Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V-studio Spotřebitelská gramotnost. Témata 1. Základy investování D ů vody, riziko a výnos, inflace, č asté chyby… 2. Spo ř ení a investi č ní produkty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V-studio Spotřebitelská gramotnost. Témata 1. Základy investování D ů vody, riziko a výnos, inflace, č asté chyby… 2. Spo ř ení a investi č ní produkty."— Transkript prezentace:

1 V-studio Spotřebitelská gramotnost

2 Témata 1. Základy investování D ů vody, riziko a výnos, inflace, č asté chyby… 2. Spo ř ení a investi č ní produkty B ě žné a spo ř ící ú č ty, penzijní p ř ipojišt ě ní, stavební spo ř ení, investi č ní životní pojišt ě ní, podíl. fondy… 3. Hypotéky a spot ř ebitelské úv ě ry Vysv ě tlení základních pojm ů, triky bank… 2 Spot ř ebitelská gramotnost

3 1. Základy investování Investování x spo ř ení D ů vody pro spo ř ení a investování Vytvo ř ení krátkodobé rezervy Zajišt ě ní na stá ř í Studium d ě tí Ochrana proti inflaci Riziko x výnos x likvidita – „magický“ trojúhelník 3 Spot ř ebitelská gramotnost

4 Míra inflace Rok04050607080910111213 Infl2,81,92,52,86,31,01,51,93,31,4 Rok04050607080910111213 Zneh 97,395,593,190,685,284,480,478,976,375,3 4 Spot ř ebitelská gramotnost

5 Riziko a výnos Riziko – nejistota, možnost odchýlení se od o č ekávaných hodnot Vyšší podstoupené riziko zpravidla p ř ináší vyšší výnos – viz tabulka Akcie10 % Dluhopisy4 % Spo ř ící ú č ty Termínované vklady 2 % B ě žné ú č ty0 % 5 Spot ř ebitelská gramotnost

6 Čeho se vyvarovat Sledování minulých výnos ů Nedodržení doporu č ené délky investice Sázka na jednu kartu  „Nevkládat všechna vejce do jedné ošatky“ Snaha „na č asovat“ investici  Pravideln ě (m ě sí č n ě ) odkládat stejnou č ástku 6 Spot ř ebitelská gramotnost

7 2. Možnosti spoření a investování B ě žné a spo ř ící ú č ty, termínové vklady Stavební spo ř ení, penzijní p ř ipojišt ě ní Investi č ní životní pojišt ě ní Podílové fondy Dluhopisy, akcie Komodity, m ě ny 7 Spot ř ebitelská gramotnost

8 Běžný účet Nulový výnos x prakticky nulové riziko Poplatky za vedení ú č tu Velké zavedené banky (Kom. banka, Č. spo ř itelna) Nové nízkonákladové banky (Fio bank, Air bank) Pobo č ka x internetové bankovnictví Spo ř ící ú č et Výnos nepatrn ě vyšší, na inflaci zpravidla nesta č í Prost ř edky na n ě m obvykle dostupné ihned 8 Spot ř ebitelská gramotnost

9 Stavební spoření Spo ř ení po dobu 6-ti let Možnost úv ě ru ze stavebního spo ř ení nebo p ř eklenovacího úv ě ru Získání státem poskytované podpory Výhodn ě jší úrokové sazby p ř i spo ř ení i p ř i následném úv ě ru 9 Spot ř ebitelská gramotnost

10 Stavební spoření II Smlouva je sepisována na cílovou č ástku Max. státní podpora: 2000 K č p ř i ro č ní úložce 20 000 K č, nejmén ě 6 let spo ř ení Úspory jsou pojišt ě né Úv ě r – na rozdíl od spo ř ení pouze na bydlení, výhodn ě jší však pro menší investice (kv ů li spln ě ní podmínek pro poskytnutí úv ě ru) 10 Spot ř ebitelská gramotnost

11 Penzijní připojištění Garance nezáporného výnosu Výsluhová penze po 15 letech spo ř ení Jednorázová výplata v 60 letech Penzijní reforma 2013 I. pilí ř – státní d ů chod, pr ů b ě žné financování II. pilí ř – soukromé d ů chodové spo ř ení, „opt-out“ III. pilí ř – penzijní p ř ipojišt ě ní, dopl ň k. penz. spo ř ení 11 Spot ř ebitelská gramotnost

12 Penzijní připojištění II Spot ř ebitelská gramotnost 12 Dopl ň kové penzijní spo ř ení R ů zné investi č ní strategie – možnost krátkodobého záporného výnosu Není možnost výsluhové penze Jednorázová výplata až po dosažení d ů chod. V ě ku Státní p ř ísp ě vek Ú č ast ník 3004005006007008009001000 Stát90110130150170190210230

13 Penzijní připojištění III – příklad Spot ř ebitelská gramotnost 13 Muž 30 let, odchod do d ů chodu v 65ti letech Úložka 1 000 K č po dobu 35 let = 420 tisíc K č M ě sí č n ě 20 000 K č, po 25 let, inflace 2,5 % ro č n ě Je t ř eba naspo ř it 10 milión ů K č (za 25 let bude dnešním 20 000 odpovídat 47 500 K č ) Pr ů m ě rná výše m ě sí č ní p ř ísp ě vku: 430 K č, pr ů m ě rný Č ech má naspo ř eno 51 tisíc K č Pr ů m ě rná č istá mzda: cca 22 tisíc K č, pr ů m ě rný d ů chod: cca 11 tisíc K č zdroj: Penize.cz, 2013

14 Investiční životní pojištění Dv ě složky – rizikové a investi č ní pojistné Investování do podílových fond ů prost ř ednictvím dané pojiš ť ovny – dosažení vyššího výnosu Vklady nejsou pojišt ě ny Nevýhodou jsou vyšší poplatky a jejich dlouhá návratnost TER – ukazatel celkové nákladovosti podíl. fond ů 14 Spot ř ebitelská gramotnost

15 Daňová zvýhodnění Spot ř ebitelská gramotnost 15 Da ň ové odpo č ty – snížení zda ň ované č ástky Úroky z úv ě r ů ur č ených na financování bytových pot ř eb (ne však celé splátky, pouze úroky) P ř ísp ě vek na penzijní p ř ipojišt ě ní do 12 000 K č ro č n ě, od sou č tu p ř ísp ě vk ů se ode č ítá 12 000 K č Pojistné na životní pojišt ě ní do 12 000 K č, min. doba pojišt ě ní 5 let, výplata nejd ř íve v 60ti letech

16 Podílové fondy Více investor ů sv ěř í peníze profesionálnímu správci, ten je za odm ě nu spravuje a zhodnocuje Správce fondu spravuje výrazn ě v ě tší množství prost ř edk ů než individuální investo ř i, snáze tak rozloží riziko Fondy životního cyklu 16 Spot ř ebitelská gramotnost

17 Vliv výnosové míry na zhodnocení Spot ř ebitelská gramotnost 17 14 LET, m ě sí č ní úložka 600 K č NástrojSpo ř ící ú č etSmíšený f.Akciový f. 1Akciový f. 2 Ro č ní výnos2,00 %4,50 %6,00 %7,00 % Hodnota116 255139 611156 182168 456 Reáln ě 82 27798 807110 534119 221 18 LET, m ě sí č ní úložka 600 K č NástrojSpo ř ící ú č etSmíšený f.Akciový f. 1Akciový f. 2 Ro č ní výnos2,00 %4,50 %6,00 %7,00 % Hodnota155 834198 038229 688253 979 Reáln ě 99 915126 975147 268162 843

18 Podílové fondy II – výběr fondu Spot ř ebitelská gramotnost 18 Délka investice 1 rok – konzervativní, 3-5 let – agresivní investice Podstoupené riziko Vyšší riziko p ř ináší i vyšší pravd ě podobný výnos Hlavní cíl investice Spo ř ení na bydlení, ochrana proti inflaci

19 Podílové fondy III Spot ř ebitelská gramotnost 19 Výhody Vyšší zhodnocení Vrácení pen ě z kdykoli Široký výb ě r investi č ních strategií Nevýhody Vklady nejsou pojišt ě ny Investice by m ě la být dlouhodob ě jší Riziko špatné volby fondu Poplatky – p ř i nákupu, za správu…

20 3. Hypotéky a spotřebitelské úvěry Spot ř ebitelská gramotnost 20 Základní pojmy Hypotéka Fix x float (úroková sazba), fixace Refinancování RPSN (ro č ní procentní sazba náklad ů ) Kreditní x debetní karta Lichva

21 Hypotéka – ano či ne Spot ř ebitelská gramotnost 21 Jistota zam ě stnání V ě k (obvykle max. 70 let) Doba splatnosti úv ě ru (obvykle 5-30 let) Zástava max. do 70 % ceny nemovitosti Nájem x splátka úv ě ru Č asté st ě hování za prací, kvalita nemovitosti…

22 Hypotéka II – umořovací plán Spot ř ebitelská gramotnost 22 P ů j č ka: 500 tisíc K č, doba splácení: 5 let, i = 5 % zdroj: pojistenec.cz obdobíanuitaúrokúmorz ů statek 0---500 000 1115 48725 00090 487409 513 2115 48720 47695 012314 501 3115 48715 72599 762214 739 4115 48710 737104 750109 988 5115 4875 499109 9880 sou č ty577 43777 437500 000-

23 Hypotéka III - triky bank Spot ř ebitelská gramotnost 23 Bonusy spojené s refinancováním úv ě ru „Nep ř ipomenutí“ konce fixa č ního období Poplatky za dopl ň kové produkty B ě žný ú č et, pojišt ě ní nemovitosti… Výpo č et úrokové sazby (365 x 360 dní) Interní odhady kupní ceny nemovitosti

24 Spot ř ebitelská gramotnost 24 D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "V-studio Spotřebitelská gramotnost. Témata 1. Základy investování D ů vody, riziko a výnos, inflace, č asté chyby… 2. Spo ř ení a investi č ní produkty."

Podobné prezentace


Reklamy Google