Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brána k novému životu Být zaživa pohřben a narodit se znovu Být zaživa pohřben a narodit se znovu Jozef Bajusz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brána k novému životu Být zaživa pohřben a narodit se znovu Být zaživa pohřben a narodit se znovu Jozef Bajusz."— Transkript prezentace:

1

2 Brána k novému životu Být zaživa pohřben a narodit se znovu Být zaživa pohřben a narodit se znovu Jozef Bajusz

3 Co mám dělat pro svoji záchranu? n1n1n1n1) Věř v Ježíše n2n2n2n2) Vyznej Ježíše n3n3n3n3) Následuj Ježíše

4 Brána k novému životu Být zaživa pohřben a narodit se znovu Být zaživa pohřben a narodit se znovu

5 „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ Matouš 28,19.20

6 „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ Marek 16,16 Bible se 80 x zmiňuje o křtu.

7 „… pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.“ Jan 3,5 Ježíš spojoval křest se spasením.

8 Byl lotr na kříži pokřtěný? Křest je vnějším znamením vnitřní změny.

9 1. Způsob křtu: npnpnpnpolití npnpnpnponoření npnpnpnpokropení nknknknkřest olejem, solí, vínem nsnsnsns hlavou dolů nknknknkvětinami n3n3n3n3x - 7x - 1x ndndndnděti - dospělí

10 „Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest.“ Ef 4,3-5 Jen jeden způsob křtu!!

11 „V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: ’Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.‘ “ Marek 1,9-11 Jak byl Ježíš pokřtěný?

12 „ Kristus... zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“ 1.Petr 2,21

13 „Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody…“ Jan 3,23

14 Slovo „KŘTÍT“ pochází z řeckého slova „baptidzo“, které je odvozeno z kořene „baptio“, které znamená „potopit“, „namočit“, „ponořit do tekutiny“, „ponořit“; například tak, jak se látka namáčela do kádě s barvou nebo jako kovář ponoří rozžhavený kov do nádrže s vodou. Zcela jistě ale není významem tohoto slova „pokropit“ nebo „polít“.

15 „Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: ’Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?‘ Filip mu řekl: ’Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.‘ On mu odpověděl: ’Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.‘ Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.“ Skutky 8,35-39

16 „Filip i dvořan sestoupili do vody...“

17 „Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“ 1.Janova 2,6

18 Kdy nastala změna? Jak došlo k současné praxi ? Vyobrazení Ježíšova křtu v katakombách u Říma - 4.st.

19 Itálie - 66 chrámů s bazénem. PISA -babtistérium sv.Jana Křtitele o průměru 6m a hloubky 1,5m

20 Efez - katedrála sv. Jana: kulatý bazén - 3,6m a hloubka 1,2m Křest pokropením oficiálně převzat do církve v r.1311 na koncilu v Raveně. Kardinál Gibbons: „Po několik století od počátku křesťanství se křest obvykle konal ponořením. Od 12. stol. převládala praxe politím…“ Víra našich otců/ str.94.

21 Který způsob křtu je od Boha? n Ježíš byl pokřtěný ponořením. n Význam slova křest=ponořit (nikdy pokropit) n Bible mluví o křtu ponořením n Dějiny dokazují, že církev změnila způsob křtu. n Koho mám následovat?

22 2.Význam křtu nKnKnKnKřest je vnější vyjádření toho, co je uvnitř.

23 „Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.“ Římanům 6,3.4 1. Nový začátek

24 „ Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?...Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.“ Římanům 6,6 2.Uzavření minulosti

25 Brána k novému životu!

26 BIBLICKÝ VÝZNAM KŘTU PONOŘENÍM SMRTPOHŘEBZMRTVÝCHVSTÁNÍ Smrt starého člověka Naše hříchy jsou pohřbeny Máme nový život v Kristu

27 „S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých… Probudil nás k životu s ním a všechny viny nám odpustil.“ Koloským 2,12.13 ’Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého‘. “ Skutky 2,37.38 3. Vymazání minulých hříchů

28 „Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“ Galatským 3,27 4. Žít jako Ježíš

29 „Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh...“ 1.Korintským 12,13.27.28 5. Připojení k církvi - společenství

30 Význam křtu: n Uzavření minulosti n Odpuštění hříchů n Nový začátek n Kristus žije v člověku n Připojení k Boží rodině n Smlouva s Bohem

31 Pavel řekl: ’Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?‘ Oni řekli: ’Křtem Janovým.‘ Tu jim Pavel prohlásil: ’Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm - v Ježíše.‘ Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Skutky 19,1-5. Je přípustný druhý křest? po druhé

32 3. Podmínky křtu nMnMnMnMá křest magické účinky? nJnJnJnJak je to se křtem dětí? nKnKnKnKdy se má člověk nechat pokřtít? nJnJnJnJsem připraven na svůj křest?

33 „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen.“ Marek 16,16 1. Podmínka je víra!

34 „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest.“ Skutky 2,38 Víra Víra 2. Podmínka je = Obrácení

35 „...také mnozí z Korinťanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít.“ Skutky 18,8 = Víra = Víra = Obrácení = Obrácení 3. Podmínka je = Poznání 3. Podmínka je = Poznání b „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Matouš 28,19.20

36 „Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: ’Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.‘ “ Matouš 3,7.8 = Víra = Víra = Obrácení = Obrácení = Poznání = Poznání 4. Podmínka je = Poslušnost 4. Podmínka je = Poslušnost

37 „Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.“ Skutky 2,41 „...Kdo uvěří a pokřtí se…“

38 „Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem, jinak by vaše děti byly nečisté; jsou však přece svaté!“ 1.Korintským 7,14 Jak je to se křtem dětí? 1. Nemluvňata nejsou schopna splnit podmínky křtu. 2. Bible učí, že jsou čisté. 3. Prohlášení Ježíše o dětech.

39 1. Nemluvňata nejsou schopna splnit podmínky křtu. 2. Bible učí, že jsou čisté. 3. Prohlášení Ježíše, že dětem patří král. nebeské. n „Ježíš však řekl: ‘Nechte děti a nebraňte jim jít ke mne, neboť takovým patří království nebeské.‘“ Mat 19 14 n „…jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“ Mat 18,3

40 Křest - reliéf od Giotta - Florencie „Obecně se prosadil křest dětí od 4.století po Kr.“ Encyklopedie Bible/322 str.

41 Jak začít znovu?? Brána k novému životu je otevřena i pro tebe!

42 „To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme - na základě vzkříšení Ježíše Krista.“1.Petrův 3,21 Cítíš se dobře čistý nebo špinavý??

43 „Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.“ Skutky 22,16 Kdy je nejlepší čas pro můj křest?

44 Pravý důkaz lásky Láska neexistuje, jsou jen důkazy lásky!


Stáhnout ppt "Brána k novému životu Být zaživa pohřben a narodit se znovu Být zaživa pohřben a narodit se znovu Jozef Bajusz."

Podobné prezentace


Reklamy Google