Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA MORAVĚ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA MORAVĚ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury."— Transkript prezentace:

1 ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA MORAVĚ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě ZLÍN 11. a 12. října 2011

2 2 Obsah 1.Schéma hlavních evropských tahů 2.Sdružení - aktivity a cíle 3.Makroekonomické souvislosti a faktory 4.Středomoravské dopravní priority 5.Závěry a doporučení „Luhačovická výzva“

3 3 Česká republika křižovatka Evropy EU  ČR EU  ČR (2P ≈ peníze a postoje) Naše role v EU a její budoucnosti Využití kohezních fondů dnes a v budoucnu Německo Polsko R49 R55 Rakousko Slovensko Slovensko

4 4 Koridory pro konkurenceschopnost

5 5 Sdružení – aktivity a cíle  Sdružení fyzických osob na občanském principu založili platformu PRO ŘEŠENÍ nejpalčivějších problémů v oblasti dopravní infrastruktury na Moravě – jedná se o tvůrčí občanskou aktivitu tzv. „PRO NĚCO“… Zakládající členové: Libor Lukáš, Jaroslav Drozd, Libor Žádník a Jiří Lajtoch (podporovateli sdružení jsou starostové měst a obcí a rovněž i manažeři mnoha podniků působících na Moravě)  Cílem je zlepšení dopravní dostupnosti, jako nezbytné podmínky pro hospodářské oživení a konkurenceschopnosti střední a východní Moravy,  Sdružení zadalo zpracování koncepčních dokumentů: Studie vlivu investic do dopravní infrastruktury na veřejné finance, zaměstnanost a produkční schopnost (Ing. Petr Zahradník – člen NERVu) Koncepci dopravní infrastruktury Střední Moravy „Gepardi M“ (Ing. Petrák MottMacDonal Praha)  Aktivity sdružení – stabilizování mezinárodní konference 1x ročně - osvěta a publicita, aktivní účast na přípravě projektů DI Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě se sídlem nám. T. G. Masaryka 555/16, 750 02 Přerov www.infrastrukturamorava.czwww.infrastrukturamorava.cz www.konference-morava.cz www.konference-morava.cz www.infrastrukturamorava.czwww.konference-morava.cz

6 6 Mezinárodní konkurenceschopnost ČR Podle žebříčku mezinárodního srovnání světového obchodního fóra (WEF) patří infrastruktura v ČR mezi evropský podprůměr.

7 7 Makroekonomické souvislosti 1 mil. Kč stavebních investic stabilizace 3 pracovních míst (1 ve stavebnictví, 2 v návazných oborech) do veřejných rozpočtů se vrací daňovými cestami více než 55% prostředků (URS Praha, a.s. )  prostřednictvím veřejných rozpočtů přímo stimulovat domácí ekonomiku,  snižování veřejných investic vykazuje velmi neblahé dopady na zaměstnanost,

8 8 Makroekonomické souvislosti multiplikační efekty a přínosy: Výdaje na realizaci DI nejsou pouze nákladovou položkou rozpočtu, ale mají synergické dopady na ekonomiku a zaměstnanost:  daňové výnosy  povinné odvody - (sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti )  snížení výdajů na nezaměstnané  doprovodné efekty (konkurenceschopnost,cestovní ruch, atraktivita a dostupnost apod.)  kvalitativně a kvantitativně zaostávající dopravní infrastruktura za vyspělými státy se stává brzdou přílivu zahraničního kapitálu  klíčové priority vládní, regionální i obecní fiskální politiky by měly zohledňovat pravidlo, že prostředky věnované k naplnění obsahu Kohezní politiky EU díky svým synergickým a multiplikačním efektům, napomáhají hospodářskému růstu.  návrh rozpočetu SFDI 2012 a především výhled na 2013-14 neskýtá předpoklad realizace mnohých důležitých priorit ČR

9 9 ČR - konkurenceschopnost Konkurenceschopnost roste s kvalitou dopravní infrastruktury doprava funguje jako páteř hospodářství a umožňuje rozvoj podnikatelských aktivit zároveň je nástrojem, který pomáhá vyrovnávat meziregionální disparity.

10 10 Střední Morava - konkurenceschopnost ekonomická krize prohloubila mezeru růstu výkonnosti ekonomiky Střední Moravy (Olomoucký a Zlínský kraj) a ČR vyšší „zranitelnost“ ekonomiky Střední Moravy na globální ekonomické výkyvy souvisí také s horší dostupností regionu dopravní dostupnost je výrazným rozvojovým impulsem (investoři, využití pracovní síly z širšího území, cestovní ruch) – pokud bude výstavba dopravní infrastruktury utlumena, není možné očekávat výraznější růst HDP a rozdíly mezi Střední Moravou a ČR či EU se budou prohlubovat

11 11 Priority střední a východní Moravy Dálnice D1 Říkovice – Přerov Přerov - Lipník n./Bečvou (obchvat Přerova) R 49 Hulín – Fryšták Fryšták – Lípa (obchvat Zlína) pokračování Lípa – st. hranice ČR/SR Púchov (SK) R55 Otrokovice - Napajedla (jihovýchodní obchvat) Napajedla – Babice Babice – Staré Město pokračování do Břeclavi

12 12 Význam rychlostní silnice R49/R6 Významné dopravně inženýrské důvody pro zařazení stavby:  Mezinárodní projekt R49/R6 propojuje multimodální koridory EU a je jediným západo-východním koridorem směrem propojující Německo - Praha – Košice - Ukrajina  V současné době neexistuje kapacitní silniční tah ve směru západ – východ dopravního propojení České a Slovenské republiky v prostoru střední Moravy přes které je možné realizovat tranzitní dopravu  Společné úsilí ČR a SR při zařazení do prioritní sítě EU „TEN-T“ naplňuje se rozhodující role MD ČR, ve finální fázi vyjednávání Evropské komise o této otázce Rozhodující přínosy a efekty komunikace:  R49/R6 umožní propojení dálniční sítě České republiky a Slovenska a zajistí kvalitní spojení centrální části Moravy se Slovenskem  Zprovozněním R49 dojde ke snížení dopravní zátěže na silnicích I/49 a I/69 a k odlehčení silnicím s mezinárodním provozem I/50 (E50) a I/35(E442).  Zlepšení kvality životního prostředí v dotčené oblasti  Dopravní dostupnost Strategické průmyslové zóny Holešov

13 13 Investice do DI a produkční schopnost regionů Návrhy: oprávněný prostor pro pořizování investic orientovaných do budoucna - na koncepčním a promyšleném základě preference dlouhodobě koncipovaného projektového a investičního procesu využití metody financování formou „PPP projektů“ důraz na férovou cenovou transparentnost eliminace prosazování neúčelně nákladných řešení Cíle: Zajištění prosperity a podpora hospodářského růstu regionu Změna postavení v tvorbě HDP ve srovnání NUTS II Napojení regionu na mezinárodní síť TEN-T Strategické projekty v regionu (SPZ Holešov)

14 14 Závěry konference „ Závěry konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů 2011“ „Luhačovická výzva“ Účastníci konference konstatují, že:  Střední Morava nemá dostatečně kvalitní vnitrostátní dopravní propojení se sousedními kraji v ose východ - západ a v ose sever – jih, a rovněž tak v mezinárodním kontextu se sousedními regiony Slovenska. nemá dobudovanou nadřazenou dopravní infrastrukturu navazující na mezinárodní dopravní propojení evropských sítí „TEN T“, sever - jih (tzv. Baltsko-Jaderský dopravní koridor).  Současné nastavení financování projektů dopravní infrastruktury s využitím národních, ale i evropských zdrojů je nestabilní, a vyvíjí se v každém fiskálním období nahodile. Tento stav je nadále neudržitelný, jelikož neřeší dostatečně pružně a předvídatelně problematiku kvality dopravní infrastruktury Střední Moravy, což má negativní důsledky projevující se především ve zpomalení hospodářského rozvoje oblasti a snížení konkurenceschopnosti celého regionu.

15 15 Závěry konference „ Závěry konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů 2011“ „Luhačovická výzva“ Účastníci konference doporučují MD ČR:  Navrhnout Vládě ČR kroky vycházející z Národního plánu reforem, které budou směřovat k dlouhodobé stabilitě rozpočtových rámců SFDI v úrovni cca 2,5 % HDP ročně.  Připravit realizaci pilotního projektu „PPP“ jako alternativní formu financování prioritních projektů dopravní infrastruktury v ČR.  Navrhnout soubor legislativních opatření, kterými by došlo ke změně (zmírnění) mimo jiné i technických požadavků na výstavbu silnic, dálnic a železnic, čímž by mohlo dojít ke snížení nákladů při budování dopravní infrastruktury v ČR.  Přijmout účinná opatření, na základě kterých dojde k faktickému vyčerpání všech finančních prostředků v rámci OPD 2007+ a současně bude kontinuálně zabezpečena příprava projektů pro příští plánovací období EU 2014+.  Prosazovat zařazení rychlostní silnice R 49/R6 do prioritní sítě „TEN T“.

16 16 Závěry konference „ Závěry konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů 2011“ „Luhačovická výzva“ Účastníci konference považují za důležité :  v oblasti silniční infrastruktury: dokončit Dálnici D1 v ČR jako hlavní dopravní tepnu spojující západ s východem republiky, a to urychlením výstavby chybějícího moravského úseku Říkovice - Přerov - Lipník nad Bečvou (tzv. „Průtah“ Přerovem řešit jako související součást) pokračovat v přípravě a výstavbě rychlostní silnice R55 Přerov-Olomouc a v úseku Otrokovice – Uherské Hradiště – Strážnice s prodloužením do Břeclavi a napojením na dálnici D2 zahájit výstavbu rychlostní silnice R49 v úseku Hulín – Holešov – Fryšták a urychlit přípravu a realizaci navazujícího úseku Fryšták – Lípa s pokračováním na Vizovice a dále na hranici ČR/SR Střelná-Lazy pod Makytou pokračovat v přípravě a výstavbě silnice I/35 Valašské Meziříčí – Palačov (R48) a přípravě silnice I/57 obchvat Valašské Meziříčí s pokračováním na Vsetín

17 17 Tomáš Baťa Tomáš Baťa: „ Poměry nejsou vinny nikdy a ničím. Vinni jsou vždycky lidé. Poměry je třeba buď zvládnout nebo se jim přizpůsobit.“ Moravský dopravní kříž D1 x R49 x R55

18 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě libor.lukas@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA MORAVĚ Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury."

Podobné prezentace


Reklamy Google