Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_0801_ŽIVOTNÍ Ú. Téma: Pojem _ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_0801_ŽIVOTNÍ Ú. Téma: Pojem _ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_0801_ŽIVOTNÍ Ú. Téma: Pojem _ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496 Datum vytvoření: 4. 6. 2013Datum ověření: 6. 6. 2013

2 Anotace Prezentace je určena pro žáky 6. – 9. ročníku., vzdělávací oblast finanční gramotnost, tematický okruh Životní úroveň. Cílem prezentace je, uvědomit si, že mít vše, ale na dluh je mnohem horší než mít méně a být bez dluhů.

3 Co znamená mít životní úrove ň Každý z nás má své pot ř eby. Č as od č asu srovnává, jak jsou jeho pot ř eby uspokojovány – „jak dob ř e se má“. Tuto míru uspokojování pot ř eb nazýváme životní úrove ň.

4 Co znamená mít životní úrove ň P ř íklad: Naše rodina má dv ě auta, rodinný d ů m se zahradou a domácí kino. Naši známí bydlí v pronajatém byt ě a auto nemají. Je životní úrove ň naší rodiny vyšší????? Bude to tak, pokud svá auta a d ů m nemáme na p ů j č ku, a naopak pokud druhá rodina své p ř íjmy zatím vhodn ě neukládá, aby si z jejich výnos ů potom ono auto a d ů m koupila.

5 Co znamená mít životní úrove ň Životní úrove ň zahrnuje nejen spot ř ební p ř edm ě ty, má celkem t ř i složky: a) kolik statk ů a služeb obyvatelstvo spot ř ebuje (nakupuje) a v jaké kvalit ě, b) kolik statk ů a služeb je obyvatelstvu poskytováno státem a v jaké kvalit ě, c) úrove ň životních podmínek (životní prost ř edí, množství volného č asu, atd.).

6 Co znamená mít životní úrove ň Životní úrove ň m ů žeme m ěř it. Nap ř íklad :  Kolik domácností vlastní auto, kolik se pr ů m ě rn ě spot ř ebuje masa, zeleniny, mlé č ných výrobk ů …..  Úrove ň poskytovaných statk ů a služeb státem m ů žeme m ěř it nap ř. po č tem domov ů d ů chodc ů, pr ů m ě rnou výší sociálních dávek atd.  Úrove ň životních podmínek m ů že vyjad ř ovat délka pracovní doby, stupe ň zne č išt ě ní ovzduší, jak myslíme na budoucnost.

7 Co znamená mít životní úrove ň Podívejme se, kolik minimáln ě by m ě l č init p ř íjem jednotlivce. K tomu stát stanoví:  životní minimum – č ástka považována za minimální hranici k zajišt ě ní výživy a ostatních základních osobních pot ř eb. Nepo č ítají se do n ě j náklady na bydlení, které jsou samostatným p ř ísp ě vkem na bydlení;  existen č ní minimum – minimální hranice p ř íjm ů nutná pro p ř ežití..

8 Co znamená mít životní úrove ň P ř íklad: Životní minimum se vy č íslí jako sou č et č ástek na jednotlivce, které jsou odstup ň ovány podle v ě ku.  V roce 2009 č inila č ástka na nezaopat ř ené dít ě do 6 let 1 600 K č, od 6 do 15 let 1 960 K č, od 15 do 26 let 2 250 K č. Pro dosp ě lé, které by od 15 let nebyly nezaopat ř enými osobami, č iní tato č ástka pro první osobu v domácnosti 2 880 K č a pro další osoby 2 600 K č. Osam ě lý jednotlivec má životní minimum 3 126 K č. Vypo č ítej životní minimum pro rodinu s dv ě ma d ě tmi?????

9 Co znamená mít životní úrove ň V roce 2009 by č inilo životní minimum pro č ty řč lenou rodinu: 2 880 + 2 600 + 1 960 + 1 960 = = 9 400 K č. Existen č ní minimum jednotlivce v roce 2009 bylo 2 020 K č m ě sí č n ě. Tyto č ástky se č asto m ě ní. Proto aktuální údaje naleznete na stránkách www.mpsv.cz.

10 Citace: Petr Klínský, Danuše Chromá, Svatava Tesařová, Michal Janák – Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978 ‑ 80 ‑ 87063 ‑ 13 ‑ 2


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_0801_ŽIVOTNÍ Ú. Téma: Pojem _ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google