Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistné právo JUDr. Ludvík Bohman 1998 – 2002: právník společnosti Allianz pojišťovny a.s. 2003 – 2008: ředitel právního odboru České pojišťovny a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistné právo JUDr. Ludvík Bohman 1998 – 2002: právník společnosti Allianz pojišťovny a.s. 2003 – 2008: ředitel právního odboru České pojišťovny a.s."— Transkript prezentace:

1 Pojistné právo JUDr. Ludvík Bohman 1998 – 2002: právník společnosti Allianz pojišťovny a.s. 2003 – 2008: ředitel právního odboru České pojišťovny a.s. 2008 – 2009: člen představenstva AXA ČR 2009 – dosud: vrchní ředitel úseku vnitřních věcí ČP 2004 – 2008: předseda legislativní sekce ČAP 2009 – dosud: předseda sekce pro prevenci pojistného podvodu ČAP Ženatý, 3 děti

2 Osnova výuky 1. 7.10. – Principy a historie pojišťovnictví ve světě i ČR 2. 14.10. – Základní právní instituty ve vztahu k pojištění 3. 21.10. – Předpoklady podnikání v pojišťovnictví 4. 4.11. – Právní úprava pojistné smlouvy 5. 11.11. – Škodové pojištění 6. 25.11. – Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 7. 2.12. – Obnosové pojištění a pojištění osob 8. 9.12. – Pojišťovací zprostředkovatelé 9. 16.12. – rezerva 10. 2. týden 1/2011 – Závěrečný test 1. termín 11. 4. týden 1/2011 – Závěrečný test 2. termín

3 JUDr. Ludvík Bohman 7.10. 2010, Praha HISTORIE A PRINCIPY POJIŠŤOVNICTVÍ

4 „Není žádné jistoty na tomto světě ……. jen smrt a daně.“ Benjamin Franklin Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

5 NEJISTOTA - nepředvídatelné události  přírodní děje (povodně, požáry)  nedokonalost lidské společnosti (havárie, terorismus) NAHODILOST - absolutní - relativní SOLIDARITA - princip bratrské pokladny Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

6 Pojištění = forma ochrany lidské společnosti před důsledky, = přenesení rizika újmy z nahodilých událostí Principy: neekvivalentnost, podmíněná návratnost, solidarita. Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

7 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ VE SVĚTĚ Vznik lidské společnosti = vznik pojištění Nepeněžní ekonomika Princip vzájemnosti - společná obnova do původního stavu po požárech Peněžní ekonomika Čína (2000 - 2500 př.n.l.) - obchodníci přenášejí a rozkládají riziko (náklad rozdělen do více lodí), Babylon (1750 př.n.l.) - obchodník zaplatil v případě půjčky svému věřiteli extra obnos výměnou za zrušení povinnosti půjčku vrátit, bude-li zásilka ukradena nebo potopena, Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

8 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Persie (dynastie Achaimenovců 7. – 4. st. př.n.l.) - První příklady pojištění osob, za dary panovníkovi byla v případě potřeby / nouze poskytnuta ochrana (= dvojnásobná hodnota daru) Řecko (400 př.n.l.) - druh sociálního pojištění pro případ válečného zranění či smrti Řím - spolky pro poskytnutí pojistného plnění (např. pohřbu „collegia funeratica“ či poskytnutí věna nevěstě), Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

9 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NÁMOŘNÍ POJIŠTĚNÍ 13. 4. 1379 (Pisa) - uzavřené první písemné pojistné smlouvy = zahájení éry komerčního námořního pojištění Konec 15. století - výprava Evropanů do Asie a Ameriky, jež vedli k „obchodní revoluci“ a tzn. spojení myšlenky „rizika“ a „společného fondu“ ve velkém. Konec 17. století kavárna Edwarda Lloyda (Tower street v Londýně) – oblíbené místo setkání obchodníků, vlastníků a kapitánů lodí = koncentrace aktuálních informací = oteření prostoru pro „upisování rizika“ Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

10 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY POŽÁRNÍ POJIŠTĚNÍ  Rozvoj ve vnitrozemí,  17. stol. – většina domů evropských měst byla ze dřeva, značné riziko požárů (požár Londýna 1666 pohltil 13.200 domů),  Od přímé vzájemné pomoci („sousedské“ odstranění následků) k myšlence „společného fondu“. Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění  1667 – Nicholas Barbon otevírá svou kancelář pro pojištění budov,  1680 – Fire Office (Anglie) – založení první požární pojišťovny,  1732 – první požární pojišťovna v USA (Charleston),  1705 – veřejná požární pojišťovna (Prusko),  1824 – Požár Hamburku byl podnětem pro vybudování komerčních  požárních pojišťoven v německých zemích

11 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 1308 – nejstarší dochovaná smlouva životního pojištění, a to mezi opatem kláštera sv. Denise v Paříži a arcibiskupem kolínským, podle níž mu za jednorázově zaplacenou částku 2400 limů bude náležet penze 400 limů ročně doživotně. Středověk/novověk – vědomí, že pro provozování pojišťovacích obchodů nestačí pouze intuice a štěstí, ale že je nutné využívat nejnovější vědecké poznatky Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění 17. – 18. století - tzv. tontiny (Lorenzo Tonti), - výzkum pravděpodobnosti lidského života a formulace zákona velkých čísel (Jacob Bernoulli), - První úmrtnostní tabulky (Edmond Hailey), - První životní pojišťovna – Anglie (The Memores Company)

12 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠTĚNÍ  Soupojištění brzy vyčerpalo své možnosti, a proto se hledaly možnosti zajištění,  V anglosaských zemích – legislativa dlouho neumožnila, z toho důvodu vznikaly první zajišťovny mimo Anglii.  Německo 1852 Kolín nad Rýnem - Kolínská zajišťovací společnost 1880 Mnichov - Münecher Rück Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

13 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH  S rozvojem výroby – největší potřeba požárního pojištění,  Do konce 18. stol. - požáry nejničivější živelnou pohromou,  1699 – návrh na povinné požární pojištění budov v Čechách (Jan Kryštof Bořek) – nebyl realizován,  1748 – Fond na úhradu škod vzniklých požáry, povodněmi a nepřízní počasí (Marie Terezie), Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

14 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1811 – Všeobecný zákoník občanský (AGBG)  Upravil pojistné smlouvy jako smlouvy „odvážné“, které „slibují a přejímají naděje ještě nejistého prospěchu“.  Upravoval pouze smlouvu mezi 2 jednotlivci,  Neupravoval zřizování a činnost pojišťoven (v té době v Rakousku neexistovala žádná pojišťovna), 4. 9. 1819 – císařský patent povolující zřizování soukromých pojišťoven v habsburské monarchii, 1827 – První česká vzájemná pojišťovna (Praha), 1869 – Vzájemná pojišťovací banka Slavia (Praha) Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

15 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  19. stol. – vznik a rozvoj mnoha pojišťoven  Charakter pojistné smlouvy se měnil od „pouhé hry a sázky“ na „povinnost dobrého hospodáře “.  Nedostatečná regulace = rozhodující slovo při výkladu měli pojišťovny = neblahý vliv na zájmy pojištěných  Zákon 253/1852 ř.z. a zejména jeho prováděcí předpis Nařízení 31/1896 s.ř.z. – o zakládání, zařízení i hospodaření pojišťoven (pojišťovací regulativ),  Zákon o smlouvě pojišťovací ze dne 23.12.1917  Recepční zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. – převzal tyto zákony i do legislativy nově vzniklé ČSR. Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

16 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  Zákon o pojistné smlouvě č. 145/1934 Sb.  Zákon o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soukromé pojišťovny č. 147/1934 Sb.  Vládní nařízení č. 331/1942 – změna dozoru z MV na MHosp  Dekret presidenta republiky č. 103/1945 Sb. o znárodnění soukromých pojišťoven a vládní nařízení č. 215/1946 Sb.  „Pojišťovny jsou nesmírně důležitým resevoárem úspor a kapitálu. Znárodnění našich pojišťoven umožňuje lepší a úspěšnější finanční hospodaření státu a laciným úvěrem usnadníme plné rozvinutí výroby“. Zdeněk Fierlinger, místopředseda vlády (1946) Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

17 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  Vyhlášky MF č. 2086, 2088, 2090, 2092, 2094 Ú.l. z 20.11.1946 – zřízení 5 pojišťoven sloučením znárodněných pojišťoven,  Vyhláška MF č. 977/1948 Ú.l. o sloučení pojišťoven – vytvoření monopolní Československé pojišťovny, n.p.,  Zákon č. 189/1950 Sb., o pojistné smlouvě  Zákon č. 85/1952 Sb. o pojišťovnictví,  Zákon č. 82/1966 Sb. o pojišťovnictví.  Zákoník mezinárodního obchodu č. 101/1963 Sb.  Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.  Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb. Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

18 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci  Zákon č. 162/1968 Sb. – zřízení České státní pojišťovny a Slovenskej štátnej poisťovni.  1989/1990  Zavedení tržního hospodářství  Zrušení monopolů  Privatizace státního majetku,  Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví  Základní pravidla pro podnikání v soukromém pojišťovnictví,  Odstranění monopolu,  Povolení k podnikání na základě schválené žádosti,  Povolené právní formy pojišťoven,  Pravidla hospodaření,  Vytvoření orgánu státního dozoru v pojišťovnictví (MF) Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

19 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  Zákon č. 509/1991 Sb. = novela Občanského zákoníku k 1.1.1992 a z. č. 264/1992 Sb.  Rovnost subjektů,  Smluvní volnost účastníků smlouvy, ….  Právní úprava jednotně v OZ  Zrušení vyhlášek č. 48, 49, 50/1964 Sb. (pojistné podmínky vydávané formou všeobecně závazného předpisu),  Zavedení obvyklých pojmů do právního řádu – pojistitel, všeobecné pojistné podmínky, atd. Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění

20 VODNÍ BOHATSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Děkuji za Váš zájem ! Základy pojistného práva – Historie a principy pojištění


Stáhnout ppt "Pojistné právo JUDr. Ludvík Bohman 1998 – 2002: právník společnosti Allianz pojišťovny a.s. 2003 – 2008: ředitel právního odboru České pojišťovny a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google