Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odměňování pracovníků Sjednání, stanovení nebo určení mzdy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odměňování pracovníků Sjednání, stanovení nebo určení mzdy."— Transkript prezentace:

1 Odměňování pracovníků Sjednání, stanovení nebo určení mzdy

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI-2-17-10_Odměňování pracovníků – Sjednání, stanovení nebo určení mzdy Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: I. Datum tvorby: 1.10.2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková

3 Odměňování pracovníků ? Klíčová slova Práce přesčas, práce ve svátek, noční práce, práce ve ztíženém prostředí, práce v sobotu a neděli, odměna, příplatky k platu, srážky z příjmu

4 Odměňování pracovníků Složky mzdy: a) Základní složky mzdy b) Pohyblivé složky mzdy

5 Základní složka mzdy představuje způsob hodnocení vykonané práce. Rozeznáváme následující čtyři formy základní mzdy: 1. Časová – založena na stanovení množství peněz za odpracovanou jednotku času (hodinu). Výše mzdy pak závisí na počtu hodin, které byly odpracovány. 2. Úkolová – základem hodnocení je dosahovaný výkon. Výše mzdy je dána např. množstvím vyrobených produktů. 3. Smíšená – při stanovení její výše se vychází jak z časové, tak i úkolové formy mzdy. 4. Podílová – výši mzdy vyjadřuje podíl n a výsledku hospodaření podniku (např. na tržbách)

6 1. příplatky k základní mzdě – vyplácí se za práci konanou za zvláštních podmínek (např. práce ve ztíženém pracovním prostředí, práce v noci, přesčas, o sobotách a nedělích) 2. náhrady mzdy – přísluší za neodpracovaný čas, se kterým předpisy počítají (např. mzda za dovolenou, prostoje z viny zaměstnavatele) 3. prémie – určitá peněžitá částka za splnění předem stanoveného úkolu. 4. odměny – vyplácejí se nepravidelně za mimořádné pracovní zásluhy (např. zastupování nemocného pracovníka)

7 1. Odměňování za práci – mzda, plat, odměna z dohod. 2. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, není-li v kolektivní smlouvě uvedeno jinak.

8 Mzda se sjednává v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě, popřípadě ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem. Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet. Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy. Dojde-li ke změně, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

9 Sjednání, stanovení nebo určení mzdy Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou u vzniklo za tuto dobu právo (dále dosažená mzda) a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu čerpání náhradního volba přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, není-li v kolektivní smlouvě sjednáno jinak.

10 Za dobu práce ve stíženém prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek. Příplatek za práci ve ztíženém prostředí činí nejméně 10 % částky, kterou stanoví zákoník práce jako základní sazbu minimální mzdy. Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplatit v penězích mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy. Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, výkon, práce nebo služby.

11 Sjednání, stanovení nebo určení mzdy Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu. Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí. Za práci ve svátek poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek nebo se dohodnou na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek.

12 příplatek za vedení, a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce. příplatek za noční práci: zaměstnanci přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku. za hodinu práce v sobotu nebo v neděli přísluší příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku. plat nebo náhradní volno za práci přesčas za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek, výše činí nejméně 5 % částky minimální mzdy. zvláštní příplatek: za práci spojenou s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy. příplatek za rozdělenou směnu aj.

13 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu Srážkami z příjmu zaměstnance jsou srážky ze mzdy nebo platu a z jiných příjmů zaměstnance (odměna z dohod, náhrada mzdy, odměna za pracovní pohotovost, odstupné, peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy).

14 Pořadí srážek ze mzdy: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, zálohu na mzdu (plat), kterou je zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro přiznání této mzdy nebo platu, nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady, popřípadě jiné nevyúčtované zálohy poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů, náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zaměstnanec ztratil právo nebo na niž mu právo nevzniklo,

15 Výkon rozhodnutí (exekuce) nařízených soudem, soudním exekutorem, správcem daně, orgánem správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku se řídí zvláštním právním předpisem, Srážky ze mzdy zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele za přijetí do zaměstnání, ke složení peněžních záruk nebo k úhradě smluvních pokut nejsou dovoleny; srážky ze mzdy k náhradě škody jsou možné jen na základě dohody o srážkách ze mzdy.

16 Celková výše mzdy zaměstnance, stanovená zaměstnavatelem, se nazývá hrubá mzda. Hrubá mzda = základní mzda + pohyblivé složky mzdy Zaměstnavatel zaměstnanci nevyplácí hrubou mzdu, ale pouze čistou mzdu. Čistá mzda = hrubá mzda – zákonné pojištění - daň Mzda za vykonanou práci se vypočítává zpravidla měsíčně a vyplácí se zpětně.

17 Anotace: Mzda (plat) se zaměstnanci buď stanovuje, tzn. jednostranně oznamuje mzdovým výměrem nebo vnitřním předpisem, nebo se mzda sjednává, tzn. dvoustraně domlouvá v pracovní, kolektivní nebo jiné smlouvě (např. smlouva o mzdě, manažerská smlouva). Použité zdroje: MACH, Josef. Ekonomika pro SOU 2. díl. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168- 671-9. http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/ Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Odměňování pracovníků Sjednání, stanovení nebo určení mzdy."

Podobné prezentace


Reklamy Google