Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atmosféra. obsah atmosféra význam atmosféry spodní vrstvy atmosféry vzduch, složení vzduchu ozonosféra, ozon kontrolní otázky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atmosféra. obsah atmosféra význam atmosféry spodní vrstvy atmosféry vzduch, složení vzduchu ozonosféra, ozon kontrolní otázky."— Transkript prezentace:

1 atmosféra

2 obsah atmosféra význam atmosféry spodní vrstvy atmosféry vzduch, složení vzduchu ozonosféra, ozon kontrolní otázky

3 atmosféra = plynný - vzdušný obal Zem ě atmosféru podobných vlastností jako Zem ě nemá žádná jiná planeta slune č ní soustavy

4 význam atmosféry ve dne rozptyluje slune č ní zá ř ení zemský povrch se nep ř eh ř ívá v noci zabra ň uje unikání tepla ze Zem ě snižuje teplotní rozdíly, udržuje stálou teplotu pohlcuje v ě tšinu kosmického zá ř ení chrání nás p ř ed dopadem UV paprsk ů (ozonová vrstva) brzdí p ř edm ě ty dopadající z vesmíru = retardér umož ň uje nám dýchat

5 spodní vrstvy atmosféry troposféra nejnižší č ást atmosféry p ř edstavuje 90 % hmotnosti atmosféry vzniká zde po č así stratosféra obsahuje ozon vznikají zde vzdušné proudy o rychlosti až n ě kolika set km/h

6 vzduch dusík78% kyslík21% CO ₂ + vodní páry + ozon + další látky1% vzduch pro sv ů j život pot ř ebují všechny živé organismy

7 složení vzduchu dusík hlavní složka atmosféry bezbarvý plyn pat ř í mezi biogenní = životn ě nezbytné prvky - r ů st rostlin - sou č ást bílkovin kyslík bezbarvý plyn, 21% atmosféry zajiš ť uje dýchání biogenní prvek stavební prvek ř ady slou č enin

8 složení vzduchu oxid uhli č itý - CO 2 bezbarvý plyn nezbytný pro fotosyntézu rostlin zásadní význam pro život na Zemi tzv. skleníkový plyn oh ř ívání spodních vrstev atmosféry a zemského povrchuskleníkový efekt nezbytný pro život na Zemi, ale vliv č lov ě ka globální oteplování

9

10 ozonosféra = č ást atmosféry, která obsahuje ozon č ást stratosféry ve výšce 25 - 35 km nad zemským povrchem ozon plyn, který chrání Zemi p ř ed škodlivým kosmickým zá ř ením citlivý na n ě které slou č eniny, nap ř. freony - dostávají se až do ozonové vrstvy, kde ni č í ozon ozonová díra používání freon ů je dnes již zakázáno stav ozonové vrstvy se neustále sleduje

11 - modrofialová oblast ozna č uje ozonovou díru nad Antarktidou k 24. zá ř í 2006. - oblast má rozlohu 27,3 mil. km² (srovnatelná s rozlohou Afriky)

12 kontrolní otázky 1. Vysv ě tli pojem atmosféra. plynný - vzdušný obal Zem ě 2. Jaké je složení zemské atmosféry? dusík, kyslík, oxid uhli č itý, ozon a další plyny 3. V které vrstv ě atmosféry vzniká po č así? stratosféra - troposféra - mezosféra 4. Jaký význam má dusík? životn ě nezbytný prvek – r ů st rostlin, sou č ást bílkovin 5. Pro č je nebezpe č né zv ě tšování ozonové díry? ubývání ozonu, snižování ochrany Zem ě p ř ed nebezpe č ným UV zá ř ením


Stáhnout ppt "Atmosféra. obsah atmosféra význam atmosféry spodní vrstvy atmosféry vzduch, složení vzduchu ozonosféra, ozon kontrolní otázky."

Podobné prezentace


Reklamy Google