Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ. PROCES HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI GRÉMIUM ZPRAVODAJŮ HODNOCENÍ FORMÁLNÍ VĚCNÉ HODNOCENÍ S VYUŽITÍM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ. PROCES HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI GRÉMIUM ZPRAVODAJŮ HODNOCENÍ FORMÁLNÍ VĚCNÉ HODNOCENÍ S VYUŽITÍM."— Transkript prezentace:

1 HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

2 PROCES HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI GRÉMIUM ZPRAVODAJŮ HODNOCENÍ FORMÁLNÍ VĚCNÉ HODNOCENÍ S VYUŽITÍM ZPRAVODAJE PROJEDNÁNÍ RADOU A ZASTUPITELSTVEM KRAJE

3 HODNOCENÍ FORMÁLNÍ

4 FORMÁLNÍ HODNOCENÍ  VYPLNĚNÁ A FINALIZOVANÁ ŽÁDOST V APLIKACI BENEFIT7 VČ. PŘÍLOH  1x ORIGINÁL ŽÁDOSTI V LISTINNÉ PODOBĚ VČ. PŘÍLOH  1x ŽÁDOST V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ VE FORMÁTU *.PDF NA NOSIČI CHRÁNĚNÉM PROTI PŘEPISU (CD-R)  LISTINNÁ A ELEKTRONICKÁ VERZE ŽÁDOSTI SE MUSÍ SHODOVAT VČETNĚ UNIKÁTNÍHO KLÍČE TZV. HASH

5 FORMÁLNÍ HODNOCENÍ VZHLED ŽÁDOSTI:  V ČESKÉM JAZYCE  RAZÍTKO A PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ŽADATELE nebo JINOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI  RAZÍTKO A PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE PARTNERA (JE-LI RELEVANTNÍ)  ŽÁDOST PEVNĚ SPOJENA SVORKOU, PŘELEPENA PŘELEPKOU /PÁSKOU, ORAZÍTKOVANÁ A PODEPSANÁ STATUTÁRNÍM ZÁSTUPCEM ŽADATELE

6 FORMÁLNÍ HODNOCENÍ VZHLED PŘÍLOH (2. SVAZEK):  TITULNÍ LIST = SEZNAM PŘÍLOH – OPĚT RAZÍTKO A PODPIS  STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ŽADATELE  POČET LISTŮ JEDNOTLIVÝCH PŘÍLOH (NIKOLI STRAN)  ŘAZENÍ PŘÍLOH DLE JEJICH POŘADÍ V BENEFIT 7  PŘÍLOHY OZNAČENY DLE POŘADÍ V BENEFIT 7 SEZNAMU PŘÍLOH  SVAZEK PŘÍLOH PEVNĚ SPOJEN SVORKOU, PŘELEPEN PŘELEPKOU /PÁSKOU, ORAZÍTKOVÁN A PODEPSÁN STATUTÁRNÍM ZÁSTUPCEM ŽADATELE

7 FORMÁLNÍ HODNOCENÍ POVINNÉ PŘÍLOHY:  DOKLAD O PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ (originál nebo úředně ověřená kopie ne starší než 3 měsíce)  PROHLÁŠENÍ O PARTNERSTVÍ (je-li relevantní)  DOKLAD O ZAŘAZENÍ PROJEKTU DO IPRM (vydávají příslušná města)  (pouze 3.2) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O TOM, ŽE SE PODNIK NENACHÁZÍ V OBTÍŽÍCH A O POUŽÍVANÝCH ÚČETNÍCH OBDOBÍCH  (pouze 3.2) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ FINANČNÍHO PARTNERA  (pouze 3.2) ANALÝZA POTŘEBNOSTI (je-li relevantní)

8 FORMÁLNÍ HODNOCENÍ  ELEKTRONICKÉ PŘÍLOHY:  *.PDF  VELIKOST MAX. 4 MB (CELKOVĚ 20 MB)  SHODNOST S LISTINNOU PODOBOU

9 FORMÁLNÍ HODNOCENÍ OBÁLKA:  adresa vyhlašovatele výzvy  název operačního programu  číslo prioritní osy  číslo oblasti podpory  číslo výzvy  název projektu  obor (dle seznamu oborů z Centrální databáze hodnotitelů)  plný název a adresa žadatele  upozornění „NEOTVÍRAT“ v levém horním rohu

10 HODNOCENÍ FORMÁLNÍ MÍSTO PŘEDLOŽENÍ: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů oddělení řízení grantových schémat U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 1.1 I 1.2 I 1.3: 14. patro, kancelář č. 1420 3.2:14. patro, kancelář č. 1417

11 HODNOCENÍ FORMÁLNÍ NEOPRAVITELNÁ KRITÉRIA:  ŽÁDOST BYLA FINALIZOVANÁ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ V APLIKACI BENEFIT7 V JAZYCE STANOVENÉM VÝZVOU  HASH LISTINNÉ VERZE A ELEKTRONICKÉ VERZE V APLIKACI BENEFIT7 JE SHODNÝ  ŽADATEL PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ FORMÁLNÍCH NEDOSTATKŮ NESMÍ ZMĚNIT VĚCNÝ OBSAH PROJEKTU

12 HODNOCENÍ FORMÁLNÍ OPRAVITELNÁ KRITÉRIA:  Žádost byla dodána 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na nosiči CD-R.  Žádost byla dodána 1 x v listinné podobě (originále) a je zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.  Všechny relevantní povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě, i nepovinné přílohy, byly dodány 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na nosiči CD-R.  Všechny relevantní povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě, i nepovinné přílohy, byly dodány 1 x v listinné podobě (originále) a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci.  Počet listů příloh odpovídá počtu listů příloh uvedenému na Seznamu příloh.  Listinná verze žádosti a seznam příloh jsou podepsány statutárním zástupcem/oprávněnou osobou žadatele, orazítkovány a v případě relevantnosti nechybí žádný z podpisů/razítek partnerů v žádosti.

13 HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI

14  OPRÁVNĚNOST ŽADATELE: Žadatel splňuje definici možného příjemce podpory uvedenou v dané výzvě.  SÍDLO ŽADATELE: Žadatel má sídlo na území České republiky.  PARTNER: Partner projektu splňuje podmínky pro oprávněnost partnera a současně splňuje další podmínky pro partnerství stanovené výzvou.  ÚZEMÍ: Projekt bude mít dopad na území příslušného kraje, v jehož působnosti byl globální grant vyhlášen.

15 HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI  KLÍČOVÉ AKTIVITY: Navržené klíčové aktivity projektu jsou v souladu s vyhlášenými podporovanými aktivitami v rámci dané výzvy.  CÍLOVÉ SKUPINY: Cílové skupiny jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy.  DOBA TRVÁNÍ: Doba trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě.

16 HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI  VÝŠE PODPORY: Požadovaná výše finanční podpory z OP VK k realizaci projektu je v souladu se stanoveným rozmezím minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy.  LIMITY ROZPOČTU: Podpora z OP VK respektuje finanční limity v rámci dané výzvy.  ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: Podpora z OP VK je plánována výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK.  VEŘEJNÁ PODPORA: Požadovaná veřejná podpora respektuje hranici výše veřejné podpory.  NEPŘÍMÉ NÁKLADY: Požadovaná procentuální výše nepřímých nákladů je v souladu se stanovenou procentuální výší nepřímých nákladů vymezených v rámci dané výzvy.

17 VĚCNÉ HODNOCENÍ

18  dle předem definovaných oblastí a kritérií  provádí 2 nezávislí hodnotitelé  maximum 100 bodů + 10 bodů (bonifikace 10% za IPRM)  minimum pro postup do další fáze 65 bodů  3. nezávislý hodnotitel, tzv. „zpravodaj“, vypracuje celkový (souhrnný) návrh hodnocení projektu včetně celkového počtu bodů (výše bodů se musí pohybovat v rozmezí, které stanovili individuální hodnotitelé při svém hodnocení)

19 VĚCNÉ HODNOCENÍ

20 1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu18 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory definování a doložení potřeb CS (analýza potřeb) 6 Potřebnost a očekávaný přínos/dopad (inovativnost) projektu pro oblast vzdělávání/výzkumu a vývoje (v regionu) potřebnost projektu v regionu konkretizace inovativních prvků a dopadů projektu po ukončení 12 Časté připomínky hodnotitelů:  chybí analýza potřeb cílových skupin/výzkum/statistiky  cíle projektu jsou obecné, nekonkrétní, nedostatečně popsané  četnost klíčových aktivit je malá a v nepoměru s personálním složením projektu  není popsána výchozí a cílová situace cílové skupiny  s cílovými skupinami se pracuje velmi málo

21 VĚCNÉ HODNOCENÍ 2. Cílová skupina12 Vymezení a přiměřenost cílových skupin, přínos pro CS podrobné definování a charakteristika CS přiměřenost velikosti CS vzhledem ke kapacitě žadatele zkušenosti žadatele/partnerů s prací s cílovou skupinou 7 Způsob zapojení cílových skupin způsob získání a zapojení cílových skupin způsob propagace vedoucí k upoutání pozornosti CS 5 Časté připomínky hodnotitelů:  nedostatečné definování a charakteristika cílové skupiny  není kvantifikována velikost cílové skupiny (počet účastníků) a složení CS  cílová skupina není dostatečně zapojena (účast pouze v jedné aktivitě)  není popsán způsob propagace projektu, získání/výběru cílové skupiny  není doložen zájem (vyjádření) spolupracujících škol (není uzavřeno partnerství, ani sepsána dohoda o spolupráci)

22 VĚCNÉ HODNOCENÍ 3. Popis realizace projektu17 Klíčové aktivity a stadia realizace harmonogram projektu odpovídá potřebám CS inovativnost návaznost a provázanost aktivit 14 Připravenost na možná rizika a jejich řešení, předchozí zkušenosti, vnitřní kontrolní systém prokázat povědomí o možnosti vzniku rizik + jejich eliminace 3 Časté připomínky hodnotitelů:  popis aktivit je obecný, není zcela jasný jejich obsah, konkrétní náplň, jaké prostředky, materiály, pomůcky nebo technika bude v rámci aktivit využívána  chybí přiřazení nákladů ke klíčovým aktivitám  vzdělávání žáků je naplánováno na letní prázdniny  nedostatečně řešena přípravná fáze projektu  neuvedeno riziko finanční

23 VĚCNÉ HODNOCENÍ 4. Finanční řízení23 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu výše rozpočtových položek vzhledem k velikosti CS, délce trvání projektu, obsahu klíčových aktivit přiměřenost mzdových nákladů 13 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu přiřazení nákladů ke klíčovým aktivitám řádné zdůvodnění položek rozpočtu v jednotlivých částech projektu 10 Časté připomínky hodnotitelů:  rozpočet obsahuje neodůvodněné položky, není dostatečně provázaný na KA  obecná formulace položek v rozpočtu  nejsou naplánována výběrová řízení v případech, kdy jsou podle PPŽ povinná  rozpočet je nadhodnocený  mzdové náklady nerespektují metodický dopis č. 4 (doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů), jsou nadhodnoceny a není zdůvodněno proč

24 VĚCNÉ HODNOCENÍ 5. Výsledky a výstupy15 Kvantifikace výsledků a výstupů definování výstupů klíčových aktivit stanovení monitorovacích indikátorů 10 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů mechanismy dosažení MI (př. partner přestane spolupracovat, přihlásí se malý počet osob, …) + dokladování (prezenční listiny, třídní knihy, …) 5 Časté připomínky hodnotitelů:  nedostatečně popsány výstupy klíčových aktivit (př.: chybí informace o hodinovém rozsahu školení, kritéria pro úspěšné absolvování, chybí rozsah evaluační studie)  hodnoty monitorovacích indikátorů nejsou v souladu s údaji uvedenými v textu žádosti  nedostatečně popsáno, jakým způsobem bude dokladováno naplňování monitorovacích indikátorů  není uvedeno, jak bude projekt vyhodnocován v průběhu realizace i po dokončení

25 VĚCNÉ HODNOCENÍ 6. Horizontální témata0 Aktivity podporující rovné příležitosti dopad projektu na muže, ženy, etnické menšiny, žáky se SVP bezbariérový přístup místa realizace projektu 0 Aktivity podporující udržitelný rozvoj omezování negativních vlivů působících na ŽP 0  neboduje se, jedná se o vylučovací kritéria (vyhovuje/nevyhovuje)

26 VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (1.1)15 Vazba na návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012 4 Projekt je zaměřen na praktické získávání znalostí a dovedností (mimo jiné na odborný výcvik nebo praktické vyučování) 5 Projekt vytváří alespoň jeden produkt s komponentou ICT (dle Metodiky monitorovacích indikátorů) 5 Synergie s ostatními OP1

27 VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (1.2)15 Vazba na návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012 7 Dopad aktivit na územní rozsah obce s rozšířenou působností a širší7 Synergie s ostatními OP1

28 VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (1.3)15 Vazba na návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012 4 Efektivita výdajů projektu ve vztahu k počtu podpořených osob10 Synergie s ostatními OP1

29 VĚCNÉ HODNOCENÍ 7. Specifické požadavky (3.2)15 Provázanost vzdělávacích programů s počátečním vzděláváním5 Zaměření vzdělávacích programů na technické nebo přírodovědné obory 4 Projekt vytváří alespoň jeden produkt s komponentou ICT (dle Metodiky monitorovacích indikátorů) 5 Synergie s ostatními OP1

30 GRÉMIUM ZPRAVODAJŮ PROJEDNÁNÍ RADOU A ZASTUPITELSTVEM KRAJE

31 GRÉMIUM ZPRAVODAJŮ  grémium zpravodajů respektuje pořadí vzniklé při věcném hodnocení a hlasuje o celkovém doporučení nebo nedoporučení žádosti ke schválení  výsledkem je seznam projektů, které jsou nedoporučeny, doporučeny, projekty do zásobníku, případné požadavky na úpravu rozpočtu a monitorovacích indikátorů  projednání Radou a Zastupitelstvem Libereckého kraje

32 DĚKUJI ZA POROZUMĚNÍ 1.1 Martina Vojtěchová I 485 226 244 I martina.vojtechova@kraj-lbc.cz 1.2 Miloslava Wierczeková I 485 226 256 I miloslava.wieczekova@kraj-lbc.cz 1.3 Petra Prokešová I 485 226 229 I petra.prokesova@kraj-lbc.cz 3.2 Michal Hnízdo I 485 226 294 I michal.hnizdo@kraj-lbc.cz Leoš Křeček I 485 226 647 I leos.krecek@kraj-lbc.cz oddělení projektů ve vzdělávání odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu


Stáhnout ppt "HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ. PROCES HODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI GRÉMIUM ZPRAVODAJŮ HODNOCENÍ FORMÁLNÍ VĚCNÉ HODNOCENÍ S VYUŽITÍM."

Podobné prezentace


Reklamy Google