Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní právo, BOZP ZS 2015-16 ZS 2015 - 16. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci/BOZP Náhrada škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání 06. 10. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní právo, BOZP ZS 2015-16 ZS 2015 - 16. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci/BOZP Náhrada škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání 06. 10. 2015."— Transkript prezentace:

1 Pracovní právo, BOZP ZS 2015-16 ZS 2015 - 16

2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci/BOZP Náhrada škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání 06. 10. 2015 zahájení výuky v ZS 2015-16 Ilona Kostadinovová Kontakt: ilda@seznam.czilda@seznam.cz Web: http://www.akilda.cz/http://www.akilda.cz/ http://www.advokatnisluzby.com/ Tel. +420 / 777 57 40 16

3 Osnova: ☼ Pojem a význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/BOZP ☼ Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice – základní charakteristika ☼ Systém dozoru nad BOZP ☼ Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání

4 Doporučená literatura: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, C. H. Beck, Praha 2014, ISBN 978- 80-7400-283-0, str. 279 a násl. Galvas, M. a kol. Pracovní právo, MUNI PRESS, Brno 2012, ISBN 978- 80-210-5852-1, str. 540 Šubrt, B. a kol.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ANAG, Olomouc 2007, ISBN 978-80-7263-400-2 Doležílek, J. Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních, Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, JUDIKATURA, Praha 2003, ISBN 80- 86395-87-1 Jakubka, J. a kol. : Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 01. 01. 2010, ANAG, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7263-573-3 Mikyska, M.: Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, Olomouc: ANAG 2010, ISBN 978-80-7263-569-6 Portál BOZP: http://www.bozpinfo.cz/

5 Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění 2015 Novela č. 155/2013 Sb. účinná od 01. 08. 2013 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. ve znění č. 210/2013 Sb. o minimální mzdě od 01.08.2013 Novela č. 303/2013 Sb. str. 93-97 sb0116-2013 novela zákoníku práce související s rekodifikací soukromého práva účinné od 01. 01. 2014 ……..

6 Martin Mikyska ANAG Olomouc 2013 ISBN 978-80-7263-569-6

7 ÚZ 2015 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci/BOZP Státní odborný dozor na bezpečností práce http://www.sagit.cz Bezpečnost práce v praxi, Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ASPI Wolters Kluwer, a. s. 2009, ISBN 978-80-7357-439-0

8 Zdravotní služby 2015 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění http://www.sagit.cz

9 Prameny práva: Zákoník práce, též ZP, zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Zákon o inspekci práce, zákon č. 251/2005 Sb., v platném znění Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, z. č. 174/1968 Sb., v platném znění Zákon o kolektivním vyjednávání, č. 2/1991 Sb., v platném znění Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, z. č. 187/2006 Sb., v platném znění Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců - účinnost původně 1. 1. 2013 byla odložena na neurčito, odloženo, s výjimkou části deváté čl. IX bodu 4 a části třicáté čl. XXX které nabývají účinnosti dnem 1. července 2006 (nová právní úprava v ČR zatím neúčinná a pracovní úrazy jsou upraveny v § 365 a násl. zákoníku práce i nadále)

10 Další právní předpisy: Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu s účinností od 01. 01. 2011 nově nařízení vlády č. 201/2010, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění n, v. č. 170/2014 Sb. nejnovější vzor záznamu o úrazu Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Vyhláška 290/1995 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí z povolání Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a stížení společenského uplatnění Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích …..celá řada konkr. prov. předpisů Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, nově 180/2015 Sb. účinná od 01. 09.2015 Vyhl. č. 181/2015 - novela vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií..., která je účinná od 1. 10. 2015.

11 Aktuality z legislativy 2015 – prevence rizik http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema- bozpinfo/zakon_prevence_ZH151005.html http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema- bozpinfo/zakon_prevence_ZH151005.html Zákon o prevenci závažných havárií, z. č. 224/ 2015 Sb., účinný od 01.10.2015 Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B; Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře; Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku; Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie; Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech o obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

12 Nejnovější vyhlášky 2015 Pod č. 180/2015 Sb. vyšla dlouhodobě očekávaná vyhláška nahrazující vyhlášku o zakázaných pracích těhotným a kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým s účinností od 1. 9. 2015. Spolu s ní vyšla také vyhl. č. 181/2015 - novela vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií..., která je účinná od 1. 10. 2015

13 Další prameny pracovního práva Normativní smlouvy Mezinárodní smlouvy Kolektivní smlouvy - § 22 – 29 zákoníku práce Vnitřní předpis - § 305 zákoníku práce Organizační řád Pracovní řád - § 306 zákoníku práce Používání ochranných pracovních prostředků Právní jednání v souladu s dobrými mravy, 18-20 ZP Ústavní soud a soudní rozhodnutí – výkladová pravidla

14 Prevence rizik v praxi http://www.bozpinfo.cz/knihovna- bozp/citarna/tematicke_prilohy/rizika/ http://www.bozpinfo.cz/knihovna- bozp/citarna/tematicke_prilohy/rizika/ Praktický příklad s komentářem, jak vyhodnotit rizika na pracovišti

15 Ochranné pracovní prostředky/OPP http://www.bozpinfo.cz/knihovna- bozp/citarna/tematicke_prilohy/oopp/ http://www.bozpinfo.cz/knihovna- bozp/citarna/tematicke_prilohy/oopp/ Způsob zajištění prevence, konkretizace v daném podniku. Technické požadavky na ochranné pracovní prostředky, nařízení vlády č. 21/2003 Sb., v platném znění

16 Odborné články na webu, v sekci životopis, odborná tvorba, články k pracovněprávní tématice: Nechutná, J., Flajšhansová, V., Kostadinovová, I. : Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti od 1. 1. 2009, http://akilda.webnode.cz/nahrada-mzdy-od-zamestnavatele-pri- onemocneni-zamestnance/http://akilda.webnode.cz/nahrada-mzdy-od-zamestnavatele-pri- onemocneni-zamestnance/ Kostadinovová, I. : Péče zaměstnavatele o kulturní a sociální podmínky zaměstnanců aneb zaměstnanecké výhody zajímavé rovněž pro zaměstnavatele, http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni- tematice/pece-o-zamestnance-a-zamestnanecke-vyhody/http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni- tematice/pece-o-zamestnance-a-zamestnanecke-vyhody/ Kostadinovová, I. : Pracovnělékařská péče podle nového zákoníku práce, http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni- tematice/pracovnelekarska-pece/ http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni- tematice/pracovnelekarska-pece/ Kostadinovová, I. : Překážky v práci na straně zaměstnance, http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni- tematice/prekazky-v-praci-na-strane-zamestnance/ http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni- tematice/prekazky-v-praci-na-strane-zamestnance/ Kostadinovová, I. : Překážky v práci na straně zaměstnavatele, http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni- tematice/prekazky-v-praci-na-strane-zamestnavatele/ http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni- tematice/prekazky-v-praci-na-strane-zamestnavatele/

17 Ústavněprávní základ – čl. 28 Listiny základních práv a svobod, z. č. 2/1993 Sb., v platném znění Právo na uspokojivé pracovní podmínky

18 Pracovní podmínky Část desátá zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění Péče o zaměstnance : Pracovní podmínky – v užším či širším slova smyslu Odborný rozvoj zaměstnanců Stravování Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců – fyzických osob se zdravotním postižením, zaměstnankyň, matek pečujících o dítě a o jiné osoby, mladistvých

19 Orgány státní správy činné na úseku zaměstnanosti, gesce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Správa služeb zaměstnanosti Úřady práce ČR – generální ředitelství a krajské pobočky Oblastní inspektoráty práce Český báňský úřad Celní úřady Správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení, činnost okresních správ.

20 Inspekce práce, z. č. 251/2005 Sb. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů Inspektor se ohlásí, zaměstnavatel je povinen poskytnout součinnost Namátkové kontroly Pravidelně plánované v kal. roce – příklady lze najít na webu příslušného inspektorátu dle místa sídla či bydliště zaměstnavatele, http://www.suip.cz/http://www.suip.cz/ Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň, například plán kontrolních akcí pro rok 2013, zpráva o činnosti za rok 2012 atd. Na podnět Přestupky fyzických osob Správní delikty právnických osob Pokuty – stanovena maximální výše

21 Pojem BOZP Část pátá zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění Předcházení ohrožení života a zdraví při práci Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance

22 Bezpečnost a ochrana zdraví/BOZP Základní povinností zaměstnavatele je dbát na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen zajistit všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti. Hradí náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a uděluje příslušné pokyny vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení. V rozsahu jejich funkcí odpovídají vedoucí zaměstnanci za plnění úkolů zaměstnavatele. Cílem je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující život zaměstnanců a jejich zdraví při práci.

23 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, část pátá zákoníku práce, §§ 101 - 108 Základní povinností zaměstnavatele je dbát na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti, § 101 odst. 5 ZP. Hradí náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, § 101 odst. 6 ZP, tyto náklady nesmějí být přenášeny na zaměstnance, Uděluje příslušné pokyny vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení. V rozsahu jejich funkcí odpovídají vedoucí zaměstnanci za plnění úkolů zaměstnavatele, § 101 odst. 2 ZP. Cílem je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující život zaměstnanců a jejich zdraví při práci, § 101 odst. 1 ZP.

24 § 101 odst. 3 ZP Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se písemně vzájemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Dohoda mezi zúčastněnými zaměstnavateli by měla vyřešit provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Zúčastnění zaměstnavatelé jsou povinni: a) organizovat, koordinovat a provádět opatření tak, aby byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele b) Dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat o rizicích a opatřeních od jiných zaměstnavatelů odborovou organizaci nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj přímo své zaměstnance.

25 Povinnosti zaměstnavatele, § 102 ZP Vhodná organizace BOZP a přijímání opatření k předcházení rizikům, § 102 odst. 1 ZP. Prevence rizik – všechna opatření vyplývající z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik, § 102 odst. 2 ZP. Soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen přijímat a provádět technická, organizační a jiná opatření k jejich omezení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik vede zaměstnavatel dokumentaci, § 102 odst. 4 ZP. Opatření je povinen zaměstnavatel přizpůsobovat měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu. § 102 odst. 7 ZP. Zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, vyškolení a vybavení, § 102 odst. 6 ZP.

26 Povinnosti zaměstnavatelů, § 103 ZP § 103 odst. 1 písm. a), d) ZP – nepřipustit, aby zaměstnanci vykonávali zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala schopnostem a zdravotní způsobilosti zaměstnance, zejména sdělit, které zdravotnické zařízení poskytuje pracovnělékařskou péči a jakým druhům očkování, prohlídkám a vyšetřením jsou povinni se v souvislosti s výkonem práce podrobit § 103 odst. 1 písm. l) – zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanovených zvláštními právními předpisy, zejm. z. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami § 103 odst. 2 ZP – zajistit školení

27 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje, § 104 ZP Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v organizaci práce. Musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, n. v. č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochrannné prostředky. Oděv, obuv při práci podléhající mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci. Mycí, čisticí, dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu. Ochranné nápoje na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním předpisem. Zaměstnavatel je poskytuje bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. V použitelném stavu a kontrolovat jejich používání. Nelze nahrazovat finančním plněním.

28 Povinnosti zaměstnance, § 106 ZP Právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na srozumitelné informace o rizicích jeho práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením. Zaměstnanec je oprávněn odmítnou výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, § 106 odst. 2 ZP. Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí uplatňováním stanovených opatření a svou účastí na řešení otázek BOZP, § 106 odst. 3 ZP.. Je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se dotýká jeho jednání, § 106 odst. 4 ZP.

29 § 106 odst. 4 písm. a) – i) ZP § 106 odst. 4 c) Znalost základních povinností v BOZP je nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance, § 106 odst. 4 d) znalost stanovených postupů § 106 odst. 4 e) – nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště - nekouřit na pracovištích a v jiných prostorech, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci § 106 odst. 4 i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek § 106 odst. 4 a) účastnit se školení BOZP § 106 odst. 4 b) podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetření nebo očkování § 106 odst. 4 f) oznamovat nedostatky a závady, hrozící vznik mimořádné události, písm. h) pracovní úrazy § 106 odst. 4 g) podílet se na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly

30 Účast zaměstnanců, § 108 ZP Právo účastnit se na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím: Odborové organizace. Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochranu zdraví při práci. - účast při jednáních, právo na informace - vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy - projednat: 1. Podstatná opatření 2. Vyhodnocení rizik 3. Organizaci školení 4. Určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik

31 Zákon č. 309/2006 Sb. § 107 ZP – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, jakož i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mim pracovněprávní vztahy stanoví zvláštní zákon.

32 Bezpečnost a ochrana zdraví §§ 101 – 108 ZP Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, tzv. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zákon upravuje požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. Dále jsou v něm upravena pravidla pro předcházení ohrožení života a zdraví zaměstnanců, zákaz výkonu některých prací, odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost osob hodnotících rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a postavení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

33 Školení BOZP Vztahuje se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti. Při nástupu. Při změně pracovního zařazení, druhu práce. Při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických a pracovních postupů. V případech, které mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nekouřit na pracovištích, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

34 Odborně způsobilý zaměstnance Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit jinou odborně způsobilou osobu. Střední vzdělání a praxe 3 roky. Zaměstnává-li zaměstnavatel: - nejvýše 25 zaměstnanců, může sám, má-li k tomu potřebné znalosti - 26 až 500 zaměstnanců, sám je-li odborně způsobilý nebo jinou nebo více odborně způsobilými osobami -více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

35 Notifikace inspekci práce, § 15 zákon č. 309/2006 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací do 8 dnů od předání staveniště oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. Koordinátor na staveništi!

36 Koordinátor na staveništi – praktické aktuality http://www.bozpinfo.cz/knihovna- bozp/citarna/tematicke_prilohy/koordinator-bozp-na- stavenisti/

37 Odborová organizace § 24 ZP – odborové orgány mají právo účastnit se pracovněprávních vztahů včetně kolektivního vyjednávání § 22 ZP – kolektivní smlouvu smí za zaměstnance uzavřít pouze odborová organizace § 2 zákona o sdružování občanů, z. č. 83/1990 Sb. (s účinností od roku 2014 zrušen a bude nahrazen právní úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku, z. č. 89/2012 Sb. a zákonem o veřejných rejstřících, z. č. k tomu též samostatný článek word na webu www.akilda.cz) Občané mohou zakládat odborové organizace (sdružení – nově též spolky). Dobrovolnost sdružení. Nikdo nesmí být nucen k členství ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit. Sdružení je právnickou osobou. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. Práva a povinnosti člena upravují stanovy. Založit ji mohou nejméně 3 občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let. § 9a zákona o sdružování občanů, vzniká dnem následujícím po doručení návrhu na evidenci příslušnému Ministerstvu vnitra ČR a nově od roku 2014 Ministerstvo spravedlnosti ČR – příslušný rejstříkový soud – krajský, www.justice.czwww.justice.cz

38 Povinnosti zaměstnavatelů vůči ÚP ČR §§ 34 – 38 zákona o zaměstnanosti, 435/2004 Sb. Zaměstnavatel má možnost hlásit volná pracovní místa a jejich charakteristiku a neprodleně nejpozději do 10 kalendářních dnů oznamovat obsazení těchto míst. Na vyžádání úřadu práce vybere zaměstnavatel z volných pracovních míst místa vhodná pro uchazeče, kterým úřad práce věnuje ze zákona zvýšenou péči. Péče o osoby zdravotně znevýhodněné – 4% povinný podíl atd.

39 Řízení výrobního procesu a prevence rizik Zaměstnavatel - tzv. dispozičn í pravomoc nad zaměstnanci. Z á vazný pokyn - § 11 odst. 4 z á kon í ku pr á ce. Jeho vyd á v á n í n á lež í zaměstnavateli, jeho vedouc í m zaměstnancům; Pr á vo ukl á dat zaměstnancům ú koly, organizovat, ř í dit a kontrolovat jejich pr á ci. Je ot á zkou, zda vedouc í zaměstnanci jednaj í jm é nem svým nebo jm é nem zaměstnavatele; jde o to, komu se nesplněn í m pokynu protiv í me. Zde je na m í stě podotknout, že čin í -li vedouc í zaměstnanec pr á vn í ú kony za zaměstnavatele, ú činky se prom í taj í na zaměstnavatele. Pokyn může m í t formu jak individu á ln í, tak hromadnou. Zaměstnavatel se řídí právními předpisy a konkretizuje konkrétní pracovní podmínky dle potřeb jeho provozu. Mnoho praktických informací lze nalézt na portále http://www.bozpinfo.cz/, praktický je význam označení podniku Bezpečný podnik http://www.bozpinfo.cz/

40 Pokyny zaměstnavatele Co je plněn í m pracovn í ho ú kolu je upraveno v § 273 ZP, jedná se o tu činnost, kter á vyplýv á z pracovn í smlouvy, jin á činnost na pokyn zaměstnavatele, činnost na pokyn kolegy, činnost z vlastn í iniciativy a činnost, která je předmětem pracovní cesty. Tyto ot á zky jsou důležit é např. v ot á zk á ch n á hrady š kody; nicm é ně se nelze na zm í něný § 273 odvolat (vyvinit) tehdy, sp á ch á m-li splněn í m ú kolu trestný čin. Lze se pokynům zaměstnavatele br á nit? Samotný pokyn lze napadnout, jen m á - li formu pr á vn í ho ú konu, nem á -li tuto formu, mus í m počkat až se mnou zaměstnavatel rozv á že pracovn í poměr výpověd í a tuto výpověď (= pr á vn í ú kon) pak napadnout. Nikdo nen í povinen plnit ú koly přesahuj í c í pr á vn í r á mec. N á ležitosti pokynů jsou vyvozov á ny pracovněpr á vn í vědou. Výjimkou jsou bezpečnostn í normy. 1. Autor pokynu, 2. Adresát, 3. Výrok, 4. Podmínky, okolnosti, 5. Materiální podmínky

41 Výkon práv a jejich hájení Zaměstnavatelé jsou povinni pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu se zákoníkem práce, s ostatními právními předpisy a s dobrými mravy, § 13 odst. 5 zákoníku práce. Výkon práva a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka a nesmí být v rozporu s dobrými mravy, § 14 odst. 1 ZP. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance postihovat nebo znevýhodňovat, domáhají-li se svých práv zákonným způsobem, § 14 odst.2 ZP. Stížnost zaměstnance - § 14 odst. 3 ZP Soudní vymáhání práv – dle občanského soudního řádu, z. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obecné soudy.

42 Náhrada škody, § 248 a násl. Zaměstnavatel odpovídá objektivně bez ohledu na zavinění. Zaměstnanec odpovídá pouze za zavinění, tedy porušil-li povinnosti vyplývající z pracovního poměru: a) Úmysl – přímý (chtěl) a nepřímý (věděla a byl s tím srozuměn) b) Nedbalost – vědomá (věděl, že může, spoléhal však, že nezpůsobí) a nevědomá (nevěděl, avšak vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl)

43 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 1. Obecná odpovědnost, § 265 ZP 2. Odpovědnost za škodu na odložených věcech, § 267 ZP – limit 10 000,- Kč 3. Odpovědnost při odvracení škody, § 266 ZP – věcná škoda a účelně vynaložené náklady 4. Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, § 365 a násl. ZP

44 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, § 365 a násl. ZP Zákoník práce upravuje v § 365 a násl. ZP do doby, než bude účinný nový zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (od 01. 01. 2013) Pracovní úraz, § 380 ZP Nemoci z povolání Druhy náhrad, § 369 ZP § 105 – povinnosti zaměstnavatele při úrazech a nemocech z povolání – evidovat v knize úrazů všechny pracovní úrazy, záznamy o úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny a k úmrtí zaměstnance § 106 odst. 4 písm. h – zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému zaměstnanci svůj pracovní úraz a pracovní úraz jiného zaměstnance nebo jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin N. v. č. 494/2001 Sb. – vzor záznamu o úrazu, od 01. 01. 2011 nové nařízení vlády č. 201/2010, které se vztahuje na zaměstnavatele i osoby samostatně výdělečně činné

45 Plnění pracovních úkolů, § 273 ZP Výkon pracovních povinností. Činnost na příkaz zaměstnavatele. Činnost, která je předmětem pracovní cesty. Činnost na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z vlastní iniciativy, Nepotřebuje-li zaměstnanec zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.

46 Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů, § 274 ZP Úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce a nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení. Úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele. Vyšetření ve zdravotnickém zařízení na příkaz zaměstnavatele nebo v souvislosti s noční prací v objektu zaměstnavatele. Ošetření při první pomoci a cesta k nim a zpět v objektu zaměstnavatele. Školení organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje zvýšení jejich odborné připravenosti.

47 Zproštění odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnavatelem zcela, § 367 odst. 1 ZP: Prokáže-li zaměstnavatel, že škoda vznikla tím, že zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány V důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit. 》 Tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.

48 Zproštění odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnavatelem zčásti, § 367 odst. 2ZP: Prokáže-li zaměstnavatel, že škoda vznikla: V důsledku skutečností dle § 367 odst. 1, které byly jednou z příčin škody. Proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. 》 za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

49 Důvody výpovědi dané zaměstnavatelem, § 52 písm. d) ZP Nesmí-li zaměstnanec dále konat práci pro pracovní úraz, onemocnění nebo ohrožení nemocí z povolání, dosáhl-li na pracovišti nejvyšší přípustné hranice Zaměstnanci náleží nárok na odstupné podle § 67 ZP ve výši nejméně 12ti násobku průměrného výdělku, Odstupné nenáleží, zprostí-li se zaměstnavatel odpovědnosti.

50 Důvody výpovědi dané zaměstnavatelem, § 52 písm. e) ZP Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci.

51 Povinné pojištění zaměstnavatele – aktuální právní úprava: Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele http://www.koop.cz/pojisteni/zakonne-pojisteni- odpovednosti-zamestnavatele/ ☼ Pokud zaměstnavatel zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, je ze zákona pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání. ☼ Zákonné pojištění se tedy vztahuje na všechny zaměstnavatele, a to bez ohledu na počet zaměstnanců, netýká se pouze organizačních složek státu. ☼ Kooperativa pojišťuje všechny zaměstnavatele od 1. 1. 1993 ☼ Podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání jsou upraveny vyhláškou ministerstva financí č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisůč. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů

52 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání podle nového zákona o úrazovém pojištění, z. č. 266/2006 Sb. (účinnost od 1. 1. 2013 nenastala a výhledově ani nenastane) Plátcem pojistného je zaměstnavatel. Procentní sazba z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení v rozhodném období, kterým bude kalendářní měsíc. Sazby pojistného v příloze č. 2 zákona o úrazovém pojištění od 0, 28% k 5, 04% - převažující ekonomické činnosti OKEČ Příloha č. 1 – seznam nemocí z povolání

53 Úrazové pojištění zaměstnanců nově měl původně od roku 2013 změnit princip z pojištění zaměstnavatele na pojištění zaměstnance Nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců byl publikován pod č. 266/2006 Sb. a účinnosti by měl plně nabýt dnem 1. ledna 2013, část devátá čl. IX bodu 4 a část třicátá čl. XXX nabývají účinnosti již 1. července 2006. V tomto zákoně je definován pojem pracovní úraz a nemoc z povolání, ztížení společenského uplatnění a poškození zdraví. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců vymezuje v § 17 peněžité dávky z úrazového pojištění jako například bolestné, příspěvek za ztížení společenského uplatnění atd. a případné věcné dávky ve formě rehabilitace v úrazovém pojištění.

54 Pracovní cesta a cestovní náhrady (výdaje poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, §151 a násl. ZP) Pracovní cesta je časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, § 42 ZP. Jen na základě dohody se zaměstnancem. Rovněž cesta v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, § 152 písm. c). Krácení stravného. Přerušení pracovní cesty. Vyúčtování.

55 Překážky v práci Právem uznané skutečnosti, které brání zaměstnanci v plnění pracovních povinností a zaměstnavateli v přidělování práce, a to zpravidla dočasně. Zaměstnanec nemusí práci konat a jeho nepřítomnost v práci je omluvena. ZP a prováděcí nařízení vlády stanoví, za jakých podmínek a v jakém rozsahu přísluší zaměstnanci náhrada mzdy za dobu, kdy práci nekoná. Na straně zaměstnanec Na straně zaměstnavatele Doporučené odborné články – web: odborná tvorba

56 Překážky v práci na straně zaměstnavatele Prostoje, § 207 odst. 1 – 80% prům. výdělku Nepříznivé povětrnostní vlivy, § 207 odst. 2 – 60% prům. výdělku Jiné překážky - § 208 prům. výdělek Částečná nezaměstnanost, § 209 – nejméně 60% prům. výdělku Doba na pracovní cestě, která spadá do pracovní doby a neplní-li v ní zaměstnanec pracovní úkoly – překážka v práci na straně zaměstnavatele – mzda se nekrátí

57 Překážky v práci na straně zaměstnance, § 191 a násl. ZP Dočasná pracovní neschopnost, §§191-194 Mateřská a rodičovská dovolená, §§ 195 - 198 Jiné důležité osobní překážky v práci, § 199 – prováděcí nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (nahradilo přílohu k n. v. 108/1994 Sb.) Překážky v práci z důvodu obecného zájmu, § 200 Výkon veřejné funkce, § 201 Výkon občanské povinnosti, § 202 Jiné úkony v obecném zájmu, § 203 Školení, příprava nebo studium, § 205

58 N. v. č. 590/2006 Sb., příloha – Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci: 1. Vyšetření nebo ošetření 2. Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce 3. Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků 4. Znemožnění cesty do zaměstnání 5. Svatba 6. Narození dítěte 7. Úmrtí 8. Doprovod 9. Pohřeb spoluzaměstnance 10. Přestěhování 11. Vyhledání nového zaměstnání

59 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://www.akilda.cz/ http://www.advokatnisluzby.com/ Tel. + 420/ 777 57 40 16 Děkuji za pozornost. Příjemný a pohodový zbytek dnešního dne přeji.


Stáhnout ppt "Pracovní právo, BOZP ZS 2015-16 ZS 2015 - 16. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci/BOZP Náhrada škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání 06. 10. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google