Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce v grantové výzvě č. 89 OP LZZ 16.1.2013 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce v grantové výzvě č. 89 OP LZZ 16.1.2013 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce v grantové výzvě č. 89 OP LZZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

2 Obsah Způsobilé výdaje Nepřímé náklady Způsob financování grantových projektů Účetnictví Osobní náklady Zařízení a vybavení Nákup služeb Přímá podpora Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

3 Způsobilé výdaje U grantových projektů se za způsobilé výdaje považují ty výdaje, které vznikly až po uzavření právního aktu o poskytnutí podpory během období, které je v tomto právním aktu definováno Způsobilé jsou také některé výdaje vztahující se k danému projektu vzniklé po ukončení projektu (např. audit, mzdové náklady za poslední měsíc realizace projektu) Evidence a prokazování uskutečněných výdajů: rozepsány v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

4 Nepřímé náklady Stanovené procentní sazbou v Rozhodnutí v závislosti na prokázaných přímých nákladech Neprokazují se v monitorovacích zprávách – nepředkládají se faktury Nekontrolují se v rámci MZ ani při kontrole na místě Náklady na administraci a aktivity, které nespadají pod klíčové (publicita, kopírování apod.) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

5 Nepřímé náklady Účtování vychází z běžné praxe v organizaci, doporučujeme konzultaci s příslušným finančním úřadem (kontrola pouze zaúčtování na příjmu) Vymezení nepřímých nákladů je uvedeno v Příručce D5 Po skončení realizace projektu se nevrací na účet MV ČR Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

6 Způsob financování grantových projektů Financování formou Ex-ante – dvě zálohy –1. záloha – finanční prostředky obdržíte automaticky bez žádosti o platbu po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace –2. záloha – opět bez žádosti o platbu, po schválení Zprávy o zahájení realizace projektu –Předložení MZ + ŽoP – vyúčtování poskytnutých prostředků a žádost o další zálohu na příští monitorovací období Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

7 Účetnictví Je nutné vést oddělenou účetní evidenci pro projekt Je důležité vést analytiku pro všechny způsobilé výdaje projektu Náležitosti účetního doklady – dle zákona o účetnictví Nutnost opatřit účetní doklad větou, že se jedná o výdaj financovaný z OP LZZ, projektu č. xxx Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

8 Účetní doklady Dokládají se faktury nad ,- Kč nárokované částky (nikoliv částky na dokladu) U faktur do ,- Kč se nedokládá smlouva ani objednávka U faktur od ,- Kč – ,- Kč doložte objednávku nebo smlouvu Při kontrole na místě musí být k dispozici všechny účetní doklady Specifikace jednotkové ceny dle schváleného rozpočtu Rozdílné stanovení jednotkové ceny v rozpočtu a ve smlouvě Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

9 Projektový účet Příjemce nemusí mít samostatný bankovní účet pro projekt Kreditní úroky již nejsou příjmem projektu, tzn. nesnižují hodnotu způsobilých výdajů (Ex-ante) Bankovní poplatky za vedení BÚ projektu se nevykazují – jsou hrazeny z nepřímých nákladů Platí stále zákaz použití veřejných prostředků na operace nesouvisející s projektem Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

10 Osobní náklady Pracovní smlouvy – nastaveny úvazkově DPČ, DPP – hodinová sazba Rozpočty jsou nastaveny v superhrubé podobě – včetně odvodů DPP – pod 300 hodin ročně – hodinová sazba bez odvodů na pojistné na sociální a zdravotní pojištění (z DPP nad Kč měsíčně je také nutné platit odvody z kapitoly 01.04) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

11 Osobní náklady Nutné mít uzavřenou pracovní smlouvu pro projekt, kde je uveden minimálně úvazek nebo počet hod. pro projekt Dodržovat limity dle tabulky „obvyklé mzdy a platy“ Dodržovat poměr odpracované hodiny k úvazku a fondu pracovní doby Pokud je čerpána dovolená z projektu, nadlimit lze čerpat z položky kapitoly rozpočtu Převádění DPČ na DPP – jednotkový náklad dělen 1,34 Pozor na vykazování nepřímých nákladů v pracovních výkazech!!! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

12 Úvazky Maximálně 1,0 úvazek v souhrnu u jednoho zaměstnavatele Je nutné udělat přepočty hodin do MAX úvazků a poté zpět do hodin, které se budou sledovat Sledované období = délka pracovní smlouvy, DPČ, DPP/projekt V průběhu realizace i na konci sledovat počet hodin Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

13 Klouzavé pracovní úvazky Lze použít u pracovních pozic v rámci projektu, jejichž meziměsíční činnost během realizace značně kolísá Například zaměstnanec bude pracovat na projektu úvazek 0,5 průměrně Nutno zakotvit klouzavý úvazek ve smlouvě či v dodatku pracovní smlouvy týkající se práce na projektu V ZMZ přehled zapojení zaměstnance v projektu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

14 Odměny Do výše 20 % reálně vyplacené mzdy za 12 měsíců Řádně zdůvodněné projektovému manažerovi Lze vyplácet za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu (nad rámec pracovní náplně) Vyplácení odměn zakotveno v pracovních smlouvách, dohodách nebo ve vnitřní směrnici organizace Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

15 Zařízení a vybavení Dodržovat limity stanovené v tabulce „Obvyklé ceny a zařízení a vybavení v OP LZZ“ Limit kapitoly Zařízení a vybavení je 20 % - platí pro strukturu projektu, není aplikován pro kontrolu skutečně vyčerpaných prostředků Nárokovat a proplácet lze pouze takovou výši nákladů, která odpovídá předpokládané výši úvazku člena RT ve vztahu k jeho zapojení do realizace projektu – např. 1 notebook dohromady pro dva členy týmu pracující na 0,5 úvazku Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

16 Nákup služeb Kvalitní průzkum trhu Limit kapitoly Nákup služeb - nutno dodržet 60 % této kapitoly na způsobilých přímých nákladech projektu – u závěrečné MZ její překročení znamená snížení poloviny nepřímých nákladů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

17 Přímá podpora Náhrada zaměstnavateli za to, že je zaměstnanec na školení Mzdové příspěvky - vyplácí se do 100 % superhrubé mzdy. Limit je ovšem dán trojnásobkem minimální mzdy, tzn. 144, 30 Kč/hod. Pro výpočet MP je nutné zvolit určitou techniku Technika výpočtu musí být po celou dobu realizace projektu neměnná (neplatí pouze pro mzdové příspěvky, ale i u jiných položek) Souhrn mzdových příspěvků není limitován Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

18 Dotazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

19 Přílohy k MZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

20 Obsah Žádost o platbu Příloha č. 2 - Soupiska účetních dokladů Příloha č. 3 - Kopie účetních dokladů Příloha č. 4 - Pracovní výkazy Příloha č. 5 - Rozpis mzdových nákladů Příloha č. 8 - Výpis z bankovního účtu Příloha č. 9 - Přehled čerpání způsobilých výdajů Příloha - Mzdové příspěvky (návrh) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

21 Žádost o platbu Odevzdat jen Finální verzi Vyplnit všechna požadovaná pole HASH odpovídá MZ+1 Řádný podpis, místo a datum Originální verze Hodnoty se uvádí ve 100 % I. část - prostředky, které budou zaslány II. část - výdaje, které jsou prokazovány Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

22 I. a II. část ŽoP II. část: Celkové způsobilé výdaje - dle Soupisky Nepřímé náklady - dle Soupisky I. část: Požadovaná částka dotace - postup dle Soupisky - postup dle Finančního plánu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

23 Požadovaná částka dotace MZPořadíČástka dotace Dotace skutečnost Vyúčtování skutečnost ZZRP MZ MZ MZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Finanční plán: Př.: Soupiska účetních dokladů: 1) ,- Kč 2) ,- Kč 3) ,- Kč

24 Postup výpočtu PČD Dotace skutečnost -Vyúčtování skutečnost -Soupiska účetních dokladů -Řádek Finančního plánu č. MZ+1 = Výsledek Pouze záporný výsledek je PČD Nelze zaslat více než je ve Finančním plánu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

25 Řešení příkladu = = = )PČD je ,- Kč 2)PČD je 0,- Kč 3)PČD je ,- Kč !!! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

26 Soupiska účetních dokladů Soupiska_VZOR.xls Nárokovat lze jen to, co bylo uhrazeno ve sledovaném MO Nepřímé náklady se konkrétně nevykazují Neměnit formát, nevkládat součtové řádky Jak vyplnit přílohu Nejčastější chyby Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

27 Účetní doklady Náležitosti dle Zákona o účetnictví Dodržovat povinné minimum publicity Specifikovat jednotkové ceny a množství Dokládat až nad ,- Kč nárokované částky (nikoliv částky na dokladu) Výpisy z BÚ s úhradami také až nad ,-Kč nárokované částky Smlouvy/Objednávky – až k fakturám nad 200 tis. Při KnM budou všechny doklady vyžadovány Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

28 Přehled čerpání Přehled čerpání_VZOR.xls Členění musí odpovídat schválenému či příjemcem upravenému Rozpočtu, tzn. shodné položky, názvy (hodnoty) Jak vyplnit přílohu Nejčastější chyby Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

29 Rozpis mzdových nákladů Vysvětlivky k Rozpisům.xls Dodat Rozpisy za měsíce v Soupisce Dodat BÚ s úhradami mezd/Čestná prohlášení Jak vyplnit přílohu, nejčastější chyby PS – korekce, pracovní neschopnost, nadlimitní dovolená, odměny DPČ – do 2.500,- Kč HM bez odvodů DPP – nad ,- Kč HM s odvody Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

30 Pracovní výkazy PV_VZOR_II.xls Do ,- Kč superhrubé mzdy je OM nevyžaduje Do Přílohy č. 5 se však vyplňují i výdaje do ,- Kč Mohou být vyžádány PV za celé monitorovací období Jak vyplnit přílohu, nejčastější chyby Nemoc, dovolená, svátky - z toho pro projekt Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

31 Mzdové příspěvky Mzdové příspěvky_VZOR.xlsx Limitní hodinová superhrubá sazba je 144,30 Kč Neměnná metodika výpočtu v projektu Jak vyplnit navrhovanou přílohu, nejčastější chyby Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

32 Dotazy k finanční části Ing. Petra Vorlíková Ing. Jana Cvikýřová Finanční manažerka Oddělení realizace OP LZZ Tel Tel Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

33 Projektová část Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

34 Obsah 1. Formální náležitosti ZZRP a MZ 2. ZZRP 3. První část MZ 4. Přílohy k MZ 5. Druhá část MZ 6. Audit 7. Klíčové změny od Všeobecné informace Podporujeme Vaši budoucnost

35 Formální náležitosti ZZRP a MZ - Doručovací adresa: Jindřišská 34, Praha 1 -Adresát: MVČR na 1. místě, až poté jméno PM OP LZZ. Nikdy neadresovat do vlastních rukou. -V případě potřeby posunutí termínu předložení MZ je možné zaslat Žádost o prodloužení lhůty k předložení MZ (postačí naskenované em, podepsané statutárním zástupcem). Formulář ke stažení na nebo Podporujeme Vaši budoucnost

36 Zpráva o zahájení realizace projektu Zpráva musí být zpracována za první dva měsíce realizace, a to v termínu do 15 dnů třetího měsíce realizace Po jejím schválení bude poskytnuta 2. část dotace Předkládá se v listinné podobě (1 x originál) na formuláři ve formátu.doc, který naleznete na Podporujeme Vaši budoucnost

37 1. část MZ Identifikační údaje: 1. a 2. část MZ pevně spojena 2. část MZ podepsána statutárním zástupcem či oprávněnou osobou dle podpisového vzoru Datum podpisu statutárního zástupce nesmí být dřívější než datum finalizace MZ v aplikaci Benefit Podporujeme Vaši budoucnost

38 1. část MZ Monitorovací indikátory: Čtyři povinné indikátory ( , , a ) MI a navýšení je možné vykazovat maximálně do 120 % MI – inovované produkty – je nutné splňovat povinné prvky publicity. –Licenční a podlicenční smlouvy k inovovaným produktům –Před předložením ZMZ je nutné nahrát produkty MI „Počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů“ do Databáze produktů ESF, která je dostupná na Počet podpořených organizací celkem - tento indikátor bude vždy vyplněn hodnotou 1, vzhledem k nepovolenému partnerství v projektech této výzvy Podporujeme Vaši budoucnost

39 1. část MZ Výběrová řízení: -Limity zakázek: - I. Kategorii do ,- Kč (kap , do ,- Kč lze bez smlouvy) -II. kategorii od ,- Kč do ,- Kč (kap ) -úprava hodnotících kritérií (kap. 2.2) -změna podmínek výzvy k předkládání nabídek (kap. 2.2) -stanovení sankcí při porušení podmínek (kap ) -Veřejný zadavatel zveřejňuje smlouvy nad ,- Kč bez DPH na profilu zadavatele V případě Vašich dotazů týkajících se VŘ se prosím obraťte na právníky OSF. Podporujeme Vaši budoucnost

40 1. část MZ Publicita: Ne loga dodavatele Ne logo MPSV na dokumentech vytvořených příjemcem Podporujeme Vaši budoucnost

41 1. část MZ Realizační tým: Rozpočet: Soulad vyfakturovaných položek „služeb“ a položek v rozpočtu Harmonogram: Musí být vždy v souladu s KA Podporujeme Vaši budoucnost

42 Přílohy k MZ Nesešívat všechny přílohy dohromady Listinná i el. podoba (v Benefit7 ve formátu xls.) Příloha č. 4 Pracovní výkazy : Vykazovat PV za všechny měsíce sledovaného období Vést a uchovávat zápisy z porad Soulad hodin na PV a na Rozpise mzdových nákladů Zachovat v řádcích celý text Vykazování „zpracování PV“ – adekvátně výši úvazku Nevykazovat činnost „doručení MZ na OSF“ Podporujeme Vaši budoucnost

43 Přílohy MZ Jiné přílohy MZ: –Mezi povinné náležitosti prezenční listiny patří loga, název projektu, registrační číslo projektu, datum, časová dotace kurzu a jméno přednášejícího. Na prezenčních listinách se nesmí objevit loga dodavatele. Podporujeme Vaši budoucnost

44 2. část MZ Identifikační údaje 2. část monitorovací zprávy: Od je platný nový vzor (je ke stažení na stránkách pro vyplňování druhé části MZwww.osf-mvcr.cz Aktualizovat HASH kód a datum vypracování při opravě MZ Podporujeme Vaši budoucnost

45 2. část MZ Realizované klíčové aktivity: Soulad vykazovaných období KA s harmonogramem a sledovaným obdobím Ne kopírování textu ze Žádosti o dotaci a minulých MZ, reálný popis uskutečněných aktivit Shrnutí aktivit rozepište, ne text „Vše bylo v pořádku“ ZMZ - je nutné doložit na speciální příloze či v „Dalších informacích“ shrnutí celého projektu zdůrazňující přínosy pro daný úřad či magistrát Podporujeme Vaši budoucnost

46 2. část MZ Nepodstatné změny: Jakékoli změny popsat v nepodstatných změnách ve druhé části MZ Nepodstatné změny doporučujeme konzultovat dopředu – nemusí být schváleny Doložit kopii komunikace s PM či FM, pokud se na ni odkazujete v MZ Podporujeme Vaši budoucnost

47 2. část MZ Podstatné změny: Žádost o podstatnou změnu doporučujeme podat maximálně 30 kalendářních dní před termínem ukončení realizace projektu Žádost o prodloužení termínu pro předložení MZ, žádost o změnu finančního plánu a žádost o sloučení období nejsou brány jako podstatné změny – neuvádějte je v podstatných změnách. Doporučujeme popsat v „Dalších informacích“ Podporujeme Vaši budoucnost

48 2. část MZ Čestné prohlášení: Příjemce NENÍ PLÁTCEM DPH ve vztahu k projektu Podporujeme Vaši budoucnost

49 Auditorská zpráva Audit: u grantových projektů zrušena od povinnost závěrečného auditu Podporujeme Vaši budoucnost

50 Klíčové změny od Úvazky: Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace po : max. 1,0 úvazku u daného zaměstnavatele Nákup zařízení a vybavení pro RT projektu platí, že nárokovat a proplácet lze pouze takovou výši nákladů, která odpovídá předpokládané výši úvazku člena RT ve vztahu k jeho zapojení do realizace projektu (např. 1 notebook dohromady pro dva členy týmu pracující na 0,5 úvazku) Zrušení závaznosti jednotkových cen: ceny obsažené v rozpočtu jsou orientační, navýšení musí být v souladu s obvyklými cenami, mzdami a platy s výjimkou opodstatněných a odůvodněných případů, ceny snížené hodnotící komisí musí být zachovány a každá změna musí být řádně zdůvodněná Podporujeme Vaši budoucnost

51 Všeobecné informace Průvodní dopis s opravou MZ Hotline: Úprava pouze ŽoP  STORNO FINALIZACE pouze u ŽoP Archivace projektových dokumentů po dobu 10 let od ukončení realizace projektu Podporujeme Vaši budoucnost

52 Dotazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

53 Děkujeme za pozornost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce v grantové výzvě č. 89 OP LZZ 16.1.2013 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz"

Podobné prezentace


Reklamy Google