Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Kterou církev si vybrat? Křesťanský sbor Brno, 26. srpna 2009 Aleš Drbal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Kterou církev si vybrat? Křesťanský sbor Brno, 26. srpna 2009 Aleš Drbal."— Transkript prezentace:

1 1 Kterou církev si vybrat? Křesťanský sbor Brno, 26. srpna 2009 Aleš Drbal

2 2 Slovo církev pochází od řeckého slova kyriakon – náležející Pánu V Novém zákoně je slovem církev překládáno slovo ekklesia – označení pro shromáždění (nejen náboženské), shromáždění (nejen náboženské), doslovně ti, kdo jsou svoláni. Co je to vlastně církev?

3 3 Novozákonní pojetí církve  Církev jakožto Tělo Kristovo, souhrn všech věřících v Pána Ježíše Krista  Církev jakožto místní sbor

4 4 Novozákonní pojetí církve Církev jako tělo Kristovo, které je tvořeno všemi, kdo uvěřili, věří a ještě uvěří, že Ježíš Kristus je Boží Syn, kterého Bůh Otec z lásky poslal, aby zemřel za hříchy každého jednotlivce. Do Kristovy Církve se nelze dostat lidsky provedeným úkonem, ale je nutný vírou založený osobní vztah s Bohem skrze Ježíše.

5 5 Novozákonní pojetí církve I. Kor 12,13   „Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla..“   Ef 1,22-23   „Bůh poddal všechno pod jeho (Kristovy) nohy a jako hlavu všeho jej dal církvi,která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.“

6 6 Novozákonní pojetí církve  Zmrtvýchvstalý Kristus je Pánem a jedinou svrchovanou Hlavou Církve.  Tato Církev je pouze jedna.  Není to lidská organizace, ani není omezena nějakými lidskými zřízeními.  Někdy označována jako univerzální či neviditelná.

7 7 Novozákonní pojetí církve  Církev jakožto místní sbor  Věřící ve spásnou oběť Ježíše Krista tvoří v konkrétním místě a čase církev – samostatný místní sbor. Tento sbor tvoří ti, kteří vyznávají Pána Ježíše jako svého Spasitele.  Ve sboru mohou být i ti, kdo nejsou spaseni (I. Janova 2,19).  pozemská realita, by měla kopírovat nebeskou skutečnost.

8 8 Novozákonní pojetí církve  Církev jakožto místní sbor  I. Kor 16,19 „Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscillou i církev u nich v domě.“ I. Kor 1,2 „Církvi Boží, která je v Korintu.“ I. Tes 1,1 „církvi Tesalonických..“

9 9 Novozákonní pojetí církve Kdy je možno společenství lidí považovat za sbor?  Existuje za účelem konat Boží vůli – slavení Památky, konání křtů, uctívání Pána, zvěstování evangelia, služba duchovními dary, vyučování Slovu  Biblický model vedení – starší  „členové“ vyznávají víru v Ježíše

10 10 Pojem církev v dnešní společnosti  Sbory (místní církve) mohou pro vystupování v občanské společnosti být dle svého vlastního uvážení státem registrovány podle zákona o církvích a stát se tak právnickou osobou – zákonem nazvanou také církev  riziko záměny s biblickým významem.

11 11  Kterou církev si tedy vybrat?

12 12 Sbor podle Boží vůle 1. UZNÁVÁ AUTORITU BIBLE JAKOŽTO BOŽÍHO SLOVA  Svatá Písma SZ i NZ jsou konečnou autoritou pro učení i praxi sboru.  2. Tim 3,16-17 „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem..“  Božský původ Písma, ač ho psali lidé.

13 13 Sbor podle Boží vůle 2. UZNÁVÁ KRISTA JAKO SVOJI HLAVU  Hlavou a nejvyšší autoritou v církvi nemůže být člověk, byť sebelepší.  Ef 2,20  Ef 2,20 „Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.“   Kol 1,18 „..On je hlavou církve..“

14 14 Sbor podle Boží vůle 3. CHÁPE KRISTOVO SPÁSNÉ DÍLO   Zdravé učení o spasení  Ef 2,8-9  Ef 2,8-9 „Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“   Gal 1,6-9 „… není jiné evangelium …“   Gal 2,16 „..člověk není ospravedlňován na základě skutků zákona, ale jedině vírou v Ježíše Krista..“

15 15 Sbor podle Boží vůle 4. Odpovědnost za vedení sboru je svěřena starším sboru  „Starší“ (presbyteři či biskupové z řečtiny) je označení pro skupinu mužů, kteří jsou do služby povolávání Božím Duchem, splňují předpoklady zapsané v Bibli a jsou také rozpoznáváni samotným sborem.  týmové vedení kvalifikovanými, Bohem ustanovenými muži. Nejde o funkcionáře.

16 16 Sbor podle Boží vůle  4. Odpovědnost za vedení sboru je svěřena starším sboru  Židum 13,17 „Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty...“ 1 Timoteovi 5,17 „Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování.“

17 17 Sbor podle Boží vůle 5. Všichni věřící jsou kněží a zapojeni do života sboru  NZ nikde nehovoří o rozdělní v církvi na kněží a laiky či pasivní členy, ale každý věřící je Duchem obdarován a vystrojen pro určitou službu. Údy jednoho Těla. (1 Kor 12)  1. Petrova 2,9 „  1. Petrova 2,9 „ Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví,abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“

18 18 Sbor podle Boží vůle 6. OČEKÁVÁ PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE  1 Kor 1,7 „..  1 Kor 1,7 „.. očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista..“   1 Tes 1,9-10 „… abyste sloužili Bohu živému a pravému a očekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých – Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu.“   motivace k čistotě I. Janova 3, 3 „ Každý,kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.“

19 19 Sbor podle Boží vůle 7. JE NAPLNĚN MISIJNÍM ZÁPALEM  Bez Krista lidé zahynou, poslední slova Pána byla „Jděte …“   Mk 16, 15 „ Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“   Též Mt 28, 18-20 „ Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“; Lk 24, 46-49, Sk 1,8.

20 20 Proč patřit do sboru?  Boží vůlí a záměrem je, aby každý kdo patří do Kristovy (univerzální) církve, byl zapojen do života nějakého místního sboru.  Ef 2,19 „  Ef 2,19 „ A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.“ ( též Ef 1,5).   Nejsme povoláni, jen abychom věřili, ale abychom i někam patřili. (Žd 10,25 nezanedbávejte společná shromáždění..)

21 21 Proč patřit do sboru?  Jsme jedno tělo, údy jedni druhých, vzájemně se potřebujeme  Římanům 12,5  Římanům 12,5 „ tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem.“   Ef 4,15-16 „ máme.. a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží.“

22 22 Proč patřit do sboru?   Boží vůlí není individuální, izolované křesťanství, ale život v reálných vztazích, ten pak dosvědčuje skutečnou víru a může být svědectvím okolí.   Tvrzení, že mám upřímný vztah s Bohem, ale nepotřebuji církev, je lež a opovržení samotným Bohem!  Příklad života prvních křesťanů  Sk 2,42 „  Sk 2,42 „Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství,v lámání chleba a v modlitbách.“


Stáhnout ppt "1 Kterou církev si vybrat? Křesťanský sbor Brno, 26. srpna 2009 Aleš Drbal."

Podobné prezentace


Reklamy Google