Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Lekce 5, 6 Pavel Navrátil. 2 Jak náleží problém klienta do sféry sociální práce? Má být předmětem intervence sociálního pracovníka? (úkol 4) Jak pohlíží.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Lekce 5, 6 Pavel Navrátil. 2 Jak náleží problém klienta do sféry sociální práce? Má být předmětem intervence sociálního pracovníka? (úkol 4) Jak pohlíží."— Transkript prezentace:

1 1 Lekce 5, 6 Pavel Navrátil

2 2 Jak náleží problém klienta do sféry sociální práce? Má být předmětem intervence sociálního pracovníka? (úkol 4) Jak pohlíží etický kodex na situaci klienta? Jak rezonuje situace klienta s mými hodnotami? Vyberte etickou otázku nebo problém nebo dilema, která je podle Vašeho názoru nejvýznamnější vzhledem k volbě vhodného přístupu k práci s klientem (a k volbě cílů intervence) a zhodnoťte ji z následujících hledisek. (úkol 5) Zdroj: Tolson, E. R., Reid J. W., Garvin, D. 1994. Generalist Practice: A Task-Centred Approach. CUP, New York.

3 3 Profesionál: respektuje misi a cíle sociální práce Mise SP se týká kolektivního humanitárního zaměření, našeho raison d'être. Mise SP: „trvalá a záměrná snaha zlepšit životní nebo pracovní podmínky ve společnosti, zmírnění, odstranění utrpení“ (Flexner 1915: 584). Zahrnuje identifikaci a odstranění „nových ohrožení“ (Lee 1929). V současné době naše mise je spjata s pojmy „sociální spravedlnosti“, což je snaha o „ideální stav, ve kterém všichni členové společnosti mají stejná práva, ochranu, příležitosti, povinnosti a sociální dávky“ (Barker 1995:354).

4 4 Počet a závažnost problémů, které odrážejí sociální nespravedlnost je rozsáhlá: chudoba, rasismus a sexismus, tolerance domácího násilí a deprivované lokality, diskriminace osob se zdravotním postižením, negramotnost a neefektivní vzdělávací systém a nespravedlivé rozdělení bohatství a zdrojů. Klíčovým problémem je chudoba. Chudoba souvisí s téměř všemi dalšími sociálními problémy. Chudí jsou neúměrně zastoupeny mezi těmi, kteří jsou duševně nemocní, kteří zneužívají děti, a kteří nemají zdroje na péči o zdraví, právní pomoc, vzdělávání… Navíc, žádná jiná profese se nezavazuje sloužit znevýhodněným.

5 5 Účel je více konkrétní než poslání. Obecným cílem sociální práce je poskytování služby. Účel služby je konkrétně definován jednotlivými pracovníky nebo organizacemi. Účelem sociálních pracovníků v rodinných službách je obecně zlepšit fungování jednotlivce nebo rodiny. Účelem sociálních pracovníků v kontextu SPOD je, aby se zabránilo zneužívání a zanedbávání dětí. Účelem sociálních pracovníků ve školách a nemocnicích je změnit sociální a psychologické faktory, které brání klientovi využít primárních služeb.

6 6 Je zřejmé, že v rámci sociální práce existuje množství cílů/účelů. Briar (1977) poznamenal: „Šíře cílů [účelů], spolu s výsledným rozsahem toho, co sociální pracovníci vlastně dělají, vyvolává vážné pochybnosti v některých segmentech profese o identitě sociální práce“ (str. 1530). Nicméně, mnoho různých účelů je nezbytných, pokud chceme naplňovat misi definovanou výše.

7 7 Hanvey a Philpot (1996:1) tvrdí: „Sociální práce je často to, co jiní – zdravotní sestry, lékaři, policie atd. nedělají“. Na jedné straně je řada sociálních pracovníků přesvědčena, že nejvlastnějším cílem sociální práce je „pomáhat“ klientům, na straně druhé považují podle Jordana zejména politikové za cíl sociální práce „sociální kontrolu“ a řešení či prevenci sociálních problémů. (Jordan, 1987)

8 8 Thompson (2000): posouzení potřeb a životních okolností poskytování nebo zprostředkování služeb realizaci facilitativních a podpůrných aktivit na úrovni individua, rodiny, skupiny nebo komunity při zvládání problémů, posouzení stupně a povahy ohrožení, kterým je klient vystaven, navrhování, realizace a hodnocení ochranných plánů, zajišťování posudků pro jednání soudů, spoluúčast v multidisciplinárních týmech, zastupování a mediace, navrhování a realizace preventivních opatření, naplňování zákonem definovaných povinností.

9 9 Sheafor, Horejsi a Horejsi (2000): (1)pomáhat jednotlivcům a sociálním systémům zlepšovat své sociální fungování a (2)měnit sociální podmínky tak, aby chránily tyto jednotlivce a systémy před potížemi ve fungování“.

10 10 Navrátil (2000: 7): „Cílem sociální práce je podpora sociálního fungování klienta v situaci, kde je taková potřeba buď skupinově, nebo individuálně vnímána a vyjádřena. Sociální práce se profesionálně zabývá lidskými vztahy v souvislosti s výkonem sociálních rolí (sociální fungování).“

11 11 1. Co je mým cílem (cílem sociálního pracovníka) v této organizaci? 2. Jsou cíle organizace v souladu s posláním sociální práce? 3. Jaké jsou mé cíle s každým z mých klientů? 4. Jsou tyto cíle v souladu s účelem organizaci?

12 12 1. Pokuste se navrhnout případy cílů, které by byly v rozporu s účelem organizace, a účel organizace, který by byl v rozporu s posláním sociální práce. 2. Co je v sociální práce důležitější? Reforma, nebo rehabilitace? 3. Je správné pomáhat jednotlivcům přizpůsobit se nespravedlivému prostředí? 4. Jak kapitalismus souvisí s posláním sociální práce? Mohou být naše být cíle dosaženy v rámci kapitalistické společnosti? 5. Jak se může účel TC lišit od účelu jiných přístupů?

13 13 Etický kodex sociálních pracovníků České republiky Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců, tak jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte.

14 14 Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců, tak jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte. Sociální práce Sociální pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a poli-tické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Sociální pracovník Sociální pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob. Sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a dobrovolným společenským organizacím svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků. Sociální pracovník musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

15 15 S ociální pracovník vede své klienty k vědomí odpovědnosti sám za sebe. Sociální pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů. Sociální pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a nezúčastní se jí. Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty. žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo jestliže jsou ohroženy další osoby. V případech správního řízení umožňuje účastníkům tohoto řízení nahlížet do spisů. Sociální pracovník dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního zabezpečení na které mají nárok, a to nejen od instituce, ve které je zaměstnán, ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek. Pomáhá řešit i jiné záležitosti a problémy klienta týkající se jiné složky jeho života. Sociální pracovník hledá možnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů.

16 16 Ve vztahu ke svému zaměstnavateli Sociální pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. V zaměstnavatelské organizaci vytváří takové podmínky, které umožní sociálním pracovníkům v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky, vyplývající z tohoto kodexu. Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům. Snaží se ovlivňovat sociální politiku,

17 17 Ve vztahu ke svým kolegům Sociální pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vykonává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované sociální služby.sociální služby. Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

18 18 Sociální pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání. Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod. Brání tomu, aby odbornou sociální práci prováděl nekvalifikovaný pracovník bez patřičného vzdělání. Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a dilema.vzdělávání a výcvik, Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociální práce.

19 19 Sociální pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na způsoby, kterými společnost, vláda nebo přispívají k obtížím a utrpení lidí a nesnaží se o jejich ukončení. Sociální pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na způsoby, kterými společnost, vláda nebo přispívají k obtížím a utrpení lidí Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a sociální spravedlnosti tím, že podněcuje změny v zákonech, politice státu i v politice mezinárodní. Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a sociální spravedlnosti Upozorňuje na možnost spravedlivějšího rozdělení společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují. Působí na rozšíření možnosti a příležitosti ke zlepšení kvality života pro všechny lidi, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám. Sociální pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám, které vytvořilo lidstvo.

20 20 Jsem ochoten svému klientovi ponechat prostor pro určení směru našeho úsilí? Pokud nejsem, proč ne? Co to prozrazuje o mých hodnotách? Jaká nápravná opatření jsou nezbytná? Jaké jiné hodnotové, etické rozměry vnímám v situaci klienta, s nímž spolupracuji? V čem je to problematické z hlediska mých hodnot?

21 21 1. Váš klient se svěří, že on nebo ona má v úmyslu spáchat sebevraždu. Co uděláte? Proč? Určete hodnotu (y), které jsou brány v úvahu a povahu hodnotové konfliktu. 2. Vaše organizace provedla studii účinnosti sociální práce. Výsledky jsou problematické. Vedoucí se rozhodl „pohřbít“ zjištění, protože zveřejnění mohlo vést ke ztrátě finančních prostředků Jaká je vaše pozice v této věci? Proč? 3. Vaše klientka chce získat opatrovnictví svých dětí, které byly odebrány, protože byly zanedbané. Pochybujete o její schopnosti starat se o ně. Co budete dělat? Proč?


Stáhnout ppt "1 Lekce 5, 6 Pavel Navrátil. 2 Jak náleží problém klienta do sféry sociální práce? Má být předmětem intervence sociálního pracovníka? (úkol 4) Jak pohlíží."

Podobné prezentace


Reklamy Google