Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009, Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009, Praha"— Transkript prezentace:

1 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009, Praha 2. 12. 2009
VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE NA UTB VE ZLÍNĚ Ing. Martina Manová Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009, Praha

2 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Založena: Rektor: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. 6 fakult + Univerzitní institut více než studentů 83 studijních oborů 43 akreditovaných programů cca 870 zaměstnanců Nová budova Univerzitního centra (rektorát + knihovna) kolaudace leden 2008

3 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická (FT), 1969 Fakulta managementu a ekonomiky (FAME), 1995 Fakulta multimediálních komunikací (FMK), 2002 Fakulta aplikované informatiky (FAI), 2006 Fakulta humanitních studií (FHS), 2007 Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ), 2009 Univerzitní institut (UNI), 2004

4 Univerzitní institut (UNI)
Činnost UNI: Management projektů  příprava, věcné řešení a administrativa Centrum transferu technologií (CTT)  ochrana duševního vlastnictví Vědeckotechnický park (VTP) Aplikovaný výzkum Spolupráce s praxí Vědeckotechnický park celkem m2 kolaudace leden 2008

5 Univerzitní institut  VTP a CTT
Představení VTP: Projekt OPPP (Prosperita) v hodnotě 195 mil. Kč Kompletní rekonstrukce objektu ve vlastnictví UTB ve Zlíně Cíl: Podpora aplikovaného VaV a spolupráce s podniky Oborové zaměření: polymery pro zdravotnictví Technické služby: - pronájem kancelářských a laboratorních prostor (včetně vybavení) - služby spojené s nájmem Poradenské a expertní služby: - expertní služby specializovaných laboratoří (měření a testování) - služby vědeckých kapacit (konzultace, poradenství) - společné projekty výzkumu a vývoje, výzkum na zakázku

6 Infrastruktura pro VaV: Vědeckotechnický park

7 Výzkumné týmy Výzkumné týmy Ústavu aplikovaného výzkumu (UNI) a Centra polymerních materiálů (FT) I. Reologické aspekty polymerních procesů: 1. Aplikovaná reologie a modelování polymerních procesů 2. Příprava vícevrstvých kontinuálních profilů s pokročilými vlastnostmi 3. Elektro- a magnetoreologie polymerních systémů 4. Povrchová modifikace polymerních systémů zaměřená na pokročilé výrobky, zejména obaly pro zdravotnictví, farmacii a potravinářství II. Příprava pokročilých polymerních kompozitních systémů: 1. Příprava hypertermických a stínicích polymerních kompozitů 2. Hierarchické víceměřítkové kompozitní systémy 3. Injekční vstřikování práškových materiálů III. Příprava bioaktivních polymerních systémů: 1. Syntéza a zpracovatelství biorozložitelných polymerů 2. Zpracování biopolymerů jako vedlejších produktů masného a potravinářského průmyslu 3. Gely a hydrogely pro medicínské a veterinární aplikace

8 Centrum transferu technologií
Poradenství: k otázkám využití výsledků výzkumu a vývoje a nakládání s nimi doporučení vhodného typu právní ochrany (patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka) metodická podpora původců při ohlášení vytvořeného vynálezu Analýzy průmyslově právního stavu: průzkum novosti poznatků, patentové rešerše patentové situace výrobku, patentové analýzy rozbor omezení vyplývající z patentu (věcné, regionální, časové) Odborné služby patentových zástupců: zpracování přihlášky (patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky) podání přihlášky zajištění souvisejících administrativních náležitostí (žádost o průzkum, změny v rejstříku, prodloužení platnosti aj.) Přímé zastupování klientů před úřady: Úřad průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV) Evropský patentový úřad (EPO) Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU (OHIM) Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)

9 Ochranné dokumenty v letech 2005 až 2007: 0
Bilance CTT za rok 2008 a 1. pol. 2009 Směrnice rektora: „Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s činností UTB ve Zlíně a jejích zaměstnanců“ Ochranné dokumenty v letech 2005 až 2007: 0 CTT  podané přihlášky ochranných dokumentů: 37 13 přihlášek vynálezů, 2 mezinárodní patentové přihlášky PCT 13 přihlášek užitných vzorů 3 přihlášky průmyslových vzorů Společenství 5 přihlášek průmyslových vzorů do Kanady 1 přihláška ochranné známky Doposud vynaložené náklady ve vztahu k zajištění průmyslově právní ochrany k výsledkům VaV: cca 584 tis. Kč. Dosavadní výnosy z transferu: 0 Kč.

10 Průmyslově právní ochrana x transfer technologií

11 Transfer technologií Předpoklady pro transfer výsledků VaV z VŠ prostředí do praxe: existence koncepce využití výsledků průmyslově právní ochrany a nástroje k jejímu naplňování schopnost vyhodnotit potenciál využití, tj. míru připravenosti vybraného řešení pro uplatnění v průmyslu aktivní nabídka předmětů průmyslově právní ochrany vhodným způsobem k realizaci aktivní zapojení původců řešení do procesu komercionalizace

12 Posílení transferu technologií
Projekt: „Od rozvoje znalostí k inovacím“ CZ.1.07./2.3.00/ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Příjemce: UTB ve Zlíně, Univerzitní institut, Ústav projektových činností Partner: Technologické centrum Akademie věd ČR Zahájení: 1. září 2009 Ukončení: 31. srpna 2012 Délka trvání: 36 měsíců Cílové skupiny projektu: VaV pracovníci, akademičtí pracovníci, studenti – doktorandi, ostatní pracovníci UTB ve Zlíně

13 Od rozvoje znalostí k inovacím
Globální cíl projektu: Zkvalitnění personální struktury pracovníků ve výzkumu a vývoji na UTB ve Zlíně a vytvoření prostředí stimulujícího výzkumnou, vývojovou a inovační činnost. Aktivity a specifické cíle: vytvoření týmu specialistů poskytujících služby pro všechny fáze VaV aktivit – stát se profesionály vytvoření prostředí podporujícího inovace – akce transferu znalostí, znalostní/inovační portál – být užitečný druhým vytvoření metod – vytvoření komplexního systému dalšího vzdělávání pracovníků ve VaV; realizace vzdělávacích kurzů; převedení do E-learningu – pomoci druhým stát se profesionály marketing inovací – přenos výsledků VaV do praxe – dát o sobě vědět změna systému – implementace systému podpory inovací do existujících struktur a metod řízení – být užitečný organizaci

14 Od rozvoje znalostí k inovacím
Britský model  Knowledge Transfer Centre rozvoj VaV činností (projekty, podpora vědecké činnosti) spolupráce s praxí (společné projekty, stáže, výměny expertů) ochrana výsledků VaV a transfer technologií v širším pojetí podpora vzdělávání v oblasti VaV (specializované kurzy, semináře)

15 Od rozvoje znalostí k inovacím
Schematické znázornění zaměření projektu: Fáze inovačního procesu (od námětu k uplatnění na trhu) Identifikace potřebných informací / znalostí Činnost CTT Externí experti Přínos pro cílové skupiny

16 Od rozvoje znalostí k inovacím
Komplexní systém vzdělávání v oblasti inovačních procesů M1: Vnější podmínky pro výzkum, vývoj a inovace M2: Nástroje a techniky získávání vnějších informací M3: Manažerské techniky plánování a řízení rizik M4: Financování VaV činnosti (národní a mezinárodní granty a jejich pravidla) M5: Podnikání ve výzkumu a vývoji (start-up, spin-off a jejich uplatnění na UTB ve Zlíně) M6: Řízení znalostí v organizacích (řízení lidských zdrojů ve VaV, využití ICT pro VaV) M7: Tvorba týmů a týmová spolupráce (do individualismu k efektivní týmové spolupráci) M8: Spolupráce ve VaV činnosti (výzkumné instituce a podniky, mezinárodní spolupráce) M9: Transfer technologií (definice, metody, postupy) M10: Řízení inovačních procesů (implementace VaV projektů, ekonomika a kontroling) M11: Duševní a průmyslové vlastnictví a jeho ochrana M12: Komercionalizace výsledků VaV činností (způsoby, prostředky, procesy) M13: Propagace a marketing výsledků VaV činnosti M14: Hodnocení výsledků VaV činnosti (ekonomická efektivita a oceňování)

17 Podpora výzkumu, vývoje a inovací
Projekt: „Trenčiansko-zlínská inovační platforma“ (T-ZIP) OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika Oblast podpory: Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí Koordinátor: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Partner: 5 partnerů (3 ČR + 2 SR) Zahájení: 1. února 2009 Ukončení: 31. ledna 2011 Hlavní cíl projektu: Vytvoření dlouhodobě spolupracujícího mezinárodního konsorcia institucí ze Zlínského a Trenčínského kraje, se zaměřením na vytváření vhodného prostředí pro vznik a rozvoj inovačního podnikání, transfer technologií, podporu firemního vývoje a výzkumu a rozvoj technologicky orientovaných malých a středních podniků.

18 Podpora výzkumu, vývoje a inovací
Projekt: „CERADA  Central European Research and Development Area“ 7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Výzva: FP7-REGIONS-2008 (SP4-Capacities, CSA) Koordinátor: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Partner: 13 partnerů ze 4 zemí (CZ, SK, PL, UK) Zahájení: 1. března 2009 Ukončení: 30. dubna 2011 Hlavní cíl projektu: Podpora spolupráce ve VaV orientovaném na sektory automobilového a leteckého průmyslu ve Zlínském, Moravskoslezském a Žilinském samosprávném kraji a ve Slezském vojvodství, vytvoření „znalostního klastru“ a společného Akčního plánu.

19 Další rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na UTB
Centrum polymerních systémů (CPS) projekt podaný do OP VaVpI, osa 2 – Regionální výzkumná centra stavebně technická část: nový objekt s kapacitou cca 150 zaměstnanců umístění: Zlín výzkumné zaměření: polymerní procesy, kompozity a bioaktivní polymery lidské zdroje: 45 pracovníků okamžitě dostupných + 30 doktorandů celkové plánované výdaje projektu: cca 890 mil. Kč

20 Další rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na UTB
Evropské polymerní centrum (EPC) projekt podaný do OP VaVpI, osa 1 – Centra excelence stavebně technická část: umístění do objektu VTP výzkumné zaměření: reologie polymerů, pokročilé polymerní systémy lidské zdroje: 15 špičkových VaV pracovníků + 15 doktorandů celkové plánované výdaje projektu: cca 263 mil. Kč

21 Shrnutí Předpoklady pro uskutečňování a další rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na UTB ve Zlíně: infrastruktura (prostory a přístroje) – základní infrastruktura existuje a bude dále rozvíjena prostřednictvím projektů OP VaVpI lidé – počet vědeckých pracovníků je zatím nízký, prostřednictvím projektů OP VK by mělo dojít k rozvoji kompetencí stávajících pracovníků a přilákání nových podmínky pro uskutečňování VaV – rozvoj podpůrných činností přispěje ke zlepšení stávajících podmínek (projektoví manažeři, patentoví zástupci, manažeři komercionalizace, odborníci na propagaci aj.) financování VaV – cílené vyhledávání příležitostí a jejich důsledné využívání (podpora projektových činností) systémový přístup k VaV činnostem (plánování – uskutečňování –nakládání s výsledky – vyhodnocení a zpětná vazba).

22 Mail: manova@uni.utb.cz Ústav projektových činností
Kontakty Ing. Martina Manová Tel.: Mail: Ústav projektových činností Centrum transferu technologií Nad Ovčírnou 3685 Zlín

23 Děkuji Vám za pozornost.
Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009, Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google