Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava kvalifikací Školení pro členy pracovních skupin sektorových rad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava kvalifikací Školení pro členy pracovních skupin sektorových rad."— Transkript prezentace:

1 Národní soustava kvalifikací Školení pro členy pracovních skupin sektorových rad

2 NSK – PRINCIPY, STRUKTURA, VZTAHY Hlavní cíl Umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získali ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (179/2006) Jednotky NSK, jejich obsah a vazby Způsob tvorby a schvalování NSK Procesy a pravidla uznávání kvalifikací

3 NSK – PRINCIPY, STRUKTURA, VZTAHY Profesní kvalifikace – základní jednotka NSK Způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více činností, které dávají možnost pracovního uplatnění Montér výtahů Florista Strážný Podlahář plovoucích podlah Chůva Sportovní masér Auditor systémů řízení

4 NSK – PRINCIPY, STRUKTURA, VZTAHY Kvalifikační standard Stanovuje, co má držitel kvalifikace umět Je souborem kompetencí Hodnoticí standard Stanovuje, jak ověřit splnění požadavků kvalifikačního standardu Je souborem kritérií a postupů pro zkoušku Obsahuje požadavky na autorizované osoby Autorizované osoby Realizují zkoušky uchazečů o profesní kvalifikace Autorizace udělují autorizující orgány

5 NSK – PRINCIPY, STRUKTURA, VZTAHY Soustružení kovových materiálů Frézování kovových materiálů Broušení kovových materiálů Vrtání kovových materiálů Obsluha CNC obráběcích strojů OBRÁBĚČ KOVŮ Poslední slovo při získávání úplné profesní kvalifikace má škola.

6 NSK – PRINCIPY, STRUKTURA, VZTAHY Způsobilost vykonávat určité povolání; zpravidla odpovídá určitému oboru vzdělání. Instalatér Zahradník Kuchař Chemický technik Kominík Způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více činností, které dávají možnost pracovního uplatnění. Montér výtahů Sportovní masáž Florista Příprava studené kuchyně Strážný Montáž komínových vložek DÍLČÍ KVALIFIKACE Ú PLN É PROFESNÍ KVALIFIKACE D Í L ČÍ KVALIFIKACE PROFESNÍ KVALIFIKACE

7 NSK – PRINCIPY, STRUKTURA, VZTAHY Národní soustava povolání NSK POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zkou š ky DÍLČÍ KVALIFIKACE Typov é pozice Š koln í vzd ě l á vac í programy Typov é pozice Kurzy, programy Povol á n í R á mcov é vzd ě l á vac í programy Ú PLN É PROFESNÍ KVALIFIKACE Praxe,… D Í L ČÍ KVALIFIKACE PROFESNÍ KVALIFIKACE

8 NSK – PRINCIPY, STRUKTURA, VZTAHY NSK a rekvalifikace Vyhláška č. 176/2009 Sb. Pokud pro určité činnosti existuje profesní kvalifikace: získá akreditaci MŠMT jen kurz, který vede k profesní kvalifikaci rekvalifikací může být jen kurz, který vede k profesní kvalifikaci

9 NSK – PRINCIPY, STRUKTURA, VZTAHY NSK a Živnostenský zákon Profesní kvalifikace NSK může být stanovená jako podmínka pro získání živnostenského oprávnění.

10 NSK – PŘÍNOSY PRO CÍLOVÉ SKUPINY Občané Příležitosti Na základě složené zkoušky získá celostátně platné osvědčení o kvalifikaci, bez nutnosti školní docházky. Po získání stanovené sestavy profesních kvalifikací možnost získat stupeň vzdělání, bez nutnosti školní docházky.

11 NSK – PŘÍNOSY PRO CÍLOVÉ SKUPINY Zaměstnavatelé Transparentnost Předloží-li uchazeč o práci osvědčení o kvalifikaci NSK, zaměstnavatel podle standardu kvalifikace přesně uvidí, co všechno držitel kvalifikace musel prokázat u zkoušky. Záruky Standardy jednotlivých kvalifikací tvoří zaměstnavatelé Celkové zkvalitnění pracovníků v dané oblasti Začnou-li zaměstnavatelé u zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci NSK, zvýší se kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti, zaměstnavatelé si mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovníků.

12 NSK – PŘÍNOSY PRO CÍLOVÉ SKUPINY Vzdělavatelé Příležitosti Realizovat kursy pro profesní kvalifikace Možnost stát se autorizovanou osobou Spojení zkoušek z profesních kvalifikací s kursy pro ně Možnost čerpat peníze z Úřadu práce na rekvalifikace

13 AKTUÁLNÍ ÚDAJE NSK MDMKMMRMPOMPSVMŠMTMVMZdMZeMŽPCelkem PK v gesci 29146054215321981939 921* Aut. osob 143163307130169257421122 1 199 Autorizací 23117941 5622862194321105192 3 958 Držitelů osvědčení 1308 15712 3222 9007 285105 968623 37013 140 090 Zkoušejících 235322 31737137084597471831 1305 9 529

14 Pravidla a postupy tvorby standardů profesních kvalifikací

15 Kvalifikační standard PK – odborné kompetence Které z příkladů by neměly být odbornými kompetencemi? A.Druhy ovocných dřevin B.Výsadba ovocných dřevin C.Výsadba D.Výsadba červeného rybízu A., C. V každé odborné kompetenci musí být ČINNOSTNÍ SLOŽKA Výsadba, opravy, údržba, seřizování, navrhování, volba, posuzování PŘEDMĚTNÁ SLOŽKA Ovocné dřeviny, spotřební elektronika, pánský oblek, účetní uzávěrka 

16 NSK vychází z NSP Národní soustava povolání (NSP) obsahuje popisy jednotek práce (povolání, typové pozice). NSK vytváří pro tyto jednotky práce profesní kvalifikace. NSK přebírá z NSP jejich odborné dovednosti (není-li důvod ke změně), zohledňuje i odborné znalosti, obecné dovednosti a měkké kompetence (při stanovování kritérií hodnocení). Hlavní přidanou hodnotou NSK proti NSP je hodnoticí standard, podle něhož se každá profesní kvalifikace zkouší.

17 Přebírání existujících odborných kompetencí Do kvalifikačního standardu je žádoucí přebírat odborné dovednosti z jednotky práce NSP (existuje-li adekvátní jednotka práce). Pokud se některá nepřebere nebo přeformuluje, musí se to zdůvodnit. Důvodem pro nepřevzetí nebo přeformulování odborné dovednosti z jednotky práce do kvalifikačního standardu PK může být: - Věcný obsah kompetence neodpovídá požadavkům firemní praxe. - Kompetence je nepřezkušitelná Důvodem pro přeformulování kompetence naopak není: - Snaha o upřesnění kompetence (měla by řešit kritéria hodnocení) - Stylistické nedostatky

18 Přebírání existujících odborných kompetencí Neexistuje-li jednotka práce v NSP, je žádoucí využívat kompetence již existující v centrální databázi kompetencí. Mělo by se jednat o tytéž kompetence (uznávání podle 179/2006) Je třeba odpovědět na otázku přenosu kompetence: Zvládá-li někdo v rámci jedné kvalifikace určitou činnost, pro kterou je potřebná určitá kompetence, bude i v rámci druhé kvalifikace zvládat činnost, k níž je potřebná stejná kompetence? Pokud to nezvládne, nejde o stejnou kompetenci – odlišit v názvu. Lze připustit vysvětlení, instruktáž či zaškolení na pracovišti, nastudování technické dokumentace apod. Nikoliv ale kurz, speciální trénink apod.

19 Kvalifikační úrovně Kvalifikační úrovně je třeba stanovovat na základě deskriptorů nikoliv na základě stupňů vzdělání – ty jsou spíš zpětná vazba. Výsledná úroveň kvalifikace má odpovídat úrovním přiřazeným většině kompetencí. Nemělo by se stát, že kompetence tvořící těžiště dané kvalifikace má (mají) vyšší úroveň než je úroveň kvalifikace jako celku. To by měl být signál pro rozdělení, pro vznik nové kvalifikace 

20 Hodnotící standard PK – kritéria hodnocení Které z příkladů by neměly být kritérii hodnocení? A.Zhotovit knižní vazbu B.Zhotovit měkkou vazbu sešitovou C.Seřídit knihařskou linku podle technologického schématu D.Seřizovat knihařské stroje E.Posoudit správnost navržené spalinové cesty (podle ČSN 73 4201) A., D. Kritéria hodnocení musí být co nejvíc jednoznačná

21 Obecné kompetence v kritériích hodnocení NSP: jako měkké kompetence a obecné dovednosti NSK: jako samostatné se nestanovují Využijí se až při tvorbě kritérií hodnocení v hodnotícím standardu v návaznosti na ověřování odborných činností Důvod: V hodnotící komisi nemůže být expert přes měkké kompetence. Expert přes odbornost to ověří ve vazbě na odborné činnosti

22 Obecné kompetence v kritériích hodnocení Jako přirozená součást ověřování odborných kompetencí  stručně a srozumitelně vysvětlit….....  pohotově a přiměřeně situaci reagovat na…....  obhájit navržené řešení….…  přesvědčivě vysvětlit efekt…....  přizpůsobit styl jednání situaci….…  odhadnout požadavky zákazníka..…..  ….…s využitím tabulkového procesoru  …....vyhledáním na internetu  …....úpravou prezentace 

23 Hodnotící standard PK – způsoby ověřování Obsluhovat zařízení xy Obsluhovat zařízení xy během zadané mimořádné události Poskytnout informace o zadaném bankovním produktu Popsat požadavky na informační systém o managementu kvality Preference způsobů ověřování: 1. předvedení, 2. písemně, 3. ústně praktické předvedenípísemněústně praktické předvedenípísemněústně praktické předvedenípísemněústně praktické předvedenípísemněústně praktické předvedení ústně praktické předvedení písemně

24 Způsoby ověřování – písemné testy Požadavek zákona: ověřit všechny požadavky KS Není to náhodný výběr úkolů a otázek, jako např. u maturity Ve škole je žák prověřován průběžně, ke zkoušce z PK přichází neznámý člověk „z ulice“ Test nese riziko „přeskočení“ některých kompetencí nebo kritérií

25 Pravidla pro aplikaci písemných testů Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla: A.Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů. B.Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky: B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek. B2. Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku. B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje xx % 1 ) správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. 2 )

26 Pravidla pro aplikaci losovaných otázek Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla: Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky: A.Pro celkový soubor otázek: Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách. B.Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče: Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

27 Povinné součásti pokynů pro realizaci zkoušky Jsou dány zákonem č. 179/2006 Sb. nebo požadavky autorizujících orgánů a jsou součástí šablony hodnotícího standardu. Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Uvést zda je k vykonání zkoušky vyžadována zdravotní způsobilost

28 Vstupní kvalifikační požadavky na uchazeče Jsou možné vstupní kvalifikační požadavky na uchazeče? Ano. Ale jen v opravdu odůvodněných případech. Nikoliv plošné nastavování např. maturity. Požadavky by měl obsáhnout hodnotící standard. Je možná např. stavebnicová návaznost profesních kvalifikací, nebo požadovaná způsobilost předepsaná jiným předpisem (ŘP).

29 Složení zkušební komise 1 levnějšíobjektivnější Co zákon nepřipouští? A.V komisi je člen SR, který je současně autorizovanou osobou B.V komisi je člen SR, který není autorizovanou osobou C.Zkoušku si přijde shlédnout člen SR D.Komise je sestavená z odborníků pro různé části kvalifikace E.Členem komise je kromě aut.osob odborník na… F.U zkoušky je přítomen odborník na… Příklad – PK Podkovář u zkoušky je přítomen veterinární lékař, který má alespoň 5 let prokazatelné praxe v léčení koní a rentgenologii končetin koní. 2, 3

30 Co nemůže být v požadavcích na odbornou způsobilost aut.osob ? A.Absolvování určitého oboru vzdělání B.Dosažení určitého stupně vzdělání C.Odborná způsobilost podle určitého právního předpisu D.Členství v určité asociaci, svazu, cechu, komoře E.Schválení určité asociace, svazu, cechu, komory F.Doporučení určité asociace, svazu, cechu, komory G.Certifikát o určité vykonané zkoušce nebo absolvovaném kurzu H.Uvedení konkrétní organizace jako autorizované osoby I.Schválení určité organizace J.Doporučení určité organizace K.Osvědčení o vytvářené dílčí kvalifikaci L.Počet roků praxe na určité pozici M.Požadavek že musí jít o právnickou osobu  Požadavky na odbornou způsobilost Autorizovaných osob (autorizovaných zástupců)

31 Povinné součásti požadavků na aut.osoby Jsou dány zákonem č. 179/2006 Sb. nebo požadavky autorizujících orgánů a jsou součástí šablony hodnotícího standardu. 5 let odborné praxe, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (do níž se počítá i praxe z oblasti zkoušení), musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci zákona č. 179/2006 Sb. a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin. Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

32 Které z příkladů by neměly být součástí požadavků na MTZ aut.osob? A.Měřidla B.Zkušebna tlumičů pérování C.Analyzátor výfukových plynů D.Zkušební agregáty E.Diamantová vodní pila s průměrem alespoň 300 mm F.Mechanizmy pro přípravu stavebních směsí a dopravu materiálů odpovídající požadavkům BOZP a hygienickým předpisům A., D. Požadavky musí být co nejvíc jednoznačné Možno vymezit číslem normy, předpisu apod.  Požadavky na materiálně-technické zabezpečení Autorizovaných osob

33 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Národní soustava kvalifikací Školení pro členy pracovních skupin sektorových rad."

Podobné prezentace


Reklamy Google