Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V-studio Finanční gramotnost. Témata 1. Rozpo č et a typy p ř íjm ů a výdaj ů Plánování, č istá x hrubá x reálná mzda, úvod do sociálních dávek… 2. Dan.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V-studio Finanční gramotnost. Témata 1. Rozpo č et a typy p ř íjm ů a výdaj ů Plánování, č istá x hrubá x reálná mzda, úvod do sociálních dávek… 2. Dan."— Transkript prezentace:

1 V-studio Finanční gramotnost

2 Témata 1. Rozpo č et a typy p ř íjm ů a výdaj ů Plánování, č istá x hrubá x reálná mzda, úvod do sociálních dávek… 2. Dan ě a sociální dávky Legální možnosti snížení da ň. povinnosti, r ů zné možnosti získání sociálních dávek… 3. Triky bank z pohledu finan č ní matematiky Finan č ní matematika v praxi, klamání klient ů bankami a finan č ními institucemi… 2 Finan č ní gramotnost

3 1. Rozpočet a typy příjmů a výdajů Rozpo č et – seznam č istých p ř íjm ů a výdaj ů domácnosti nebo rodiny Výdaje ř adíme od povinných, p ř es nutné, až po zbytné – „šálky našich babi č ek“ Jednorázové, „skryté“ výdaje Vytvá ř ení rezervy, pop ř. spo ř ení – cca 10 % p ř íjm ů 3 Finan č ní gramotnost

4 Typy příjmů Finan č ní gramotnost 4 Mzda x plat (soukromý x ve ř ejný sektor) Hrubá mzda Superhrubá mzda Č istá mzda Nominální mzda Reálná mzda

5 Typy příjmů II Finan č ní gramotnost 5 Z podnikání (OSV Č ) Z pronájmu (byt, pozemek…) Z kapitálového majetku (akcie, dluhopisy…) Sociální dávky – t ř i pilí ř e: Sociální pojišt ě ní (nemocenská, d ů chody…) Státní sociální podpora (p ř ísp ě vek na bydlení…) Sociální pomoc (hmotná nouze, sociální pé č e)

6 2. Daně a sociální dávky Da ň je povinná, nenávratná platba plynoucí do ve ř ejných rozpo č t ů Základní pojmy Poplatník x plátce, zam ě stnanec x zam ě stnavatel Da ň ový základ, progresivita dan ě Postup výpo č tu da ň ové povinnosti Záloha na da ň, srážka dan ě Da ň ový bonus 6 Finan č ní gramotnost

7 Daňový systém ČR Finan č ní gramotnost 7 P ř ímé dan ě Da ň z p ř íjmu fyzických osob x právnických osob (Pojistné sociálního pojišt ě ní) Majetkové dan ě (z nemovitostí, p ř evodové) Nep ř ímé dan ě Da ň z p ř idané hodnoty Spot ř ební dan ě (cigarety, alkohol…) Ekologické dan ě (elekt ř ina, pevná paliva…)

8 Výpočet daně Finan č ní gramotnost 8 Základ dan ě Osvobození od dan ě, vyn ě tí z p ř edm ě tu zdan ě ní Da ň ové odpo č ty Základ dan ě po snížení Sazba dan ě Č ástka dan ě p ř ed slevami Sleva na dani Č ástka dan ě po slevách (pop ř. da ň ový bonus)

9 Placení daní Finan č ní gramotnost 9 Dohoda o provedení práce Dohoda o provedení pracovní č innosti Pracovní pom ě r Prohlášení poplatníka (p ř ihlášení k dani) Da ň ové p ř iznání

10 Výpočet daně II - příklady Finan č ní gramotnost 10 Výpo č et dan ě, hrubá mzda: 25 000 K č Pojistné placené zam ě stnavatelem8 500 K č Superhrubá mzda33 500 K č Základní č ástka dan ě 5 025 K č Da ň po slev ě 2 955 K č (cca 12 % hrubé mzdy) Sražené pojistné2 750 K č Č istá mzda 19 295 K č (cca 77 % hrubé mzdy)

11 Daňové odpočty Finan č ní gramotnost 11 Snižují základ dan ě, výslednou da ň tedy nesnižují absolutn ě, ale v závislosti na výši da ň ové sazby Odpo č ty v roce 2014 Dary na vymezené ú č ely Penzijní p ř ipojišt ě ní Úroky z úv ě r ů na bytové pot ř eby Životní pojišt ě ní Č lenské p ř ísp ě vky (odbory)

12 Slevy na dani Finan č ní gramotnost 12 Snižují absolutn ě vypo č tenou da ň, max. na 0 K č s výjimkou da ň ového zvýhodn ě ní na dít ě Slevy na dani v roce 2014 Základní na poplatníka (24 840 K č ) Na manžela, nebo manželku bez p ř íjm ů Na studenta Invalidita Da ň ové zvýhodn ě ní na vyživované dít ě (13 404 K č )

13 Odpočet x sleva Finan č ní gramotnost 13 Základ dan ě Odpo č et Upravený základ Da ň Sleva na dani Da ň po slev ě Odpo č et 3 75010 0000000 37 50010 00027 5005 5000 375 00010 000365 00073 0000 Sleva na dani 3 7500 75010 0000 37 5000 7 50010 0000 375 0000 75 00010 00065 000

14 Sociální dávky Finan č ní gramotnost 14 Sociální pojišt ě ní – č erpání je závislé na p ř ispívání do systému Nemocenské pojišt ě ní Nemocenské, ošet ř ovné, vyrovnávací p ř ísp ě vek, pen ě žitá pomoc v mate ř ství (mate ř ská) D ů chodové pojišt ě ní P ř ísp ě vek na státní politiku zam ě stnanosti

15 Výše důchodu a doba pojištění Finan č ní gramotnost 15 zdroj: finance.cz D ů chod35 let38 let41 let 44 let 7 000 K č 8 895 K č 8 193 K č 7 593 K č 7 076 K č 8 000 K č 10 800 K č 9 947 K č 9 220 K č 8 591 K č 9 000 K č 16 376 K č 12 518 K č 10 846 K č 10 106 K č 10 000 K č 23 702 K č 19 266 K č 15 479 K č 12 208 K č 11 000 K č 31 199 K č 26 013 K č 21 733 K č 18 036 K č 12 000 K č 39 857 K č 33 247 K č 27 986 K č 23 863 K č 16 000 K č 74 489 K č 65 145 K č 57 168 K č 50 280 K č 20 000 K č 143 006 K č 97 043 K č 86 733 K č 77 828 K č

16 Sociální dávky II Finan č ní gramotnost 16 Státní sociální podpora – č erpání není závislé na p ř ispívání do systému, založeno na solidarit ě P ř ísp ě vek na bydlení Rodi č ovský p ř ísp ě vek P ř ídavek na dít ě, porodné, p ě stounské dávky Životní minimum – jednotlivec 3 410 K č /m ě síc

17 Životní minimum Finan č ní gramotnost 17 P ř íklad: 2 dosp ě lí, dít ě do 5-ti let – 7 710 K č Sou č et v rámci jedné domácnosti Nezahrnují nezbytné náklady na bydlení Č ástky životního minima v K č za m ě síc Pro jednotlivce3 410 Pro první osobu v domácnosti3 140 Pro druhou a další osobu, která není dít ě tem2 830 Pro nezaopat ř ené dít ě ve v ě ku do 6 let1 740 6 až 15 let2 140 15 až 26 let (student)2 450

18 Příspěvek na bydlení Finan č ní gramotnost 18 Náklady na bydlení p ř esahují 30 % č istých p ř íjm ů Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty, v K č Po č et osob v rodin ě Po č et obyvatel obce Praha50 000 – 99 999Do 9 999 17 7115 8734 809 211 0818 5667 110 315 09611 8079 903 4 a více18 89914 93212 636

19 Sociální dávky III Finan č ní gramotnost 19 Sociální pomoc – posuzuje se celková majetková situace a aktivita žadatele, obecní ú ř ady Dávky v hmotné nouzi P ř ísp ě vek na živobytí, doplatek na bydlení, mimo ř ádná okamžitá pomoc Dávky sociální pé č e Pro zdravotn ě postižené, p ř ísp ě vek na pé č i

20 3. Finanční matematika v praxi Finan č ní gramotnost 20 Základní pojmy Jistina – p ů j č ovaná č ástka Úrok – cena p ů j č ky Úroková míra – p.a., p.m. Reálná úroková míra, vliv daní Doba úro č ení – m ě síc, rok… Úro č ení – jednoduché, složené

21 Finanční matematika v praxi II Finan č ní gramotnost 21 Triky bank Používání malého písma Spln ě ní r ů zných podmínek Efektivní úrok – pozor na poplatky P.a. x p.m. – úro č ení u kontokorentu m ě sí č n ě x t ř íletá sazba u spo ř ení

22 Doporučené www strany Finan č ní gramotnost 22 Peníze.cz Mesec.cz Finance.cz Mpsv.cz – Ministerstvo práce a sociálních v ě cí Cssz.cz – Č eská správa sociálního zabezpe č ení Bankovnipoplatky.com

23 Finan č ní gramotnost 23 D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "V-studio Finanční gramotnost. Témata 1. Rozpo č et a typy p ř íjm ů a výdaj ů Plánování, č istá x hrubá x reálná mzda, úvod do sociálních dávek… 2. Dan."

Podobné prezentace


Reklamy Google