Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křest a znovuzrození Herľany 12. 10. 2011. Křest a znovuzrození Otázky -Jsi křesťan? Patříš Kristu? Máš jistotu věčného života? Jsi znovuzrozený? Jsi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křest a znovuzrození Herľany 12. 10. 2011. Křest a znovuzrození Otázky -Jsi křesťan? Patříš Kristu? Máš jistotu věčného života? Jsi znovuzrozený? Jsi."— Transkript prezentace:

1 Křest a znovuzrození Herľany 12. 10. 2011

2 Křest a znovuzrození Otázky -Jsi křesťan? Patříš Kristu? Máš jistotu věčného života? Jsi znovuzrozený? Jsi obrácený? -Kdy ses stal křesťanem? Od kdy patříš Kristu? Od kdy máš jistotu věčného života? Od kdy jsi znovuzrozený? Od kdy jsi obrácený? -Která z těch otázek je důležitější?

3 Křest a znovuzrození Otázky -V otázce našeho duchovního života je zásadní to, jak je to se mnou teď. -Přesto je dobré se zabývat i ostatními otázkami – tedy i otázkami „od kdy?“

4 Křest a znovuzrození Otázky -Vraťme se tedy k té druhé otázce -Kdy ses stal křesťanem? Od kdy patříš Kristu? Od kdy máš jistotu věčného života? Od kdy jsi znovuzrozený? Od kdy jsi obrácený? -Kde je ve tvém životě ten předěl, kdy ses dostal z cesty do pekla na cestu do nebe. Obrácení Cesta životaCesta smrti

5 Křest a znovuzrození Otázky -Já jsem ve sboru slýchával svědectví o tom jak lidé uvěřili -Většinou hovořili o tom, jak vyšli někde na výzvu -Potom se občas objevili nějací hosté a když jsme jim položili otázku, aby řekli své svědectví, tak se dívali nechápavě a pak řekli, že jsou křesťany od svého křtu

6 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest? Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. - křest je nezbytný pro spasení - křest není absolutně nezbytný (zločinec na kříži)

7 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest? Matouš 18:19-20 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. -Přestože je obrácení plně výsledkem Božího působení, my jsme povolaní, abychom křtili a učili.

8 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest? Skutky 2:38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“ - Obrácení jde ruku v ruce se křtem - Způsobuje odpuštění hříchů a přijetí Ducha svatého - Křest byl reakcí na výzvu k obrácení (Skutky 2:41, 8:38; 9:18)

9 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest? Skutky 16:15 Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: "Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty"; a my jsme její naléhavé pozvání přijali. - Boží slovo hovoří o celých domácnostech, které se nechaly pokřtít (Skutky 16:33)

10 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest? Římanům 6:3-4 Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života. - Křest má svůj význam a svůj původ ve smrti a vzkříšení Ježíše Krista - Křtem je starý člověk pohřben a vstupujeme na cestu nového života (také Koloským 2:12 – jazyk obřízky)

11 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest? Galatským 3:26-27 Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. - Křest jde ruku v ruce s darem víry

12 Křest a znovuzrození Jak tedy chápou luteráni křest? 1 Peter 3:21 Podobným způsobem také nás nyní zachraňuje křest - nikoli odstranění tělesné špíny, ale odvolání dobrého svědomí k Bohu - skrze vzkříšení Ježíše Krista. Titus 3:5 On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. -Bůh skrze křest zachraňuje – dává nový život

13 Křest a znovuzrození Co je znovuzrození? Znovuzrození je skutečně vznik nového duchovního života, který působí výhradně Pán Bůh. Je to změna, kde se z cesty smrti dostáváme na cestu života Obrácení Cesta životaCesta smrti

14 Křest a znovuzrození Shrnutí: -Jsme spaseni milostí skrze víru -Pán Bůh to činí skrze své slovo a křest -Příklad první evangelizace: Skutky 2:37-38

15 Křest a znovuzrození Otázka: -Co s dětmi, které se narodili křesťanům? Kdy křtít? -Když uvěří! -Kdy to je? -Ve 3, 5, 10 letech? -Otázkou je, zda je naše víra závislá na našem intelektu -Víra je milostivý Boží dar – i pro nemluvňata -Žalm 2210-11 „Ty jsi mě vyvedl z života matky, učinil jsi mne doufajícím v tebe, když jsem byl u jejích prsou.Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh.“

16 Křest a znovuzrození Kdy křtít? A. Křest pouze dospělých - hlavní slabina: děti jsou vynechány z plánu spásy - vysvětlení 1. Všechny děti půjdou do nebe - kde je to v Bibli? (Matouš 18:3; Ř 1:20) - je to v rozporu se základním reformačním účením o dědičném hříchu (Žalm 51:7) Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. (Matouš 18:3) - Říkají, že děti se musí stát dospělými, aby uvěřily, Ježíš říká, že dospělí se musí stát dětmi, aby uvěřili.

17 Křest a znovuzrození Kdy křtít? A. Křest pouze dospělých - hlavní slabina: děti jsou vynechány z plánu spásy - vysvětlení 2. děti věřících rodičů půjdou do nebe - kde je to v Bibli? (1Kor 7:14) - je to v rozporu se základním reformačním účením o dědičném hříchu (Žalm 51:7) Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem, jinak by vaše děti byly nečisté; jsou však přece svaté! 1Kor 7:14

18 Křest a znovuzrození Kdy křtít? A. Křest pouze dospělých - hlavní slabina: děti jsou vynechány z plánu spásy - vysvětlení 3. Pán Bůh ví, kdo by uvěřil - kde je to v Bibli? - je to v rozporu se základním reformačním účením o dědičném hříchu (Žalm 51:7) - tak to můžeme říci i o dopělých, že by možna uvěřili, kdyby žil o pár let déle - „musíte se znovu narodit“ Jan 3:7

19 Křest a znovuzrození Kdy křtít? A. Křest pouze dospělých - další slabina: pokud jsou věřící jako děti a jsou na cestě do nebe, tak z čeho se mají obrátit? Obrácení je vždy ze smrti do života! Obrácení Znovuzrozený křesťan na cestě do nebe Dítě – na cestě do nebe

20 Křest a znovuzrození Kdy křtít? B. Křest nemluvňat - křest = Bůh dítě přijímá - nezbytnost růstu ve vztahu s Bohem – sycení se Božím slovem, kroky víry a to i v oblastí intelektu a vědomí – intelektuální a vědomé potvrzení víry - takové lidi, kteří nepřišli o víru, nevoláme k obrácení, nicméně je můžeme volat k tomu, aby rostli ve své vydanosti Bohu Znovu- zrození ve křtu Znovuzrozený křesťan na cestě do nebe – živý vztah s Bohem

21 Křest a znovuzrození Kdy křtít? B. Křest nemluvňat - křest = Bůh dítě přijímá - věříme, že člověk může odpadnout od víry - potom je třeba volat jej k obrácení Život s Bohem Odpadnutí Život bez Boha Obrácení Život s Bohem Znovu- zrození ve křtu

22 Křest a znovuzrození Závěr 1.Nepodceňujme ani nepřeceňujme význam křtu. 2.Pamatujme na to, že zásadní je to, co pro nás Ježíš učinil na kříži. 3.Sami sebe se ptejme, zda teď vskutku žijeme z víry. (2.Kor. 13:5)


Stáhnout ppt "Křest a znovuzrození Herľany 12. 10. 2011. Křest a znovuzrození Otázky -Jsi křesťan? Patříš Kristu? Máš jistotu věčného života? Jsi znovuzrozený? Jsi."

Podobné prezentace


Reklamy Google