Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Konstrukce a výstavba silničních komunikací Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Konstrukce a výstavba silničních komunikací Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Konstrukce a výstavba silničních komunikací Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy - cvičení Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ZÁKON č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích Pozemní komunikace - dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly1a) a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie: a) dálnice, b) silnice, c) místní komunikace, d) účelová komunikace.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dálnice (1) Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. (2) Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Zák. č.361/2000 Sb., § 35 - 38 Provoz na dálnici

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Silnice (1) Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. (2) Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd: a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu, b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy, c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. (3) Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis.Rychlostní silnice má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Místní komunikace (1) Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. (2) Místní komunikace může být vystavěna jako rychlostní místní komunikace, která je určena pro rychlou dopravu a přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní místní komunikace má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice. (3) Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd: a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace, b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace, d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Místní komunikace se podle § 6 zákona č. 13/1997 Sb. a § 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb. rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd: - místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace, podle prováděcí vyhlášky též dopravně nejvýznamnější sběrné komunikace ve městech - místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, která spojuje části měst navzájem nebo napojuje město nebo jeho část na pozemní komunikaci vyšší třídy nebo kategorie - místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace ve městě nebo jiné obci běžně přístupná provozu motorových vozidel a umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů - místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz, například samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti (ČSN 736110 Projektování místních komunikací)

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

9 Účelová komunikace (1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy tím není dotčena. (2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NÁVRHOVÉ PRVKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - jsou geometrické a konstrukční prvky pro projektování a charakteristiku silničních komunikací. Mají zajišťovat vhodné provozní podmínky, zejména potřebnou: - bezpečnost - plynulost - kapacitu (ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic)

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Trasování – vyhledání nejvhodnější trasy z hlediska: - bezpečnosti, pohodlí a hospodárnosti jízdy - stavebních nákladů na navrhovanou trasu - estetické působení v krajině - minimalizace negativních dopadů na ekologii a území - minimalizace záboru zemědělské půdy

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Návrhová rychlost (Základní určující parametr komunikace) v n [km.h -1 ]-největší rychlost průměrného vozidla, kterou lze bezpečně projet kterýmkoliv úsekem navrhované komunikace za normálních atmosférických podmínek a bez ovlivnění provozem ostatních vozidel. Volí se podle konkrétních podmínek komunikace: - na dálnicích a rychlostních komunikacích v rozsahu 80 až120 km.h -1 - na silnicích v rozsahu 30 až100km.h -1 - na místních komunikacích 30 až80 km.h -1

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Směrodatná rychlost - slouží k posouzení návrhu směrových poměrů a podélného profilu - její max. hodnota je omezena nejvyšší dovolenou rychlostí na dané komunikaci - rozdíl mezi návrhovou a směrodatnou rychlostí nesmí být větší jak 20 km km.h-1 - mění se v závislosti na křivolakosti

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kategorií komunikace - soubor technických rozlišujících znaků společných pro určité silniční komunikace téhož příčného uspořádání, stanovené návrhové rychlosti a režimu provozu. Příčné uspořádání silniční komunikace představuje šířkové a výškové členění jejího příčného řezu. Geometrické prvky pro projektování silniční komunikace rozdělujeme na: - směrové návrhové prvky (přímky, oblouky), které v půdorysném průmětu trasy silniční komunikace znázorňují její směrové vedení, tj. osu silniční komunikace; - výškové návrhové prvky (přímky, oblouky), které v rozvinutém podélném profilu trasy silniční komunikace znázorňují její výškové vedeni, tj. niveletu.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Při projektování se bere ohled na: - šířkové uspořádání komunikace; - směrové a výškové vedení trasy: návrhová rychlost; křivolakost; velikost a délka stoupání; možnost předjíždění; - intenzita dopravního proudu nebo silničního provozu; - podíl pomalých vozidel (skladba).

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kategorizace silničních komunikací D – dálnice R – rychlostní silnice S – silnice s neomezeným přístupem Příklad označení: D 27,5/120,100,80 dálnice Kategoriiní šířka návrhová rychlost rovinapahorkatinahorské území

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

19

20

21

22

23 Směrové řešení komunikace - přímé úseky - směrové oblouky Směrové oblouky Pro směrovou změnu osy silnice nebo dálnice se použije oblouk: - kružnicový s přechodnicemi; - prostý kružnicový; - složený; - přechodnicový. Přechodnice se navrhuje ve tvaru klotoidy

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Lomy podélného sklonu Lomy podélného sklonu se zaoblí parabolickými oblouky druhého stupně se svislou osou. Vypuklé lomy podélného sklonu se zaoblí tak, aby byl: - na dvoupruhových silnicích zajištěn podle možnosti rozhled pro předjíždění - na všech silnicích a dálnicích zajištěn bezpodmínečně rozhled pro zastavení

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vyduté lomy podélného sklonu se zpravidla zaoblí tak, aby kužel světlometů osvětloval jízdní pás a délku rozhledu pro zastavení. Jestliže je v zaoblení vozovka v podjezdu, prověří se, zda určená délka rozhledu není omezena nosnou konstrukcí mostního objektu (viz ČSN 73 6102).

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Konstrukce vozovky Vozovka je konstrukce jízdní dráhy spočívající na pláni zemního tělesa a umožňující svou únosností a rovným povrchem hospodárnou a bezpečnou dopravu. Konstrukce vozovky je složena z více vrstev, jejichž únosnost klesá směrem k podloží. Kryt je horní část konstrukce vozovky. U asfaltových vozovek se skládá obvykle z obrusné vrstvy a ložní vrstvy. Kryt u cementobetonovych vozovek je tvořen cementobetonovou deskou, které může být provedena jako jednovrstvé anebo dvouvrstvé. Vozovky podle staviva krytu můžeme rozdělit na: - asfaltové, - cementobetonové, - dlážděné, - štěrkové, - ze stabilizovaných zemin, - zvláštní.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podle deformačních vlastností krytu a podkladních vrstev pak můžeme vozovky rozdělit na: - tuhé vozovky, tj. vozovky opatřené tuhými kryty, které dobře odolávají tlaku, prostému tahu, tahu ohybem. Sem patří vozovky z cementového betonu; - netuhé vozovky jsou vícevrstvé konstrukce, které poměrně málo odolávají namáhání v tahu ohybem. Do této skupiny patří vozovky s asfaltovým krytem a s asfaltem stmelenými podkladními vrstvami anebo s nestmelenými podkladními vrstvami; - polotuhé vozovky, které mají krytové vrstvy z asfaltem stmelených směsí a podkladní vrstvy jsou stmeleny cementem a to mimo cementový beton, je-lí podkladní vrstva z cementového betonu, jedné se o tuhou vozovku; http://www.ceskedalnice.cz/odborne-info/rozdily-mezi-cb-a-ab

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kryt spočívá na podkladních vrstvách, které jsou jednou ze základních konstrukčních částí vozovky, neboť jejich úkolem je roznášet zatížení, které na ně přechází z vrstev krytu. Mezi podkladní vrstvy se často řadí i ochranné vrstva, která nemusí být provedena ve všech případech, zejména pak, je-li podloží dostatečně únosné, tvoří-li ho nenamrzavé zeminy a konečně je-li příznivý vodní režim v podloží. Za podloží je označována část silničního tělesa, na níž přímo spočívá vozovka. Horní plocha podloží se nazývá pláň a z hlediska technologie až do úrovně zemní pláně se jedná o zemní práce. Podloží je tedy vrstva nasypané nebo rostlé, upravené nebo neupravené, v každém případě však zhutněné zeminy. Podle původu nebo druhu zeminy se rozlisuje rostlé podloží a násypové podloží.

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

30 Dopravní zatížení – dle ČSN 73 6114

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Návrhová úroveň porušení - předpokládaný vývoj porušování vozovky - schopnost vozovky plnit s jistou spolehlivostí požadované provozní funkce

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pro navržení příčného řezu se používá Katalog vozovek pozemních komunikací. Volba podle dopravního zatížení a návrhové úrovně porušení vozovky.

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kryt z asfaltových směsí - nátěry a postřiky - obalovací technologie - kamenivo obalené a stmelené asfaltem - hutněné asfaltové směsi – na vozovky - lité asfaltové směsi – např. na chodníky

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rozdíly mezi dálnicí a rychlostní silnicí http://www.ceskedalnice.cz/odborne-info/rozdily-mezi-d-a-r

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (ČSN 73 6056) Definice Parkováni - umístěni vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu Odstavování; dlouhodobé stání - umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla v místě bydliště, případně v sídle provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá Parkovací stání - plocha určená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla Parkovací záliv plocha určená pro jedno nebo několik parkovacích stání s podélným, šikmým nebo kolmým řazením umístěná podel jízdního pásu

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Parkoviště - venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání Parkovací plocha - prostor určený pro parkování vozidel; technické řešení odstavných a parkovacích ploch je shodné, proto se v dalším textu normy používá pouze pojem parkovací plocha K+R „Kiss and Ride„ - pruh/záliv určený k uvedeni vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou pro vystoupení/nastoupení cestujících (krátkodobé stání na dobu nepřesahující 10 min) P+R „Park and Ride„ - parkovací plocha určená pro osobní vozidla cestujících, kteří zároveň používají vozidla veřejné osobní linkové dopravy (stání na dobu kratší než 24 h) B+R „Bike and Ride„ - parkovací plocha určená pro parkování jízdních kol (obdoba systému P+R)

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dělení parkovacích stání a) podle kategorie vozidel určena zejména pro: -osobní vozidla; - lehká užitková vozidla (dodávky); - nákladní vozidla; - autobusy; - motocykly; - jízdní kola. b) podle skupin uživatelů určena např, pro: - rezidenty a abonenty; - zákazníky, zaměstnance, hosty; - zásobování, dopravní obsluhu; - osoby těžce pohybově postižené a osoby doprovázející dítě v kočárku

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti c) podle vztahu k pozemní komunikaci umístěny: - na parkovacích pruzích podél jízdního pásu (podélné stání); - na parkovacích pásech podél jízdního pásu (kolmé nebo šikmé stání); - na středním dělicím pásu směrově rozdělené pozemní komunikace; - na samostatném parkovišti s podélným, šikmým nebo kolmým řazením - - parkovacích stání; - jednotlivé, řadové nebo hromadné garáži.

39 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Počty parkovacích stání se navrhují podle ČSN 73 6110. Na přestupních uzlech veřejné linkové osobní dopravy se nejmenší počty parkovacích stání navrhují podle ČSN 73 6425-2.

40 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

41

42 Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy:

43 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Umístění parkovacích stání Parkovací stání se nesmí navrhovat: -v rozhledových polích křižovatek a sjezdů - na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní, tento zákaz neplatí na stykových křižovatkách na protější straně vyúsťující pozemní komunikace; - v připojovacích, odbočovacích a vyhrazených pruzích; - v prostoru zastávek veřejné linkové osobní dopravy - v prostoru rozhledových polí železničních přejezdů - před přechodem pro chodce/místem pro přecházení v menší vzdálenosti, než uvádí ČSN 73 6110 (rozhledové pole před přechodem pro chodce/místem pro přecházení);

44 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zásady návrhu parkovacích stání Příčný sklon parkovacích stání nemá překročit 5 %. Podélný sklon parkovacích stání nemá překročit 3 %. Pokud je parkovací pás navržen podél jízdního pásu, může být příčný sklon parkovacích stání v závislosti na podélném sklonu komunikace až 9 %, u parkovacích pruhů nesmí podélný sklon parkovacích stání překročit 6 %. Příčný a podélný sklon bezbariérově užívaných parkovacích stání včetně přístupové komunikace se navrhuje podle příslušného právního předpisu (Vyhláška č. 398/2009 Sb.) Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %).

45 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vliv na životní prostředí Při návrhu parkovacích ploch musí být zohledněny základní požadavky na ochranu životního prostředí (ochrana před hlukem, vibracemi, znečištěním ovzduší, ochrana povrchových a podpovrchových vod apod.). Součástí návrhu musí být odvedení srážkových vod ze zpevněné plochy parkoviště. Parkovací plochy se navrhují tak, aby byl minimalizován jejich negativní dopad na životní prostředí. Rozsáhlé zpevněné plochy parkoviště i parkovací stání podél jízdního pásu se doplňují vhodnými vegetačními úpravami. Umístění příjezdové komunikace na parkoviště a ostatní významné zdroje hluku se navrhuji tak, aby byly minimalizovány negativní účinky dopravy na přilehlou bytovou zástavbu.

46 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

47

48

49

50

51 Zajížděni vozidel na jednotlivá parkovací stání Komunikace pro zajížděni vozidel na jednotlivá parkovací stání se navrhují podle následujících podmínek: - vozidla mají mít možnost zajíždět na parkovací stání jízdou vpřed jedním obloukem, případně jízdou vzad. Zajíždění vozidel jízdou vpřed s jedním nadjetím se navrhuje pouze v odůvodněných případech; - vjezd/výjezd na každé parkovací stání musí být možný i při obsazení okolních stání. Parkovací stání s omezeným přístupem (dvě vozidla za sebou, druhé vozidlo může odjet, až když je krajní parkovací stání volné) je možné navrhovat pouze tehdy, pokud jsou určena pro téhož uživatele nebo po vzájemné dohodě uživatelů; - vzdálenost mezi osobním vozidlem v pohybu a pevnou překážkou musí být nejméně 0,25 m (při návrhové rychlosti < 30 km/h), v ostatních případech nejméně 0,5 m.

52 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní připojení - Parkoviště se na pozemní komunikace připojují křižovatkou nebo sjezdem, který musí splňovat podmínky pro rozhled. - Při oplocení parkoviště musí být vzdálenost brány od vnější hrany vodicí čáry pozemní komunikace rovna alespoň délce nejdelšího předpokládaného vozidla. - Příjezdové komunikace k parkovištím se nepřipojují přímo na místní rychlostní komunikace (funkční skupina A podle ČSN 73 6110) s výjimkou záchytných parkovišť před vjezdem do centrálních částí sídelních útvarů (typ P+R) - Počet vjezdů/výjezdů na/z parkoviště se navrhuje podle místních podmínek. - Pro dopravní připojení komerčně využívaného parkoviště s počtem parkovacích stání > 50, se na průběžné komunikaci navrhne odbočovací pruh vlevo podle ČSN 73 6102.

53 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Požární požadavky na parkovací plochy Na všechny parkovací plochy musí být zajištěn přístup záchranných složek. Jsou-li oploceny, pak alespoň jeden vjezd na ohrazenou plochu musí splňovat požadavky pro příjezd požárních vozidel. Průjezdní profil tohoto vjezdu musí být nejméně 3,50 m široký a 4,10 m vysoký.

54 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroje: ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel VYHL. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Kaun, M.. Základy dopravních staveb I. Praha, ČVUT Praha, 1996isbn 80-01-01520-3.


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Konstrukce a výstavba silničních komunikací Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google