Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace k checklistu pro kontrolu Monitorovacích zpráv Bc. Jana Hrazdilová Ing. Radek Rinn Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace k checklistu pro kontrolu Monitorovacích zpráv Bc. Jana Hrazdilová Ing. Radek Rinn Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz"— Transkript prezentace:

1 Prezentace k checklistu pro kontrolu Monitorovacích zpráv Bc. Jana Hrazdilová Ing. Radek Rinn Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

2 Věcná část MZ Otázka č. 1 –Rozhoduje datum doručení na MV Otázka č. 2 –První a druhá část MZ spojeny dohromady (listy první a druhé části sešité dohromady, přelepené v levém horním rohu a opatřené parafou) Otázka č. 3 –Pokud podpisový vzor nesouhlasí, je třeba dodat doplnění podpisového vzoru a nové pověření pro oprávněnou osobu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

3 Otázky č. 4 a 5 –Kontrola, zda je unikátní Hash klíč shodný v listinné a elektronické podobě a shodný v obou částech MZ Otázka č. 6 –Přehled příloh v příručce D10 –Průběžně dochází k revizi příloh MZ. Sledujte upozornění na titulní straně Benefit7 a používejte vždy nové verze –Přílohy předkládejte v originálech, kopie dokládáte u faktur, výpisech z BÚ a prezenčních listinách –Předepsaný vzor je nutné dodržovat Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 1. část Monitorovací zprávy Otázka č. 7 –Sledování MI podložené prezenčními listinami –V případě nesouladu bude příjemce vyzván k doložení chybějících listin nebo k úpravě počtu MI –Příjemce dokládá souhrnnou tabulku (v listinné i.xls podobě), kde sleduje naplňování MI Otázka č. 8 Pro správné popisování MI prostudujte přiložený dokument „Vyplňování MI v MZ OP LZZ“ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

5 1. část Monitorovací zprávy Benefit: MONITOROVACÍ INDIKÁTORY I Standardně vyplňované: Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

6 1. část Monitorovací zprávy Benefit: MONITOROVACÍ INDIKÁTORY II Povinně vyplňované nulové: Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 1. část Monitorovací zprávy Benefit: MONITOROVACÍ INDIKÁTORY III Zcela nerelevantní: Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Otázka č. 9 –Sledování průběhu a změn VŘ (stavy, popis, částky atd.) –Pokud nastala změna, sledování v popisu nepodstatných změn ve druhé části MZ (oddíl 6. Nepodst. změny) Otázka č. 10 –Kontrola dokumentace k VŘ u právníků OSF (zda byly dodrženy závazné postupy pro zadávání zakázek dle D9) –V případě nedoložení všech dokumentů bude příjemce vyzván k jejich předložení –V případě porušení metodiky OP LZZ / českého práva budou výdaje daného VŘ ze 100 % kráceny Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Otázka č. 11 –Veřejná podpora není v prioritní ose 4 OP LZZ relevantní Otázka č. 12 –Kontrola popisu zvolených nástrojů publicity, deklarovanou publicitu je třeba doložit –V případě nedoložení bude vyžádáno doplnění, pokud není náprava možná, dojde k individuálnímu posouzení OSF Otázky č. 13, 14 a 15 –Sledování, zda jsou změny opravdu nepodstatné –Nutná provázanost mezi jednotlivými částmi MZ –V případě porušení pravidel budou dotčené finanční prostředky ze 100 % kráceny Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 1. část Monitorovací zprávy Benefit: ÚPRAVA ROZPOČTU Na záložce Informace o projektu a MZ načíst aktuální rozpočet a zvolit úpravy rozpočtu: Na záložce Rozpočet projektu zohlednit změny rozpočtu: Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Možnost editovat vše Uložení či zrušení změn

11 1. část Monitorovací zprávy Benefit: ÚPRAVA REALIZAČNÍO TÝMU Na záložce Informace o projektu a MZ zvolit úpravu realizačního týmu: Na záložce Realizační tým zohlednit nepodstatné změny: Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Pozor na provázanost záložky Realizační tým a Rozpočet projektu (veškeré údaje uvedené na záložce Realizační tým musí odpovídat údajům na záložce Rozpočet projektu, včetně např. mezer v názvu pozic realizačního týmu)

12 1. část Monitorovací zprávy Benefit: ÚPRAVA HARMONOGRAMU Na záložce Informace o projektu a MZ zvolit úpravy harmonogramu: Na záložce Harmonogram realizace zohlednit změny harmonogramu: Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

13 1. část Monitorovací zprávy Benefit: AKTUALIZACE VYBRANÝCH OBLASTÍ Na záložce Informace o projektu a MZ zvolit následující možnost: Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Pomocí tlačítka Načíst vybrané datové oblasti z Monit7+ dojde k aktualizaci konkrétních záložek. Používejte pouze v případě, kdy došlo k opravě údajů v IS MONIT7+, o které jste byli informováni během psaní MZ ze strany poskytovatele podpory. Pomocí zatržení checkboxu a tlačítka Spustit zvolíte jednotlivé oblasti.

14 Otázka č. 16 –Závazný formát naleznete v příručce D10 –Přílohy ve formátu *.xls předkládejte vždy pouze v tomto formátu, jiná podoba (např. scan) nebude poskytovatelem akceptována –Přílohy monitorovací zprávy není potřeba skenovat s výjimkou příloh, jejichž samotnou podstatou je podpis (příloha č. 1 Podpisové vzory, a dále zejména prezenční listiny). Povinné přílohy, které nemají závazný vzor v elektronické podobě (kopie účetních dokladů, výpis z bankovního účtu), proto není nutné dokládat v elektronické podobě. –U chybějících příloh bude příjemce dožádán o doplnění Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

15 2. část Monitorovací zprávy Otázka č. 17 –Kontrola, zda je Hash shodný v listinné i elektronické verzi Otázka č. 18 –Kontrola aktuálních údajů o příjemci a zhotoviteli MZ Otázka č. 19 –V případě strohého popisu bude MZ vrácena k dopracování Otázka č. 20 –Kontrola provázanosti harmonogramu v benefitové části MZ a datace období KA –Posun realizace harmonogramu KA je možný – nepodstatná změna Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

16 Otázka č. 21 –Popis plánovaných KA, jejichž realizace je v souladu s platným harmonogramem projektu, resp. s oznámenými nepodstatnými změnami nebo schválenými podstatnými změnami projektu Otázka č. 22 –Pokud příjemce někde nastíní problém, je třeba ho uvést i v této části a uvést adekvátní řešení Otázka č. 23 –Všechny nepodstatné změny uvedeny v této části –Kontrola zohlednění v relevantních částech MZ –Pozor: zde dochází často k chybám Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

17 Otázka č. 24 –Zda popis podstatných změn v projektu odpovídá vydaným Dodatkům ke změně Právního aktu a zda byla změna poskytovatelem odsouhlasena –Uvedení neschválených podstatných z. – krácení dotčených prostředků ze 100 % –Neuvedení podstatné změny – vrácení MZ k dopracování Otázka č. 25 –Údaje o kontrolách projektu provedených jinými subjekty, než poskytovatelem podpory Otázka č. 26 –V případě nesplnění uložených nápravných opatření bude příjemce vyzván k vysvětlení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

18 Otázka č. 27 –Kontrola úplnosti čestného prohlášení dle vzoru v D10. V nejnovější verzi druhé části MZ se zaškrtává RELEVANTNÍ odstavec (č. 16). Otázka č. 28 –Při neuzavření smlouvy 7 měsíců před ukončením projektu bude příjemce vyzván k vysvětlení (individuální posouzení ze strany OSF) Otázka č. 29 –Zda byla předložena auditorská zpráva a zda splňuje základní náležitosti (viz D10, kap. 6) –obsahuje výrok s výhradou, záporný výrok nebo odmítnutí výroku, je třeba to hlásit jako podezření na nesrovnalost ŘO Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

19 Prezentace k checklistu pro kontrolu Žádostí o platbu Workshop pro příjemce výzev Ex-Post OP LZZ Ing. Jan Zavadil Ing. Petra Breznaníková Petergáčová Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

20 Zjednodušená žádost o platbu Otázka č. 1 –Kontrola finálního uložení ŽoP (HASH kód) a navázání na monitorovací zprávu. Otázka č. 2 –Kontrola správnosti částek (se Soupiskou, Přehledem čerpání) –Rozdělení investic/neinvestic –Soulad bankovního účtu s rozhodnutím nebo jeho dodatkem Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

21 Otázka č. 3 –Kontrola podpisu dle podpisového vzoru Otázka č. 4 –Nutnost finálně uložit žádost o platbu Otázka č. 5 –Doložit v listinné podobě opravdu finálně uloženou žádost o platbu Otázka č. 6 –Kontrola souladu částek na ŽOP, soupisce, rozpisu mzdových nákladů, přehledu čerpání ukládat ve formátu.xls Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

22 Otázka č. 7 –Dodávat veškeré bankovní výpisy k výdajům, čestná prohlášení na jednotlivé odvody SP a ZP(nejsou-li placeny zvlášť), u OSS postačí čestné prohlášení ke mzdám, likvidační listy k fakturám Otázka č. 8 –U každého výdaje musí být uvedena položka rozpočtu –Rozpočet musí být aktualizován dle podstatných a nepodstatných změn. Kontrola jednotkových cen s výrokem HK a tabulkou obvyklých mezd, platů a zařízení Otázka č. 9 –Kontrola způsobilosti dle závazného Desatera OPLZZ (zejm. D5) –Časová způsobilost výdaje Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

23 Otázka č. 10 –přiložení všech relevantních účetních dokladů nad 10 000, resp. 5 000 Kč (zejména faktury, objednávky, smlouvy) Otázka č. 11 –Podpisy odpovědných osob na jednotlivých přílohách (zejm. pracovní výkazy, soupiska, přehled čerpání a Rozpis mzdových nákladů) –Informace zabraňující dvojímu financování na účetních dokladech (text na fakturách) –Detailní popis na účetních dokladech –Zda-li výdaj není nárokován opětovně –Časová způsobilost Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

24 Otázka č. 12 –Správně úvazky dle rozhodnutí –Duplicita vykazované činnosti (detailnost vykazovaných činností a kontrola souladu činnosti s rozhodnutím, možnost nárokovat poměrově – dovolenou, nemocenskou) Otázka č. 13 –Rozdělení jednotlivých pozic na rozpočtové položky –Soulad deklarovaných hodin s výkazem práce –Adekvátní odměna – max. 20% ročního platu (dle úvazku a odpracované doby na projektu, nutnost odměnu odůvodnit) Otázka č. 14 –Soulad doložení účetních dokladů s příslušným rozpisem cest. náhrad - Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

25 Otázka č.15 –Kontrola dle D5 –Příloha Odpisy se prakticky ve vyúčtování neobjevuje Otázka č.16 –Doložení smluv, objednávek (popř. dodacích listů) a plnění závazků na faktuře dle smlouvy –Kontrola, zda-li některé celky nejsou děleny na více objednávek (vyhýbání se VŘ) Otázka č.17 –Věcná kontrola, zda-li částky na dokladech odpovídají nárokovaným částkám na soupisce a přehledu čerpání Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

26 Otázka č. 18 –Soulad jednotlivých dodaných příloh mezi sebou Otázka č. 19 –Přehled čerpání je nutno rozepsat na jednotlivé položky rozpočtu Otázka č. 20 –Výzvy MV ČR obecně nemají soukromé spolufinancování Otázka č. 21 –u ex-post projektů výzev MV OP LZZ – obecně nerelevantní Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

27 Otázka č. 22 –DPH u výzev MV ČR, projektů OP LZZ je obecně způsobilá (D5) –Nutno vybrat relevantní odstavec plátcovství DPH buď 16 nebo 17 Otázky č. 23 a 24 –Týkají se grantových projektů Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

28 Děkujeme za pozornost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Prezentace k checklistu pro kontrolu Monitorovacích zpráv Bc. Jana Hrazdilová Ing. Radek Rinn Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz"

Podobné prezentace


Reklamy Google