Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věda, výzkum a podpora inovací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Trenčiansko - Zlínská inovační platforma 10. 6. 2009 Mgr. Marcel Navrátil, Univerzitní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věda, výzkum a podpora inovací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Trenčiansko - Zlínská inovační platforma 10. 6. 2009 Mgr. Marcel Navrátil, Univerzitní."— Transkript prezentace:

1 Věda, výzkum a podpora inovací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Trenčiansko - Zlínská inovační platforma 10. 6. 2009 Mgr. Marcel Navrátil, Univerzitní institut UTB ve Zlíně Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního rozpočtu České republiky „Společně bez hranic“

2 Historie Vysoké školství ve Zlíně:  1969 - založena Fakulta technologická, součást Vysokého učení technického v Brně  1995 - založena Fakulta managementu a ekonomiky  2001 - zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  2002 - založena Fakulta multimediálních komunikací  2004 - zřízen Univerzitní institut  2006 - založena Fakulta aplikované informatiky  2007 - založena Fakulta humanitních studií

3 Založení UTB ve Zlíně: 1. ledna 2001

4 Rektor Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta technologická Koleje a menza Kongresové centrum Univerzitní knihovna Univerzitní institut Rektorát Fakulta aplikované informatiky ‘06 ‘02 ‘95 ‘69 ‘04 Fakulta humanitních studií ‘07 Střední škola obchodně technická s.r.o. Technologické inovační centrum s.r.o. 100% 50% Správní rada Akademický senát Vědecká rada ‘01 ‘02 ‘05 Vědeckotechnický park ‘08 Organizační struktura UTB

5 Fakulta technologická Zaměření vědeckovýzkumných činností:  polymery a jejich modifikace  potraviny, jejich vlastnosti, obalová technika  životní prostředí  obouvání a lékařství, hygiena obouvání  materiálové inženýrství Centrum polymerních materiálů  Výzkumný záměr: Multifunkční kompozitní soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů Mezinárodní výzkumná jednotka CPM

6 Fakulta aplikované informatiky Zaměření vědeckovýzkumných činností:  aplikace moderních metod automatického řízení  modelování a řízení reálných technologických procesů  softwarové inženýrství Výzkumný záměr: Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů Budova Fakulty aplikované informatiky

7 Fakulta managementu a ekonomiky Zaměření vědeckovýzkumných činností:  systémy řízení  marketingový výzkum  výkonnost a ekonomika podniku  řízení lidských zdrojů  logistické systémy  podnikové informační systémy  klastry a jejich vliv na výkonnost firem a regionů Projekt „Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků“ Projekt „Měření a řízení výkonnosti klastrů“ Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu Budova FaMe

8 Fakulta multimediálních komunikací Zaměření VaV a tvůrčích činností:  grafický a prostorový design  reklama, reklamní fotografie  analýzy médií a komunikace  marketingový výzkum  analýzy vlivu národní kultury v oblasti managementu, marketingu, firemní kultury Práce studentů FMK v New Yorku

9 Fakulta humanitních studií Zaměření VaV a tvůrčích činností: Vybrané oblasti humanitních věd, zejména:  speciální pedagogiky  zdravotnických věd  cizích jazyků  Projekt „Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě“  Projekt „Psychologické překážky při volbě programu celoživotního vzdělávání, v jeho úspěšném absolvování a následném uplatnění: výzkum a praxe“

10 Vědeckotechnický park a CTT Budova Vědeckotechnického parku a Centra transferu technologií

11 VTP – stručná charakteristika Vědeckotechnický park (VTP) při UTB ve Zlíně je fyzický i virtuální prostor zaměřený na podporu spolupráce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a podnikatelských subjektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací s užší specializací na oblast polymerní chemie a souvisejících oborů (s cílem uplatnění výsledků vývoje ve zdravotnictví, potravinářství a souvisejících oborech ). Je součástí UTB, řízení podléhá Univerzitnímu institutu. Financován z OP Průmysl a podnikání, programu Prosperita (3/2006 – 7/2008) Činnost zahájil v 3/2008 Držitel ocenění za nejlepší projekt za rok 2007 v kategorii Vědeckotechnický park, které uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a další instituce Od 23. 9. 2008 akreditovaný člen Společnosti vědeckotechnických parků ČR

12 Vědeckotechnický park: přehled služeb patenty a licence komercionalizace měřen í, testov á n í výzkum na zak á zku dotace EU a ČR partnerstv í, investoři vědečt í pracovn í ci nositel é know-how kancel á ře laboratoře posouzen í inovačn í ho z á měru zhodnocen í patentov é situace Vědeckotechnický park a Centrum transferu technologi í UTB ve Zl í ně N á pad Technick é z á zem í Lid é Činnosti Finance Výsledky Ú spěch prvotn í analýza trhu př í prava projektu konferenčn í m í stnosti technick é m í stnosti specialist é konzultanti projektov é ř í zen í vzděl á v á n í, semin á ře Od n á padu k ú spěchu

13 Přehled služeb Pronájem prostor:  kanceláře a laboratorní prostory  prostory pro poloprovoz,  technické místnosti a sklady  zasedací a seminární místnosti  služby související s pronájmem Odborné a expertní služby:  služby specializovaných laboratoří  měření, testování, expertizy  služby vědeckých kapacit  know-how, spolupráce při řešení projektů  zadání vývojového úkolu týmu odborníků  výzkum na zakázku  využití služeb projektových manažerů  příprava projektů (dotace)  využití akademických pracovníků univerzity  odborné kurzy a semináře pro zaměstnance firem.

14 Služby Centra transferu technologií poradenství v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví poradenství v oblasti využití výsledků výzkumu a vývoje doporučení vhodného typu právní ochrany (užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, patent) rešerše v databázích patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek průzkum novosti poznatků, patentové situace výrobku nebo technologie zpracování analýz průmyslově právního stavu v zadaných oblastech odborné zpracování přihlášek patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu přímé zastupování klientů před ÚPV (Úřadem průmyslového vlastnictví) ČR, EPO (Evropským patentovým úřadem), OHIM (Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU) a WIPO (Světovou organizací duševního vlastnictví) zpracování odborných posudků a konzultace v celé oblasti průmyslově právní ochrany licence a převody ochranných práv.

15 Výsledky CTT v roce 2008 Činnost zahájena v lednu 2008 Aktivní spolupráce s více než 150 firmami 92 nových případů ochrany duševního vlastnictví (30 přihlášek vynálezů, 21 přihlášek užitných vzorů, 7 přihlášek průmyslových vzorů a 34 přihlášek ochranných známek). Z toho UTB ve Zlíně: 20 případů uplatnění práva na ochranu duševního vlastnictví (11 přihlášek vynálezů, 8 přihlášek užitných vzorů a 1 hromadná přihláška průmyslového vzoru Společenství) Přihlášky pokrývají oblasti zdravotnických materiálů, potravinářství, chemie, plastikářských technologií, využití obnovitelných zdrojů energie a informačních technologií. V roce 2008 bylo Úřadem průmyslového vlastnictví rozhodnuto o zápisu celkem 5 užitných vzorů UTB ve Zlíně. Další přihlášky vynálezů a užitných vzorů UTB ve Zlíně zůstávají v řízení.

16 Firmy působící ve VTP univerzity VTP má celkovou plochu 5 901 m 2. Firmám k pronájmu nabízí celkem 950 m 2 kanceláří a laboratoří. Přehled aktuálně zasídlených firem: Ascoprot Biotech, s.r.o AG FOODS Group, a.s. Chiromed group, s.r.o. Stavební výzkum, s.r.o. Ing. Petr Halaška Accuform, s.r.o. S dalšími 32 firmami uzavřeny smlouvy o spolupráci.

17 Přínosy VTP pro univerzitu – synergie! Z rozhovoru se zástupci společnosti AG FOODS GROUP a.s.: -pobočku ve Zlíně zřídila výhradně z důvodu zaměření Fakulty technologické UTB, vhodného z hlediska podnikatelského zaměření firmy -zřízení pobočky bylo zpočátku podmíněno kvalitou služeb VTP a kvalitou spolupráce s UTB ve Zlíně -v současnosti je fungování pobočky společnosti ve Zlíně pokládáno za ověřený úspěch, spolupráce se osvědčila -společnost pravidelně využívá infrastrukturních kapacit (laboratoří) i personálních kapacit UTB ve Zlíně (vědeckovýzkumných pracovníků) pro případ nutnosti provedení mikrobiologických testů -po zasídlení v prostorách VTP společnost přijala 2 absolventy Fakulty technologické UTB ve Zlíně.

18 Plánované služby specializovaných laboratoří (1) OVĚŘOVÁNÍ ZPRACOVATELNOSTI POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ dvoušnekový segmentový compounder jednošnekový extruder mikro-extruder vstřikovací stroj

19 Plánované služby specializovaných laboratoří (2) MĚŘENÍ MATERIÁLOVÝCH CHARAKTERISTIK Fyzikální a mechanické vlastnosti: trhací stroj s temperační komorou (tah, tlak, ohyb, krut; statické, dynamické a kombinované namáhání) rázová a vrubová houževnatost (metoda Charpy a Izod) Magnetické vlastností: vibrační magnetometr, RLC můstky Reologické vlastností: kapilární a rotační viskozimetr Termoanalytické techniky: DSC (Differential scanning calorimetry) TMA (Thermomechanical analysis)

20 Plánované služby specializovaných laboratoří (3) MĚŘENÍ MATERIÁLOVÝCH CHARAKTERISTIK Spektrometrie a chromatografie ultrazvukový spektrometr mikroskop Raman + FTIR HPLC – Kapalinový chromatograf s GPC

21 Plány: Centrum polymerních systémů Projekt CPS zahrnuje: výstavbu nového objektu Centra polymerních systémů s cílovou kapacitou 150 vědeckovýzkumných pracovníků jeho vybavení moderní přístrojovou technikou v souladu plánovanými výzkumnými programy personální, technickou a znalostní podporu regionálně typického odvětví průmyslu Vědeckovýzkumná činnost CPS bude zaměřena na: reologické aspekty polymerních procesů přípravu pokročilých polymerních kompozitních systémů bioaktivní polymerní systémy

22 Plány: nová budova Fakulty technologické Nový objekt Fakulty technologické bude vybaven: 7 moderně vybavenými přednáškovými sály 13 místností pro výuku cca 2000 studentů FT výukovými a výzkumnými chemickými, biologickými a fyzikálními laboratořemi pro 180 doktorandů a 150 vědeckých pracovníků univerzity provozy na výrobu a zpracování polymerů laboratořemi výpočetní techniky a internetovými sály (300 PC jednotek) Vizualizace nové budovy Fakulty technologické

23 Další projekty transferu inovací (1) SYNAPSE – systémový nástroj pro praxe a stáže Zaměření na: -podporu praxí a stáží studentů UTB ve Zlíně (rozšíření a zkvalitňování nabídek) -vytvoření univerzitního systému zajišťování kvality praxí a stáží -vytvoření univerzitního systému monitoringu potřeb trhu práce Základní okruhy aktivit: 1. Vytvoření univerzitních webových stránek primárně zaměřených na praxe a stáže 2. Akce na podporu webu, akce pro zprostředkování praxí mezi organizacemi a studenty 3. Vytváření univerzitního standardu kvality praxí a stáží 4. Sledování potřeb trhu práce, podpora informovanosti studentů o trhu práce Přínosy: - propojení teorie a praxe, osvojení nových dovedností - zlepšení představy o budoucím zaměstnání – cílené směřování studia - navázání nových kontaktů – snazší hledání zaměstnání - růst vlivu firem na inovace obsahu studia

24 Další projekty transferu inovací (2) OD ROZVOJE ZNALOSTÍ K INOVACÍM Zaměření na: - Zkvalitnění znalostí vědeckovýzkumných pracovníků UTB v oblasti inovací - Vytvoření prostředí celkově stimulujícího výzkumnou, vývojovou a inovační činnost na univerzitě Základní okruhy aktivit: - Vytvoření týmu univerzitních specialistů na služby podporující všechny fáze vědeckovýzkumných a inovačních aktivit - Vytvoření prostředí podpory inovací – akce transferu znalostí, znalostní portál - Vytvoření a realizace komplexního systému dalšího vzdělávání VaV pracovníků v oblasti inovací Přínosy: - Zvýšení efektivity VaVaI činností - Intenzivnější propojení univerzitní vědy s potřebami průmyslu - Vstup „ducha podnikání“ do univerzitního prostředí - Větší množství výsledků univerzitní vědy a výzkumu s komerčním potenciálem - Synergie s připravovanými infrastrukturními projekty UTB

25 Závěr Děkuji Vám za pozornost. Kontakt: Mgr. Marcel Navrátil UTB ve Zlíně Univerzitní institut Nad Ovčírnou 3685 Web: www.uni.utb.cz Tel: +420 576 038 033 E-mail: mnavratil@uni.utb.cz


Stáhnout ppt "Věda, výzkum a podpora inovací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Trenčiansko - Zlínská inovační platforma 10. 6. 2009 Mgr. Marcel Navrátil, Univerzitní."

Podobné prezentace


Reklamy Google