Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat Mgr. Jan Orel Ing. Petr Šústal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat Mgr. Jan Orel Ing. Petr Šústal."— Transkript prezentace:

1 Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat Mgr. Jan Orel Ing. Petr Šústal

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 2 Oblasti intervence IOP administrované CRR ⋐ 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě (MV) ⋐ 3.1 Služby v oblasti sociální integrace (MPSV) ⋐ 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti (MPSV) ⋐ 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik (MV) ⋐ 4.1a a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu ⋐ 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích ⋐ 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik ⋐ 5.3a – Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů. ⋐ 5.3b - Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. ⋐ 6.1 a 6.2 - Technická pomoc

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 3 Regionální síť poboček CRR ČR Kontakty najdete na: http://www.crr.cz/cs/o-nas/kontakty/

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 4 Osnova prezentace ⋐Fáze administrace projektu ⋐Změny v projektech ⋐Monitorovací zpráva ⋐Žádost o platbu ⋐Kontroly ⋐Udržitelnost ⋐Publicita projektu ⋐Sankce

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 5 Spolupráce CRR a MV ČR I.

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 6 Spolupráce CRR a MV ČR II. Aktivity Oblast intervence 2.1, 3.4 (MV) OSFFÚCRR Realizace projektu Příjem monitorovací zprávy + žádosti o platbu a jejich kontrola X Administrace změn v projektu, řešení odstoupení od projektux X Interim a ex-post analýza rizik projektu X Interim a ex-post kontrola projektu (s/bez žop) X Veřejnoprávní kontrola v místě realizace projektůX x Ověřování dodržení podmínek zákona o veřejných zakázkáchx X Průřezové aktivity Finanční plánování a řízení, kontrola čerpáníXxx Souhrnná žádost o platbux X Certifikacex X Souhrnný plán kontrol a jeho hodnoceníX Řešení nesrovnalostíXxx Vyřizování stížnostíX x

7 Oznamování změn Nejčastější typy změn Doporučení

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 8 Oznamování změn I ⋐změny v projektové žádosti/projektu ⋐povinnost oznamovat veškeré změny související s realizací projektu ⋐oznamovat v předstihu/neprodleně (povinnosti vyplývající z Podmínek Rozhodnutí) ⋐formulář Oznámení příjemce o změnách v projektu (příloha č. 6 PPŽP) ⋐přehled oznámených změn uvést v monitorovacích zprávách ⋐bod 4 Realizace projektu

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 9 Nejčastější typy změn ⋐změna statutárního zástupce, kontaktní osoby ⋐prodloužení/zkrácení termínu realizace projektu, etap ⋐s vlivem na financování v letech ⋐bez vlivu na financování v letech ⋐sloučení etap projektu ⋐změna čísla účtu ⋐přesun aktivit, financí mezi etapami

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 10 Příloha č. 6 PPŽP - chybí původní hodnota - informace o kontaktních údajích: email, telefon - součástí přílohy oznámení by měla být kopie z výpisu z usnesení zastupitelstva

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 11 Postup administrace ⋐předložení na příslušnou pobočku CRR ⋐posouzení změny (úplnost, správnost, včas předložené…) ⋐vyžádání doplňujících informací ⋐nepodstatné změny ⋐schvaluje/neschvaluje pobočka CRR ⋐podstatné změny ⋐schvaluje MV ČR, resp. vydává změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 12 Doporučení ⋐změny uvádět konkrétně, věcně, logicky ⋐uvádět všechny související změny (prodlužování etap – ovlivnění harmonogramu následujících etap, harmonogram VŘ) ⋐do popisu změny uvádět původní a novou hodnotu, odkaz na bod benefitové žádosti ⋐odstoupení od projektu, předčasné ukončení realizace projektu – Oznámení o změnách ⋐veškeré změny je nutné oznamovat i v období udržitelnosti projektu ⋐možnost změny konzultovat v předstihu s pobočkou CRR

13 Průběh ex-post plateb

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz Průběh ex-post plateb ⋐příjemci předkládají průběžně na pobočku ke kontrole dokumentaci k ukončeným zadávacím a výběrovým řízením ⋐příjemci průběžně konzultují s pobočkou obsah MZ, ZŽoP, povinných příloh ⋐dodavatelé po provedení prací vystaví a odešlou faktury příjemci s dostatečně nastavenou lhůtou splatnosti; příjemce faktury zatím neproplácí ⋐příjemce předá na konci etapy spolu s MZ a ZŽoP faktury bez dokladu o proplacení

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz Průběh ex-post plateb ⋐pobočka provede standardním postupem kontrolu ⋐pobočka písemně informuje o výsledku kontroly, zašle příjemci elektronicky finální soupisku faktur (s provedenou případnou korekcí) k podpisu, požádá jej o doplnění dat úhrady faktur a doložení dokladů o úhradě (v požadovaném termínu) ⋐příjemce uhradí faktury, v požadovaném termínu doloží na pobočky doklady o úhradě s podepsanou soupiskou faktur ⋐pobočka provede kontrolu úhrady faktur a ukončí kontrolu

16 Monitorovací zpráva Podmínky Vyplňování MZ

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 17 Předkládání monitorovacích zpráv - I ⋐Část III, odst. 3 ⋐„Příjemce je povinen pravidelně předkládat CRR pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu prostřednictvím hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv.“ ⋐A) Hlášení o pokroku ⋐příjemce předkládá za každých 6 měsíců od prvního dne měsíce následujícího po vydání Rozhodnutí až do ukončení realizace projektu ⋐předkládá do pátého pracovního dne od kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení předložit ⋐Příklad: ⋐Rozhodnutí bylo vydáno 16.9.2010 ⋐první den měsíce následujícího po vydání Rozhodnutí – 1.10.2010 ⋐první HoP za období „od zahájení realizace“ do 31.3.2011 předkládá příjemce do 7.4.2011 ⋐HoP vyplňuje příjemce v Benefitu.

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 18 Předkládání monitorovacích zpráv - II ⋐Část III, odst. 3 ⋐B) Etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu ⋐příjemce předkládá do dvaceti pracovních dnů po ukončení etapy/projektu“ ⋐Příklad: ⋐projekt je ukončen k 31.8.2010 ⋐Závěrečná monitorovací zpráva musí být předložena do 29.9.2010 ⋐MZ vyplňuje příjemce v Benefitu

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 19 Předkládání monitorovacích zpráv - III ⋐C) Etapa je ukončena před schválením Rozhodnutí ⋐část III, odst. 6 ⋐v případě, že je realizace etapy ukončena před schválením Rozhodnutí, je příjemce povinen předložit žádost o platbu s monitorovací zprávou do dvaceti pracovních dnů od schválení Rozhodnutí ⋐Příklad: ⋐dle žádosti o dotaci (Benefit) je etapa ukončena k 20.8.2010 ⋐Rozhodnutí je schváleno 30.8.2010 ⋐příjemce předkládá etapovou/ závěrečnou zprávu do 27.9.2010

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 20 Předkládání monitorovací zpráv - IV ⋐D) Překrývání lhůt pro předložení monitorovacího hlášení a zprávy ⋐část III, odst. 3 ⋐Hlášení o pokroku příjemce nepředkládá, pokud by mezi podáním monitorovacího hlášení a etapové/závěrečné monitorovací zprávy měla uplynout doba kratší než jeden měsíc ⋐Příklad: ⋐Monitorovací hlášení je příjemce povinen předložit do 8.8.2010 ⋐Závěrečnou monitorovací zprávu do 29.8.2010 ⋐lhůta pro předkládání průběžného hlášení a závěrečné monitorovací zprávy je menší než jeden měsíc ⋐příjemce předkládá pouze závěrečnou monitorovací zprávu

21 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 21 Tipy na vyplňování MZ ⋐Popis realizace ⋐realizované aktivity za sledované období ⋐změny ⋐informace o provedených kontrolách včetně výsledku kontroly (NKÚ, PAS…) ⋐Aktualizace údajů ⋐data VŘ – dle skutečnosti ⋐indikátory - plnění sledujeme při konci realizace (předání díla od projektanta pořizovateli) ⋐dokládat splnění aktivit projektu – výstupy projektu

22 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 22 Tipy na vyplňování MZ ⋐doložení publicity – fotografie s označenými hmotnými výstupy, doložení publicity na tištěných výstupech ⋐čestné prohlášení – vytisknout a přiložit k MZ ⋐MZ i HoP se vyplňují v IS Benefit – v případě technických problémů kontaktovat pobočku CRR ⋐tištěná verze s podpisem statutárního zástupce na pobočku CRR

23 Žádost o platbu Podmínky Účetní doklady Oddělená účetní evidence Dokladování výdajů

24 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 24 Žádost o platbu ⋐Dotace bude příjemci proplacena po ukončení realizace projektu/etapy na základě předložené Žádosti o platbu (ŽoP) a dalších souvisejících dokumentů a po kontrole CRR. ⋐ŽoP příjemce předkládá: ⋐nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení realizace projektu/etapy ⋐Případně do 20 pracovních dnů od schválení Rozhodnutí ⋐v elektronické a tištěné verzi (v IS Benefit7)

25 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 25 Účetní doklady ⋐Každý účetní doklad v účetnictví musí ⋐být originál ⋐obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a být označen číslem projektu ⋐Příjemce je povinen vést oddělenou účetní evidenci o projektu (v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví), během období realizace i v období udržitelnosti projektu

26 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 26 Dokladování výdajů ⋐kopie účetních/daňových dokladů se zřejmou identifikací předmětu plnění pro posouzení způsobilosti ⋐pokud nelze přesně posoudit způsobilost, nutno doložit jiné relevantní doklady (např. objednávku, dodací list, předávací protokol) ⋐kopie protokolu o předání a převzetí díla ⋐doklady o úhradě příslušných výdajů ⋐uvedeno v dokumentu Náležitosti dokladování

27 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz Náležitosti předávacího protokolu ⋐Příjemce připraví zadávací dokumentaci s jednoznačně určenými technickými podmínkami, soupisem a specifikací jednotlivých položek => musí být jasné splnění technických a technologických cílů ⋐ Předávací protokol bude obsahovat ⋐ soupis a specifikace jednotlivých položek odpovídající technickým podmínkám, soupisem a specifikací jednotlivých položek ze zadávací dokumentace a SoD ⋐ prohlášení příjemce, že poskytnuté práce/dodávky/služby jsou v pořádku a funkční ⋐ případné rozdíly oproti SoD budou vyznačeny a zdůvodněny

28 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 28 Limity způsobilých výdajů ⋐projektová dokumentace, odborné studie, posudky a analýzy, jejichž vyhotovení je nezbytné pro realizaci projektu ⋐do 5% celkových způsobilých výdajů ⋐stavební práce ⋐do 5% celkových způsobilých výdajů ⋐po ukončení realizace projektu provede pobočka přepočet výše způsobilých výdajů

29 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 29 Nejčastější chyby ⋐výdaje bez přímé vazby na projekt ⋐špatně vyplněná Zjednodušená ŽoP (návod pro vyplnění vyvěšen na www.strukturalni-fondy.cz) ⋐špatně vyplněná soupiska faktur ⋐nedoložení všech potřebných dokladů ⋐nedoložení dokladů o úhradě ⋐oddělená účetní evidence neodpovídá soupisce faktur

30 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 30 Jak se chyb vyvarovat ⋐konzultace s pobočkou již při realizaci etapy ⋐dokladování dle dokumentu Náležitosti dokladování ⋐pečlivost při vyplňování ⋐postupovat dle PPŽP včetně příloh ⋐příloha č. 12 – vyplňování HoP/MZ ⋐příloha č. 13 – postup pro vyplňování ZŽoP

31 Kontroly Typy kontrol projektu Práva a povinnosti příjemce

32 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 32 Kontroly projektu ⋐Z hlediska charakteru a zaměření kontroly se rozlišují: ⋐administrativní kontrola spočívající v kontrole dokladů předložených žadatelem nebo příjemcem při příjmu projektu, při kontrole zadávacího řízení, při předložení Oznámení o změně v projektu a při příjmu Zjednodušené žádosti o platbu. ⋐fyzická kontrola spočívající v kontrole na místě u žadatele nebo příjemce porovnává skutečný stav se stavem deklarovaným. Kontrola na místě obsahuje rovněž kontrolu dokladů.

33 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 33 Interim analýza rizik a kontrola ⋐interim analýza rizik a interim kontrola se provádějí v průběhu realizace (např. po ukončení etapy projektu) a bezprostředně po ukončení realizace projektu ⋐cílem je ověření plnění Rozhodnutí a Podmínek, zjištění, že finanční prostředky jsou použity k záměru specifikovanému projektem, a že v průběhu realizace nejsou porušována pravidla pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů

34 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 34 Ex-post analýza rizik a kontrola ⋐provádí se v průběhu období 5 let od ukončení realizace projektu (doba udržitelnosti projektu) ⋐cílem je porovnání obsahu konkrétního Rozhodnutí s výsledky realizace projektu; a ověřit, zda příjemce dodržuje ustanovení Podmínek

35 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 35 Práva a povinnosti příjemce při kontrole Práva příjemce ⋐informace o kontrole min. 2 pd předem ⋐zápis z kontroly – příjemce stvrzuje podpisem ⋐případné námitky k zápisu z kontroly lze uplatnit do 5 pd od seznámení se se zápisem Povinnosti příjemce ⋐vytvoření podmínek pro provedení kontroly ⋐poskytnutí dokumentace k projektu, příp. informace k předmětu kontroly ⋐přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou

36 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 36 Publicita projektu ⋐povinnost dle Podmínek Rozhodnutí (část III, bod 13) ⋐provádět propagaci účasti prostředků SF na financování projektu dle PPŽP ⋐uchovat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly ⋐označení hmotných výstupů projektu (náklady hrazené z veřejných prostředků činily méně než 500 000 EUR): ⋐symbolem Evropské unie (vlajka EU) ⋐symbol IOP ⋐informací o finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj ⋐prohlášení ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.

37 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz Pravidla pro používání symbolů EU a IOP ⋐symboly musí být vždy uvedeny na viditelném místě ⋐u tiskových materiálů musí být vždy na titulní straně ⋐při používání současně s jinými logy nebo znaky se umísťují symboly EU a IOP jako první, v pořadí logo IOP, poté logo EU, poté další loga Stejné pravidlo platí i při umístění svisle pod sebe. ⋐ostatní loga nebo znaky nesmí být větší než symboly EU a IOP ⋐odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj a prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“ musí být užíván vždy společně se symboly EU a IOP 37

38 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz Varianty loga IOP Barevná Černobílá Jednobarevná Negativní 38

39 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz Logo varianta + logo EU + text- barevná, jednobarevná, černobílá POZOR: na dolní černou linku musí být vepsáno REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU. Toto číslo zjistíte z Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Číslo je ve tvaru CZ.1.06/2.1.00 / Logo varianta + logo EU - barevná, jednobarevná, černobílá 39

40 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 40 Ukázky publicity

41 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 41 Udržitelnost ⋐Hlášení o udržitelnosti projektu ⋐příjemce je vyzván 10 měsíců od ukončení realizace projektu k vyplnění hlášení v termínu 20 pd ⋐poslední výzva k vyplnění 4 roky a 10 měsíců od ukončení realizace projektu

42 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 42 Sankce za porušení Podmínek ⋐uvedeny v Podmínkách Rozhodnutí (část III a IV Podmínek) ⋐prodlení s odevzdáním dokumentů (zejména změny, monitorovací zprávy, Zjednodušená žádost o platbu) ⋐nenaplnění monitorovacích indikátorů ⋐porušení při zadávání veřejných zakázek ⋐nedodržení archivace

43 Děkujeme za pozornost orel@crr.cz 221 580 275 sustal@crr.cz 221 580 226


Stáhnout ppt "Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat Mgr. Jan Orel Ing. Petr Šústal."

Podobné prezentace


Reklamy Google