Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Září 20051 SYSTÉMY MANAGEMENTU JAKOSTI Základní charakteristiky norem ISO ř. 9000.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Září 20051 SYSTÉMY MANAGEMENTU JAKOSTI Základní charakteristiky norem ISO ř. 9000."— Transkript prezentace:

1 září 20051 SYSTÉMY MANAGEMENTU JAKOSTI Základní charakteristiky norem ISO ř. 9000

2 září 20052 STRUKTURA NOREM ISO 9000:2000 ČSN EN ISO 9004 Systémy managementu jakosti: Směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN EN ISO 9001 : Systémy managementu jakosti: Požadavky ČSN EN ISO 9001 : Systémy managementu jakosti: Požadavky ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a systémů environmentálního managementu ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a systémů environmentálního managementu ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu jakosti. Zásady, základy a slovník

3 září 20053 ROZDÍLY MEZI ISO 9001 a ISO 9004 Hledisko ISO 9001ISO 9004 ÚčelKritérium k prokazování shody Návod k aplikaci principů QM Použité formulaceImperativyDoporučení Orientace naExterní zákazníkyZainteresované strany Zlepšování výkonnosti cíleno na ProcesyOrganizaci Začlenění principů managementu OmezenéKomplexní Charakter článkůDefinují „co“Doporučují „jak“

4 září 20054 PROCESNÍ MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI Odpovědnost managementu Měření, analýza a zlepšování Realizace produktu Management zdrojů Zákazníci Požadavky Zákazníci Spokojenost VstupVýstup Neustálé zlepšování systému managementu jakosti

5 září 20055 PRINCIPY MANAGEMENTU JAKOSTI ISO 9000 1.Zaměření na zákazníka 2.Vůdcovství 3.Zapojení lidí 4.Procesní přístup 5.Systémový přístup k managementu 6.Neustálé zlepšování 7.Rozhodování na základě faktů 8.Vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli

6 září 20056 ZÁKLADNÍ MODEL PROCESU PROCES DodavatelZákazník VstupyVýstupy Regulátory Zdroje Garant procesu

7 září 20057 Členění ISO 9001:2000 1. Předmět normy 2. Normativní odkazy 3. Termíny a definice 4. Systém managementu jakosti 5. Povinnost managementu 6. Management zdrojů 7. Realizace produktu 8. Měření, analýza a zlepšování

8 září 20058 ČSN EN ISO 9001, Kap. 4-Systém managementu jakosti, hlavní požadavky Definování procesů QMS a jejich návaznosti Řízení dokumentů Řízení záznamů Příručka jakosti

9 září 20059 STRUKTURA DOKUMENTACE PODLE ČSN EN ISO 9001 DOKUMENTACE SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI Prohlášení o politice a cílech jakosti Příručka jakosti Dokumentované postupy požadované ISO 9001 Dokumenty nutné pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů Záznamy požadované ISO 9001

10 září 200510 SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI - DOKUMENTACE Příručka jakosti Karty procesů Směrnice, Instrukce, postupy, normy, externí dokumenty Záznamy

11 září 200511 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ Účel řízení dokumentů: - garantovat existenci pouze aktuálních verzí dokumentů na všech místech v organizaci, která je vyžadují Účel řízení záznamů: -zachovávat data na vhodných nosičích po stanovenou dobu na vhodných místech - zpřístupňovat data všem definovaným funkcím v organizaci

12 září 200512 ČSN EN ISO 9001, Kap. 5-Odpovědnost managementu, hlavní požadavky Zaměření na zákazníka Deklarace politiky a cílů jakosti Plánování systému managementu jakosti Definování odpovědnosti a pravomocí Představitel managementu Přezkoumání systému managementu

13 září 200513 POLITIKA A CÍLE JAKOSTI - DEKLARACE MISE ORGANIZACE VIZE ORGANIZACE POLITIKA JAKOSTI CÍLE JAKOSTI Cíle jakosti organizačních jednotek

14 září 200514 Přezkoumání systému managementu Vstupy jsou výsledky: Auditů Sebehodnocení Měření spokojenosti Měření výkonnosti procesů,systémů a dodavatelů Benchmarking Finančních měření Analýzy hodnoty pro zákazníka Výstupy jsou rozhodnutí o: Oblastech zlepšování Alokaci zdrojů Oblasti auditů a sebehodnocení Nových cílech Opatřeních k nápravě a prevenci Struktuře dalšího výcviku Regulátory: Legislativa Vůle managementu Cíle jakosti Zdroje: Účastníci a vybavení Záznamy a zprávy

15 září 200515 ČSN EN ISO 9001, Kap. 6-Management zdrojů, hlavní požadavky Plánování a poskytování zdrojů Rozvoj odborné způsobilosti zaměstnanců Management infrastruktury Pracovní prostředí

16 září 200516 ČSN EN ISO 9001, ČL.6.2 LIDSKÉ ZDROJE Čl.6.2.1 Všeobecně Zaměstnanci, kteří provádějí práce ovlivňující jakost produktu, musí být kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností Čl.6.2.2 Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Organizace musí: a)Určit nezbytnou odbornou způsobilost pro zaměstnance b)Poskytovat výcvik nebo provádět jiná opatření pro splnění těchto potřeb c)Hodnotit efektivnost výcviku a provedených opatření d)Zajišťovat, aby zaměstnanci si byli vědomi důležitosti svých činností e)Udržovat vhodné záznamy o vzdělání, výcviku a dovednostech

17 září 200517 Kapitola 6: MANAGEMENT ZDROJŮ Další doporučení ČSN EN ISO 9004 Čl. 6.5 Informace Čl. 6.6 Dodavatelé a partnerství Čl. 6.7 Přírodní zdroje ČL. 6.8 Finanční zdroje

18 září 200518 ČSN EN ISO 9001, Kap. 7-Realizace produktu, hlavní požadavky Plánování realizace produktu Zkoumání požadavků zákazníků Návrh a vývoj produktů a procesů Nakupování Řízení procesu realizace produktu Řízení monitorovacích a měřicích zařízení

19 září 200519 ZKOUMÁNÍ POŽADAVKŮ Organizace musí určit: a)Požadavky specifikované zákazníkem b) Požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro zamýšlené použití c) Zákonné požadavky a požadavky předpisů týkající se produktu d) Jakékoliv doplňující požadavky určené organizací Organizace musí přezkoumat požadavky týkající se produktu: před přijetím závazku dodat produkt s cílem zajistit: - stanovení požadavků na produkt, - vyřešit úpravy změny požadavků oproti původním požadavkům - schopnost organizace splnit požadavky a produkt

20 září 200520 NÁVRH A VÝVOJ – Požadavky ČSN EN ISO 9001 Plánování návrhu a vývoje Vstupy pro návrh a vývoj Výstupy z návrhu a vývoje Přezkoumání návrhu a vývoje Ověřování návrhu a vývoje Validace návrhu a vývoje Řízení změn návrhu a vývoje

21 září 200521 NAKUPOVÁNÍ – HLAVNÍ POŽADAVKY DLE ČSN EN ISO 9001 Hodnocení a výběr dodavatelů podle známých kritérií Definování požadavků na jakost dodávek Ověřování nakupovaných produktů Hodnocení výkonnosti dodavatelů Udržování záznamů o hodnocení a výběru dodavatelů a ověřování nakupovaných produktů

22 září 200522 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – Hlavní požadavky ČSN EN ISO 9001 Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Ochrana produktu

23 září 200523 ŘÍZENÍ MONITOROVACÍCH A MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ – Hlavní požadavky ČSN EN SO 9001 Určení monitorovacích a měřicích zařízení Kalibrování a ověřování podle etalonů Identifikace stavu monitorovacího a měřicího zařízení Ochrana monitorovacího a měřicího zařízení Potvrzení schopnosti software

24 září 200524 ČSN EN ISO 9001, Kap. 8-Měření, analýza a zlepšování, hlavní požadavky Plánování procesů měření, analýz a zlepšování Měření a monitorování Řízení neshodného produktu Analýza dat Zlepšování systému managementu jakosti

25 září 200525 TYPY SYSTÉMOVÝCH MĚŘENÍ Podle ISO 9001:2000: efektivnosti výcviku výkonnosti dodavatelů spokojenosti zákazníků interní audit výkonnosti procesů Podle ISO 9001:2000: efektivnosti výcviku výkonnosti dodavatelů spokojenosti zákazníků interní audit výkonnosti procesů Navíc podle ISO 9004:2000: výkonnosti QMS finanční měření sebehodnocení spokojenosti zainteresovaných stran benchmarking Navíc podle ISO 9004:2000: výkonnosti QMS finanční měření sebehodnocení spokojenosti zainteresovaných stran benchmarking

26 září 200526 VÝZNAM SYSTÉMOVÝCH MĚŘENÍ V MANAGEMENTU JAKOSTI a)shromažďují data k objektivnímu rozhodování b) umožní rozlišovat mezi intuicí a realitou c)odhalují slabé stránky ve výkonnosti d) umožňují exaktní řízení vlastníky procesů e) jednoznačně identifikují klíčové faktory úspěšnosti organizací f) usnadňují a zprůhledňují komunikaci mezi řídícími zaměstnanci a zaměstnanci organizací i mezi organizacemi g) umožňují efektivnější motivaci zaměstnanců h) jsou nejlepší bází pro posuzování efektivnosti aktivit neustálého zlepšování v organizaci

27 září 200527 POZITIVA SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI Zvýšení důvěryhodnosti organizace Zvýšení úrovně řídících procesů Reprodukovatelnost procesů Jasné definování odpovědností a pravomocí Redukce počtu problémů a neshod Redukce celkových nákladů organizace Zvýšené proaktivní chování zaměstnanců Snadnější aplikace požadavků na jiné systémy (např. EMS) Zvýšení konkurenční schopnosti organizace Zvýšení jakosti produktů

28 září 200528 BARIÉRY MANAGEMENTU JAKOSTI Nedostatek volných zdrojů pro budování a udržování systému Náklady na zavedení v přepočtu na počet zaměstnanců Nutnost dokumentování procesů a zaznamenávání výsledků Neochota vrcholových manažerů dělit se o kompetence Obtížné pochopení textu norem ISO ř. 9000:2000, resp. jiných modelů Nedostatečná úroveň znalostí zaměstnanců o principech managementu Nedostatek aktivní účasti vrcholového vedení Nedostatek vůle bourat dosavadní stereotypy v přístupech a metodách

29 září 200529 VRCHOLOVÉ VEDENÍ V MANAGEMENTU JAKOSTI – CO SE OČEKÁVÁ Definování a komunikování strategie organizace Uvolňování potřebných zdrojů Být zákazníkem pro systémová měření Systematicky přezkoumávat jejich výsledky Iniciovat a podporovat procesy neustálého zlepšování Být lídrem a chtít

30 září 200530 Děkuji za pozornost Kontakt: VŠB-TU Ostrava, útvar 912 Tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba Tel: 59 732 3714 Fax: 59 691 8507 E-mail: milan.hutyra@vsb.cz


Stáhnout ppt "Září 20051 SYSTÉMY MANAGEMENTU JAKOSTI Základní charakteristiky norem ISO ř. 9000."

Podobné prezentace


Reklamy Google