Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martina Manová 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009, Praha 2. 12. 2009 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE NA UTB VE ZLÍNĚ Název projektu: Od rozvoje znalostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martina Manová 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009, Praha 2. 12. 2009 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE NA UTB VE ZLÍNĚ Název projektu: Od rozvoje znalostí."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martina Manová 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009, Praha 2. 12. 2009 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE NA UTB VE ZLÍNĚ Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  Založena: 1. 1. 2001  Rektor: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.  6 fakult + Univerzitní institut  více než 13 000 studentů  83 studijních oborů  43 akreditovaných programů  cca 870 zaměstnanců Nová budova Univerzitního centra (rektorát + knihovna) kolaudace leden 2008

3 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  Fakulta technologická (FT), 1969  Fakulta managementu a ekonomiky (FAME), 1995  Fakulta multimediálních komunikací (FMK), 2002  Fakulta aplikované informatiky (FAI), 2006  Fakulta humanitních studií (FHS), 2007  Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ), 2009 ---------------------------------------  Univerzitní institut (UNI), 2004

4 Univerzitní institut (UNI) Činnost UNI:  Management projektů  příprava, věcné řešení a administrativa  Centrum transferu technologií (CTT)  ochrana duševního vlastnictví  Vědeckotechnický park (VTP)  Aplikovaný výzkum  Spolupráce s praxí Vědeckotechnický park celkem 5 900 m 2 kolaudace leden 2008

5 Univerzitní institut  VTP a CTT Představení VTP:  Projekt OPPP (Prosperita) v hodnotě 195 mil. Kč  Kompletní rekonstrukce objektu ve vlastnictví UTB ve Zlíně  Cíl: Podpora aplikovaného VaV a spolupráce s podniky  Oborové zaměření: polymery pro zdravotnictví  Technické služby: - pronájem kancelářských a laboratorních prostor (včetně vybavení) - služby spojené s nájmem  Poradenské a expertní služby: - expertní služby specializovaných laboratoří (měření a testování) - služby vědeckých kapacit (konzultace, poradenství) - společné projekty výzkumu a vývoje, výzkum na zakázku

6 Infrastruktura pro VaV: Vědeckotechnický park

7 Výzkumné týmy Výzkumné týmy Ústavu aplikovaného výzkumu (UNI) a Centra polymerních materiálů (FT) I. Reologické aspekty polymerních procesů: 1. Aplikovaná reologie a modelování polymerních procesů 2. Příprava vícevrstvých kontinuálních profilů s pokročilými vlastnostmi 3. Elektro- a magnetoreologie polymerních systémů 4. Povrchová modifikace polymerních systémů zaměřená na pokročilé výrobky, zejména obaly pro zdravotnictví, farmacii a potravinářství II. Příprava pokročilých polymerních kompozitních systémů: 1. Příprava hypertermických a stínicích polymerních kompozitů 2. Hierarchické víceměřítkové kompozitní systémy 3. Injekční vstřikování práškových materiálů III. Příprava bioaktivních polymerních systémů: 1. Syntéza a zpracovatelství biorozložitelných polymerů 2. Zpracování biopolymerů jako vedlejších produktů masného a potravinářského průmyslu 3. Gely a hydrogely pro medicínské a veterinární aplikace

8 Centrum transferu technologií Poradenství:  k otázkám využití výsledků výzkumu a vývoje a nakládání s nimi  doporučení vhodného typu právní ochrany (patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka)  metodická podpora původců při ohlášení vytvořeného vynálezu Analýzy průmyslově právního stavu:  průzkum novosti poznatků, patentové rešerše  patentové situace výrobku, patentové analýzy  rozbor omezení vyplývající z patentu (věcné, regionální, časové) Odborné služby patentových zástupců:  zpracování přihlášky (patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky)  podání přihlášky  zajištění souvisejících administrativních náležitostí (žádost o průzkum, změny v rejstříku, prodloužení platnosti aj.) Přímé zastupování klientů před úřady:  Úřad průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV)  Evropský patentový úřad (EPO)  Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU (OHIM)  Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)

9 Bilance CTT za rok 2008 a 1. pol. 2009 Směrnice rektora: „Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s činností UTB ve Zlíně a jejích zaměstnanců“ Ochranné dokumenty v letech 2005 až 2007: 0 CTT  podané přihlášky ochranných dokumentů: 37  13 přihlášek vynálezů, 2 mezinárodní patentové přihlášky PCT  13 přihlášek užitných vzorů  3 přihlášky průmyslových vzorů Společenství  5 přihlášek průmyslových vzorů do Kanady  1 přihláška ochranné známky Doposud vynaložené náklady ve vztahu k zajištění průmyslově právní ochrany k výsledkům VaV: cca 584 tis. Kč. Dosavadní výnosy z transferu: 0 Kč.

10 Průmyslově právní ochrana x transfer technologií

11 Transfer technologií Předpoklady pro transfer výsledků VaV z VŠ prostředí do praxe:  existence koncepce využití výsledků průmyslově právní ochrany a nástroje k jejímu naplňování  schopnost vyhodnotit potenciál využití, tj. míru připravenosti vybraného řešení pro uplatnění v průmyslu  aktivní nabídka předmětů průmyslově právní ochrany vhodným způsobem k realizaci  aktivní zapojení původců řešení do procesu komercionalizace

12 Posílení transferu technologií Projekt: „ Od rozvoje znalostí k inovacím “ CZ.1.07./2.3.00/09.0009  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Oblast podpory: 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji  Příjemce: UTB ve Zlíně, Univerzitní institut, Ústav projektových činností  Partner: Technologické centrum Akademie věd ČR  Zahájení: 1. září 2009  Ukončení: 31. srpna 2012  Délka trvání: 36 měsíců  Cílové skupiny projektu: VaV pracovníci, akademičtí pracovníci, studenti – doktorandi, ostatní pracovníci UTB ve Zlíně

13 Od rozvoje znalostí k inovacím Globální cíl projektu:  Zkvalitnění personální struktury pracovníků ve výzkumu a vývoji na UTB ve Zlíně a vytvoření prostředí stimulujícího výzkumnou, vývojovou a inovační činnost. Aktivity a specifické cíle:  vytvoření týmu specialistů poskytujících služby pro všechny fáze VaV aktivit – stát se profesionály  vytvoření prostředí podporujícího inovace – akce transferu znalostí, znalostní/inovační portál – být užitečný druhým  vytvoření metod – vytvoření komplexního systému dalšího vzdělávání pracovníků ve VaV; realizace vzdělávacích kurzů; převedení do E- learningu – pomoci druhým stát se profesionály  marketing inovací – přenos výsledků VaV do praxe – dát o sobě vědět  změna systému – implementace systému podpory inovací do existujících struktur a metod řízení – být užitečný organizaci

14 Od rozvoje znalostí k inovacím Britský model  Knowledge Transfer Centre  rozvoj VaV činností (projekty, podpora vědecké činnosti)  spolupráce s praxí (společné projekty, stáže, výměny expertů)  ochrana výsledků VaV a transfer technologií v širším pojetí  podpora vzdělávání v oblasti VaV (specializované kurzy, semináře)

15 Od rozvoje znalostí k inovacím Schematické znázornění zaměření projektu: Fáze inovačního procesu (od námětu k uplatnění na trhu) Identifikace potřebných informací / znalostí Činnost CTTExterní experti Přínos pro cílové skupiny

16 Od rozvoje znalostí k inovacím Komplexní systém vzdělávání v oblasti inovačních procesů  M1: Vnější podmínky pro výzkum, vývoj a inovace  M2: Nástroje a techniky získávání vnějších informací  M3: Manažerské techniky plánování a řízení rizik  M4: Financování VaV činnosti (národní a mezinárodní granty a jejich pravidla)  M5: Podnikání ve výzkumu a vývoji (start-up, spin-off a jejich uplatnění na UTB ve Zlíně)  M6: Řízení znalostí v organizacích (řízení lidských zdrojů ve VaV, využití ICT pro VaV)  M7: Tvorba týmů a týmová spolupráce (do individualismu k efektivní týmové spolupráci)  M8: Spolupráce ve VaV činnosti (výzkumné instituce a podniky, mezinárodní spolupráce)  M9: Transfer technologií (definice, metody, postupy)  M10: Řízení inovačních procesů (implementace VaV projektů, ekonomika a kontroling)  M11: Duševní a průmyslové vlastnictví a jeho ochrana  M12: Komercionalizace výsledků VaV činností (způsoby, prostředky, procesy)  M13: Propagace a marketing výsledků VaV činnosti  M14: Hodnocení výsledků VaV činnosti (ekonomická efektivita a oceňování)

17 Podpora výzkumu, vývoje a inovací Projekt: „ Trenčiansko-zlínská inovační platforma “ (T-ZIP)  OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika  Oblast podpory: Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí  Koordinátor: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.  Partner: 5 partnerů (3 ČR + 2 SR)  Zahájení: 1. února 2009  Ukončení: 31. ledna 2011  Hlavní cíl projektu: Vytvoření dlouhodobě spolupracujícího mezinárodního konsorcia institucí ze Zlínského a Trenčínského kraje, se zaměřením na vytváření vhodného prostředí pro vznik a rozvoj inovačního podnikání, transfer technologií, podporu firemního vývoje a výzkumu a rozvoj technologicky orientovaných malých a středních podniků.

18 Podpora výzkumu, vývoje a inovací Projekt: „ CERADA  Central European Research and Development Area “  7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace  Výzva: FP7-REGIONS-2008 (SP4-Capacities, CSA)  Koordinátor: Agentura pro regionální rozvoj, a.s.  Partner: 13 partnerů ze 4 zemí (CZ, SK, PL, UK)  Zahájení: 1. března 2009  Ukončení: 30. dubna 2011  Hlavní cíl projektu: Podpora spolupráce ve VaV orientovaném na sektory automobilového a leteckého průmyslu ve Zlínském, Moravskoslezském a Žilinském samosprávném kraji a ve Slezském vojvodství, vytvoření „znalostního klastru“ a společného Akčního plánu.

19 Další rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na UTB Centrum polymerních systémů (CPS)  projekt podaný do OP VaVpI, osa 2 – Regionální výzkumná centra  stavebně technická část: nový objekt s kapacitou cca 150 zaměstnanců  umístění: Zlín  výzkumné zaměření: polymerní procesy, kompozity a bioaktivní polymery  lidské zdroje: 45 pracovníků okamžitě dostupných + 30 doktorandů  celkové plánované výdaje projektu: cca 890 mil. Kč

20 Další rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na UTB Evropské polymerní centrum (EPC)  projekt podaný do OP VaVpI, osa 1 – Centra excelence  stavebně technická část: umístění do objektu VTP  výzkumné zaměření: reologie polymerů, pokročilé polymerní systémy  lidské zdroje: 15 špičkových VaV pracovníků + 15 doktorandů  celkové plánované výdaje projektu: cca 263 mil. Kč

21 Shrnutí Předpoklady pro uskutečňování a další rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na UTB ve Zlíně:  infrastruktura (prostory a přístroje) – základní infrastruktura existuje a bude dále rozvíjena prostřednictvím projektů OP VaVpI  lidé – počet vědeckých pracovníků je zatím nízký, prostřednictvím projektů OP VK by mělo dojít k rozvoji kompetencí stávajících pracovníků a přilákání nových  podmínky pro uskutečňování VaV – rozvoj podpůrných činností přispěje ke zlepšení stávajících podmínek (projektoví manažeři, patentoví zástupci, manažeři komercionalizace, odborníci na propagaci aj.)  financování VaV – cílené vyhledávání příležitostí a jejich důsledné využívání (podpora projektových činností)  systémový přístup k VaV činnostem (plánování – uskutečňování – nakládání s výsledky – vyhodnocení a zpětná vazba).

22 Ing. Martina Manová Tel.: +420 576 038 029 Mail: manova@uni.utb.czmanova@uni.utb.cz Ústav projektových činností Centrum transferu technologií Nad Ovčírnou 3685 760 01 Zlín Kontakty

23 Děkuji Vám za pozornost. Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Ing. Martina Manová 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009, Praha 2. 12. 2009 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE NA UTB VE ZLÍNĚ Název projektu: Od rozvoje znalostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google