Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina Elektronická zdravotnická dokumentace Ing. Martin ZEMAN předseda pracovní skupiny NSeZ – neveřejná prezentace Emauzy, 16.6.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina Elektronická zdravotnická dokumentace Ing. Martin ZEMAN předseda pracovní skupiny NSeZ – neveřejná prezentace Emauzy, 16.6.2016."— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina Elektronická zdravotnická dokumentace Ing. Martin ZEMAN předseda pracovní skupiny NSeZ – neveřejná prezentace Emauzy, 16.6.2016

2 Agenda Způsob práce skupiny Specifický cíl: Zvyšování kvality a bezpečného poskytování zdravotních služeb Opatření 2.1.1 Umožnit bezpečné sdílení informací o zdravotní péči Opatření 2.1.3 Vyžádaná péče mezi poskytovateli (eŽádanka) Závěr 2

3 Složení skupiny Ing. Martin Zeman - předseda skupiny Ing. Jiří Borej - koordinace NSeZ Ing. Matěj Adam, MBA Ing. Petr Běhávka MUDr. Martin Hofman Ing. Zdeněk Jiříček Ing. Hynek Kružík Ing. Daniel Kutáč MUDr. Cyril Mucha Ing. Zdeněk Novák Ing. Miroslav Novotný Ing. Petr Pavlinec MUDr. Miroslav Seiner Ing. Michal Schmidt Ing. Petr Siblík Mgr. Roman Staněk Ing. Tomáš Šácha JUDr. Ladislav Švec Jakub Tomas Mgr. Jiří Winkler Seznam členů PS 3

4 Strategický cíl č. 2: Zvýšení efektivity zdravotnického systému 4

5 Základní principy navrhovaného řešení Na základě shody v pracovní skupině a schválené Soustavy cílů a opatření NSeZ byl návrh dalšího postupu zapracován do výstupního dokumentu Strategie 5

6 Úrovně výměny a sdílení Úroveň 0 – status quo žádný centrální index, žádný mandatorní EHR, pouze izolovaná ZD u poskytovatelů žádné centrální služby výměna peer to peer (na regionální úrovni) Úroveň 1 – sdílení indexu, výměna ZD centrální index ZD, výměna ZD s využitím centrálního indexu žádný mandatorní EHR Úroveň 2 – sdílení indexu ZD/EHR/PHR, výměna ZD, EHR/PHR centrální index ZD, EHR, PHR mandatorní EHR výměna ZD/EHR/PHR s využitím centrálního indexu 6

7 Aplikované principy 7 Princip nedělitelné odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za vedení zdravotnické dokumentace, Princip svobodného přístupu občana k zdravotnické dokumentaci o něm vedené, Princip rovnocennosti listinné a elektronické podoby zdravotnické dokumentace – práva a povinnosti jsou stejné pro obě podoby, * Princip svobodné volby občana rozhodnout o sdílení/nesdílení jeho zdravotnické dokumentace elektronickým způsobem, Princip svobodné volby občana rozhodnout o vedení/nevedení jeho elektronických zdravotních záznamů, * Tento princip se jeví asymetrický vzhledem k nakládání s papírovou formou zdravotnické dokumentace. V případě papírové formy pacient neurčuje, zda se smí sdílet (např. okopírováním), pokud ji dle zákona oprávněná osoba ke své činnosti potřebuje. Zmíněná asymetrie by tak popírala princip rovnocennosti listinné a elektronické podoby zdravotnické dokumentace.

8 Aplikované principy Princip svobodné volby občana zpřístupnit svou zdravotnickou dokumentaci a elektronické zdravotní záznamy třetí osobě, jako nástroj pro podporu vztahů pacient – rodina - komunita Princip velmi postupného a velmi dlouhodobého přechodu od současné textově orientované (nedostatečně strukturované) ZD ke strukturovanému elektronickému zdravotnímu záznamu (nevyžaduje žádný big bang, stát si reguluje rychlost) Princip zaručené důvěryhodnosti sdílené informace pro oprávněnou osobu Princip posílení důvěry uživatele v bezpečnost (nezneužitelnost) prostředí systému Princip dostupnosti sdílené informace pro oprávněnou osobu v reálném času Princip minimalizace legislativních změn 8

9 Vymezení pojmů ZD – Zdravotnická dokumentace ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. listinná podoba eZD – elektronická podoba Záznamem ZD budeme nazývat ucelený zápis do ZD o osobě, opatřený podpisem a časem (datum, čas) ošetřujícího zdravotnického pracovníka ekvivalent EMR – slouží zdravotnickému personálu pro výkon zdravotní péče (poskytování zdravotní služby). 9

10 Vymezení pojmů EHR/PHR – elektronický zdravotní záznam osoby (tj. KZS, klienta …) EHR osoby = vybraná data ze ZD osoby ve formě strukturovaných relačních záznamů EHR mandatorní část EHR/PHR, právně relevantní, každý záznam EHR je podepsán zdravotnickým pracovníkem nebo jednojednoznačným algoritmem uvedeným ve Vyhlášce o ZD, obsah a forma EHR je definován Standardy elektronického zdravotnictví – např. jako přílohou Vyhlášky o ZD, vydávanou MZČR, může být i prázdná, zde se nevěnujeme problematice standardů samotných, záznam o aktuálním zdravotním stavu či zachycující zdravotní historii pacienta minimální množinou struktur EHR pro střednědobý cíl se jeví obsahově jednoduchá struktura Pacientského souhrnu ve smyslu EN 13606 a evropského projektu epSOS, resp. jeho zákonem definovaná podmnožina. EHR – definován v normě ISO TR 20514:2005 Health informatics – Electronic health record – Definition, scope and context Požadavky na architekturu EHR jsou definovány v normě ISO 18308:2011 Health informatics – Requirements for an electronic health record architecture Podobně to používá více států, např. australský projekt PSEHR. Vzhledem k plošnému používání Datového standardu MZČR je v architektuře navržen modul Standardy MZ, který může zabezpečit, mimo jiné, oboustrannou, bezpečnou konverzi zpráv mezi Vyhláškou povolenými standardy – např. mezi EN 13606 a DASTA. 10

11 Vymezení pojmů PHR osoby = přidané záznamy osoby nebo od Provozovatele EHR/PHR nebo z jiného zdroje nepovinná část EHR/PHR plně v kompetenci Provozovatele EHR/PHR, bez právní relevance, např. zápisy a měření osoby. Provozovatel EHR/PHR – PEHR právnická osoba provozující služby (zejména uložení a zpřístupnění) datového úložiště EHR/PHR provozování služeb vedení EHR/PHR bude umožněno v konkurenčním prostředí a volba provozovatele EHR/PHR bude možná na základě svobodné volby občana. Nutno doplnit novelou do zákona č.372/2011 Sb. PEHR bude poskytovat služby na základě akreditace u MZČR, ve smyslu ISVS bude zároveň i technickým správcem. Umožnit PEHR nabízet i další služby pro občany, nebo i pro poskytovatele ZS, např. vedení ZD pro PZS pouze v elektronické podobě. Tj. PZS ve smlouvě může pověřit Provozovatele EHR/PHR i vedením jeho zdravotnické dokumentace v elektronické podobě ve smyslu splnění podmínek zákona 372, paragrafu 55, vedení kopií ZD pro občana. Spojenou se závazkem rychlé odpovědi na žádost o zpřístupnění kopie ZD 11

12 „Registr“ výměny a sdílení „Registr“ výměny a sdílení (RSD, pracovní název) nutno zavést do zákona asi č.372/2011 Sb., občan má pomocí této konstrukce reálně zpřístupněno právo vědět jakou dokumentaci o něm stát – v tomto případě resort zdravotnictví – vede. Stát nebude ukládat více dat, než je nezbytně nutné pro korektní a zaručenou výměnu dat mezi subjekty V případě, že je nutnost uložit dokument, který obsahuje osobní údaje, bude použit princip nemožnosti otevření dokumentu pro třetí osobu, tj. i pro administrátory IT věcný správce, provozovatel a technický správce = organizace pověřená MZČR záznamem RSD budeme nazývat jednotlivý zápis do RSD Typy záznamů Index ZD Index EHR/PHR Souhlasy a mandáty Vyžádaná péče* * Je součástí samostatného opatření, není nutnou podmínkou pro zavedení eZD 12

13 Typy záznamů RSD Index ZD Indexem ZD budeme rozumět jednoznačný identifikátor záznamu ZD, zákon č. 372/2011 Sb. jej předpisuje pouze pro elektronickou podobu, tato architektura umožňuje rozšíření i na listinnou podobu (vyžaduje novelu č.372/2011 Sb.), formu obsah, dotčené typy ZD (např. pro lůžkovou péči pouze na propouštěcí zprávu) určí MZ ve Vyhlášce o ZD, např.: id KZS, id zdr. pracovníka, id PZS/IČZ, datum a čas, typ zdravotnické dokumentace ve smyslu číselníku v příloze č. 1 Vyhlášky o ZD Postupné naplňování indexu záznamy o ZD tak, jak probíhá zdravotní péče iniciálně – naplnění indexu z dat zdravotních pojišťoven nebo Registru hrazených služeb (ztotožnění záznamů a osob) průběžně – vyžádání a vydávání identifikátorů při založení nového záznamu ZD (první záznam pacienta u daného zdravotnické zařízení) s nutným návrhem scénáře pro off-line dočasné identifikátory 13

14 Typy záznamů RSD Index EHR/PHR Indexem EHR budeme rozumět jednoznačný identifikátor záznamu EHR, formu obsah, dotčené typy určí Vyhláška o ZD Indexem PHR budeme rozumět jednoznačný identifikátor záznamu PHR, určit formu ve Vyhlášce o ZD 14

15 Typy záznamů RSD Master index Centrální systém umožňující získání přehledu všech zavedených/vydaných indexů ZD za účelem zjištění informací o všech zpřístupněných (veřejných) záznamech vedení ZD k dané fyzické osobě 15

16 Typy záznamů RSD Souhlasy a mandáty KZS – právně relevantně umožnit vyjádřit mimo jiné: Souhlas občana s vedením indexu jeho ZD mimo PZS (architektura je nezávislá od politického rozhodnutí opt out nebo opt in) Nesouhlas občana s vedením indexu jeho ZD mimo PZS Mandát občana pro zpřístupnění záznamů ZD/EHR/PHR třetí osobě, granularita: 1 záznam, typ záznamu, všechno pro třetí osobu, pro zdravotnického pracovníka, pro pracoviště (oddělení IČZ, IČZ, PZS) Odvolání mandátu občana pro zpřístupnění záznamů ZD/EHR/PHR třetí osobě ….potenciálně možno rozšířit o další souhlasy a mandáty, např. informovaný souhlas pacienta v elektronické podobě Vyžádaná péče* Žádanka o ambulantní specializované vyšetření, Žádanka o laboratorní vyšetření, Výsledky vyžádaných ambulantních specializovaných vyšetření, Výsledky vyžádaných laboratorních vyšetření * Samostatné opatření, vedle eZD 16

17 Výstupy úspěšné realizace opatření Ověřené a zprovozněné komponenty národní infrastruktury pro výměnu zdravotnické dokumentace Současná řešení, používaná k výměně zdravotních informací v ČR jsou postupně začleňována do národní infrastruktury (indikátory jsou počet začleněných služeb a využívání služeb poskytovateli a občany). Součástí rutinní výměny zdravotnické dokumentace v ČR se v měřitelném rozsahu stala legislativně korektně primárně elektronicky vedená zdravotnická dokumentace (indikátory jsou druhy takto vyměňované/sdílené dokumentace, počet zapojených poskytovatelů a objem výměny). 17

18 Výstupy úspěšné realizace opatření Vytvořené a prakticky ověřené služby vedení osobního zdravotního záznamu, které jsou v souladu s Národní strategií elektronického zdravotnictví. Alespoň jedna služba vedení osobního zdravotního záznamu (EHR/PHR) v České republice je provozována v souladu s Národní strategií elektronického zdravotnictví a je využívána zdravotnickými pracovníky i občany. Rutinně provozované Národního kontaktní místo elektronického zdravotnictví Pacientský souhrn je zaveden do národní praxe Funkční národní infrastrukturu pro výměnu zdravotnické dokumentace je napojena do Národního kontaktního místa elektronického zdravotnictví 18

19 Závěr Vytvoření potřebné infrastruktury (indexy, souhlasy, identitní prostor atd.), provázané na eGovernment a financování této infrastruktury jsou předmětem opatření ve Strategickém cíly 4, bez jejich realizace není naplnění opatření 2.1.1. možné. Realizace tohoto opatření je závislá realizaci řady legislativních úprav, bez kterých budou možné jen dílčí kroky a přínosy celého opatření budou značně redukovány. 19


Stáhnout ppt "Pracovní skupina Elektronická zdravotnická dokumentace Ing. Martin ZEMAN předseda pracovní skupiny NSeZ – neveřejná prezentace Emauzy, 16.6.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google