Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analytické metody výzkumu ISS 20051 KRYSTALIZACE POLITICKÉHO SPEKTRA A FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA VOLEBNÍHO ROZHODOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Kateřina Luň á kov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analytické metody výzkumu ISS 20051 KRYSTALIZACE POLITICKÉHO SPEKTRA A FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA VOLEBNÍHO ROZHODOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Kateřina Luň á kov."— Transkript prezentace:

1

2 Analytické metody výzkumu ISS 20051 KRYSTALIZACE POLITICKÉHO SPEKTRA A FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA VOLEBNÍHO ROZHODOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Kateřina Luň á kov á Jarmila Šindelkov á

3 Analytické metody výzkumu ISS 20052 Levo-pravá osa politického spektra  Existence L-P v Česk é republice  Volby do PS v r. 1996  Polarizace politických syst é mů: osy L-P a L-A

4 Analytické metody výzkumu ISS 20053 Hlavní cíle  Deklarovan á politick á orientace a jej í stabilita v čase  Krystalizace obsahu L-P osy politick é ho prostoru  Osa L-A  N á zorově založen á L-P dimenze vs. deklarovan á pozice

5 Analytické metody výzkumu ISS 20054 Volební rozhodování I.  Volebn í chov á n í => - socio-ekonomické charakteristiky (soc třída, status, příjem) - polit. postoje, hodnoty - role st á tu a vl á dy - vnitřn í a vněj ší ú činnost polit. syst é mu (schopnost porozumět polit. problémům a polit. důvěra) - anomie (sklon k odcizení a soc. frustraci)

6 Analytické metody výzkumu ISS 20055 Strategie analýzy  1. př í m é měřen í (deklarovaná polit. orientace) a) Verb á ln í strategie (jasn á levice-sp íš e nalevo-střed-sp íš e napravo-jasn á pravice) b) Sebeum í stěn í na vizu á ln í š k á le L-P  2. nepř í m é měřen í (měření relevantních hodnot a postojů) baterie výroků týkaj í c í se politických hodnot (L-P, L-A)

7 Analytické metody výzkumu ISS 20056 Aditivní škály  Existence hodnotově založených škál polit. orientace a dalších polit. škál ověřena FA.  Zkonstruování aditivních sumových škál* - škály objektivní L-P a L-A orientace - škála požadavků na povinnosti vlády - škála anomie a pocitu rozpadu hodnotového systému - škála vnitřního a vnějšího dcizení politice (pólově otočená verze vnitřní a vnější účinnosti polit. systému)

8 Analytické metody výzkumu ISS 20057 Výsledky analýzy  L-P osa a politick á orientace ČR  Sebezařazen í v ČR (od r.1991 stabiln í )  Možn é bari é ry analýzy: –Identifikace vs. vymezen í pojmů L a P –„ n á lepky “ –Polit.instinkt, propaganda vs. ucelen á představa

9 Analytické metody výzkumu ISS 20058 Krystalizace obsahu L-P  Tradičn í obsah dimenze L-P  Změna asociace mezi postoji  Krystalizace obsahu L-P osy <= Pokles podpory růstu nerovnost í Růst diferenciace n á zorů na př í jmov é rozpět í Pokračuj í c í diferenciace v př í klonu k různým norm á m distributivn í spravedlnosti Role st á tu

10 Analytické metody výzkumu ISS 20059 Použité metody  Desetibodov á vizu á ln í š k á la  Pořadov á korelace (koeficient Gamma)  Regresn í analýza  Konfirmačn í FA

11 Analytické metody výzkumu ISS 200510 Definice politického prostoru  Jedna osa (L-P) nebo dvě (L-P a L-A)?  ČR: tradičně definovan á L-P osa (určuj í c í role) a z á roveň inklinace k autorit á řstv í (L-A ve vyspělých zem í ch)  Porovnání distribucí deklarovan é a hodnotově založen é pozice v L-P polit. spektru (deklarované polit. orientace odpovídají v ČR mírnému vychýlení směrem k pravici, zatímco ve skutečných polit. relevantních postojích má výchylka opačný směr)*

12 Analytické metody výzkumu ISS 200511 Použité metody  FA při ověření existence nepřímo měřitelných (hodnotově založených) dimenzí. Extrahování kontinuální hodnotové škály L-P i L-A.*  Aditivn í š k á ly  Průměry a intervaly spolehlivost

13 Analytické metody výzkumu ISS 200512 Politické hodnoty voličů  Deklarovan á orientace + průzkumy veřejn é ho m í něn í vs. hodnotově založen á š k á la L→ P KSČM – ČSSD - SPR-RSČ – KDU-ČSL – ODA – ODS (pořad í je stejn é, li ší se vzd á lenost í )  Dvourozměrný prostor: Liber á ln í hodnoty → autorit á řsk é hodnoty P → L Neodpov í d á intuitivn í představě o profilu voliče!  Nov á a star á L a P (nová levice se orientuje proti trhu, ale v neekonom. ohledech je liberální, zatímco nová pravice obhajuje trh, ale je autoritářská).

14 Analytické metody výzkumu ISS 200513 Použité metody  Testy významnosti (Scheff)  Průměry a intervaly spolehlivosti (průměrné umístění voličů podle deklarované a hodnotové orientace)  Kitscheltovy hypot é zy - Hodnoty ekonom. liberalismu souvisí s hodnotami liberalismu neekonom. a naopak hodnoty ekonom. paternalismu s autoritarianismem - V ČR bude více stran a voličů situováno v prostoru ekonom. i neekonom. Liberalismu (pouze voliči obou občanských stran)

15 Analytické metody výzkumu ISS 200514 Souvislosti mezi postoji a hodnotami  Relativně n í zk á korelace mezi deklarovanou L-P a naměřenou L-P = mal á shoda!  Pozice na L-P ↔ představy o intervenc í ch st á tu a vl á dy?  Pocit anomie roste od P k L strměji než od L k A (anomie → ↑pst. extremistick é př í slu š nosti) (anomie v postkom. zem í ch ↔ ztr á ta soc. jistot a růst os svobody a odpovědnosti)  Vnitřn í a vněj ší politick é odcizen í

16 Analytické metody výzkumu ISS 200515 Použité metody  Korelace (Pearsonovy korelačn í koeficienty)  Regresn í analýza

17 Analytické metody výzkumu ISS 200516 Volební rozhodování II.  5 nejdůležitějších volebn í ch rozhodnut í v analýze faktorů působících na důležitá volební rozhodnutí.*  Model I. – vliv politicky relevantn í ch hodnot a postojů na volební rozhodnutí  Model II. – model I. + deklarovan á pozice na L-P polit. ose  Model III. – model II. + věk a vzděl á n í

18 Analytické metody výzkumu ISS 200517 Použité metody  Logistick á regrese (pro posuzování vhodnosti modelů zvoleno pseudo R², které má podobnou interpretaci jako R² v lineární regresi)

19 Analytické metody výzkumu ISS 200518 Datové soubory  Soci á ln í spravedlnost 1991  Soci á ln í spravedlnost 1996  Role vl á dy 1996 (ISSP)


Stáhnout ppt "Analytické metody výzkumu ISS 20051 KRYSTALIZACE POLITICKÉHO SPEKTRA A FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA VOLEBNÍHO ROZHODOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Kateřina Luň á kov."

Podobné prezentace


Reklamy Google