Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 1. část Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 1. část Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor."— Transkript prezentace:

1 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 1. část Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

2 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012 Pořízení zásad územního rozvoje (ZÚR) územně plánovací dokumentace kraje Povinností krajů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) je pořídit a vydat pro své území zásady územního rozvoje (ZÚR) do 5 let od nabytí jeho účinnosti, tj. do 31.12.2011. Pořizování ZÚR JMK jako strategického dokumentu kraje bylo zahájeno v r. 2007.

3 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Zásady územního rozvoje – základní § stavebního zákona § 36 – obsah ZÚR § 37 (2) – společné projednání s DO (3) – konzultace pro sousední státy (4) – projednání Vyhodnocení vlivů ZÚR na UR území § 38 – posouzení ZUR nadřízeným orgánem § 39 – veřejné projednání ZÚR § 40 – kontrola pořizovatelem § 41 – návrh na vydání ZÚR § 42 – aktualizace § 164 – evidence, ukládání ZÚR § 187 (3) – termín pořízení ZÚR (4) – zadání prvních ZÚR leden 2012

4 Průběh pořizování ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 1. etapa: Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) bylo projednáno a následně schváleno usnesením č. 1365/07/Z 20 ze dne 13.09.2007 opakovaná 1. etapa: Zadání ZÚR JMK bylo schváleno usnesením č. 698/10/Z12 ze dne 25.02.2010 seznam územně plánovací dokumentace, územních studií, významných oborových podkladů a dalších podkladů (cca 250) leden 2012

5 Průběh pořizování ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 2. etapa: v roce 2009 byl Návrh ZÚR JMK odevzdán a projednán s dotčenými orgány, MMR, sousedními kraji a zeměmi opakovaná 2. etapa : -v červnu 2010 bylo zahájeno projednání 2. Návrhu ZÚR JMK -25. června 2010 a) společné jednání b) projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území -konzultace prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí byly informovány sousední země (Rakousko a Slovensko) leden 2012

6 Průběh pořizování ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu -srpen 2010 – leden 2011 dohodovací jednání (uplatněno 22 podání, z toho 17 stanovisek DO a 5 vyjádření sousedních krajů) - písemné dohody s DO -16. prosince 2010 doporučení Zastupitelstva Jihomoravského kraje k variantním záměrům -leden – únor 2011 posouzení 2. Návrhu ZÚR JMK – stanovisko MMR ze dne 11.02.2011 požadavky MMR byly splněny – protokol ze dne 07.03.2011 -únor – březen 2011 úprava 2. Návrhu pro veřejné projednání (projektantem ZÚR JMK) leden 2012

7 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu - 19. dubna 2011 veřejné projednání 2. Návrhu ZÚR JMK (podáno celkem 98 námitek a 83 připomínek) -duben – září 2011 vypořádání připomínek a námitek - návrh rozhodnutí o námitkách souhlasné stanovisko SEA k vyhodnocení vlivů na ŽP pokyny pro úpravu 2. Návrhu ZÚR JMK dle výsledků projednání - úprava dokumentace (projektant + dílčí části pořizovatel) - forma dokumentace (OOP) Průběh pořizování ZÚR JMK leden 2012

8 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 3. etapa : - vydání ZÚR JMK příprava návrhu na vydání ZÚR JMK formou OOP Zastupitelstvo JMK vydalo ZÚR JMK na svém 25. zasedání dne 22.09.2011 usnesením č. 1552/11/Z 25. - nabytí účinnosti ZÚR JMK lhůta 15 dní ode dne kdy je vyvěšeno na poslední úřední desce odhad ………..cca leden 2012 Informace o průěhu pořizování ZÚR JMKPrůběh pořizování ZÚR JMK leden 2012

9 Zásady územního rozvoje (zákon č.183/2006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb., zákon 500/2004 Sb.) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Zásady územního rozvoje se vydávají formou opatření obecné povahy (OOP) - Výrok textová a grafická část (výkresy) - Odůvodnění textová a grafická část (výkresy) - Vyhodnocení vlivů ZÚR na UR území případně schémata a tabulky http://www.kr-jihomoravsky.cz/ hlavní stránka > Geoportál Jihomoravského kraje / krajský úřad / územní plánování > > dokumenty odborů krajského úřadu > odbor územního plánování a stavebního řádu > Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje > vydané ZÚR JMK > > OOP ZÚR JMK (2011) leden 2012

10 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2011

11 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu prosinec 2011

12 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Zásady územního rozvoje -stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje -vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kriteria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití -mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití („územní rezerva“). Zásady územního rozvoje (zákon č.183/2006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb., zákon č. 500/2004 Sb.) leden 2012

13 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ( Výrok ) Textová část : kapitola A. Priority územního plánování JMK = konkretizace obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování = stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje = obecné zásady, které platí vždy společně s konkrétním řešením kapitola B. Rozvojové oblasti a osy = zpřesnění rozvojových oblastí a os dle PÚR ČR = vymezení rozvojových oblastí a os nadmístního (krajského) významu Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

14 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ( Výrok ) kapitola C. Specifické oblasti = zpřesnění specifických oblastí dle PÚR ČR (pro území JMK nevymezeny) = vymezení specifických oblastí nadmístního (krajského) významu kapitola D. Plochy a koridory = zpřesnění ploch a koridorů dle PÚR ČR = vymezení ploch a koridorů nadmístního (krajského) významu pro záměry a územní rezervy Tématické členění : veřejná infrastruktura – DI a TI ostatní plochy a koridory ÚSES Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

15 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ( Výrok ) kapitola E. Koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje = krajské zásady ochrany a rozvoje přírodních hodnot (životní prostředí) = krajské zásady ochrany a rozvoje kulturních hodnot (památky) = krajské zásady ochrany a rozvoje civilizačních hodnot (historické, urbanistické a architektonické hodnoty) kapitola F. Koncepce ochrany a rozvoje krajiny území kraje = stanovení oblastí se shodným krajinným typem a jejich základních cílových charakteristik (2 podpůrné kroky – základní typy krajiny + krajinné oblasti regionálního významu) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

16 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ( Výrok ) kapitola G. VPS a VPO = stanovení VPS (DI, TI + protipovodňová opatření) = stanovení VPO (protipovodňová opatření) kapitola H. Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí JMK = požadavky – kap. D a G + výkres I.2 = tabulkový přehled záměrů a územních rezerv ve vazbě na území obcí Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

17 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ( Výrok ) kapitola I. Vymezení ploch a koridorů k prověření územní studií = přehled územních studií, které bude pořizovat KrÚ JMK = lhůty pro jejich pořízení a vložení do evidence ÚPČ (web ÚÚR) kapitola J. Vymezení ploch a koridorů podmíněných pořízením regulačního plánu orgány kraje ZÚR JMK nestanovují žádné plochy a koridory. kapitola K. Vymezení ploch a koridorů podmíněných pořízením regulačního plánu na žádost ZÚR JMK nestanovují žádné plochy a koridory. Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

18 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ( Výrok ) kapitola L. Zadání regulačního plánu ZÚR JMK nestanovují žádné zadání. kapitola M. Pořadí změn v území ( etapizace ) = podmiňující záměry, bez kterých nelze záměr realizovat kapitola N. Údaje o počtu listů a výkresů ( výroková část ZÚR ) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

19 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ( Výrok ) Grafická část : Výkres I.1 Výkres uspořádání území kraje Výkres I.2 Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně ÚSES Výkres I.3 Výkres oblastí se shodným krajinným typem Výkres I.4 Výkres VPS a VPO Výkres I.5 Výkres oblastí, ploch a koridorů nadmístního významu, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

20 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Výkres I.1 Výkres uspořádání území kraje Grafická část : leden 2012

21 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Grafická část : Výkres I.2 Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně ÚSES leden 2012

22 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Grafická část : Výkres I.3 Výkres oblastí se shodným krajinným typem leden 2012

23 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Grafická část : Výkres I.4 Výkres VPS a VPO leden 2012

24 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Grafická část : Výkres I.5 Výkres oblastí, ploch a koridorů nadmístního významu, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií leden 2012

25 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (Odůvodnění) Textová část : Kapitola A. Vyhodnocení souladu ZÚR se Zadáním, projednání ZÚR = informace o splnění požadavků obsažených v Zadání = informace o projednání ZÚR podle § 37 stavebního zákona = informace o projednání ZÚR podle § 39 stavebního zákona kapitola B. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, soulad s PÚR ČR = koordinace území se sousedními kraji a státy = soulad s PÚR ČR Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

26 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (Odůvodnění) kapitola C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení = zdůvodnění výsledného řešení jednotlivých záměrů a územních rezerv = informace o variantách prověřovaných v rámci pořizování ZÚR JMK kapitola D. Výsledky vyhodnocení vlivů na UR území, stanovisko SEA = výstupy z Vyhodnocení vlivů… jsou přímo promítnuty ve výrokové části ( zejm. kap.D) a v odůvodnění (zejm. kap. C) = informace o tom jak bylo respektováno stanovisko SEA je uvedena v článku VI. Opatření obecné povahy kapitola E. Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu = zábory ZPF a PUPFL Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

27 Grafická část : Výkres II.1 Širší vztahy Výkres II.2 Koordinační výkresm 1 : 100 000 ……………………………………… Výkres II.3 Koordinační výkresm 1 : 50 000 Výkres II.4 Výkres prověřovaných variant koridorů DI a TI Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (Odůvodnění) leden 2012

28 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Grafická část : Výkres II.1 Širší vztahy leden 2012

29 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Grafická část : Výkres II.2 Koordinační výkres leden 2012

30 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Grafická část : Výkres II.4 Výkres prověřovaných variant koridorů DI a TI leden 2012

31 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (Odůvodnění – Vyhodnocení vlivů na UR území) Textová část : oddíl A. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na ŽP (SEA) = metodika, hodnocení ZÚR z hlediska všech složek ŽP = podrobněji hodnocení vlivů na obyvatelstvo – veřejné zdraví = HIA oddíl B. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na území NATURA 2000 = metodika, hodnocení vlivů ZÚR na EVL a PO, výstupy zapracovány do SEA oddíl C. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na stav a vývoj území = hodnocení ZÚR z hlediska vybraných sledovaných jevů ÚAP Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

32 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (Odůvodnění – Vyhodnocení vlivů na UR území) oddíl D. Předpokládané vlivy na výsledky SWOT analýzy = jak ZÚR JMK podporují využití silných stránek, posílení slabých stránek, využití příležitostí a eliminaci/snížení hrozeb oddíl E. Vyhodnocení přínosů ZÚR JMK k naplnění priorit ÚP = hodnocení republikových a krajských priorit ÚP = vztah ZÚR k PÚR a ke krajským koncepcím oddíl F. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na UR = vyhodnocení vlivů ZÚR z hlediska vyváženosti 3 pilířů (žp, ekonomický, sociální) = shrnutí přínosů ZÚR (2 hlediska : 1. strategický dokument kraje, kterým je usměrňován rozvoj kraje v krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých horizontech 2. monitoring jejich uplatňování (každé 2 roky) zajišťuje schopnost reagovat na nové skutečnosti) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

33 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (Odůvodnění – Vyhodnocení vlivů na UR území) Grafická část : 1. Vlivy na obyvatelstvo, kulturní a historické hodnoty území 2. Vlivy na povrchové a podzemní vody 3. Vlivy na ZPF a PUPFL 4. Vlivy na horninové prostředí 5. Vlivy na přírodu a krajinu 6. Vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů 7. Vyhodnocení vlivů na PO a EVL Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

34 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Závaznost zásad územního rozvoje - § 36 (5) SZ ZÚR jsou závazné - pro pořizování a vydávání územních plánů - pro pořizování a vydávání regulačních plánů (orgány územního plánování / pořizovatelé územních plánů) - pro rozhodování v území (všechny správní orgány vydávající rozhodnutí - SÚ, DO) leden 2012

35 Aplikace vydaných ZÚR JMK Při územně plánovací činnosti: - uvést ÚP do souladu s následně vydanými ZÚR JMK - zpřesňovat plochy a koridory vymezené v ZÚR JMK (ZÚR jsou v souladu s PÚR) - při pořizování nových ÚP nezapomínat na soulad se ZÚR JMK Při rozhodování v území: - ověřit zda ÚP/RP/změny jsou v souladu se ZÚR JMK ( zejména ÚP/ změny ÚP schválené před vydáním ZÚR JMK ) a) není-li ÚPD obce se ZÚR JMK v rozporu – rozhodovat podle této ÚPD b) je-li ÚPD obcí se ZÚR JMK v rozporu – rozhodovat podle ZÚR JMK - nezapomínat, že v odůvodnění rozhodnutí musí být komentován soulad s vydanou ÚPD, tj. nejen soulad s ÚP, ale i s vydanými ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu leden 2012

36 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Územní rozhodování po vydání ZÚR JMK Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li stavební zákon jinak. ( § 76 (1) SZ ) V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu: a) s vydanou územně plánovací dokumentací ( ZÚR, ÚP, RP ) b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území ( upřesnění ZÚR v ÚP ) d) …………… ( § 90 SZ ) Při užití zjednodušeného způsobu územního rozhodování stavební úřad posuzuje, zda navrhovaný záměr žadatele: - podstatně nezmění poměry v území ( US - § 96 SZ, ohlášení JS - § 104 SZ ) - …………….. leden 2012

37 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu ÚAP a ZÚR, aktualizace ( podněty pro ZÚR ) Pro optimální usměrňování rozvoje území je potřeba analyzovat stav území, navrhovat řešení, monitorovat co se v území děje a reagovat na změny. Tyto funkce jsou rozděleny mezi dva nástroje územního plánování, které vytvářejí systémový celek: Analýza = analýza stavu a vývoje území (ÚAP) databáze limitů, záměrů, hodnot a problémů k řešení Návrh řešení = koncepce účelného uspořádání území (ZÚR) Monitoring = průběžná/úplná aktualizace dat (aktualizace ÚAP) Reakce na změny = aktualizace navržené koncepce (aktualizace ZÚR) Monitoring – Reakce – Monitoring – Reakce …… leden 2012

38 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu ÚAP a ZÚR, aktualizace ( podněty pro ZÚR ) Aktualizace ÚAP ORP: T zpracování dokumentace= 06/2012 nejpozději 18 měsíců od pořízení ÚAP nebo jejich poslední úplné aktualizace pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace ( § 28 odst. 2 SZ ) T poskytnutí a zveřejnění dokumentace= 12/2012 - ÚAP/aktualizace ÚAP se poskytuje stavebním úřadům, ( § 166 odst.1 SZ ) na žádost poskytovatelům údajů, - zveřejňuje se způsobem umožňujícím dálkový přístup ( § 166 odst.2 SZ ) - pořizovatel upraví ÚAP / aktualizaci ÚAP podle výsledků projednání a bezodkladně je zašle krajskému úřadu ( § 29 odst.1 SZ ) leden 2012

39 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Aktualizace ZÚR JMK - podněty pro ZÚR JMK Záměry vznikají a sledují se na 3 úrovních: Republiková (nadregionální) – státní koncepce jednotlivých resortů, pořizuje vláda, zejména ústřední správní orgány územní plánování – Politika územního rozvoje České republiky Regionální (nadmístní) – krajské koncepce jednotlivých resortů, pořizuje kraj, zejména odbory KrÚ územní plánování – Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje Lokální (místní) – obecní koncepce pořizuje obec, zejména odbory MěÚ, OÚ územní plánování – Územní plán leden 2012

40 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Aktualizace ZÚR JMK - podněty pro ZÚR JMK Všechny podněty, ať už se jedná o: postřehy k dokumentaci postřehy při aplikaci ZÚR JMK v územně plánovací činnosti obcí postřehy při aplikaci ZÚR JMK v rozhodovací činnosti SÚ postřehy při aplikaci ZÚR JMK v rozhodovací činnosti DO apod. … nám průběžně ( nejlépe ihned ) dejte vědět … leden 2012

41 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Děkujeme za pozornost Ing. arch. Jana D ě rdová, po ř izovatel ZÚR telefon: 54165 1386 e-mail: derdova.jana@kr-jihomoravsky.czderdova.jana@kr-jihomoravsky.cz Ing. Jana Svobodová, po ř izovatel ZÚR telefon: 54165 1330 e-mail: svobodova.jana@kr-jihomoravsky.czsvobodova.jana@kr-jihomoravsky.cz leden 2012


Stáhnout ppt "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 1. část Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google