Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení žádostí o grantový projekt v rámci 1. kolové výzvy globálních grantů kraje Vysočina v prioritní ose 1 OP VK, ORR,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení žádostí o grantový projekt v rámci 1. kolové výzvy globálních grantů kraje Vysočina v prioritní ose 1 OP VK, ORR,"— Transkript prezentace:

1 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení žádostí o grantový projekt v rámci 1. kolové výzvy globálních grantů kraje Vysočina v prioritní ose 1 OP VK, ORR, Krajský úřad kraje Vysočina

2 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Fáze hodnocení a výběru žádostí o GP Formální hodnocení ano/ne Hodnocení přijatelnosti oprava formálních náležitostí ano ne vyloučení žádosti Věcné hodnocení méně než 65 bodů vyloučení žádosti 65 bodů a více Výběrová komise ne vyloučení žádosti ano ano zásobník projektů Rada kraje Vysočina, Zastupitelstvo kraje Vysočina

3 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Podoba projektové žádosti a příloh Podoba projektové žádosti (vytisknout finalizovanou žádost z aplikaci Benefit 7):  Samotnou žádost po vytištění sešít v levém horním rohu + přelepit samolepkou (pásku na první i poslední straně žádosti orazítkovat a podepsat oprávněnou osobou/osobami v případě společného podpisového práva.  nezapomenout podepsat část XVI Čestné prohlášení žádosti (podpis + razítko statutárního zástupce/zástupců žadatele). Pokud má projekt partnera poté i podpis a razítko statutárního zástupce/zástupců partnera.  žádost může podepsat i osoba jiná a to na základě plné moci od statutárního zástupce/zástupů. Toto čestné prohlášení v originále doložit na samostatné A4. Statutární zástupce/zástupci partnera může/můžou udělit též plnou moc pracovníkovi partnerské organizace.

4 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Podoba projektové žádosti a příloh Podoba svazku příloh: Všechny povinné přílohy (dle výzvy) + nepovinné přílohy sešiji v levém horním rohu a přelepím přelepkou (přelepku orazítkuji na první a poslední straně svazku příloh + podpis statutárního zástupce na přelepku (v případě společného podpisového práva stat. zástupci) 1.listem svazku příloh bude „seznam příloh“, který bude obsahovat seznam příloh (jmenovitě) + počet listů jednotlivých příloh (v levém/pravém dolním rohu podpis statutárního zástupce + razítko) Na „seznamu příloh“ bude uvedeno: 1) Doklad o právní subjektivitě žadatele 20 listů 2) Prohlášení o partnerství – irelevantní1 list 3) Čestné prohlášení2 listy POZOR: každá příloha musí mít tzv. krycí list přílohy (na krycím listě uveďte číslo přílohy a její název). Krycí list se započítává do počtu listů jednotlivých příloh). Ikdyž nemá projekt partnera (doložím pouze krycí list), uvedu takto:

5 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Podoba seznamu příloh Seznam příloh: Doklad o právní subjektivitě Prohlášení o partnerství Čestné prohlášení o nesouběžném čerpání Čestné prohlášení o bezdlužnosti Doklad o zkušenostech žadatele Prohlášení o partnerství 3 škol Doporučení projektu

6 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Podoba projektové žádosti a příloh Povinné přílohy – jejich řazení – část 23 výzvy (doložte vždy): 1) Doklad o právní subjektivitě. Jednotliví žadatelé dokládají svou právní subjektivitu dle Příručky pro žadatele – kapitoly č. 4. 1 2) Prohlášení o partnerství 3)Čestné prohlášení o nesouběžném čerpání finanční podpory 4)Čestné prohlášení 5) Popis aktivit v době udržitelnosti (pro oblast podpory 1.3) Nepovinné přílohy – jejich řazení (řazení/číslování nepovinných příloh je v gesci žadatele): 6) Analýza potřebnosti 7) Doložení souladu s IPRM (lze doložit i potvrzení od města, obsahuje-li všechny náležitosti uvedené v příloze výzvy)

7 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Struktura dokumentů doložených na KRU 1)Projektová žádost – 1 svazek 2)1 svazek příloh 3)CD – na CD doložte soubory (žádost + přílohy) v pdf. - žádost se vygenerujte z Benefitu v pdf. – není třeba skenovat s podpisem v části XVI žádosti; všechny povinné přílohy budou naskenovány v pdf. z originálů !) Nepovinné přílohy doložit též v pdf. (pdf. tiskárna či sken z listinných verzí). Doložte na CD – R (ne CD RW) ! 1 příloha = 1 pdf. soubor Dokumenty na CD a v listinné verzi musí být shodné Žádost + svazek příloh + CD – R doručte na adresu KrU v rozmezí od 30. května 2011 do 10. června (nejpozději 13 hod). Rozhodující je čas doručení na KRU. Lze předat i osobně. Žádosti v den uzávěrky se po 13 hod. nepřijímají ! Obálku opatřete náležitostmi uvedenými v části 23 výzvy!

8 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Příjem žádostí Pracovníci oddělení grantových projektů KrU zaregistrují Vaši žádost do webové aplikace MONIT (prostřednictvím tzv. unikátního klíče, uvedeného v horní a dolní části žádosti), kterou používají kraje i ministerstva). Žadatel může pomocí této aplikace sledovat fáze hodnocení žádosti (projekt vyřazen, projekt splnil podmínky věcného hodnocení apod). Žádost bude ihned vyřazena, pokud: -žadatel odevzdá žádost na KrU a poté stornuje finalizaci v aplikaci Benefit 7 (Benefit je navázán na aplikaci MONIT). V aplikaci Benefit se přidělí po znovufinalizaci žádosti nový unikátní klíč. Unikátní klíče budou tedy rozdílné (na listinné verzi a v aplikaci Benefit 7). Projekt nepůjdo do MONIT načíst. - žádost bude vyřazena v v případě, že listinná verze žádosti není identická s elektronickou (uloženou na CD – R) a to i v případě jsou-li unikátní klíče obou shodné, ale žadatel např. upravil listinnou verzi žádostí přidáním či odnětím textu za pomoci kopírování -webová žádost bude z dalšího hodnocení také vyřazena v případě, že žadatel předložil novou verzi již finalizované a na KrÚ předložené žádosti (KrÚ vyřadí všechny identické žádosti žadatele). Žadatel nesmí do jedné výzvy předložit 2 a více identických webových žádostí.

9 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 1. Fáze – formální hodnocení Hodnotí pracovnice oddělení grantových programů (nedostatky lze napravit, kromě kritéria č. 1, pracovníci vyzvou žadatele k doplnění/opravě a to pouze v případě, splní- li žádost kritéria přijatelnoti v 2. fázi hodnocení): Hodnotí se, zda byla/byly: 1)žádost finalizována v aplikaci Benefit – neopravitelné kritérium 2)žádost dodána 1x ve formátu pdf. na nosiči CD – R 3)žádost dodána 1x v listinné podobě a je zabezpečena proti manipulaci 4)všechny povinné přílohy a nepovinné přílohy dodány na CD – R 5)všechny povinné přílohy a nepovinné přílohy dodány v listinné podobě a zabezpečny proti maninulaci 6)počet listů příloh odpovídá počtu listů příloh uvedenému na Seznamu příloh 7)listinná verze žádosti (část XVI) a seznam příloh (úvodní list svazku příloh) jsou podepsány statutárním zástupcem/zástupci, orazítkovány a nechybí žádný z podpisů, razítek žadatele. Podpis/y + razítko i přes přelepku žádosti a svazku příloh (kritérium 3 a 5). Část XVI Žádosti musí být podepsána i partnerem !

10 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Formální hodnocení Nejčastější chyby v předložených žádostech do GG 1.1, 1.2, 1.3:  žádost a přílohy nebyly zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci (přelepka, podpis, razítko);  přílohy netvořily samostatný celek (byly sešité společně se žádostí nebo nebyly sešité vůbec);  počet listů uvedený v Seznamu příloh neodpovídal skutečnému počtu listů jednotlivých příloh  na CD-R nebyly uloženy všechny přílohy žádosti, či chyběla samotná žádost, soubor na CD uloženy ve špatném formátu (např. doc)  prohlášení o partnerství nebylo dodáno na formuláři, který byl přílohou výzvy  žádost nebyla podepsána (statutárním zástupcem/oprávněnou osobou žadatele/partnera)  seznam příloh nebyl podepsaný statutárním zástupcem žadatele  čestná prohlášení – nebyl doplněn název žadatele a název projektu

11 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 2. fáze hodnocení – hodnocení přijatelnosti - 12 hodnotících kritérií (uvedeny a vysvětleny v Metodickém dopise č. 7.2 – „Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních projektů OP VK“) - kritéria hodnotí pracovnice Oddělení grantových programů KrÚ - kritéria jsou neopravitelná (nelze vyzvat žadatele k opravě). Žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena. Před sepsáním/podáním žádosti je potřeba zodpovědět si tyto otázky (odpovídají kritériím přijatelnosti): a) kdo může o dotaci žádat; b) kde může být projekt realizován; c) kdo může být cílovou skupinou projektu; d) jaké aktivity mohou být realizovány v rámci jednotlivých oblastí podpory; e) kdo může být partnerem projektu a jaká musí být jeho místní příslušnost; f) na co mohou být finanční prostředky využity.

12 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 1 Žadatel splňuje definici pro Příjemce podpory stanovené pro danou výzvu (viz část 5 výzvy) Kritérium je splněno v případě, že žadatele je možné identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou a současně splňuje podmínky stanovené Příručkou pro žadatele OP VK, pokud výzva nestanoví jinak. Oprávněným žadatelem může být pouze právnická osoba, která splňuje následující podmínky:  sídlo žadatele je na území České republiky;  žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí tedy pouze jako prostředník;  typ žadatele je uveden ve výčtu oprávněných předkladatelů ve výzvě;  podnikající subjekt nebo nestátní nezisková organizace (obecně prospěšné společnosti, občanské sdružení, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti), sdružení a asociace škol byly založeny dříve než před dvěma lety od data odevzdání žádosti na ZS (tzn. žadatel musí prokázat minimálně dvouletou historii společnosti) a prokázaly, že mají ve své hlavní nebo vedlejší činnosti zapsáno vzdělávání nebo vědeckou a výzkumnou činnost minimálně dva roky před datem odeslání žádosti na KrÚ.

13 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení přijatelnosti Žadatel nesplní kritérium oprávněnosti v případě, že:  Je v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadu a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), je proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo je v likvidaci;  nesplňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;  nesplňuje podmínky oprávněných žadatelů stanovené výzvou.

14 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 2 Žadatel má sídlo na území České republiky

15 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 3 Partner projektu splňuje podmínky pro oprávněnost partnera a současně splňuje další podmínky pro partnerství stanovené výzvou Partnerem projektu může být právnická osoba se sídlem na území ČR a musí splňovat stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel:  právnická osoba (PO se stejným IČ = nejedná o partnerství);  sídlo partnera je na území České republiky;  není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci;  splňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám. Upozornění: Nesmí se jednat o skrytého dodavatele, partner se musí společně s žadatelem podílet na přípravě, realizaci, koordinaci či administrativním zajištění projektu. Pracovní náplň pracovníků partnera, kteří jsou zaměstnáni u příjemce nesmí být totožná se smlouvou o partnerství Partnerství nesmí být založeno pouze na zabezpečení běžné administrace projektu. Vždy je důležité, aby hlavní část řízení i klíčových aktivit projektu realizoval příjemce podpory.

16 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 4 Projekt bude mít dopad na území příslušného kraje, v jehož působnosti byl globální grant vyhlášen (viz část 8 výzvy) Kritérium je splněno v případě, že grantový projekt má dopad výhradně na území, resp. cílovou skupinu kraje Vysočina. Kritérium není splněno v případě, že grantový projekt nemá dopad výhradně na území, resp. cílovou skupinu kraje Vysočina (tzn., že grantový projekt zahrnuje také území, resp. cílovou skupinu jiného kraje než kraje Vysočina).

17 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 5 Navržené klíčové aktivity projektu jsou v souladu s vyhlášenými podporovanými aktivitami v rámci dané výzvy Kritérium je splněno v případě, že: - všechny navržené klíčové aktivity v projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami, které byly vyhlášeny v rámci dané výzvy (viz příloha č. 1 výzvy) - žadatel identifikoval/vybral podporované aktivity ve webové žádosti Benefit7 (záložka „Popis projektu“) Za klíčové aktivity projektu se nepovažují aktivity směřující dovnitř projektu - činnosti týkající se projektového řízení, vedení účetnictví, publicity, monitoringu či zajištění auditu jsou pouze doplněním jednotlivých klíčových aktivit a nikoliv samostatnou aktivitou (tyto činnosti popisujte v záložce vnitřní postupy řízení a organizace). Finanční prostředky určené na tyto aktivity se v rámci klíčových aktivit neuvádí. V případě nedodržení výše uvedeného postupu bude projektová žádost vyřazena z dalšího procesu hodnocení Klíčová aktivita nesmí být též zaměřena pouze např. na pořízení/nákup výpočetní techniky

18 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 6 Cílové skupiny projektu jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy (viz část 8 výzvy) Kritérium je splněno v případě, že cílové skupiny uváděné v projektu jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy. Kritérium je také splněno v případě, že mezi cílovými skupinami jsou zařazeny nezpůsobilé cílové skupiny (např. rodiče v roli zákonných zástupců žáků), ALE na nezpůsobilé cílové skupiny nesmí být přímo vázány finanční prostředky v rámci realizovaných aktivit.

19 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 7 Doba trvání projektu je v souladu s délkou trvaní projektu uváděnou ve výzvě (viz část 17 výzvy) Kritérium je splněno v případě, když doba trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě. Všechny grantové projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. 1. 2015 (doporučený termín zahájení realizace projektů - únor 2012)

20 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 8 Požadovaná výše finanční podpory z OP VK k realizaci projektu je v souladu se stanoveným rozmezím minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy (viz část 12 výzvy) Minimální částka pro jeden grantový projekt:400 000,- Kč Maximální částka pro jeden grantový projekt:4 000 000,- Kč - jedná se o maximální výši, která je dána součtem přímých nákladů, nepřímých nákladů a křížovým financováním

21 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 9 Podpora z OP VK respektuje finanční limity v rámci dané výzvy Kritérium je splněno v případě, že rozpočet respektuje finanční limity v rámci dané výzvy (informace naleznete v Příručce pro příjemce č. 4, kapitole 5 a v Příručce pro žadatele č. 7, kapitole 3). Kritérium je splněno i v případě, že:  způsobilé výdaje jsou zařazeny v rámci chybných kapitol rozpočtu, avšak po jejich převodu nedojde k překročení procentuálních limitů jednotlivých kapitol rozpočtu. Kritérium není splněno v případě, že:  rozpočet nerespektuje finanční limity v rámci dané výzvy;  způsobilé výdaje jsou zařazeny v rámci chybných kapitol rozpočtu a jejich převodem se překročí výše limitů jednotlivých kapitol.

22 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 10 Podpora z OP VK je plánovaná výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK (informace naleznete v Příručce pro příjemce č. 4, kapitole 5 a v Příručce pro žadatele č. 7, kapitole 3). Kritérium je splněno v případě, že rozpočet je plánován výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK. Kritérium není splněno v případě, že:  v rozpočtu jsou plánované nezpůsobilé výdaje vzhledem k pravidlům způsobilosti OP VK (viz Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce)

23 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 11 Požadovaná veřejná podpora respektuje hranici výše veřejné podpory Kritérium je splněno v případě, že veřejná podpora respektuje hranici a způsob poskytování veřejné podpory vymezené v dané výzvě. Na grantové projekty v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání OP VK se nevztahuje veřejná podpora

24 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 12 Požadovaná procentuální výše nepřímých nákladů je v souladu se stanovenou procentuální výší nepřímých nákladů vymezených v rámci dané výzvy Procento nepřímých nákladů je stanoveno z částky rovnající se výše přímých nákladů bez nákladů bez křížového financování – viz část 13 výzvy

25 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 3. fáze hodnocení - věcné hodnocení Individuální hodnotitelé  Centrální databáze hodnotitelů OP VK Hodnotící tabulky  Obecná kritéria – celkem 85 bodů (viz kapitola 5 Příručky pro žadatele)  Specifická kritéria – celkem 15 bodů (viz příloha výzvy) Bodová hranice  min. 65 bodů, každý projekt hodnotí 2 hodnotitelé; pokud je rozdíl mezi oběma hodnoceními více než 20 bodů, či 1 hodnotitel doporučil žádost k podpoře a druhý ne, projekt hodnotí 3. hodnotitel). Výsledkem je průměr z 2 k sobě bližších bodových ohodnocení.

26 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Věcné hodnocení – obecná kritéria 1.Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu – max. 18 bodů 1.1 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory (6 b.) - posuzuje se, proč je nutné projekt realizovat vzhledem k potřebám a nedostatkům CS, účelem je zdůvodnit cíle projektu a prokázat potřebu jejich naplnění (např. analýzou potřeb cílových skupin) 1.2 Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu (12 b.) - posuzuje se, zda je projekt v oblasti vzdělávání v regionu potřebný, zda jsou konkretizovány dopady v regionu. Očekávaný přínos projektu by měl korespondovat s potřebami regionu Nejčastější důvody pro snižování bodů: -neprovedena analýza potřeb cílové skupiny; -potřebnost opřena pouze o různá prohlášení a obecné koncepční materiály, nerelevantní dokumenty; -nedostatečné zdůvodnění potřeb cílové skupiny – není uvedeno, jaké konkrétní vzdělávání bude cílové skupině nabízeno, jaké konkrétní potřeby cílové skupiny bude projekt řešit.

27 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Věcné hodnocení – obecná kritéria 2. Cílová skupina – max. 12 bodů 2.1 Vymezení a přiměřenost cílových skupin (7 bodů) - posuzován výběr a nastavení CS, velikost CS vzhledem k rozpočtu projektu, hodnoceny zkušenosti žadatele s CS, posouzení znalosti problémů CS, způsob zapojení partnerů do práce s CS, dopad projektu na CS, dopady projektu na CS po ukončení projektu 2.2 Způsob zapojení cílových skupin (5 bodů) - posouzení, jak kvalitně a jednoznačně je definován způsob získání a zapojení CS, hodnocení způsobu výběru účastníků CS, způsob zajištění informovanosti účastníků projektu Nejčastější důvody pro snižování bodů: -neřešeno oslovení cílové skupiny, motivace; - není uvedeno, jak budou cílové skupiny informovány o průběhu projektu, o aktivitách; -vzhledem k obsahu projektu a plánovaným výdajům nízký počet podpořených osob.

28 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Věcné hodnocení – obecná kritéria 3. Popis realizace projektu – max. 17 bodů 3.1 Klíčové aktivity a stádia realizace projektu (14 b.) -plánované klíčové aktivity musí být konkrétně popsány a navázány na rozpočet projektu - posouzení, zda klíčové aktivity směřující na cílové skupiny převažují nad aktivitami směřujícími dovnitř projektu - posuzuje se, v čem je projekt inovativní 3.2 Připravenost na možná rizika a jejich řešení, předchozí zkušenosti, vnitřní kontrolní systém (3 b.) - posuzováno, zda je v projektu počítáno s riziky, jsou uvedeny způsoby předcházení rizik a návrhy na eliminaci rizik, dále jsou hodnoceny zkušenosti realizačního týmu s řízením obdobných projektů, plánovaná výběrová řízení (zda jsou v souladu s rozpočtem), nastavení kontrolních opatření, která mají za úkol zajistit čerpání přidělené podpory v souladu se zákony

29 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Věcné hodnocení – obecná kritéria Nejčastější důvody pro snižování bodů (kritérium č. 3): -nekonkretizovány výstupy klíčových aktivit, není zřejmý rozsah jednotlivých vzdělávacích modulů, počet kurzů, rozsah kurzů, kdo se kurzů zúčastní, chybí přesný časový plán; - nepromyšlená opatření pro eliminaci možných rizik, neuvedení tak důležitého rizika, jako je nezájem cílové skupiny - klíčové aktivity nejsou navázány na rozpočet - projekt obecný, nekonkrétní!

30 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Věcné hodnocení – obecná kritéria 4. Finanční řízení – max. 23 bodů 4.1 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu (13 b.) - posuzuje se opodstatněnost rozpočtu vzhledem k velikosti cílové skupiny, době trvání projektu a obsahu klíčových aktivit, přiměřenost mezd, délka aktivit zaměřených na CS, posuzuje se proporcionalita jednotlivých kapitol rozpočtu 4.2 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami (10 b.) - Posuzuje se, zda u výdajů na jednotlivé klíčové aktivity nejde o zdvojování týchž rozpočtových položek, v případě, že rozpočet obsahuje položku, jejíž odůvodnění není součástí klíčových aktivit, vzniká oprávnění, aby hodnotitel navrhl její vyškrtnutí Nejčastější důvody pro snižování bodů: - předimenzovaný rozpočet v rámci osobních nákladů, přehnané množství pozic - nepoměr nákladů k výstupům; - projekt se jeví jako pouhé zajištění vybavení technikou a zlepšení mzdových poměrů.

31 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Věcné hodnocení – obecná kritéria 5. Výsledky a výstupy – max. 15 bodů 5.1 Kvantifikace výsledků a výstupů (10 b.) - vhodnost druhu a počtu indikátorů - přiměřenost, efektivita, hospodárnost rozpočtu vzhledem k cílům (výstupům a výsledkům) projektu a náplni projektu 5.2 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů (5 b.) - schopnost dosáhnout s požadovanými finančními prostředky a realizačním týmem prostřednictvím plánovaných aktivit vytyčených hodnot Nejčastější důvody pro snižování bodů: - v oblasti monitorování projektu chybí detailnější způsob práce se zpětnou vazbou, jejím prováděním, vyhodnocováním a následně zapracování zjištěných výsledků; - nesouhlasí hodnota uváděná v popisu projektu s hodnotou uváděnou v monitorovacích indikátorech.

32 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Věcné hodnocení – obecná kritéria 6. Horizontální témata – 0 bodů (kritérium se neboduje) 6.1 Aktivity podporující rovné příležitosti - Hodnotí se dopad projektu na ženy a muže, etnické menšiny, osoby se zdravotním postižení. Konkrétně se posuzuje, jak navrhované klíčové aktivity realizují rovné příležitosti 6.2 Aktivity podporující udržitelný rozvoj - vztah projektu k environmentální problematice - postupy omezující negativní vlivy na životní prostředí - příspěvek projektu ke zvyšování povědomí o environmentální problematice, posilování politiky udržitelného rozvoje (především v oblasti EVVO) V případě, že hodnotitel konstatuje negativní dopadu projektu na výše uvedená kritéria, projekt bude z dalšího hodnocení vyloučen a to i v případě, obdrží-li více než 65 bodů

33 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 4. fáze hodnocení - Výběrová komise Složení výběrové komise: zástupce Řídícího orgánu, zástupci nominovaní Radou kraje, zástupce Unie školských asociací CZESHA, Koordinačního uskupení NNO Vysočina (zkr. KOUS), Sdružení obcí Vysočiny...... Výběrová komise hodnotí projekty ohodnocené více než 65 body a to do výše alokované částky pro danou výzvu (žádosti, které byla doporučené k financování, ale na které nezbyly v daném kole výzvy finanční prostředky, jsou zařazeny do tzv. zásobníku projektů (v případě, že někdo z žadatelů odstoupí od smlouvy, smlouva k podpisu je nabídnuta 1. projektu v zásobníku projektů, pokud bude schopen zrealizovat projekt za určenou alokaci).

34 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Výběrová komise – důvody krácení projektů / nedoporučení projektů k podpoře Krácení rozpočtů: - většinou se jednalo o snížení v kapitole 1 Osobní náklady, neboť se jednalo o nadhodnocené sazby osobních nákladů, které neodpovídají mzdám v místě, čase a oboru obvyklým; -snížení kapitoly 3 Zařízení, kdy se jednalo o nadsazené ceny za zařízení a kapitoly č. 4 Služby; Nedoporučení žádostí k podpoře: -nulová přidaná hodnota projektu, aktivity jsou již realizovány žadatelem; -proces realizace popsán velmi chaoticky, aktivity nenavazují, výstupy nejsou jasně definované a měřitelné; -nadregionální dosah aktivit projektu (žadatel v projektu uvedl, že plánuje stejné aktivity uskutečnit i v ostatních krajích – takový projekt by měl být předložen jako individuální projekt ostatní). -projekt není konkrétní a není zřejmé, co zamýšlí žadatel realizovat

35 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Výběrový proces - termíny -Registrace žádosti, formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti GP musí být ukončeno do 30 pracovních dnů od data ukončení výzvy - Věcné hodnocení musí proběhnout do 40 pracovních dnů od ukončení formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti - zasedání Rady kraje a Zastupitelstva kraje musí proběhnout do 6 měsíců o ukončení výzvy - Smlouva o realizaci GP musí být uzavřena do 8 měsíců ode dne ukončení výzvy

36 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Co by měla obsahovat kvalitní žádost? -prokázána potřebnost realizace projektu; -definovaná rizika projektu a návrhy na jejich odstranění; -jasně definovaná udržitelnost projektu; -rozpočet je přiměřený cílům projektu; -způsob a metody zapojení cílových skupin jsou přesně vymezeny; -výstupy stanoveny jasně a konkrétně; -z aktivit projektu lze precizně vyčíst, jaké činnosti bude pro cílové skupiny; žadatel realizovat, kdo se na této realizaci bude podílet a jaké náklady se k aktivitě budou vázat.

37 Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY ? DĚKUJI ZA POZORNOST Krajský úřad kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Žižkova 16 Jihlava opvk@kr-vysocina.cz hanzalova.v@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Vendula Hanzalová 4. 5. 2011 Hodnocení žádostí o grantový projekt v rámci 1. kolové výzvy globálních grantů kraje Vysočina v prioritní ose 1 OP VK, ORR,"

Podobné prezentace


Reklamy Google