Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studený máj, v stodole raj Ľudmila Činovská Markéta Dopitová Martin Černý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studený máj, v stodole raj Ľudmila Činovská Markéta Dopitová Martin Černý."— Transkript prezentace:

1 Studený máj, v stodole raj Ľudmila Činovská Markéta Dopitová Martin Černý

2 Seznamte kolegy se zahrádkářským hnutím v ČR/SR i v zahraničí

3 1.Zahrádkářské hnutí v ČR/SR 2.O co usiluje zahrádkářské hnutí 3.Co dělá zahrádkářské hnutí 4.Jak prakticky funguje zahrádkářské hnutí 5.Zahrádkářská hnutí v zahraničí

4 Zahrádkářské hnutí v ČR/SR

5 Krátka história -vznikajú už v polovici 18. st. najprv ako záujmové spolky vyšších vrstiev, zač. 20. st. ale už ich existuje mnoho -prvým zväzom záhradkárov na Morave bol Svaz zahrádkářů a přátel přírody v Brně založený v roku 1925 -2SV - útlm činnosti, po 2SV rozkvet -v 1957 na základe Jenoty záhradkárov vzniká ČS zväz záhradkárov a ovocinárov, je najväčšou záhradkárskou organizáciou -od 1969 časopis záhradkár -1970 sa oddeľuje slovenská časť -1979 sa premenuje na ČZS, ovocinárstvo ustupuje -1989 - demokratizácia, nahradenie ústavného výboru RR, okresné výbory územnými radami -1990 - pozorovateľom Office Internationale, 1996 členom (Klouparová 2010, kap. 4)

6 Čo to je Český zahrádkářský svaz, o.s. je právním subjektem (ČZS 2010, § 1). Zapsaný spolek - nová podoba občanského sdružení Hlavní činností spolku uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost nemůže být hlavní činností spolku (naopak hlavní činností spolku však může být příležitostná výdělečná činnost). Vedlejší činností spolku může být podnikání, avšak pouze když účelem podnikání je podpora hlavní činnosti spolku nebo hospodárné využívání spolkového majetku. Zisk může být použit pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. (Frank Bold 2015)

7 Co to je Slovenský zväz záhradkárov, ? - § 2 Právna povaha: Zväz je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov o združovaní občanov právnickou osobou, ktorá môže nadobúdať práva a zaväzovať sa vo svojom mene. V poslaniach a cieľoch sa zhodujú.

8 O co usiluje zahrádkářské hnutí?

9 Zapojit se do společenského života, stát se partnerem samospráv při pořádání společenských akcí, a při přípravách územních plánů a snažit se o zachování podílu zeleně uvnitř měst. Získávání nových členů, především z řad mladší a střední generace a žen. Využít vlnu zájmu o produkci vlastního ovoce a zeleniny a nabídnout zájemcům o komunitní zahrádkaření platformu pro realizaci v našich zahrádkových osadách. Navázat spolupráci s již vzniklými komunitními zahradami a nabídnout odborné poradenství a pomoc. Zlepšení sousedských i mezilidských vztahů. Představit ČZS jako moderní zájmový spolek reflektující společenské změny i změny motivačních faktorů lidí o zahrádkaření, zdravý životní styl a aktivní odpočinek. (Výběr) (ČZS 2015)

10 Co dělá zahrádkářské hnutí v ČR/SR?

11 Co dělá ČZS? Český zahrádkářský svaz je společenství sdružující ve svých organizačních jednotkách fyzické a právnické osoby se společným zájmem o zahrádkářskou činnost působící jako samosprávný spolek (ČZS 2010). -ČZS hájí zájmy svých členů, vytváří podmínky pro zahrádkaření a smysluplné využití volného času. -Svým členům zajišťuje odborné poradny, právní pomoc, podílí se na jejich vzdělávání včetně dětí, vydává publikace, pořádá přednášky, školení, instruktáže, výstavy, zájezdy, dětské soutěže a mnohé další.

12 Súčasná činnosť Samotná zahrádkářská činnost -hájí zájmy svých členů -vytváří podmínky pro zahrádkaření a smysluplné využití volného času -zajišťuje odborné porady -zajišťuje právní pomoc

13 Súčasná činnosť Odborná činnost (na počátku vznik spolku, dostupná široké veřejnosti) -program Odborné výchovy (koordinován komisí odborné výchovy ČZS, navazuje na program s mládeží) -přednášky, nebo odborné poradny, oblastních školení -informace na webových stránkách -poskytování rad v diskuzním fóru -inzerce -časopis Zahrádkář -Rukověť zahrádkáře -odborná CD a DVD

14 Súčasná činnosť Práce s mládeží -kroužky "Mladý zahrádkář" -Lexikon pro mladé a začínající zahrádkáře (odborné informace) -Zápisník mladého zahrádkáře (schválen MŠMT pro 2. stupeň ZŠ) -Soutěže - Mladý zahrádkář (vědomostní) - Fotografická - Výtvarná - Korespondenční

15 Súčasná činnosť Výstavy a další akce - přes 600 oblastních i místních zahrádkářských výstav -zájezdy -odborné a prezentační akce zahradnických firem Zahradnické muzeum -Hradec Králové (1999) -uchování písemných dokumentů o ČZS -zahrádkářské kroniky, odborné publikace, časopisy

16 Jak prakticky funguje zahrádkářské hnutí v ČR/SR?

17 Organizačná štruktúra Český zahrádkářský svaz je demokratické, nepolitické zájmové sdružení. Skládá se z jednotlivých základních organizací (ZO), které jsou v rámci regionu sdruženy do územních rad. Centrálním orgánem je republiková rada Českého zahrádkářského svazu. Každý člen má možnost účastnit se na rozhodování svazu. Jednotlivé základní organizace navrhují své zástupce do územní rady a z ní jsou voleni zástupci do nejvyššího orgánu svazu – republikové rady. O zásadních otázkách svazu je pověřeno rozhodovat volené představenstvo republikové rady. Činnost ČZS upravují Stanovy. O činnosti svazu v celého jeho šíři jsou členové informováni prostřednictvím čtvrtletníku Věstník.

18 Organizačná štruktúra Sněm - rozhoduje o koncepčním a hlavním zaměření svazu - hlavné činnosti, programové zameranie na najbližších 5 rokov, stanovy - zasadá raz za 5 rokov Republiková rada - realizuje pôsobnosť najvyššieho orgánu zväzu na svojich zasadaniach v medzidobí medzi zasadaním snemu - rozhodovať o opatreniach k plneniu úloh určených snemom, rozpočet, zväzové vnútorné normy, opatrenia v oblasti organizácie, činnosti a hospodárenia zväzu, zriaďovať odborné a pracovné komisie - zasadá minimálne raz za rok

19 Organizačná štruktúra Predstavenstvo - predseda - reprezentuje, zastupuje zväz navonok a koná jeho menom - 3-4 miestopredsedovia - 1. financie a ekonomika, 2. odborná činnosť, 3. propagácia, tlač a práca s mládežou, 4. organizácia a právne záležitosti - tajomník - koordinuje činnosť zväzu medzi zasadaniami RR podľa jeho uznesenia

20 Organizačná štruktúra Kontrolná komisia - je najvyšším kontrólnym orgánom - nezávislá na RR, zodpovedná len Snemu - dohliada, či sú riadne vedene záležitosti zväzu v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi, stanovami a ďalšími vnútornými zväzovými predpismi Rozhodcovská komise - preskúmava sporné vnútorné záležitosti - do působnosti rozhodčí komise náleží zejména (ČZS 2010)

21 Organizační struktura Základné organizácie - majú právnu subjektivitu (ČZS 2015) - podľa NOZ sa považujú za pobočné spolky (Frank Bold 2015) - celá štruktúra sa opakuje na územnej úrovni okrem rozhodcovskej komisie

22 Zahrádkáři v Brně (Keyzlarová 2005) Zahrádkářské kolonie v Brně -ZO ČZS Kamenný vrch -ZO ČZS Moravanské lány -ZO ČZS Kraví hora I -ZO ČZS Kraví hora II -ZO ČZS Malina, Kraví hora

23 Zahrádkářské hnutí v zahraničí

24

25 The Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux Evropská unie zahrádkářů neboli Evropská liga zahrádkářů (Coin de Terre et des Jardins Familiaux) je zájmové sdružení národních svazů, jejichž členové jsou majiteli či nájemci malých zahrádek nebo zájemci o trávení volného času činností nazývanou zahrádkaření. Byla založena v Lucembursku roku 1926. V současnosti sdružuje 15 organizací s více jak 3,5 miliony členů. ČR zde zastupuje ČZS. Sdružuje národní federace z Rakouska, Belgie, ČR, Dánska, Finska, Francie, Německa, Velké Británie, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Polska, SR, Švédska a Švýcarska. Přidružená organizace Rady Evropy.

26 -Výmena myšlienok, skúseností, podnetov na diskusiu -vďaka svojmu štatútu pridruženej organizácie Rady Európy pripsieva k zvyšovaniu povedomia o prínosoch záhradkárenia ako nutnosti k zlepšeniu kvality života v urbánnych oblastiach -Snaží sa presadiť ich právne ukotvenie -zväz podporuje národné a medzinárodné projekty, ktoré si zaslúžia propagáciu (Office International 2014)

27 Zdroje ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ. Stanovy Českého zahrádkářského svazu. 2010. Dostupné z: http://www.zahradkari.cz/dokumenty/download/stanovy_2009.pdf. Stiahnuté 1.5.2015 http://www.zahradkari.cz/dokumenty/download/stanovy_2009.pdf KEYZLAROVÁ, Sandra: Zahrádkářské kolonie v Brně – specifické využívání příměstské krajiny. 2005. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno. KLOUPAROVÁ, Petra. Zahrádkářské kolonie jako kulturní fenomén. Etnologická interpretace. 2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Miroslav Válka. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/163822/ff_m/. Stiahnuté 29.4.2015 http://is.muni.cz/th/163822/ff_m/ Internetové zdroje: ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ. Hlavní programové cíle ČZS. 2015. Dostupné z: http://www.zahradkari.cz/republikova.rada/orientace.php. Stiahnuté 1.5.2015 http://www.zahradkari.cz/republikova.rada/orientace.php FRANK BOLD. Jak se z občanského sdružení stane spolek? Poradna. Dostupné z: http://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni/rada/jak-se-z-obcanskeho-sdruzeni-stane-spolek. Stiahnuté 1.5.2015 http://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni/rada/jak-se-z-obcanskeho-sdruzeni-stane-spolek OFFICE INTERNATIONAL DU COIN DU TERRE ET DES JARDINS FAMILIAUX. The Office International. 2014. Dostupné z: http://www.jardins-familiaux.org/office/eoffice.html. Stiahnuté 1.5.2015http://www.jardins-familiaux.org/office/eoffice.html

28 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Studený máj, v stodole raj Ľudmila Činovská Markéta Dopitová Martin Černý."

Podobné prezentace


Reklamy Google