Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michala Pechová ORR, Krajský úřad kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michala Pechová ORR, Krajský úřad kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Michala Pechová ORR, Krajský úřad kraje Vysočina

2 Michala Pechová 2. března 2010  registrace ŽÁDOSTI v systému MONIT7+  hodnocení formální a přijatelnosti - 30 pracovních dnů od předložení žádosti  vyzvání žadatelů k doplnění údajů  doplnění zjištěných nedostatků žadatelem proběhne zpravidla do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k doplnění žádosti  vyrozumění žadatele o vyřazení žádosti v případě, že nedodá požadované doplnění nebo neodstraní nedostatky  vyrozumění žadatele o vyřazení žádosti na základě nesplnění kritérií přijatelnosti (popř. formálních kritérií)  zadání stavu žádostí do MONIT7+

3 Michala Pechová 2. března 2010  věcné hodnocení grantových projektů - 40 pracovních dnů od ukončení formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti - vyrozumění žadatele o vyřazení žádosti z dalšího procesu hodnocení - zadání stavu žádostí do MONIT7+  výběrová komise a následné schvalování grantových projektů orgány kraje - nejdéle do 6 měsíců od ukončení výzvy  Uzavření Smlouvy o realizaci GP - do 8 měsíců od ukončení výzvy

4 Michala Pechová 2. března 2010 Formální hodnocení ano/ne Hodnocení přijatelnosti oprava formálních náležitostí ano ne vyloučení žádosti Věcné hodnocení méně než 65 bodů vyloučení žádosti 65 bodů a více Výběrová komise ne vyloučení žádosti ano ano zásobník projektů Rada kraje Vysočina, Zastupitelstvo kraje Vysočina

5 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 1 Žádost byla finalizována v elektronické podobě v aplikaci Benefit7 Je nutné, aby listinná verze žádosti:  byla finalizována v IS Benefit7 (nikoliv pracovní verze) – www.eu-zadost.cz  unikátní klíč uvedený v listinné verzi Žádosti odpovídal poslední finalizaci v IS Benefit7  v případě, že přenos dat z aplikace Benefit7 do systému Monit7+ nebude možný, tzn. dojde ke změně unikátního klíče ze strany žadatele po odevzdání listinné verze žádosti, žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena (žádost je odevzdána na ZS a finalizace žádosti poté žadatelem zrušena)  POZOR - neopravitelné formální kritérium

6 Michala Pechová 2. března 2010

7 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 2 Žádost byla dodána 1x v elektronické podobě na nosiči chráněném proti přepisu (na CD-R) ve formátu *pdf Kritérium č. 5 Všechny povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě, i nepovinné jsou dodány 1 x v elektronické podobě ve formátu *pdf na CD-R Upozornění:  je nutné dodržet „shodnost“ dokumentů předložených v listinné podobě s elektronickou podobou dokumentů  pozor na výběr správného formuláře přílohy  doplnit všechny údaje v příloze (název projektu, název žadatele, název GG …)  i v případě, že má např. příloha více stran - bude v elektronické podobě figurovat pouze 1 soubor (tzn., že je potřeba jednotlivé strany „scanovat“ za sebou do jednoho souboru)

8 Michala Pechová 2. března 2010 Správně: dokumenty doložené na CD-R

9 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 3 Žádost byla dodána 1x v listinné podobě (originále) a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci Upozornění:  ŽÁDOST: - nutné pevně svázat do 1 svazku tak, jak je vygenerovaná pro tisk z IS Benefit7 - pevné svázání – levý horní roh, přelepka, podpis, razítko - směr přelepení páskou tak, aby bylo možno svazkem volně listovat Kritérium č. 4 Všechny povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě, i nepovinné přílohy, byly dodány 1x v listinné podobě (originále) a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci

10 Michala Pechová 2. března 2010  PŘÍLOHY: -povinné i nepovinné přílohy je nutné pevně svázat do 1 svazku v pořadí stanoveném výzvou (seznam příloh, přelepka, podpis, razítko) Seznam příloh: - úvodním krycím listem všech příloh svázaných do 1 svazku - pořadová čísla příloh, názvy příloh, počet listů příloh - razítko + podpis statutárního zástupce - každá příloha má úvodní (krycí) list - krycí list je označen pořadovým číslem v návaznosti na umístění v seznamu příloh - v případě nerelevantnosti se dokládá pouze titulní list, tzn. pořadí příloh je vždy dodrženo - krycí list se započítá do počtu listů přílohy

11 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 6 Počet listů dodaných příloh odpovídá počtu uvedenému na Seznamu příloh v žádosti Seznam příloh: Doklad o právní subjektivitě Prohlášení o partnerství Čestné prohlášení o nesouběžném čerpání Čestné prohlášení o bezdlužnosti Doklad o zkušenostech žadatele Prohlášení o partnerství 3 škol Doporučení projektu

12 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 7 Listinná verze žádosti a seznam příloh jsou podepsány statutárním zástupcem/oprávněnou osobou žadatele a orazítkovány a v případě relevantnosti nechybí žádný z podpisů/razítek partnerů v žádosti

13 Michala Pechová 2. března 2010 Nejčastější chyby v předložených žádostech do GG 1.1, 1.2, 1.3:  žádost a přílohy nebyly zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci (přelepka, podpis, razítko);  přílohy netvořily samostatný celek (byly sešité společně se žádostí nebo nebyly sešité vůbec);  počet listů uvedený v Seznamu příloh neodpovídal skutečnému počtu listů jednotlivých příloh  na CD-R nebyly uloženy všechny přílohy žádosti, či chyběla samotná žádost  prohlášení o partnerství nebylo dodáno na formuláři, který byl přílohou výzvy  žádost nebyla podepsána (statutárním zástupcem/oprávněnou osobou žadatele/partnera)  seznam příloh nebyl podepsaný statutárním zástupcem žadatele  čestná prohlášení – nebyl doplněn název žadatele a název projektu

14 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 1 Žadatel splňuje definici pro Příjemce podpory stanovené pro danou výzvu Kritérium je splněno v případě, že žadatele je možné identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou a současně splňuje podmínky stanovené Příručkou pro žadatele OP VK, pokud výzva nestanoví jinak. Oprávněným žadatelem může být pouze právnická osoba, která splňuje následující podmínky:  sídlo žadatele je na území České republiky;  žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí tedy pouze jako prostředník;  typ žadatele je uveden ve výčtu oprávněných předkladatelů ve výzvě;  podnikající subjekt nebo nestátní nezisková organizace, obecně prospěšné společnosti, občanské sdružení, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti byly založeny dříve než před dvěma lety od data odevzdání žádosti na ZS (tzn. žadatel musí prokázat minimálně dvouletou historii společnosti) a prokázaly, že mají ve své hlavní nebo vedlejší činnosti zapsáno vzdělávání nebo vědeckou a výzkumnou činnost minimálně dva roky před datem odeslání žádosti na ZS.

15 Michala Pechová 2. března 2010 Žadatel nesplní kritérium oprávněnosti v případě, že:  byl prohlášen konkurz na jeho majetek, bylo potvrzeno nucené vyrovnání nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, je proti němu veden výkon rozhodnutí, je v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů; je v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; je proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo je v likvidaci;  nesplňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;  nesplňuje podmínky oprávněných žadatelů stanovené výzvou.

16 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 2 Žadatel má sídlo na území České republiky

17 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 3 Partner projektu splňuje podmínky pro oprávněnost partnera a současně splňuje další podmínky pro partnerství stanovené výzvou Partnerem projektu může být právnická osoba se sídlem na území ČR a musí splňovat stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel:  právnická osoba (pozor - mají-li osoby stejné IČ, pak se nejedná o partnerství);  sídlo partnera je na území České republiky;  není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci;  splňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám. Upozornění: Nesmí se jednat o skrytého dodavatele, partner se musí společně s žadatelem podílet na přípravě, realizaci, koordinaci či administrativním zajištění projektu. Partnerství nesmí být založeno pouze na zabezpečení běžné administrace projektu. Vždy je důležité, aby hlavní část řízení i klíčových aktivit projektu realizoval příjemce podpory.

18 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 4 Projekt bude mít dopad na území příslušného kraje, v jehož působnosti byl globální grant vyhlášen Kritérium je splněno v případě, že grantový projekt má dopad výhradně na území, resp. cílovou skupinu kraje Vysočina. Kritérium není splněno v případě, že grantový projekt nemá dopad výhradně na území, resp. cílovou skupinu kraje Vysočina (tzn., že grantový projekt zahrnuje také území, resp. cílovou skupinu jiného kraje než kraje Vysočina).

19 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 5 Navržené klíčové aktivity projektu jsou v souladu s vyhlášenými podporovanými aktivitami v rámci dané výzvy Kritérium je splněno v případě, že: - všechny navržené klíčové aktivity v projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami, které byly vyhlášeny v rámci dané výzvy - žadatel identifikoval podporované aktivity ve webové žádosti Benefit7 (záložka „Popis projektu“) Za klíčové aktivity projektu se nepovažují aktivity směřující dovnitř projektu, např. řízení projektu, monitoring projektu, povinná publicita projektu. Náklady spojené s těmito projektovými aktivitami jsou vyčísleny v rozpočtu projektu. Tyto aktivity jsou rozpracovány na záložce Popis projektu v poli Vnitřní postupy řízení a organizace, včetně možnosti vyčíslení nákladů na aktivity řízení, monitoring projektu, povinná publicita.

20 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 6 Cílové skupiny projektu jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy Kritérium je splněno v případě, že cílové skupiny uváděné v projektu jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy. Kritérium je také splněno v případě, že mezi cílovými skupinami jsou zařazeny nezpůsobilé cílové skupiny (např. rodiče v roli zákonných zástupců žáků), ALE na nezpůsobilé cílové skupiny nesmí být přímo vázány finanční prostředky v rámci realizovaných aktivit, pokud výzva nestanoví jinak.

21 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 7 Doba trvání projektu je v souladu s délkou trvaní projektu uváděnou ve výzvě Kritérium je splněno v případě, když doba trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě. Všechny grantové projekty musí být ukončeny nejpozději do 30. 6. 2012. Termín zahájení realizace projektu předložených v rámci 3. výzvy - cca listopad 2010

22 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 8 Požadovaná výše finanční podpory z OP VK k realizaci projektu je v souladu se stanoveným rozmezím minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy Minimální částka pro jeden grantový projekt:400 000,- Kč Maximální částka pro jeden grantový projekt:12 000 000,- Kč - jedná se o maximální výši, která je dána součtem přímých nákladů, nepřímých nákladů a křížovým financováním

23 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 9 Podpora z OP VK respektuje finanční limity v rámci dané výzvy Kritérium je splněno v případě, že rozpočet respektuje finanční limity v rámci dané výzvy. Kritérium je splněno i v případě, že:  způsobilé výdaje jsou zařazeny v rámci chybných kapitol rozpočtu, avšak po jejich převodu nedojde k překročení procentuálních limitů jednotlivých kapitol rozpočtu. Kritérium není splněno v případě, že:  rozpočet nerespektuje finanční limity v rámci dané výzvy;  způsobilé výdaje jsou zařazeny v rámci chybných kapitol rozpočtu a jejich převodem se překročí výše limitů jednotlivých kapitol.

24 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 10 Podpora z OP VK je plánovaná výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK Kritérium je splněno v případě, že rozpočet je plánován výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK. Kritérium není splněno v případě, že:  v rozpočtu jsou plánované nezpůsobilé výdaje vzhledem k pravidlům způsobilosti OP VK.

25 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 11 Požadovaná veřejná podpora respektuje hranici výše veřejné podpory Kritérium je splněno v případě, že veřejná podpora respektuje hranici a způsob poskytování veřejné podpory vymezené v dané výzvě. - na grantové projekty v rámci OP VK se nevztahuje veřejná podpora, neboť jde o vzdělávání, které není komerčně využíváno nad rámec standardního vzdělávacího systému.

26 Michala Pechová 2. března 2010 Kritérium č. 12 Požadovaná procentuální výše nepřímých nákladů je v souladu se stanovenou procentuální výší nepřímých nákladů vymezených v rámci dané výzvy

27 Michala Pechová 2. března 2010 Metodický dopis č. 7.2 Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních projektů: -www.vysocina-finance.czwww.vysocina-finance.cz Záložka: Finanční zdroje z EU/OP vzdělávání pro konkurenceschopnost /Příručky a návody/Metodické dopisy - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 Záložka: Pro žadatele a příjemce/Metodické dopisy OP VK

28 Michala Pechová 2. března 2010 Individuální hodnotitelé  Centrální databáze hodnotitelů OP VK Hodnotící tabulky  Obecná kritéria – celkem 85 bodů  Specifická kritéria – celkem 15 bodů Bodová hranice  min. 65 bodů

29 Michala Pechová 2. března 2010 1.Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu – max. 18 bodů 1.1 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory (10 b.)  analýza poptávky  vazba na prioritní osu 1 a příslušnou oblast podpory 1.2 Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu (8 b.)  počáteční stav x cílový stav  Jaká bude změna pro cílovou skupinu? Nejčastější důvody pro snižování bodů:  neprovedena analýza potřeb cílové skupiny;  potřebnost opřena pouze o různá prohlášení a obecné koncepční materiály, nerelevantní dokumenty;  nedostatečné zdůvodnění potřeb cílové skupiny – není uvedeno, jaké konkrétní vzdělávání bude cílové skupině nabízeno, jaké konkrétní potřeby cílové skupiny bude projekt řešit.

30 Michala Pechová 2. března 2010 2. Cílová skupina – max. 10 bodů 2.1 Vymezení a přiměřenost cílových skupin (5 bodů)  analýza potřeb, kapacita a zkušenosti žadatele  velikost projektu (rozpočet, doba trvání, aktivity) 2.2 Způsob zapojení cílových skupin (5 bodů)  zapojení zástupců cílové skupiny do přípravy projektu  výběr a získávání účastníků projektu, práce s cílovou skupinou Nejčastější důvody pro snižování bodů:  neřešeno oslovení cílové skupiny, motivace;  není uvedeno, jak budou cílové skupiny informovány o průběhu projektu, o aktivitách;  vzhledem k obsahu projektu a plánovaným výdajům nízký počet podpořených osob.

31 Michala Pechová 2. března 2010 3. Popis realizace projektu – max. 18 bodů 3.1 Klíčové aktivity a stádia realizace projektu (9 b.)  úplnost aktivit, věcná a časová provázanost  aktivity x přínos k potřebám cílových skupin  aktivity „uvnitř“ projektu x aktivity k cílovým skupinám  aktivity x výstupy 3.2 Připravenost na možná rizika a jejich řešení (2 b.)  identifikace klíčových rizikových faktorů, opatření pro eliminaci rizik  vyhodnocení jejich pravděpodobnosti a dopadu na realizaci projektu 3.3 Předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů (2 b.)  zkušenosti v dané oblasti  zkušenosti s přípravou a realizací projektů

32 Michala Pechová 2. března 2010 3. Popis realizace projektu (II) 3.4 Publicita (2 b.)  postupy, nástroje, rozsah  účastníci projektu x veřejnost 3.5 Udržitelnost projektu po skončení financování z OP VK (3 b.)  udržitelnost funkční, institucionální, finanční  5 let od ukončení realizace projektu Nejčastější důvody pro snižování bodů:  nekonkretizovány výstupy klíčových aktivit, není zřejmý rozsah jednotlivých vzdělávacích modulů, počet kurzů, těžko identifikovatelné, kdo se kurzů zúčastní, chybí přesný časový plán;  nepromyšlená opatření pro eliminaci možných rizik, neuvedení tak důležitého rizika, jako je nezájem cílové skupiny;  neošetřena udržitelnost projektu.

33 Michala Pechová 2. března 2010 4. Finanční řízení – max. 20 bodů 4.1 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu (8 b.)  cílová skupina, klíčové aktivity, výstupy projektu  proporcionalita jednotlivých kapitol rozpočtu, křížové financování  náklady v místě a čase obvyklé 4.2 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami (8 b.)  délka trvání a obsahová náplň aktivit x rozpočet  role partnera v projektu 4.3 Nastavení vnitřního kontrolního systému (4 b.)  čerpání přidělené podpory v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Nejčastější důvody pro snižování bodů:  předimenzovaný rozpočet v rámci osobních nákladů, přehnané množství pozic  nepoměr nákladů k výstupům;  projekt se jeví jako pouhé zajištění vybavení technikou a zlepšení mzdových poměrů.

34 Michala Pechová 2. března 2010 5. Výsledky a výstupy – max. 15 bodů 5.1 Výsledky a výstupy (5 b.)  vhodnost druhu a počtu indikátorů  přiměřenost vzhledem k cílům a náplni projektu 5.2 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů (5 b.)  schopnost dosáhnout s požadovanými finančními prostředky a realizačním týmem prostřednictvím plánovaných aktivit vytyčených hodnot 5.3 Monitorování projektu (5 b.)  postupy monitorování a nástroje průběžného a závěrečného hodnocení realizace projektu Nejčastější důvody pro snižování bodů:  v oblasti monitorování projektu chybí detailnější způsob práce se zpětnou vazbou, jejím prováděním, vyhodnocováním a následně zapracování zjištěných výsledků;  nesouhlasí hodnota uváděná v popisu projektu s hodnotou uváděnou v monitorovacích indikátorech.

35 Michala Pechová 2. března 2010 6. Horizontální témata – max. 4 body 6.1 Aktivity podporující rovné příležitosti (2 b.)  vliv projektu na vyrovnávání příležitostí  nástroje pro prosazování rovných příležitostí, propagace 6.2 Aktivity podporující udržitelný rozvoj (2 b.)  vztah projektu k environmentální problematice  postupy omezující negativní vlivy na životní prostředí  příspěvek projektu ke zvyšování povědomí o environmentální problematice, posilování politiky udržitelného rozvoje Nejčastější důvody pro snižování bodů:  projekt má dopad na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti, bylo by však žádoucí podrobnější zdůvodnění;  horizontální témata jsou respektována, nelze však souhlasit s tvrzením žadatele, že jsou pozitivní – z projektu toto nevyplývá.

36 Michala Pechová 2. března 2010 - Viz samostatný dokument

37 Michala Pechová 2. března 2010 Krácení rozpočtů: - většinou se jednalo o snížení v kapitole 1 Osobní náklady, neboť se jednalo o nadhodnocené sazby osobních nákladů, které neodpovídají mzdám v místě, čase a oboru obvyklým; -snížení kapitoly 3 Zařízení, kdy se jednalo o nadsazené ceny za zařízení; Nedoporučení žádostí k podpoře: -nulová přidaná hodnota projektu, aktivity jsou již realizovány; -proces realizace popsán velmi chaoticky, aktivity nenavazují, výstupy nejsou jasně definované a měřitelné; -nadregionální dosah aktivit projektu (žadatel v projektu uvedl, že plánuje stejné aktivity uskutečnit i v ostatních krajích – takový projekt by měl být předložen jako individuální projekt ostatní).

38 Michala Pechová 2. března 2010 Co by měla obsahovat kvalitní žádost??? -prokázána potřebnost realizace projektu; -definovaná rizika projektu a návrhy na jejich odstranění; -jasně definovaná udržitelnost projektu; -rozpočet je přiměřený cílům projektu; -způsob a metody zapojení cílových skupin jsou přesně vymezeny; -výstupy stanoveny jasně a konkrétně; -z aktivit projektu lze precizně vyčíst, jaké činnosti bude pro cílové skupiny; žadatel realizovat, kdo se na této realizaci bude podílet a jaké náklady se k aktivitě budou vázat.

39 Michala Pechová 2. března 2010 PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY ? DĚKUJI ZA POZORNOST Krajský úřad kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Žižkova 16 Jihlava opvk@kr-vysocina.cz pechova.m@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Michala Pechová ORR, Krajský úřad kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google