Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 1 Druhy bez zvláštních nároků na vyhraněné prostředí obsazují zejména biotopy:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 1 Druhy bez zvláštních nároků na vyhraněné prostředí obsazují zejména biotopy:"— Transkript prezentace:

1 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 1 Druhy bez zvláštních nároků na vyhraněné prostředí obsazují zejména biotopy: A.xerotermní B.halinní C.aridní D.mezické

2 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 2 Habrové doubravy mají v České republice těžiště svého výskytu ve vegetačním stupni: A.nížinném (planárním) B.vázány na strmé svahy od pahorkatin po submontánní stupeň C.podhorském (submontánním) D.nižším horském (montánním)

3 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 3 Primárně bezlesé ekosystémy alpínské tundry u nás nalezneme: A.v Krkonoších a Hrubém Jeseníku B.na Šumavě a v Krkonoších C.v Krušných horách a v Krkonoších D.v Orlických a Jizerských horách

4 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 4 Postupné osídlování nového říčního náplavu rostlinami je příklad: A.primární sukcese B.sekundární sukcese C.degradační sukcese D.klimaxu

5 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 5 Soubor populací různých druhů žijicích společně na jednom stanovišti a ve vzájemných interakcích spolu s jejich neživým prostředím se nazývá: A.společenstvo B.ekosystém C.biotop D.ekotop

6 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 6 Pro tvrdý luh jsou charakteristické tyto dřeviny: A.olše lepkavá, topol bílý B.vrba ušatá, vrba křehká C.dub letní, jasan D.borovice blatka, smrk ztepilý

7 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 7 Pro který typ biotopu jsou typické tyto druhy pěchava vápnomilná, měsíčnice vytrvalá, netýkavka nedůtklivá, javor mléč, javor klen, buk lesní, lípa srdčitá, jasan ztepilý: A.acidofilní bučiny B.suťové lesy C.květnaté bučiny D.tvrdé luhy nížinných řek

8 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 8 Vyšší neparazitické rostliny osidlující kmeny a větve dřevin se nazývají: A.liány B.epifyty C.fanerofyty D.stromové hemiparazity

9 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 9 Xerotemní druhy rostlin rostou na stanovištích: Xerotemní druhy rostlin rostou na stanovištích: A.stinných a vlhkých B.v jarním období zaplavovaných C.skalnatých s velmi mělkou půdou D.výslunných a suchých

10 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 10 Mezi druhy jarního aspektu v lesích patří např.: A.mařinka (svízel) vonná, starček vejčitý, mléčka zední B.strdivka jednokvětá, krtičník hlíznatý, pitulník žlutý C.dymnivka dutá, sasanka hajní, kyčelnice devítilistá D.bažanka vytrvalá, samorostlík klasnatý, netýkavka nedůtklivá

11 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 11 Mikrooganismy (např. rodu Rhizobium) žijící na hlízkách kořenů vikvovitých rostlin vážou z prostředí: A.dusík B.fosfor C.draslík D.hořčík

12 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 12 Rostliny vázané na vápencová stanoviště se nazývají: A.kalcifobní B.kalcifagní C.kalcikolní D.bazifilní

13 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 13 Vegetativní šíření je typické pro druhy: A.křídlatka japonská, hasivka orličí, pýr plazivý B.bolševník velkolepý, lebeda lesklá, kerblík lesní C.netýkavka žláznatá, laskavec ocasatý, vrba plazivá D.prstnatec májový, šťovík dlouholistý, violka lesní

14 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 14 Druhy ekologicky tolerantní, přizpůsobivé různým typům stanovišť se nazývají: A.Stenoekní B.Euryekní C.Polykarpické D.Efemerní

15 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 15 Mezi vlastnosti uplatňující se pozitivně v mezidruhové konkurenci nepatří: A.schopnost regenerace nadzemních orgánů B.krátký životní cyklus C.delší vegetační období D.schopnost symbiózy s půdními organismy

16 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 16 Po některých hlodavcích (Rodentia) zůstávají typické stopy na skořápce zkonzumovaného ořechu, na obrázku je oříšek ohlodaný od: A.myšice lesní (Apodemus flavicollis) B.norníka rudého (Clethrionomys glareolus) C.veverky obecný (Sciurus vulgaris) D.křeček polní (Cricetus cricetus)

17 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 17 Jakou potravou se živí tento druh? A.Hmyz, pavouci, občas i semena. B.Hmyz, zejména housenky. C.Jen semena rostlin. D.Jen hmyzí potrava.

18 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 18 Urči brouka na obrázku: A.Krajník hnědý (Calosoma inquisitor) B.Tesařík obecný (Corymbia rubra) C.Střevlík hajní (Carabus nemoralis) D.Střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens)

19 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 19 Některé druhy jsou u nás nepůvodní a pokud je chceme nalézt, musíme poznat i jejich stopu. Najděte mezi stopami sudokopytníků (Artiodactyla) stopu muflona (Ovis musimon): A) B) B)B) B) C) D)

20 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 20 Urči zástupce řádu brodivých (Ciconiiformes) na obrázku: A.kvakoš noční (Nycticorax nicticorax) B.volavka vlasatá (ardeola ralloides) C.bukač velký (Botaurus stellaris) D.bukáček malý (Ixobrychus minutu)

21 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 21 Na obrázku je: A.Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) B.Ještěrka zelená (Lacerta viridis) C.Ještěrka hnědohřbetá (Lacerta agipara) D.Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

22 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 22 Na obrázku je: A.Mihule potoční (Lampetra planeri) B.Úhoř říční (Anguilla anguilla) C.Střevle potoční (Phoxinus phoxinus) D.Kuklen obecná (Alburnus alburnus)

23 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 23 Který z následujících druhů ptáků (Aves) si nestaví hnízdo? A.lelek lesní (Caprimulgus europaeus) B.kavka obecná (corpus monedula) C.šoupálek dlouhoprstý (Cerhia familiaris) D.rorýs obecný (Apus apus)

24 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 24 Co je to synantropizace? A.Přizpůsobení se životu v prostředí vybudovaném člověkem. B.Přizpůsobení se životu v prostředí kde dochází k prudkým změnám teploty vzduchu. C.Přizpůsobení se životu v temných částech jeskyních systémů. D.Přizpůsobení se životu v extrémních nadmořských výškách.

25 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 25 Které dřeviny patří v ČR ke geograficky nepůvodním? A.lípa velkolistá, buk lesní, bříza pýřitá B.třešeň ptačí, jeřáb břek, jedle bělokorá C.trnovník akát, smrk pichlavý, dub červený D.borovice kleč, lípa srdčitá, tis červený

26 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 26 Velkoplošné odlesnění vrcholových poloh Krušných a Jizerských hor ve 2.polovině 20.století bylo způsobeno zejména: A.kalamitním přemnožením lýkožrouta smrkového B.bořivým větrem a hmyzími škůdci C.působením průmyslových imisí na lesy s hospodařením změněnou dřevinnou skladbou D.klimatickou změnou – náhlým zvýšením průměrných teplot a snížením srážek

27 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 27 Lesnická fytopatologie se zabývá? A.Chorobami lesních dřevin působenými houbami,bakteriemi a viry B.Mechnickými vadami dříví C.hmyzími škůdci lesních dřevin D.škodami na lesních porostech způsobovaných lesní zvěří a myšovitými hlodavci

28 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 28 Holina vzniklá těžbou dříví musí být podle zákona znovu zalesněna: A.v tom kalendářním roce, ve kterém vznikla B.do 2 let od vzniku C.do 5 let od vzniku D.není stanoven termín zalesnění

29 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 29 Mezi činnosti v lese zakázané nepatří: A.vstupování do oplocených míst B.kouření a rozdělávání ohňů C.sběr jmelí D.sběr lesních plodů

30 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 30 Symbióza vyšších rostlin a hub nezbytná pro dobrou výživu lesních dřevin se nazývá: A.mykóza B.mycelium C.rhizomorfa D.mykorhiza

31 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 31 Výběrové stromy: A.poskytují cenné sortimenty dříví (např.pro výrobu dýh nebo hudebních nástrojů) B.jsou zdrojem roubů a osiva pro další množení C.vyhlašují orgány ochrany přírody především mimo les D.jsou ponechávány v porostech jako hnízdiště ptáků a útočiště dalších organismů

32 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 32 Největším vlastníkem lesů v České republice (přes 50%) je (jsou)? A.stát B.obce s města C.šlechtické rody a církve D.soukromé osoby

33 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 33 Nauka o horninách se nazývá: A.mineralogie B.pedologie C.petrologie D.geomorfologie

34 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 34 Největší vrásnění, které proběhlo v mladších prvohorách a nejvíce ovlivnilo reliéf Českého masivu, se nazývá: A.Assyntské B.Variiské (Hercynské) C.Kaledonské D.Saxonské

35 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 35 Kontinentální ledovec ze Skandinávie zasahoval na území ČR v období: A.permu B.jury C.oligocénu D.pleistocénu

36 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 36 Glacioeroze je: A.oblast zalednění kontinentálním ledovcem B.rozrušování zemského povrchu ledovcem C.vymílání hlubokých horských údolí studenými horskými toky D.narušování horské vegetace mrazivým vzduchem

37 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 37 Útvar na obrázku se nazývá: A.viklan B.tor C.moréna D.kar

38 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 38 Geologický jev na obrázku je: A.sloupcovitý způsob těžby čediče B.žilný čedič C.sloupcovitý rozpad čediče D.rekrystalizovaný čedič

39 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 39 Mezi železné rudy nepatří: A.kasiterit B.limonit C.siderit D.pyrit

40 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 40 Jaký geologický jev je na této fotografii? A.výplavový kužel B.závrt C.meandr erodující nárazový břeh D.suťový pramen

41 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 41 Útvar na obrázku se nazývá: A.stalagmit B.stalagnát C.stalaktit D.heliktit

42 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 42 Přechodové společenstvo vytvářející se na rozhraní dvou společenstev se nazývá: A.endiaron B.edafon C.ekoton D.ekologická nika

43 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 43 Homo sapiens sapiens patří svou životní strategií mezi: A.K-stratégy B.r-stratégy C.C-stratégy D.R-stratégy

44 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 44 Altruistické chování je typické pro: A.úhoře říčního B.vlka C.kukačku obecnou D.včelu medonosnou

45 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 45 Mezi konzumenty nepatří: A.váleč koulivý B.závojenka olovová C.trepka velká D.roup dětský

46 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 46 Konečné vrcholné stadium sukcese, kdy je dosaženo největší druhové rozmanitosti s největší rovnovážnou stabilitou, označujeme jako: A.ekologická nika B.nosná kapacita prostředí C.klimax D.biodiverzita

47 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 47 Místo negativního působení freonů leží ve výšce asi … nad zemským povrchem – DOPLŇTE: A.do 10 km B.25 km C.85 km D.150 km

48 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 48 Doplňte potravní řetězec: růže šípková – mšice – X – pěnkava obecná – kočka domácí A.mravenec lesní B.šváb obecný C.slunéčko sedmitečné D.bekyně mniška

49 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 49 Termín endemit byste přiřadili k: A.bourec morušový B.motolice jaterní C.plejtvák obrovský D.hatérie novozélandská

50 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 50 Alochtonní organismy jsou: A.ty, které jsou úzce vázány na některou lokalitu (potravní specializace, biotické podmínky,…) a jejich rozšíření (introdukce) do volné přírody je prakticky nemožná B.ty, které se v krajině dříve vyskytovaly, vymizely a byly následně reintrodukované C.ty, které druhotně přešly ze suchozemského života do vodního prostředí D.ty, které jsou v krajině nepůvodní, tedy introdukované

51 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 51 Počet národních parků v ČR je k dnešnímu dni: A.3 B.4 C.5 D.6

52 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 52 Bledule jarní (Leucojum vernum) je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.: A.kriticky ohrožená B.silně ohrožená C.ohrožená D.bez zákonné ochrany

53 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 53 Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.: A.kriticky ohrožený B.silně ohrožený C.ohrožený D.bez zákonné ochrany

54 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 54 Rak říční (Astacus fluviatilis) je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.: A.kriticky ohrožený B.silně ohrožený C.ohrožený D.bez zákonné ochrany

55 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 55 Zmije obecná (Vipera berus) je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.: A.kriticky ohrožená B.silně ohrožená C.ohrožená D.Bez zákonné ochrany

56 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 56 Hranice přírodní rezervace a přírodní památky jsou v terénu ze zákona vymezeny: A.dvěma červenými pruhy na hraničních sloupcích či stromech po celém obvodu a tabulí s malým státním znakem ČR a kategorií chráněného území B.dvěma červenými pruhy na hraničních sloupcích či stromech, dolní pruh jen po části obvodu, tabulí s malým státním znakem ČR, pod níž se nachází tabule s kategorií chráněného území a jeho názvem C.dvěma červenými pruhy na hraničních sloupcích či stromech a tabulemi se znakem příslušného kraje a popisem hlavního předmětu ochrany D.dvěma červenými pruhy na hraničních sloupcích či stromech, horní pruh jen po části obvodu a tabulí s malým státním znakem a kategorií chráněného území s popisem hlavního předmětu ochrany

57 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 57 Na území přírodní rezervace a přírodní památky lze vstupovat, pokud není v bližších ochranných podmínkách stanoveno jinak, A.výhradně po vyznačených turistických stezkách. B.výhradně po vyznačených turistických a naučných stezkách. C.výhradně po vyznačených turistických a naučných stezkách a zpevněných cestách. D.bez omezení.

58 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 58 Fyzické osoby na vlastním pozemku nepotřebují povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v případě, že: A.obvod kmene stromu měřeného ve výši 130 cm nad zemí nepřesáhne 50 cm. B.obvod kmene stromu měřeného ve výši 130 cm nad zemí nepřesáhne 80 cm. C.obvod kmene stromu měřeného ve výši 130 cm nad zemí nepřesáhne 100 cm. D.obvod kmene stromu měřeného ve výši 130 cm nad zemí nepřesáhne 90 cm, toto platí jen v období 30.10. – 30.4.

59 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 59 Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno: A.tábořit a rozdělávat ohně B.tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody C.tábořit a rozdělávat ohně blíže než 50 m od lesních porostů D.tábořit a rozdělávat ohně blíže než 100 m od lesních porostů

60 Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 60 EIA znamená: A.proces posuzování vlivu na životní prostředí B.mezinárodní úmluva o obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími druhy rostlin C.zkouška způsobilosti pro výkon státní správy na úseku ochrany přírody a životního prostředí D.mezinárodní úmluva o ochraně biodiverzity z Ria de Janeiro

61 G

62 KRAJSKÉ KOLO EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY FINANČNĚ PODPOŘILI:   Liberecký kraj – resort rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí   Lesy České republiky, s.p.   Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

63 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Autorské řešeníEkologická olympiáda 2008/2009 krajské kolo Liberecký kraj 1 Druhy bez zvláštních nároků na vyhraněné prostředí obsazují zejména biotopy:"