Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní rámec zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ing. Maria Seifertová Liberec 4. 9. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní rámec zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ing. Maria Seifertová Liberec 4. 9. 2008."— Transkript prezentace:

1 Legislativní rámec zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ing. Maria Seifertová Liberec 4. 9. 2008

2 Osnova: 1.Nezaměstnanost OZP 2.Základní právní normy ve službách zaměstnanosti ve vztahu k OZP 3.Zákon o daních z příjmu ve vztahu k OZP 4.Portál MPSV

3 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání z toho OZP v ČR

4 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání z toho OZP v okrese Liberec

5 Vývoj počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání v ČR, kraji a okrese Liberec

6 Vývoj % OZP z celkového počtu uchazečů o zaměstnání v ČR, kraji a okrese Liberec

7 Vývoj počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání - OZP v ČR, kraji a okrese Liberec

8 Základní právní normy ve službách zaměstnanosti ve vztahu k OZP Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

9 ZÁKON o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §§ 67–84: § 67 Definice OZP §§ 69–74 Pracovní rehabilitace §§ 75–77 Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna § 78 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením §§ 79–84 Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce

10 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §67 ZoZ (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen "osoby se zdravotním postižením") se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. (2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen "osoby s těžším zdravotním postižením"), b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními, c) rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoby zdravotně znevýhodněné").

11 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §67 ZoZ (3) Za zdravotně znevýhodněnou osobu podle odstavce 2 písm. c) se považuje fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

12 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §67 ZoZ (4) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. (5) Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a) a b), dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. c), dokládá fyzická osoba rozhodnutím úřadu práce.

13 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §§69-74 ZoZ Pracovní rehabilitace Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se zdravotním postižením obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je osobou se zdravotním postižením. Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

14 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §§75-77 ZoZ Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě.

15 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §§75-77 ZoZ V případech stanovených v § 75 odst. 2 zákona o zaměstnanosti může příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa činit maximálně  osminásobek průměrné mzdy, který představuje částku 168.952,- Kč,  dvanáctinásobek průměrné mzdy, který představuje částku 253.428,- Kč (OTZP), 10 míst a více míst  desetinásobek průměrné mzdy, který představuje částku 211.190,- Kč  čtrnáctinásobek průměrné mzdy, který představuje částku 295.666,- Kč(OTZP).

16 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §§75-77 ZoZ V případech stanovených v § 75 odst. 10 zákona o zaměstnanosti může roční příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo činit maximálně trojnásobek průměrné mzdy, který představuje částku 63.357,- Kč.

17 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §§75-77 ZoZ V případech stanovených v § 76 odst. 2 zákona o zaměstnanosti může příspěvek na vytvoření pracovního místa v chráněné pracovní dílně činit maximálně  osminásobek průměrné mzdy, který představuje částku 168.952,- Kč,  dvanáctinásobek průměrné mzdy, který představuje částku 253.428,- Kč, 10 a více míst  desetinásobek průměrné mzdy, který představuje částku 211.190,- Kč,  čtrnáctinásobek průměrné mzdy, který představuje částku 295.666,- Kč.

18 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §§75-77 ZoZ V případech stanovených v § 76 odst. 7 zákona o zaměstnanosti může příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny činit maximálně  čtyřnásobek průměrné mzdy, který představuje částku 84.476.- Kč a  šestinásobek průměrné mzdy, který představuje částku 126.714,- Kč (OTZP).

19 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §78 ZoZ Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Příslušným úřadem práce pro poskytování příspěvku je úřad práce, v jehož obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jehož obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. Příspěvek nelze poskytovat za čtvrtletí, ve kterém je účinná dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (§ 112) pro osobu se zdravotním postižením nebo příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa (§ 113 odst. 5) pro osobu se zdravotním postižením.

20 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §78 ZoZ Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP Příspěvek náleží zaměstnavateli měsíčně ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však  a) 9 000 Kč za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením [§ 67 odst. 2 písm. a)],  b) 6 500 Kč za každou jinou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením [§ 67 odst. 2 písm. b) a c)].

21 Novela zákona o zaměstnanosti – tisková zpráva Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením bude poskytován na zaměstnané plně invalidní osoby, jejichž schopnost vykonávat soustavnou výdělečnou činnost poklesla nejméně o 66%, nejvýše v částce 2 700 Kč, na ostatní zaměstnané osoby se zdravotním postižením nejvýše v částce 8 000 Kč. Příspěvek však nebude poskytován na ty zaměstnance, jejichž délka sjednané týdenní pracovní doby ve více pracovních poměrech u zaměstnavatelů, kteří budou žádat o příspěvek, v souhrnu přesáhne 40 hodin týdně. Dále nebude příspěvek poskytován na zaměstnance, kteří jsou osobami závislými na pomoci jiné fyzické osoby ve IV. stupni (plná závislost).

22 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §79 ZoZ Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práce Zaměstnavatelé jsou oprávněni požadovat od úřadu práce a) informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, b) součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením, c) spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, d) spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.

23 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §80 ZoZ Zaměstnavatelé jsou povinni a) u míst oznamovaných úřadu práce podle § 35 označit, zda se jedná o pracovní místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením, b) informovat úřad práce o volných pracovních místech vhodných pro osoby se zdravotním postižením, c) rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, d) spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace, e) vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením [§ 67 odst. 2 písm. a) až c)], f) vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.

24 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §81 ZoZ (1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. (2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní a) zaměstnáváním v pracovním poměru, b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, c) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c)

25 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - §81 ZoZ Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.– 3. čtvrtletí roku 2007 činí 21 119,- Kč. Odvod do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance činí ročně 2,5 násobek této částky, tj. 52 797,50 Kč.

26 Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti §§ 1-5Pracovní rehabilitace OZP §§ 6-10 Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna §§ 11-14 Výpočet průměrného čtvrtletního přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců OZP §§ 15-20Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočet plnění povinného podílu

27 Vyhláška č. 518/2004 Sb.,- §6 Charakteristika chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny Charakteristika chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny obsahuje popis a) pracovní činnosti, b) pracoviště a jeho umístění, c) pracovních podmínek.

28 ZÁKON o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. § 35 Sleva na dani (1) Poplatníkům uvedeným v § 2 a 17 se daň za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, nebo za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců spadajících do kalendářního roku, anebo za část uvedených zdaňovacích období, za kterou se podává daňové přiznání, snižuje o a) částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením 33) a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo, b) částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením 33) a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo, c) polovinu daně vypočítané ze základu daně vykázaného z činností provozovaných poplatníky uvedenými v § 17, zaměstnávajících nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením 33), činí více než 50 % průměrného ročního přepočteného počtu všech jejich zaměstnanců.

29 Portál MPSV http://portal.mpsv.cz/

30

31

32 Děkuji za pozornost Ing. Maria Seifertová vedoucí odboru poradenství Úřad práce v Liberci telefon: 950 132 440 737 654 911 maria.seifertova@lb.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz maria.seifertova@lb.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Legislativní rámec zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ing. Maria Seifertová Liberec 4. 9. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google