Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické Knihy ( č te č ky)!? V praxi (knihoven, KMO)…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické Knihy ( č te č ky)!? V praxi (knihoven, KMO)…"— Transkript prezentace:

1 Elektronické Knihy ( č te č ky)!? V praxi (knihoven, KMO)…

2 Situace na trhu e-knih dnes v Č R  160 000 elektronických knih se má letos (2012) prodat v Č R  18 000 000 K č by m ě l letos p ř esáhnout obrat trhu s e-knihami  5 000 kus ů prodaných e-knih m ě sí č n ě zaznamenal nejv ě tší prodejce v Č R (2012) zdroj: Lidové noviny, 3. 9. 2012

3 Č teme elektronicky? Autor: Jan Lajka, STEM/MARK Výzkum: e-knihy a e- č tení v Č echách ( č erven 2012)

4 Jací jsme č tená ř i… Autor: Jan Lajka, STEM/MARK Výzkum: e-knihy a e- č tení v Č echách ( č erven 2012)

5 Co č teme? Autor: Jan Lajka, STEM/MARK Výzkum: e-knihy a e- č tení v Č echách ( č erven 2012)

6 Nejprodávan ě jší e-knihy v Č R TOP 10 e-knih za srpen 2012 Zdroj: Svaz č eských knihkupc ů a nakladatel ů (http://www.sckn.cz ) (data: kosmas.cz, palmknihy.cz, eReading.cz)

7 Nejprodávan ě jší e-knihy v Č R TOP 10 e-knih za zá ř í 2012 AutorNázevNakladatelství Hakan NesserSí ť MOBA Jo NesboSpasitelKniha Zlín Steve BerryKolumbova záhadaDomino Walter IsaacsonSteve JobsPráh Lars KeplerPaganiniho smlouvaHost Henning MankellNeklidný mu ž Host Jo NesboPentagramKniha Zlín Asa LarsonováSlune č ní bou ř eHost Jussi Adler-Olsen Ž ena v kleciHost Kate ř ina Tu č kováVyhnání Gerty Schnirch Host Zdroj: Svaz č eských knihkupc ů a nakladatel ů (http://www.sckn.cz ) (data: kosmas.cz, palmknihy.cz, eReading.cz)

8 Na č em lze e-knihy č íst?  Po č íta č (osobní, notebook, netbook)  Tablet (d ř íve také PDA)  Smartphone - chytrý telefon (d ř íve také MDA)  Č te č ka e-knih (e-ink, LCD) - v ě tšinou bez mo ž nosti instalovat aplikace softwarová x hardwarová

9 Na č em e-knihy č teme? Autor: Jan Lajka, STEM/MARK Výzkum: e-knihy a e- č tení v Č echách ( č erven 2012)

10 Technologie e-ink Princip fungování je teoreticky docela prostý - ka ž dá mikrokapsle obsahuje v č irém roztoku ulo ž ené pozitivn ě nabité bílé č áste č ky spole č n ě s č ernými č áste č kami, které jsou nabity negativn ě. Tyto mikrokapsle jsou ulo ž eny mezi elektrodami a jsou vystaveny p ů sobení elektrického pole. Jakmile za č ne na mikrokapsle p ů sobit záporné elektrické pole, bílé č áste č ky se p ř esunou do horní č ásti mikrokapsle a stanou se viditelnými na displeji. Č erné č áste č ky naopak putují do dolní č ásti a p ř estávají být viditelné. zdroj: http://www.zonerbooks.cz

11 Za ř ízení s technologií e-ink na č eském trhu S klávesnicí, nedotyková (Second edition, ereading.cz)

12 Za ř ízení s technologií e-ink na č eském trhu Nedotyková, bez klávesnice (Bookeen Cybook Odyssey, palmknihy.cz)

13 Za ř ízení s technologií e-ink na č eském trhu Dotyková (eWooky, wooky.cz)

14 Za ř ízení s technologií e-ink na č eském trhu Dotyková s nasvícením (Kindle Paperwhite, amazon.com)

15 Pro a proti e-knih (technologie e-ink) PRO:   Šet ř í místo, do č te č ky se vejde ř ádov ě tisíce knih   Č tená ř m ůž e m ě nit velikost, rozlo ž ení a druh písma   Ceny e-knih jsou zpravidla ni ž ší ne ž ceny knih papírových (existuje i hodn ě legálních e-knih zdarma)   Je jednoduché vytvá ř et kopie knihy v libovolném mno ž ství (tam, kde to umo žň uje autorský zákon)   Auto ř i mají mo ž nost samostatn ě e-knihy vydávat a levn ě je distribuovat (stejn ě tak knihovny digitalizovat volná díla)   Mo ž nost rychle vyhledat zadaná slova v textu v rámci celé knihy   Mo ž nost vkládat poznámky a zvýraz ň ovat text   Knihy nejsou nikdy vyprodány   On-line nákup e-knih (propojení s prodejcem, rychlost)  E-ink x LCD (CRT)   Č tení je p ř íjemné a neunavující o č i. Navíc je obsah č itelný i na p ř ímém slunci (tedy ž ádný zrcadlový efekt, odlesky a špatný kontrast jako u LCD displej ů )   Výdr ž č te č ek je n ě kolikanásobn ě v ě tší ne ž u t ě ch nejlepších mobil ů, tablet ů nebo notebook ů. Na jedno nabití p ř e č tete klidn ě n ě kolik tisíc stran

16 Pro „statisticky“ Autor: Jan Lajka, STEM/MARK Výzkum: e-knihy a e- č tení v Č echách ( č erven 2012)

17 Pro a proti e-knih (technologie e-ink) PROTI:   E-kniha vy ž aduje ke č tení další za ř ízení (e- reader, po č íta č ). Takovéto za ř ízení spot ř ebovává elektrickou energii. Nezanedbatelná není ani cena t ě chto za ř ízení a jejich v ě tší „k ř ehkost“.   Je mnoho formát ů e-knih, které nejsou kompatibilní. Mnoho formát ů vy ž aduje speciální software, aby bylo mo ž né je č íst.   Pomocí DRM lze zamezit dalšímu ne ž ádoucímu kopírování nebo t ř eba tisknutí (r ů zná podpora ze strany č te č ek).   Mo ž nosti zobrazení t ě chto za ř ízení jsou ješt ě č áste č n ě omezené.   S obsahem m ůž e být manipulováno bez schválení autora nebo vydavatele snadn ě ji, ne ž u papírových knih. Z toho plyne nutnost zabezpe č it obsah.   Konkrétní E-kniha není tolik osobní jako kniha papírová (nevoní papírem, nevystavíme si ji v knihovn ě v obýváku…)

18 Formáty e-knih a jejich specifika  PDF  EPUB  PDB  OPF  FB2  MOBI  PRC  AZW  TXT, HTML, RTF, DOC(X) dle ochrany autorských práv:  eknihy s DRM (Adobe, sociální) – je zamezeno kopírování, tisk, po č et za ř ízení na kterých lze e-knihu č íst…  eknihy bez DRM Mo ž nost konverze a úprav formátu (nap ř. Calibre)

19 E-knihy a autorské právo Pokud p ř ípadná licen č ní smlouva výslovn ě nestanoví jinak, jsou práva u ž ivatele elektronických knih dle platných právních norem (§ 18 autorského zákona č. 121/2000 Sb.) následující:   Nelze je darovat, p ů j č it ani zd ě dit, a to dokonce ani v p ř ípad ě, ž e je zap ů j č íte č i darujete spolu se č te č kou, pokud se č te č kou nebyly po ř ízeny.   Nelze je tisknout, pokud to vydavatel nepovolil.   Nelze prodat č te č ku s e-knihami, které jste do ní nahrál po jejím nákupu.   Nelze je zbavit DRM (druh ochrany), abyste je mohli pou ž ít na jiném za ř ízení, a č koliv jste za e-knihu zaplatili. Výše zmín ě né se vztahuje na autorsky chrán ě ná díla, u volných d ě l (od smrti p ů vodce uplynulo minimáln ě 70 let) ž ádná omezení neplatí.

20 E-knihy a autorské právo A co stahování e-knih (n ě kde se prodávají a n ě kde jinde je se ž enete zcela zdarma), je to legální (etické)?   “E-kniha je autorské dílo, jako ka ž dé jiné. Nezále ž í toti ž na nosi č i (form ě ), ale na tom, zda je dílo chrán ě né autorským zákonem. Proto ší ř it e-knihu smí pouze autor nebo vydavatel (vykonavatel autorských práv). Jakékoliv umíst ě ní b ěž n ě zakoupené knihy na Internetu je neoprávn ě ným ší ř ením autorského díla a tudí ž p ř estupkem, nebo pravd ě podobn ě ji trestným č inem.   Pro „stahova č e“ platí podle autorského zákona, ž e si mohou zve ř ejn ě né dílo stáhnout, ale jen pro osobní pot ř ebu fyzické osoby, kdy ú č elem není dosa ž ení p ř ímého nebo nep ř ímého hospodá ř ského nebo obchodního prosp ě chu…“. prof. Vladimír Smejkal, soudní znalec v oboru tvorby a distribuce literárních autorských d ě l zdroj: http://www.bookz.cz

21 E-knihy a autorské právo Autor: Jan Lajka, STEM/MARK Výzkum: e-knihy a e- č tení v Č echách ( č erven 2012)

22 Z kušenosti s pou ž itím e-knih v provozu knihovny Lze p ů j č ovat e-knihy ? U klasických knih (díla distribuovaná na hmotném nosi č i) dle autorského zákona (zákon č. 121/200 Sb.) platí, ž e k vy č erpání autorských práv k rozmno ž enin ě díla dochází prvním prodejem. Pro knihovny je pak závazná tzv. knihovní licence, umo žň ující klasické knihy za daných pravidel p ů j č ovat. Na e-knihy (bez hmotného nosi č e) se vztahuje jiný právní re ž im a pro jejich p ř ípadné p ů j č ování musí být pravidla stanovena licen č ním ujednáním s vykonavatelem autorských práv (nakladatel, p ř ípadn ě poskytovatel). Nej č ast ě jší model p ů j č ování (s úsp ě chem aplikovaný v zahrani č í, Amerika, N ě mecko) vypadá takto:   Poskytovatelé obsahu vyjednají licen č ní vztahy s nakladateli, knihovnám pak poskytují komplexní technologicko-legislativní zázemí pro p ů j č ování (konkrétní kniha s ur č itým po č tem licencí v daném formátu)   U ž ivatel tedy nalezne danou e-knihu v katalogu a p ř es č tená ř ské p ř ihlášení (konto) si e-knihu ulo ž í do svého za ř ízení ( č te č ka, tablet, Pc, telefon)   Po ur č enou dobu m ůž e e-knihu č íst a po tento č as je v knihovním katalogu vedena jako vyp ů j č ená   Po uplynutí výp ů j č ní lh ů ty kon č í mo ž nost zobrazení a č tení e- knihy (speciální software ve č te č ce zajistí, aby byla kniha v ní automaticky smazána, dokument je pak v katalogu automaticky vrácen)   Ochranu práv k vyp ů j č ené knize zajiš ť uje v ě tšinou zabezpe č ení DRM (Digital Rights Management)

23 Jak to funguje v Č R  P ů j č ují se za ř ízení ( č te č ky, tablety) s kolekcí e-knih - vlastní digitalizace (autorsky volná díla) - autorsky voln ě dostupný obsah (internet) - domluva s konkrétním vlastníkem práv (univerzitní knihovny s pedagogy)  P ů j č ují se e-knihy ( č tená ř i pou ž ívají vlastní za ř ízení) - domluva s „poskytovatelem“ (Wooky) - domluva s jednotlivými vlastníky práv  E-knihy se zp ř ístup ň ují „prezen č n ě “ v knihovn ě - elektronické kopie vlastních fyzických knih - elektronické kopie vlastních fyzických knih - na za ř ízení (PC), které je chrán ě no proti p ř enosu dat - na za ř ízení (PC), které je chrán ě no proti p ř enosu dat

24 Systém Wooky pro knihovny   Wooky z ř ídí pro KNIHOVNU internetový webový portál (v č etn ě mobilní verze), portál slou ž í jako e-knihovna pro č tená ř e, jako jejich kontaktní místo, p ř es které si budou p ů j č ovat e- knihy. Portál lze integrovat do stávajících Web stránek knihovny v č etn ě propojení s databází aktuálních č len ů.   K portálu dodá Wooky sadu aplikací/ č te č ek Wooky dle jednotlivých podporovaných opera č ních systém ů, ur č enou v ž dy pro konkrétní knihovnu. Aplikace bude mít č tená ř k dispozici zdarma ke sta ž ení do svého za ř ízení. Ka ž dý č tená ř m ůž e pou ž ít a ž 6 za ř ízení na sv ů j u ž ivatelský ú č et.   K portálu dodá Wooky pro knihovnu speciální internetovou stránku, tzv. “Redak č ní systém”, p ř es který knihovna bude: -Nakupovat licence na e-knihy z velkoobchodu Wooky -Správa u ž ivatelských ú č t ů -Sledování výp ů j č ek a po č tu vy č erpaných licencí -Statistické a reportovací nástroje

25 Jak to funguje? 1) Knihovna pomocí redak č ního systému zakoupí z nabídky velkoobchodu Wooky vybrané tituly, ke ka ž dému titulu m ůž e nakoupit i více licencí (kopií) pro uspokojení poptávky ze strany č tená řů, kte ř í mají zájem o stejný titul ve stejném období. Tímto knihovna vytvo ř í nabídku titul ů na své e-knihovn ě. 2) Knihovna m ůž e nakoupit i odpovídající za ř ízení s podporou Wooky, nap ř. Wooky eInk reader, nebo tablet, a tato za ř ízení potom p ů j č ovat svým č tená řů m, pokud č tená ř ji ž nemá své vlastní za ř ízení č i chce vyzkoušet jiné. 3) Knihovna vytvo ř í svému č tená ř i u ž ivatelský ú č et na portálu e-knihovny bu ď tím, ž e autorizuje č tená ř e k p ř ístupu pomocí ji ž existujícího ú č tu z portálu knihovny nebo mu ur č í referen č ní č íslo, pomocí kterého se č tená ř zaregistruje sám.

26 E-knihy a jejich č te č ky v KMO Od 14. 4. 2011 nabízíme registrovaným č tená řů m Knihovny m ě sta Ostravy mo ž nost zap ů j č ení č te č ky elektronických knih Kindle 3 (11 kus ů, cca 300 výp ů j č ek), s více ne ž 140 kni ž ními tituly klasické a v ě decko-fantastické literatury, pohádek a také poezie (autorsky volné díla) Č te č ky elektronických knih jsou k dispozici v Úst ř ední knihovn ě na odd ě lení Studovna a č ítárna, P ů j č ovna pro dosp ě lé č tená ř e a v Odd ě lení pro d ě ti a mláde ž. Na pobo č kách :   Výškovice   Dr. Martínka   Daliborova   Vítkovice   Hladnovská   Michálkovice   Opavská Č te č ka je v katalogu vedena jako dokument „Elektronická č te č ka knih“ s údaji o dostupnosti, lokaci, mo ž nostmi rezervace, po č ítá se jako jedna výp ů j č ka, p ř i ka ž dém vrácení je stávající obsah p ř emazán a nahrazen výchozí kolekcí …

27 Provozní ř ád pro absen č ní a prezen č ní p ů j č ování elektronických č te č ek v KMO Re ž im p ů j č ování č te č ek   Č te č ku si mohou absen č n ě vyp ů j č it pouze registrovaní č tená ř i KMO, starší 18 let, s platnou registrací nejmén ě 1 rok a vyrovnanými závazky v ůč i KMO   P ů j č ují se absen č n ě (dom ů ) na 14 dn ů bez mo ž nosti prodlou ž ení na kauci 1 000 K č a po sepsání smlouvy o absen č ní výp ů j č ce   Rezervace na e-knihu je mo ž ná osobn ě nebo elektronicky p ř es katalog KMO   Č te č ky se p ů j č ují prezen č n ě (na míst ě, v knihovn ě ), po sepsání smlouvy o prezen č ní výp ů j č ce   Výp ů j č ky se realizují na základ ě smlouvy mezi č tená ř em a KMO, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky p ů j č ování   Č tená ř je povinen prokázat p ř i p ů j č ování i vracení toto ž nost platným ob č anským pr ů kazem nebo jiným pr ů kazem toto ž nosti   Č tená ř je povinen zacházet se č te č kou podle p ř ilo ž eného návodu   P ř ed p ů j č ením je zkontrolována funk č nost č te č ky a p ů j č uje se nabitá

28 Provozní ř ád pro absen č ní a prezen č ní p ů j č ování elektronických č te č ek v KMO Re ž im vracení č te č ky   Č tená ř je povinen vrátit č te č ku ve stanoveném termínu, v p ř ípad ě prodlení platí sank č ní poplatek 10,- K č za ka ž dý zapo č atý den   Č te č ka se vrací nabitá (není-li tomu tak, musí č tená ř po č kat, a ž ji obsluha nabije a zkontroluje její funk č nost)   V p ř ípad ě poškození č i ztráty p ř íslušenství nebo celé č te č ky je č tená ř povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši, kauce bude pou ž ita na úhradu č ásti škody   V p ř ípad ě nevrácení e- č te č ky, kde kauce pokrývá jen cca 20% její po ř izovací ceny, budou všechny tyto p ř ípady po neúsp ě šných upomínkách dle knihovního ř ádu bez výjimky p ř edány obvyklým postupem k vymáhání právníkem. Vzhledem k po ř izovací cen ě p ř evyšující 5.000,-K č se podle stávající legislativy jedná o trestný č in se všemi z toho vyplývajícími d ů sledky a mo ž nostmi vymáhání (mo ž nost podat trestní oznámení, exekuce atd.)   Pokud p ř i vrácení vznikne pochybnost, ž e č te č ka nebo ostatní komponenty nejsou v po ř ádku, bude pracovníkem knihovny vypln ě n formulá ř Závady na e- č te č ce p ř i vrácení a do doby prov ěř ení funk č nosti pracovníky ÚIT (nejdéle do 5 pracovních dn ů ) nebude vrácena kauce   Cena č te č ky a jednotlivých dopl ň k ů : a. č te č ka 5353,- K č b. adaptér 155,- K č c. USB kabel 70,- K č d. pouzdro 299,-K č

29 Smlouva o výp ů j č ce č te č ky elektronických knih Č lánek 1 P ř edm ě t smlouvy 1.1. P ů j č itel tímto p ř edává bezplatn ě vyp ů j č iteli do bezplatného u ž ívání za podmínek, stanovených v této smlouv ě č tecí za ř ízení zn. AMAZON KINDLE 3 WI-FI, (dále jen „ č te č ka“), jeho ž po ř izovací hodnota je 5.353,- K č. 1.2. Vyp ů j č itel tímto stvrzuje p ř evzetí č te č ky ve stavu zp ů sobilém k ř ádnému u ž ívání, co ž ov ěř il jejím odzkoušením, a zavazuje se ji ř ádn ě u ž ívat v souladu s p ř evzatým návodem. Spolu se č te č kou bylo vyp ů j č iteli p ř edáno následující p ř íslušenství: USB kabel, adaptér, pouzdro, návod. Č lánek 2 Práva a povinnosti p ů j č itele 2.1. P ů j č itel má nárok na vrácení č te č ky v odd ě lení, kde byla č te č ka vyp ů j č ena, tj. budov ě knihovny na ul. 28. ř íjna 289/2, Ostrava – odd ě lení p ů j č ovna pro dosp ě lé 2.2. P ů j č itel m ůž e po ž adovat vrácení p ř edm ě tných v ě cí i p ř ed skon č ením smluvní doby, pokud vyp ů j č itel p ř edm ě tné v ě ci u ž ívá v rozporu se smluveným ú č elem a zp ů sobem do č asného u ž ívání.

30 Smlouva o výp ů j č ce č te č ky elektronických knih Č lánek 3 Práva a povinnosti vyp ů j č itele 3.1. Vyp ů j č itel se zavazuje č te č ku u ž ívat jen k práci s dokumenty dle p ř ilo ž eného návodu. 3.2. Vyp ů j č itel je povinen č te č ku opatrovat s pé č í ř ádného hospodá ř e a dbát, s p ř ihlédnutím k její povaze, aby na ní nevznikla škoda. Dále se zavazuje chránit č te č ku p ř ed její ztrátou a zcizením. 3.3. Pokud vyp ů j č itel č te č ku poškodí nebo nevrátí p ř íslušenství k p ř ístroji, zaplatí opravu nebo dokoupení p ř íslušenství. Fyzické poškození bude ú č továno dle posouzení pov ěř eného pracovníka. 3.4. Pokud vyp ů j č itel poškodí č te č ku tak, ž e nem ůž e dále slou ž it svému ú č elu, nebo ji v ů bec nevrátí, zaplatí její po ř izovací cenu nebo poskytne adekvátní náhradu stejné cenové hodnoty. 3.5. Vyp ů j č itel není oprávn ě n p ř enechat č te č ku k u ž ívání jiné osob ě.

31 Smlouva o výp ů j č ce č te č ky elektronických knih Č lánek 4 Doba trvání výp ů j č ky, jistina 4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu ur č itou od................................do............................. 4.2. P ů j č itel je oprávn ě n od této smlouvy odstoupit v p ř ípad ě, ž e vyp ů j č itel č te č ku neu ž ívá ř ádn ě za podmínek této smlouvy. Ú č inky odstoupení nastávají dnem doru č ení písemného odstoupení. Vyp ů j č itel je na základ ě odstoupení povinen bez zbyte č ného odkladu p ů j č iteli č te č ku p ř edat zp ě t ve stavu b ěž ného opot ř ebení. 4.3. Pokud bude vyp ů j č itel v prodlení s vrácením č te č ky, zavazuje se zaplatit p ů j č iteli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 10,- K č za ka ž dý zapo č atý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná p ř i vrácení č te č ky. 4.4. Vyp ů j č itel se zavazuje p ř i p ř evzetí č te č ky dle „ Č lánku 1“ této smlouvy zaplatit v hotovosti jistinu (kauci) ve výši 1 000,- K č, která mu bude v p ř ípad ě ř ádného spln ě ní povinností p ř i ukon č ení smlouvy a vrácení č te č ky vydána zp ě t. V opa č ném p ř ípad ě bude jistina zapo č tena proti smluvní pokut ě, p ř ípadn ě vzniklé škod ě z titulu poškození v ě ci.

32 Smlouva o výp ů j č ce č te č ky elektronických knih Č lánek 5 Záv ě re č ná ustanovení 5.1. Pokud v této smlouv ě není stanoveno jinak, ř ídí se právní vztahy z ní vyplývající p ř íslušnými ustanoveními Ob č anského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném zn ě ní. 5.2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro ob ě smluvní strany. Smlouvu je mo ž no m ě nit i dopl ň ovat jen písemnými dodatky. 5.3. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami.

33 D ě kujeme za pozornost Za pozornost d ě kují a na další spolupráci se t ě ší: Filip Hrazdil a Martina Janottová Knihovna M ě sta Ostravy, P ř ísp ě vková organizace Zajímavé odkazy s tématikou elektronických knih naleznete na našich stránkách www.kmo.cz www.kmo.cz v sekci e-knihovna e-knihovna


Stáhnout ppt "Elektronické Knihy ( č te č ky)!? V praxi (knihoven, KMO)…"

Podobné prezentace


Reklamy Google