ukládání

13 Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ
Velká novela OSŘ č. 30/2000 Sb. (od ) - úplná změna právní úpravy doručování, zvýšení rozsahu z 8 na 13 §§ změna fikce doručení uložené zásilky ze 3 dnů na 10 dnů zrušení povinnosti opakovaného pokusu o doručení počátek atomizace doručování podle druhu adresáta (státu, státním orgánům, advokátům, notářům, obcím, krajům)

14 Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ
Doprovodná novela OSŘ k SŘS č. 151/2002 Sb (od ) - Progresivní a rozsáhlá změna doručování vzniklá až ve Sněmovně, zvýšení rozsahu ze 14 na 19 §§ doplněna možnost doručování při jednání, prostřednictvím soudního exekutora a veřejné datové sítě zavedeno pořadí způsobů doručování – nejdříve při jednání, poté prostřednictvím veřejné datové sítě a teprve poté v zalepené obálce - pokus o nahrazení poštovních předpisů textem OSŘ, např. konkrétní časy pro doručování (9-15, hodin)

15 Elektronizace právního styku
1991 – novela OZ 509/1991 Sb. - § 40/3 Písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. 2000 – zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 2002 – zákon č. 226/2002 Sb. o novelách procesních předpisů umožňujících elektronická podání (novelizace OSŘ, SŘ, TŘ) 2004 – vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

16 Elektronický podpis podání
Nález Ústavního soudu: sp. zn. IV. ÚS 319/05 …Nelze vystačit pouze s jazykovým výkladem citovaných ustanovení, ale je zapotřebí důsledně rozlišovat, zda je podání učiněno se zaručeným elektronickým podpisem (takové podání je rovnocenné s tradičním podáním v papírové podobě a není jej tedy nutné již nijak doplňovat) nebo bez elektronického podpisu (které je třeba v souladu s § 42 odst. 3 o.s.ř. do tří dnů doplnit). Tento názor odůvodnil Ústavní soud odkazem na příslušnou evropskou úpravu a na úmysly zákonodárce při přijetí novely č. 226/2002 Sb., jakož i výkladem systematickým.

17 Okamžik podání elektronické písemnosti
§ 2/1 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách „…přijatá datová zpráva je považována za doručenou orgánu veřejné moci, pokud je dostupná elektronické podatelně…“

18 Okamžik podání elektronické písemnosti
Nález Ústavního soudu z , II.ÚS 3518/11 podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci je učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné moci (obdobně usnesení NSS z , sp. zn. 9 Afs 28/2010). Skutečnosti jsou obsaženy v informačním systému datových schránek (§ 14 ZoEÚ) a jsou obecným soudům plně dostupné; jedná se tak o skutečnosti známé soudu z jeho činnosti, jež není třeba v občanském soudním řízení dokazovat (§ 121 OSŘ).

19 Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ
„Doručovací novela“ novela OSŘ č. 555/2004 Sb (od ) úplná změna doručování, vrchol složitosti a kasuistiky zvýšení rozsahu z 19 na 31 §§ 10 typů doručujících orgánů, 16 typů adresátů opuštění preference doručování veřejnou datovou sítí u právnických osob rozšířeny adresy pro doručování z rejstříkové a zvolené o „skutečnou“ adresu s požadavkem zdržování se, jinak je doručení neúčinné

20 Vývoj právní úpravy doručování ve SŘ
Zákon č. 500/2004 Sb., (nový) správní řád (od ) - Nová, moderní úprava doručování nezávislá na OSŘ adresa pro doručování: sdělená adresa nebo elektronická adresa, trvalé bydliště, sídlo nebo kdekoli bude adresát zastižen opuštěn princip „zdržování se“  zaveden princip povinné adresy

21 Použití úpravy doručování v OSŘ
občanské soudní řízení § 7 odst. 1 OŘS přímo soudní řízení správní § 42 odst. 5 SŘS obdobně trestní řízení § 63 odst. 1 TrŘ přiměřeně exekuční řízení § 52 ExŘ přiměřeně insolvenční řízení § 7 odst. 1 IZ přiměřeně řízení před ÚS § 63 ZÚS přiměřeně rozhodčí řízení § 30 ZRŘ přiměřeně řízení proti průtahům § 174a ZSS přiměřeně kárné řízení soudní § 25 ZŘVSSZ přiměřeně

22 Doručování v rozhodčím řízení
Konstantní judikatura Nejvyššího soudu vyžaduje doručení rozhodčího nálezu podle pravidel v OSŘ Např. usnesení NS ČR z , 20 Cdo 1612/2006: Doručování rozhodnutí stranám není součástí postupu, kterým rozhodci vedou řízení. Stranám (rozhodcům) je umožněno disponovat s procesními pravidly týkajícími se postupu v řízení od okamžiku jeho zahájení do okamžiku ukončení rozhodčího řízení (tj. vydání rozhodčího nálezu). Změna od novelou č. 19/2012 Sb., § 23 !!! Posun okamžiku skončení rozhodčího řízení k právní moci rozhodčího nálezu.

23 Vady právní úpravy doručování v OSŘ před 1. 7. 2009
hypertrofie právní úpravy kasuistika neprovázanost s dalšími procesními předpisy neexistence principu odpovědnost adresáta za přijímání zásilek povinnost soudu prokazovat adresu pro doručování chabé možnosti elektronického doručování vyhýbání se doručení a zpětné zpochybňování doručení nesoulad lhůty 15 dnů pro uložení a 10 dnů pro vznik fikce

24 Komentář k vadám právní úpravy doručování
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.: „Truchlivý stav vymahatelnosti práva v České republice jen dán mimo jiné i neskutečnými problémy okolo doručování účastníkům řízení, zejména v případech, kdy některý z nich nemá zájem, aby mu bylo doručeno..“ (Jednotný zákon o podávání a doručování, Právní rádce 10/2007)

25 Zákonný rámec reformy doručování od 1. 7. 2009
Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, správní řád a další zákony (tzv. „souhrnná novela OSŘ“) gestor Ministerstvo spravedlnosti platnost účinnost Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (tzv. „zákon o datových schránkách“, „E-Government Act“), ve znění zákona č. 190/2009 Sb.!, + doprovodný zákon č. 301/2008 Sb. gestor Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti platnost

26 Podzákonný rámec reformy doručování od 1. 7. 2009
V gesci Ministerstva spravedlnosti vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 168/2009 Sb. (zejm. § 28a–28g) instrukce ze dne , č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění instrukce ze dne , č. j. 50/2009-OD-ST V gesci Ministerstva vnitra vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.

27 Právní kontext reformy doručování
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy vyhláška Ministerstva informatiky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

28 Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě
§ 69a odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě: Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li: podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna a (cumulative) opatřen kvalifikovaným časovým razítkem.

29 Základní legislativně-technické teze reformy doručování
úplná změna právní úpravy v OSŘ první redukce právní úpravy doručování zvýšení srozumitelnosti textu zákona opuštění kasuistiky sjednocení OSŘ s dalšími procesními předpisy

30 Základní obsahové teze reformy doručování
stanovení pořadí způsobů doručování s preferencí elektronické formy zvýšení komfortu a rozšíření možností volby pro účastníky řízení zavedení základních principů odpovědnosti adresátů za přebírání zásilek

31 Charakter změn z pohledu adresátů
zpřísňující - povinná doručovací adresa - omezení možnosti vyslovení neúčinnosti doručení zmírňující - doplnění 2 nových způsobů doručování - rozšíření možností volby adres pro doručování ze strany účastníka - sjednocení lhůt pro uložení a vznik fikce doručení - nový institut vhození do schránky

32 Zajištění publicity změn doručování

33 Novela OSŘ – přelom v doručování
TISKOVÁ KONFERENCE Novela OSŘ – přelom v doručování Praha 26. května 2009

34 Obsah nové úpravy doručování v OSŘ
I. Jak se doručuje? → zákonné pořadí způsobů doručování (§ 45) II. Kam se doručuje? → adresa pro doručování (§ 46 – 46c) III. Postup při doručování → (§ 47 – 50) IV. Práva a povinnosti adresátů → (§ 50a – 50d) V. Zákonné náležitosti listin → (§ 50f – 50i) VI. Zvláštní případy doručování → (§ 50e – 50l)

35 Způsoby doručování a jejich pořadí
(1) Písemnost doručuje soud při jednání nebo jiném soudním úkonu. (2) Nedošlo-li k doručení písemnosti podle odstavce 1, doručí ji soud prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 58a). Není-li možné doručit písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, soud ji doručí na žádost adresáta na jinou adresu nebo na elektronickou adresu. (3) Není-li možné doručit písemnost podle odstavce 2, předseda senátu nařídí doručit ji prostřednictvím doručujícího orgánu, nebo účastníka řízení či jeho zástupce.

36 Adresy pro doručování dle způsobu doručování
způsob doručování 1. při jednání není-li to možné, pak 2. do datové schránky 3. na jinou adresu, nebo elektronickou adresu 4. prostřednictvím doručujícího orgánu adresa pro doručování → kdekoliv bude adresát zastižen → datová schránka → sdělená domovní adresa v ČR nebo ová adresa → povinná doručovací adresa dle § 46b OSŘ

37 Adresa datové schránky
Podle zákona č. 300/2008 Sb. Přidělená Ministerstvem vnitra Soubor znaků (František Korbel = s2hdv6g) Počet datových schránek (k ): Veřejný seznam adres - § 14b zákona č. 300/2008 Sb., od (novela č. 263/2011 Sb.) Na žádost fyzické osoby lze vypustit z veřejného seznamu Dostupný na adrese Denní aktualizace dle údajů ISDS

38

39 Volba správné datové schránky !
Seznam obsahuje: jméno a příjmení / obchodní jméno / název adresu trvalého pobytu / adresu místa podnikání / sídlo identifikátor (IČ) adresu datové schránky typ datové schránky údaje o dalších datových schránkách

40 Problematika více datových schránek
Do jaké doručovat ? Z jaké podávat ? Důsledky a rizika ? Např.: Fyzická osoba – advokát Fyzická osoba – advokát, insolvenční správce Fyzická osoba – advokát, podnikatel Fyzická osoba – občan (advokát) Příp. právnická osoba – advokátní s.r.o.

41 Zvolená doručovací adresa
Aktuálně zvolená elektronická nebo jiná adresa - nelze-li využít datovou schránku - žádost/souhlas účastníka - uvážení soudu - odpovědnost za doručení - jakýkoli nebo místo v ČR - povinnost aktualizace Trvale zvolená adresa - evidovaná v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti 58b); 58b) § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

42 Povinná doručovací adresa
Občan – adresa místa trvalého pobytu 58c) Podnikatel – adresa místa podnikání Vězeň – adresa věznice Chovanec v ústavu – adresa zařízení 58c) § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel: Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Byl-li trvalý pobyt zrušen (§12), je jím adresa ohlašovny (=obecního úřadu). § 77/1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu: Místem hlášeného pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je azylové zařízení, do něhož je ministerstvem umístěn.

43 Povinná doručovací adresa
Právnické osoby – sídlo Advokát – sídlo Notář – sídlo Soudní exekutor – sídlo Patentový zástupce – sídlo Insolvenční správce – sídlo Stát – sídlo příslušné organizační složky státu Státní zastupitelství – sídlo Správní úřady – sídlo Obce a kraje – sídlo

44 Postup elektronického doručování
Prostřednictvím datové schránky – zákon č. 300/2008 Sb. Prostřednictvím u – § 47 odst. 2, 3 OSŘ nutno potvrdit do 3 dnů s elektronickým podpisem nelze-li doručit nebo není-li potvrzeno, je doručení neúčinné (ve správním řádu nutno potvrdit následující pracovní den a existuje opakovaný pokus dle § 19/9; v daňovém řádu tato možnost chybí) Pro obě formy platí § 49/6 OSŘ: „Doručení písemnosti prostřed-nictvím veřejné datové sítě se považuje za doručení do vlastních rukou adresáta.“

45 Postup listinného doručování
Doručování do vlastních rukou (§ 49) sjednocení lhůt pro uložení a vznik fikce vhození do schránky Doručování do vlastních rukou s vyloučením náhradního doručení (§ 49 odst. 5) sjednocení lhůt Doručování jiných písemností (§ 50)

46 Hybridní pošta spojení elektronické a listinné formy
Zákonem č. 218/2009 Sb. doplněn do § 48 OSŘ nový odstavec 4, který zní: "(4) Doručuje-li se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, stejnopisy rozhodnutí a jiné písemnosti soudu v listinné podobě mohou být vyhotovovány za součinnosti tohoto provozovatele; podrobnosti takového postupu stanoví prováděcí právní předpis.". Využití v soukromé sféře – DopisOnline (Česká pošta, s. p.)

47 Hybridní pošta Prováděcí předpis – vyhláška MS ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy ve znění novely č. 438/2011 Sb., § 21b odst. 4 (od ): „Listinné stejnopisy rozhodnutí a další písemnosti soudu, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, musí soud opatřit specifickým identifikátorem rozhodnutí nebo další písemnosti soudu a vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo jej vyhotovil, nebo uznávané elektronické značky soudu. Provozovatel poštovních služeb může opatřit takový stejnopis řídícími znaky pro vyhotovování. Elektronické rozhodnutí a další písemnosti soudu v elektronické podobě se účastníkovi zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup; o tom musí být účastník poučen. “.

48 Ukázka hybridního stejnopisu

49 Detail záhlaví první strany

50 Detail konce poslední strany

51 Ověřování hybridního stejnopisu
Elektronické dokumenty - infodocument

52 Ověřování hybridního stejnopisu

53 IV. Práva a povinnosti adresátů
Vyslovení neúčinnosti doručení (§ 50d OSŘ) - s výjimkou věcí dle § 120/2 OSŘ vyžadován návrh - vyžadován „omluvitelný“ důvod - omezení „omluvitelného“ důvodu (nikoli pouhé nezdržování se) - časové omezení k podání návrhu (15 dnů) - věcné omezení (ne ve statusových otázkách) Prominutí zmeškání úkonu (§ 58 OSŘ)

54 Srovnání staré a nové právní úpravy příklady – způsob doručování
DŘÍVE 1. při jednání nebo jiném soudním úkonu, není-li to možné, pak 2. prostřednictvím doručujícího orgánu výjimečně 3. elektronicky NYNÍ 1. při jednání nebo jiném soudním úkonu, není-li to možné, pak 2. do datové schránky, 3. na jinou adresu, nebo elektronickou adresu, 4. prostřednictvím doručujícího orgánu nebo účastníka řízení či jeho zástupce

55 Srovnání staré a nové právní úpravy příklady – adresa pro doručování fyzickým osobám
DŘÍVE adresa bytu (pokud se zdržuje) 2. adresa místa podnikání 3. adresa pracoviště 4. adresa jiného místa 5. adresa sdělená soudu 6. adresa u (pokud jej vybírá a potvrdí) NYNÍ 1. datová schránka (bez ohledu, zda jí vybírá), není-li to možné, pak 2. adresa sdělená soudu (bez ohledu, zda se zdržuje), 3. zvolená adresa pro doručování v evidenci obyvatel 4. adresa trvalého bydliště (bez ohledu, zda se zdržuje)

56 Srovnání staré a nové právní úpravy příklady – adresa pro doručování právnickým osobám
DŘÍVE adresa zapsaného sídla (pokud se zdržuje, příp. včas požádala o změnu) 2. adresa skutečného sídla (pokud se zdržuje) 3. adresa sdělená soudu 4. adresa u (pokud jej vybírá a potvrdí) NYNÍ 1. datová schránka (bez ohledu, zda jí vybírá) není-li to možné, pak 2. adresa sdělená soudu (bez ohledu, zda se zdržuje) 3. adresa zapsaného sídla

57 Srovnání staré a nové právní úpravy příklady – neúčinnost doručení
DŘÍVE neúčinnost se vysloví, pokud osoba prokáže, že se na adrese trvalého pobytu nezdržovala a požádala bez odkladu o změnu zápisu. Náhradní doručení na jiné adrese je ze zákona neúčinné, ledaže soud prokáže, že se na ní adresát zdržoval. NYNÍ Náhradní doručení na všech adresách pro doručování je ze zákona vždy účinné; neúčinnost se vysloví pouze: na návrh z omluvitelného důvodu do 15 dnů od zjištění - ne ve vyjmenovaných věcech

58 Doručování jiných písemností („obyčej-né“) podle předchozí právní úpravy (© MSp)
ADRESÁT NEZASTIŽEN DORUČUJÍCÍ ORGÁN ADRESÁT ZASTIŽEN DORUČENO JINÉ VHODNÉ OSOBĚ, KTERÁ ADRESÁTA ZNÁ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE MU PÍSEMNOST ODEVZDÁ NEZANECHÁNA VÝZVA S VÝZVOU 3DENNÍ ULOŽENÍ NEDORUČENO NE- VYZVEDNUTO VYZVEDNUTO DORUČENO DORUČENO DORUČENO FIKCE DORUČENÍ

59 VYVĚŠENO NA ÚŘ. DESCE SOUDU
Doručování jiných písemností („obyčej-né“) podle nové právní úpravy (© MSp) DORUČUJÍCÍ ORGÁN ADRESÁT NEZASTIŽEN VHOZENO DO SCHRÁNKY (na písemnosti doručující orgán vyznačí datum vhození) NELZE-LI VHODIT DO SCHRÁNKY, PÍSEMNOST SE VRÁTÍ SOUDU A ZANECHÁ SE OZNÁMENÍ, JE-LI MOŽNÉ ADRESÁT ZASTIŽEN VYVĚŠENO NA ÚŘ. DESCE SOUDU DORUČENO DORUČENO DORUČENO 10. DEN PO VYVĚŠENÍ

60 Doručování do vlastních rukou podle předchozí právní úpravy (© MSp)
DORUČUJÍCÍ ORGÁN ADRESÁT NEZASTIŽEN ADRESÁT ZASTIŽEN ZANECHÁNA VÝZVA NEZANECHÁNA VÝZVA NEDORUČENO 15DENNÍ ULOŽENÍ VYZVEDNUTO NEVYZVEDNUTO DORUČENO DORUČENO FIKCE DORUČENÍ

61 Doručování do vlastních rukou podle nové právní úpravy (© MSp)
DORUČUJÍCÍ ORGÁN ADRESÁT NEZASTIŽEN NEBYLO KDE ZANECHAT VÝZVU – PÍSEMNOST VRÁCENA SOUDU, VÝZVA VYVĚŠENA NA ÚŘ. DESCE SOUDU ADRESÁT ZASTIŽEN ZANECHÁNA VÝZVA 10DENNÍ ULOŽENÍ NEVYZVEDNUTO - PÍSEMNOST VHOZENA DO SCHRÁNKY, NELZE-LI VHODIT, VRACÍ SE SOUDU + SDĚLENÍ NA ÚŘ. DESCE VYZVEDNUTO DORUČENO DORUČENO FIKCE DORUČENÍ

62 Vyvolané změny správního řádu
Čl. XX, část osmnáctá souhrnné novely OSŘ: Změna správního řádu (od ) - zavedena priorita doručování prostřednictvím datové schránky sjednocena doba pro uložení - zaveden institut vhození do schránky zavedena možnost vyslovení neplatnosti doručení Zákon č. 227/2009: Čl. CLXVI, část sto padesátá osmá: Změna správního řádu (od ) zavedena tzv. „zvolená“ adresa pro doručování dle § 10b zákona o evidenci obyvatel (§ 20 odst. 1 SŘ)

63 Právní úprava doručování v novém daňovém řádu
Dne vyhlášen v částce 87/2009 Sbírky zákonů pod č. 280/2009 Sb. nový daňový řád, který nabyl účinnosti od Právní úprava doručování v § 39 – 51 Vysoká míra konzistence s novou úpravou v OSŘ Respektování všech novinek v OSŘ - priorita doručování při jednání, poté do datové schránky - zaveden institut vhození do schránky sjednocena lhůta pro uložení a vznik fikce omezená neúčinnost doručení

64 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
ve znění zákonů č. 190/2009 Sb. (33 změn!), 219/2009 Sb. (novela ZA), 227/2009 Sb. (základní registry) a 263/2011 Sb.: 1. Zřizuje státem garantovaný informační systém datových schránek (ISDS) 2. Upravuje podávání a doručování písemností a prohlašuje se za zvláštní zákon vůči všem dosavadním úpravám, s výjimkou: - pořadí způsobů doručování (§ 17/2 ZDS), - vyloučení náhradního doručení (§ 17/4 ZDS), - vyslovení neúčinnosti doručení (§ 17/5 ZDS). 3. Přináší dlouho očekávanou úpravu konverze písemností

65 Konverze písemností Směr, právní síla, smysl a použití (§ 20 odst. 1, 2, 3 ZDS) Rozlišení pojmů: originál (prvopis) – stejnopis – úředně ověřená kopie – kopie Konverze na žádost (CZECH POINT a advokáti) Konverze z moci úřední (všechny OVM) Výjimky z provádění konverze (§ 24 odst. 5 ZDS)

66 Informační Systém Datových schránek (ISDS)
Informační systém datových schránek - § 14, 15 ZDS - informační systém veřejné správy (zákon č. 365/2000 Sb.) - správcem Ministerstvo vnitra, provozovatelem Česká pošta - správce a provozovatel zajišťují bezpečnost; nejsou oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů cena za užívání obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích, časové údaje s přesností na vteřinu

67 Informační Systém Datových schránek (ISDS)
Obsah ISDS - § 14 odst. 3 ZDS a) identifikátor DS (= adresa DS) b) okamžik zřízení, zpřístupnění, znepřístupnění a zrušení DS c) okamžik přihlášení osoby do DS a její identifikace d) okamžik provedení úkonu z DS a identifikace osoby e) identifikační údaje držitele DS f) identifikační údaje pověřených osob g) identifikační údaje administrátora h) údaje pro vyrozumění o dodání datové zprávy do DS i) evidence událostí spojených s provozem ISDS

68 Informační Systém Datových schránek (ISDS)
Povinnost součinnosti OVM s ISDS - § 15 ZDS MV – centrální evidence obyvatel MSp – rejstřík insolvenčních správců soudy – obchodní rejstřík ČAK – seznam advokátů NKČR – seznam notářů EKČR – seznam exekutorů KDPČR – seznam daňových poradců správní orgány – evidence podnikajících osob

69 Informační Systém Datových schránek (ISDS)
Rozdíly ISDS proti u - uzavřený systém - záruku přenosu - evidence událostí - automatické dodejky - omezení velikosti zprávy - chybí tělo zprávy - formát .ZFO - pověřené osoby - cena

70 Datová schránka Datová schránka = elektronické úložiště, které je určeno k: a) doručování orgány veřejné moci b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci c) dodávání dokumentů mezi soukromými osobami Přihlášení: - ručně přes webové rozhraní (viz dále) - automaticky spisovou službou (stanoven pouze standard připojení a komunikace, jinak dle spisové služby a na odpovědnost držitele DS)

71 Portál datových schránek
Od června 2011 provozuje Česká pošta a Ministerstvo vnitra nový portál datových schránek Testovací prostředí datových schránek

72 Rozlišujme druh datových schránek:
Datové schránky se dle využitelnosti i odlišných funkcionalit dělí na: a) datové schránky orgánů veřejné moci (OVM) b) datové schránky (soukromých) osob Rozdíly

73 Datové schránky OVM Datové schránky orgánů veřejné moci se zřizují pro: - státní orgány - orgány územních samosprávných celků - Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy - zdravotní pojišťovny - Český rozhlas a České televize - samosprávné komory zřízené zákonem - notáři - soudní exekutoři

74 Datové schránky osob Datové schránky osob se zřizují pro:
- fyzické osoby (občané) - podnikající fyzické osoby - advokáti - daňoví poradci - insolvenční správci - právnické osoby soukromého práva

75 Obligatorní držitelé datových schránek
1. Všechny orgány veřejné moci (OVM) 2. Vybrané osoby, které mají schránku osob: právnické osoby zřízené zákonem právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku insolvenční správci advokáti a daňoví poradci (od ) Datová schránka zřizována a aktivována ex lege! Povinnost přijímat i odesílat prostřednictvím datové schránky

76 Fakultativní držitelé datových schránek
Všechny ostatní právnické a fyzické osoby právo na zřízení do 3 dnů od podání žádosti MV ČR právo požádat o znepřístupnění schránky „povinnost“ přijímat písemnosti do aktivované schránky právo, nikoli však povinnost činit podání prostřednictvím datové schránky

77 Rozlišujme využití datových schránek:
Procesní úkony OVM vůči → osobám =„doručování“ ve veřejném právu (§ 17/1-5 ZDS) Procesní úkony OVM vůči → jiným OVM =„součinnost “ ve veřejném právu (§ 17/1,6 ZDS) Procesní úkony osob vůči → OVM =„podání“ ve veřejném právu (§ 18 ZDS) Hmotněprávní úkony osob či OVM v postavení osob vůči → jiným osobám či OVM v postavení osob = jednání v soukromoprávních vztazích (§ 18a ZDS)

78 Doručování OVM → OSOBA § 17 odst. 1–5 zákona č. 300/2008 Sb.
povinnost, umožňuje-li to povaha dokumentu a nedošlo-li k doručení veřejnou vyhláškou nebo při jednání doručení okamžikem přihlášení oprávněné osoby a nepřihlásí-li se do 10 dnů, fikce doručení posledním dnem neúčinnost doručení lze žádat dle procesních předpisů (§ 50d OSŘ, § 24/2 SŘ, § 48/1 DŘ) elektronický podpis dokumentu je nutný (§ 40b/3 OSŘ)

79 Součinnost OVM → OVM § 17 odst. 1, 6 zákona č. 300/2008 Sb.
povinnost, umožňuje-li to povaha dokumentu a nedošlo-li k doručení při jednání nebo pokud je z bezpečnostních důvodů zavedena jiná forma elektronické komunikace doručení ihned dodáním zprávy do DS OVM rozsudek NSS z , 9 Afs 28/2010: „Podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci je učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné moci.“

80 Podání OSOBA → OVM § 18 zákona č. 300/2008 Sb.
právo osob, nikoli povinnost doručení ihned dodáním zprávy do DS OVM elektronický podpis není nutný (fikce podpisu § 18/2 ZDS: „Úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.“

81 Soukromoprávní úkony OSOBA → OSOBA
§ 18a zákona č. 300/2008 Sb. (1) „Ministerstvo umožní na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby. (3) Za dodání dokumentu podle odstavce 1 náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna. Odměnu hradí osoba, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán. Tato osoba může určit, že bude hradit i dodání dokumentu, který je odpovědí.“

82 Význam soukromoprávních úkonů
Hmotné právo: návrh (oferta) přijetí návrhu (akceptace) uzavření smlouvy jednostranné úkony (výpověď, odstoupení) uplatnění práva aj.

83 Dodání soukromoprávního úkonu
Obecně – teorie dojití právního úkonu vůči nepřítomné osobě, § 45 odst. 1 OZ (1) Projev vůle působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí dojde. → Konstantní judikatura Nejvyššího soudu: Nevyžaduje se skutečné „dojití“ zásilky do rukou adresáta, ale postačí její dojití do sféry jeho dispozice, tj. do stavu, kdy adresát nabyl objektivní možnost se se zásilkou seznámit (např. vhozením do jeho domovní schránky). (Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 28 Cdo 2622/2006, 28 Cdo 72/2004, 26 Cdo 864/2004 aj.)

84 Dodání soukromoprávního úkonu
Do datové schránky – zvláštní úprava !! § 18a odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. do : (2) Dokument podle odstavce 1 je doručen okamžikem, kdy jeho převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím své datové schránky; toto potvrzení je bezplatné. od ve znění zákona č. 263/2011 Sb.: (2) Dokument dodaný podle odstavce 1 je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu.

85 Praktické úkony v soudním řízení
Při elektronickém podání účastníka: - uložení datové zprávy (automaticky) - prosté vytištění do spisu (ne v agendě CEPR) - dalším účastníků s DS zprávu přeposlat do jejich DS - dalším účastníků bez DS zaslat vytištěnou kopii Při listinném podání účastníka : - založit do spisu - dalším účastníků s DS naskenovat a zaslat do DS - dalším účastníků bez DS zaslat kopii, příp. stejnopis Při rozhodnutí či jiném aktu OVM: - vyhotovit listinný originál k založení do spisu - vyhotovit stejnopisy (opisy) v příslušné formě pro doručení účastníkům (§ 40b, 158 OSŘ)

86 V jaké podobě se vede soudní spis?
§ 40b odst. 1 OSŘ: „O každém sporu nebo jiné právní věci se vede spis v listinné nebo v elektronické podobě. Podmínky vedení spisu stanoví prováděcí právní předpis.“ Realita: Ve většině agend je spis hybridní (soud pracuje zdánlivě pouze s listinným spisem, ale originály všech elektronických podání jsou v centrálním datovém úložišti) V agendě CEPR je spis na 5 pilotních soudech od výhradně elektronický

87 Děkuji Vám za pozornost !
Mgr. František Korbel, Ph.D. náměstek ministra spravedlnosti mail:


Stáhnout ppt "DATOVÁ SCHRÁNKA A DORUČOVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google