Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Nové podmínky administrace projektů Ing. Zdeněk Bogoč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Nové podmínky administrace projektů Ing. Zdeněk Bogoč."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Nové podmínky administrace projektů Ing. Zdeněk Bogoč

2 Aktualizace podmínek administrace projektů – základní východiska Nutnost provést aktualizaci administrace z důvodu:  nejzazšího termínu podpisu Smluv o poskytnutí dotace do 31. 12. 2013,  nejzazšího termínu pro ukončení fyzické realizace projektů do 30. 6. 2015,  rizik spojených s okamžikem posuzování veřejné podpory. Základní východiska a principy aktualizace podmínek administrace schválil Výbor Regionální rady na svém jednání dne 14. 1. 2013 a aktualizovaná dokumentace Výzvy platí do Výzvy č. 40/2013

3 Aktualizace podmínek administrace projektů Zkrácení jednotlivých fází administrace  zkrácení doby pro předkládání projektových žádostí z 44 pracovních dnů na 32 pracovních dnů,  sjednocení lhůty dopracování projektů v rámci Etapy 2 na 66 pracovních dnů bez ohledu na velikost projektu,  zkrácení administrace ze strany ÚRR (kontrola dokumentace, komunikace),  zjednodušení Etapy 3 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – nejsou vyžadovány žádné povinné přílohy,  změna okamžiku předložení vybraných povinných příloh – vznik nové Etapy 4 – Povinné přílohy po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace,  přesun posuzování veřejné podpory z fáze kontroly formálních náležitostí do Etapy 2 Dopracování projektu.

4 Změny v dokumentaci ROP Střední Morava 1.Dokument výzvy k předkládání projektových žádostí: Zkrácen konečný termín pro předložení projektové žádosti Upravena příloha č. 1 výzvy Nezbytné podmínky pro dopracování projektu v Etapě 2  zapracována problematika posuzování veřejné podpory a velikosti podniků  pokud nebude mít žadatel zpracovanou projektovou dokumentaci, vč. rozpočtu, nebo nebude mít podanou žádost o stavební povolení má možnost tyto dokumenty nahradit čestným prohlášením že nedošlo ke změnám vzhledem k Popisu Investičního záměru  tím byla zohledněna možnost doložit vybrané přílohy až v průběhu Etapy 4 Povinné přílohy po uzavření Smlouvy

5 Změny v dokumentaci ROP Střední Morava 2.Kritéria pro výběr projektů:  z části kontroly formálních náležitostí projektu odstraněno kritérium „Uvádí žadatel ve své žádosti správně druh podpory (veřejná podpora v režimu regionální investiční podpory (dále RIP) nebo v režimu projektů vytvářejících příjmy)?“  problematika posuzování veřejné podpory byla zapracována do věcného hodnocení v Etapě 2 do kritéria „Není v rozporu s legislativou Evropské unie a České republiky?“ Zde je posuzována i velikost podniku. Aktualizovaná Kritéria pro výběr projektů byla schválena Monitorovacím výborem ROP Střední Morava dne 6. 2. 2013.

6 Změny v dokumentaci ROP Střední Morava 3.Příručka pro žadatele (a její přílohy): Byl upraven orientační harmonogram výzvy:  délky doby vyhlášené výzvy na 32 pracovních dnů,  sjednocení délky Etapy 2 Dopracování projektu na 66 pracovních dnů,  zkrácení délky Etapy 3 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z celkových 66 pracovních dnů na 5 pracovních dnů,  vznik Etapy 4 Povinné přílohy předkládané po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – celková délka 132 pracovních dnů, nebo v rámci první Žádosti o platbu, dle toho která skutečnost nastane dříve. Přesun okamžiku doložení povinných příloh dokládá následující tabulka

7 PPŽ - přesun okamžiku doložení povinných příloh EtapaZměna oproti stávajícímu modelu Etapa 1Beze změn Etapa 2Nově vyžadovaná povinná příloha: Doklady o vedení běžného účtu. Projektová dokumentace, vč. rozpočtu projektu – přílohu je možné nahradit Čestným prohlášením, že nedošlo ke změnám vzhledem k Popisu investičního záměru dle Etapy 1, případné změny budou uvedeny a zdůvodněny Žádost o stavební povolení potvrzená stavebním úřadem – přílohu je možné nahradit specifikací předpokládané lhůty pro podání žádosti o stavební povolení s uvedením popisu dalšího časového postupu Etapa 3V rámci této etapy musí žadatel prokázat zajištění financování realizace a udržitelnosti projektu stanovené na základě analýzy rizik. Etapa 4Příjemce předkládá následující přílohy (pokud nebyly předloženy dříve): Územní rozhodnutí a jeho možné nahrazení Stavební povolení a jeho možné nahrazení Rozpočet projektu na základě ukončeného zadávacího řízení Kompletní dokumentace po ukončení zadávacího řízení Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

8 Změny v dokumentaci ROP Střední Morava 4.Příručka pro příjemce (a její přílohy): V rámci příručky jsou dále detailně rozpracovány administrativní postupy ve vztahu k Etapě 3 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a Etapě 4 Povinné přílohy po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

9 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Zdeněk Bogoč vedoucí odboru metodiky a monitoringu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Nové podmínky administrace projektů Ing. Zdeněk Bogoč."

Podobné prezentace


Reklamy Google