Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vize ČMKOS pro Českou republiku Politika moci, škrtů a nezájmu o potřeby občanů má alternativu ČMKOS 28. 6. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vize ČMKOS pro Českou republiku Politika moci, škrtů a nezájmu o potřeby občanů má alternativu ČMKOS 28. 6. 2012."— Transkript prezentace:

1 1 Vize ČMKOS pro Českou republiku Politika moci, škrtů a nezájmu o potřeby občanů má alternativu ČMKOS 28. 6. 2012

2 2  ekonomika stagnuje a dosud se nepodařilo překonat úroveň HDP z roku 2008  sklízíme „plody“ neúspěchů vládní politiky z 90. let (kuponová privatizace a rozvrat výrobních kapacit)  v současnosti jde především o soutěž o nejnižší daně  neschopnost vlády odhadnout perspektivy hospodářského vývoje (selhání při odhadech dopadů krize v roce 2009) Problémy ekonomického vývoje

3 HDP České republiky ve s.c. 2008-2011 (2008 = 100) HDP České republiky ve s.c. 2008-2011 (2008 = 100) 3

4 4  neschopnost rozumně hospodařit s fondy EU se prohlubuje  roste objem skrytých dluhů  pokus „rozběhnout“ ekonomiku přes exportní expanzi selhává (okolní země rostou a ČR začíná opět klesat)  HDP v roce 2012 poklesne zhruba o 2 % Problémy ekonomického vývoje

5 5  současná hospodářská politika vlády ekonomickou situaci zhoršuje: -selhává snaha vlády o „dolévání“ příjmů do rozpočtu permanentním zvyšováním DPH -snižování deficitu formou rozpočtových škrtů uvádí ekonomiku do dalšího poklesu (rozbíhá se spirála poklesu ekonomiky se zničujícími důsledky pro všechny)

6 6 Krátkodobá opatření  začít skutečně bojovat proti korupci  tvrdě potlačit lichvu a regulovat exekuce  zakázat anonymní akcie  redefinovat fiskální cíl ČR, stabilizovat schodek státního rozpočtu na úrovni 110–120 mld. Kč  zastavit reformy destruující veřejné rozpočty (důchodovou, zdravotní, daňovou) Změna hospodářské politiky podle ČMKOS

7 7 Krátkodobá opatření  posílení příjmů státního rozpočtu, k tomu je nezbytné zejména -zavést kontrolní pokladny s fiskální pamětí pro výběr DPH -zrušit nákupy aut pro podnikatele bez DPH -zvýšit daně z příjmu právnických osob o 1 až 2 body -zavést diferencované daně z majetku Změna hospodářské politiky podle ČMKOS

8 8 Dlouhodobá opatření  nastolit pořádek v oblasti veřejných financí  zvýšit efektivnost a výkonnost české ekonomiky: -podstatně zvýšit podporu technickému školství -zvýšit podporu výzkumu a vývoje Změna hospodářské politiky podle ČMKOS

9 Dlouhodobá opatření -zcela změnit dosavadní podporu českého zemědělství -rozvoj nájemního bydlení -rozvinout některé infrastrukturní projekty (JETE, vodní doprava, rozvoj a údržba dopravní infrastruktury) -podpořit malé a střední podnikání a rozvoj cestovního ruchu 9

10 10 Sociální oblast  ČMKOS odmítá snahy o zavedení tržního systému ignorujícího jeho sociální rozměr –do chudoby se v roce 2011 propadlo dalších 71 tis. osob a celková úroveň chudoby vzrostla z 9 % na 9,7 % –je proto nezbytné připravit a přijmout komplexní soubor opatření boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

11 11 Zdroj: ČSÚ * předběžné údaje

12 12 Opatření v oblasti zaměstnanosti  ve státním rozpočtu na r. 2013 vyčlenit minimálně 50 % na aktivní politiku zaměstnanosti a vytvořit tím prostor pro zavedení a financování kurzarbeitu  zavést programy na podporu zaměstnávání nejvíce zranitelných osob na trhu práce - starších osob, mladých lidí, osob s nízkou kvalifikací, zdravotně postižených

13 Opatření v oblasti zaměstnanosti  zrušit opatření vedoucí k diskriminaci nezaměstnaných  obnovit funkci úřadu práce, tzn.: –nepřipustit, aby se úřady práce změnily na pouhá místa pro výplatu sociálních dávek –revidovat opatření vedoucí k „privatizaci“ služeb zaměstnanosti (týká se to zvláště principu sdíleného zprostředkování zaměstnání 13

14 14 Opatření ve státní sociální podpoře a systému hmotné nouze  opětovně zavést sociální příplatek pro rodiny s nejnižšími příjmy  zachovat příspěvky na bydlení – doplatek na bydlení (dávka hmotné nouze) a příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory)  zvýšit ochranu osob se zdravotním postižením – zvýšit příspěvek na mobilitu  rozšířit výplatu porodného

15 15 Opatření v oblasti důchodů  zrušit (nebo alespoň odložit) zavedení soukromého důchodového spoření  podpořit transformaci stávajícího penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření (od 1. 1. 2013)  zavést předdůchody v doplňkovém penzijním spoření  ČMKOS navrhla vládě i veřejnosti vlastní důchodovou reformu (byla odmítnuta)

16 16 Oblast veřejných služeb  neustále snižování rozsahu a dostupnosti veřejných služeb pro občany a postupná redukce podpory pro zdravotně postižené občany je již alarmující a negativně zasahuje značnou část občanů ČMKOS proto požaduje:

17 17 Opatření v oblasti vzdělávání  zajistit odborné metodické řízení školství  vytvořit podmínky pro rozvoj vzdělanosti stabilizací rozpočtu kapitoly školství a zajištěním činnosti škol a školských zařízení (po materiální a personální stránce)  opustit politiku drastických škrtů mechanicky vycházejících ze změn ve výkonech škol školských zařízení  při optimalizaci sítě škol přihlížet ke všem relevantním aspektům  postupně zvyšovat výdaje na vzdělávání

18 18 Opatření v oblasti zdravotnictví  zrušit ekonomicky definovaný princip hrazení zdravotní péče  zrovnoprávnit odvody zaměstnanců a OSVČ a zvýšit platby za státní pojištěnce  zvýšit regulaci cen léků, zdravot. materiálu a prostředků  dosáhnout podílu výdajů na HDP na úrovni vyspělých zemí EU – zvýšit regulaci léků a zdravot. materiálu, zavést důslednou kontrolu…

19 19  část výnosů ze spotřebních daní (alkohol, tabák) převést do zdravotního pojištění  zavést výrazně nižší sazbu DPH u léků, zdravotnického materiálu a prostředků  posílit prevenci - primární (očkování) i sekundární (povinné preventivní prohlídky u vybraných skupin)  zavést opět systém ochrany veřejného zdraví Opatření v oblasti zdravotnictví

20 20   je nezbytné urychleně řešit problémy s financováním sociálních služeb   zkvalitnit finanční toky pro poskytovatele sociálních služeb, včetně financování sociálních služeb prostřednictvím krajů Opatření v oblasti sociálních služeb

21 21 Opatření v oblasti kultury  výdaje na kulturu zvýšit na 1 % státního rozpočtu (rok 2013) a postupně až na 1 % HDP  vypracovat a uvést do života legislativní opatření (zákon o kultuře a divadelní zákon)  zastavit reformu a transformaci kulturních zařízení

22  finančně i personálně zabezpečit kulturu v regionech  stabilizovat stavy zaměstnanců  věnovat pozornost cenové politice kulturních zařízení 22 Opatření v oblasti kultury

23 23 Opatření v oblasti ochrany životů, zdraví a majetku  je nezbytné revidovat vládou avizované krácení prostředků pro bezpečnostní sbory

24 24 Opatření v oblasti veřejné správy  vyhodnotit působení zákona o úřednících a návazně na to za účasti sociálních partnerů vytvořit model efektivního fungování zaměstnanců ve státní a veřejné sféře  ukončit postupnou privatizaci státní správy zaváděním neefektivního a neekonomického outsourcingu

25 25 Oblast odměňování  vládní restrikce a zvyšování DPH vedou ke stagnaci a poklesu mezd (platů), snižují koupěschopnost obyvatelstva a prohlubují poklesy HDP. Je proto nezbytné: –všemi prostředky podpořit ekonomický růst –podpořit kolektivní vyjednávání, včetně rozšiřování KS –nepřipustit zmrazování či snižování mezd pouze na základě obecných tvrzení o krizi

26 Oblast odměňování  mzdový vývoj musí odrážet hospodářskou situaci odvětví (firmy) a reagovat na inflaci  valorizovat minimální mzdu a zaručené mzdy a stanovit mechanizmus jejich pravidelné valorizace  zajistit zvýšení mezd a platů v souvislosti s převodem 2 p.b. na zdravotní pojištění od zaměstnavatele na zaměstnance 26

27 27 Oblast odměňování V platové sféře je dále nutné:  v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 vyčlenit prostředky na valorizaci platových tabulek pro všechny zaměstnance veřejných služeb a správy  omezit používání tarifů s rozpětím a zrušit institut smluvního platu, tj. u těchto složek platu znovu zavést právní úpravu, která platila do konce roku 2010

28 Oblast odměňování  garantovat systém odměňování platem pro veřejné služby hrazené z veřejných zdrojů K tomu je nezbytné: - revokovat usnesení vlády č. 149, týkající se zrušení tarifních platů ve zdravotnictví k 1. lednu 2013 a zajistit odměňování platem u poskytovatelů sociálních služeb (příspěvkových organizací) 28


Stáhnout ppt "1 Vize ČMKOS pro Českou republiku Politika moci, škrtů a nezájmu o potřeby občanů má alternativu ČMKOS 28. 6. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google