Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chyby a doporučení při předkládání projektů do SROP – opatření 2.2 3. říjen 2005 Liberec Helena Kubíčková Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chyby a doporučení při předkládání projektů do SROP – opatření 2.2 3. říjen 2005 Liberec Helena Kubíčková Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod."— Transkript prezentace:

1 Chyby a doporučení při předkládání projektů do SROP – opatření 2.2 3. říjen 2005 Liberec Helena Kubíčková Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod

2 SROP – 2.2 chyby a doporučení »Formální náležitosti projektu -problémy s elektronickou žádostí – finální uložení -chyby v povinných přílohách či jejich nekompletnost -zdůvodnit nepředložení příloh – „příloha není relevantní pro daný projekt“ -nenabytí právní moci u územního rozhodnutí

3 SROP – 2.2 chyby a doporučení »Formální náležitosti projektu - pokračování -nevyjasněné majetkové vztahy, popř. smlouva o pronájmu na dobu neurčitou -tištěná žádost či příloha není podepsána statutárním zástupcem či chybí plná moc -různé unikátní kódy v žádosti

4 SROP – 2.2 chyby a doporučení »Kritéria přijatelnosti -žádost se musí vztahovat pouze na jedno opatření -projekt je realizován v oblasti IKT a orientován na operační cíle a typy podporovaných projektů -bude vytvořeno nejméně jedno místo s veřejným přístupem k internetu (PIAP = Public Internet Access Point)

5 SROP – 2.2 chyby a doporučení »ELZA – žádost - neshoda údajů v žádosti a ve studiích -příliš stručné vyplnění -chybí bližší popis navazujících aktivit -nevyplněné nebo chybně vyplněné ukazatele

6 SROP – 2.2 chyby a doporučení »Ekonomické studie =>projekt je realizovatelný a přínosný pro společnost »Studie proveditelnosti »Analýza nákladů a přínosů (>90 mil. Kč) -povinná osnova Studie proveditelnosti -soulad mezi studiemi a žádostí -úplnost formálních údajů -věcná stránka projektu: cíle, aktivity, výstupy projektu, zdůvodnění potřebnosti projektu, reálnost harmonogramu, popis přidané hodnoty projektu, popis pořízení investice, popis pořízené technologie -správnost výpočtu cash-flow, včetně tabulkových výstupů

7 SROP – 2.2 chyby a doporučení »Další doporučení -s chopnosti a zkušenosti žadatele: formulář reference projektů – zkušenosti žadatele s realizací nebo řízením projektů obdobného typu (příloha č.7 PPŽ – Výběrová kritéria) -management projektu: formulář personální zajištění předkládaného projektu (příloha č.7 PPŽ) – ve fázi předinvestiční, investiční a provozní -soulad s rozvojovými strategiemi: formulář vazba projektu na strategické dokumenty (příloha č.7 PPŽ)

8 SROP – 2.2 chyby a doporučení »Další doporučení -analýza trhu a poptávky: prokázání nedostatečné nabídky služeb na daném území, porovnání kvality a ceny služeb s konkurencí, doložit průzkum zájmu cílových skupin o službu - partnerství: konkrétní způsob spolupráce ve fázi přípravné, realizační a provozní; odlišit partnery od subdodavatelů!; doložit smlouvu nebo dohodu o partnerství

9 SROP – 2.2 chyby a doporučení »Další doporučení -provázanost projektu s jinými projekty v oblasti LZ a IS (školení, semináře, kurzy, nové služby a aplikace) -rozpočet: přehlednost, přiměřenost, rozlišení výdajů dle PPŽ (uznatelné/neuznatelné), položkový rozpis; mzdové náklady nejsou ve 2.2 uznatelné -analýza rizik: definice rizik a jejich omezení či odstranění

10 SROP – 2.2 chyby a doporučení »Další doporučení -proveditelnost a provázanost projektu: soulad mezi cíli, výstupy, popisem a indikátory projektu v žádosti a přílohách -kvantitativní cíle opatření: -hrubá pracovní místa!!!: 6.162.415 Kč z ERDF/1 HPM -kolik občanů a v jaké docházkové vzdálenost bude mít díky projektu přístup k internetu, jaká je nyní nejbližší možnost přístupu k internetu u obcí do 350 obyvatel -počet uživatelských míst s přístupem k internetu: 733 621 Kč z ERDF/1 PIAP

11 SROP – 2.2 chyby a doporučení »Další doporučení -přístup veřejnosti k PIAP (počet hodin denně) -vytvoření služby nebo interaktivní aplikace veřejné správy přístupné prostřednictvím internetu -vytvoření místní komunikační sítě s napojením domácností (v dané oblasti není možnost připojení obyvatel k internetu) -udržitelnost výstupů projektu (administrativní a finanční zajištění provozu a údržby) -horizontální kritéria: vliv projektu na rozvoj informační společnosti, sociální integraci a zaměstnanost v regionu, rovné příležitosti

12 SROP – 2.2 chyby a doporučení »Závěrečná doporučení -konzultovat se SRR projektový záměr - postupovat podle příručky pro žadatele vč. příloh -zajistit včas všechny požadované přílohy -kontrolovat zpracovatele projektu -vzít v úvahu zbývající finanční alokaci


Stáhnout ppt "Chyby a doporučení při předkládání projektů do SROP – opatření 2.2 3. říjen 2005 Liberec Helena Kubíčková Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod."

Podobné prezentace


Reklamy Google