Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání Konferenční sál, budova CORSO IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 7. října.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání Konferenční sál, budova CORSO IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 7. října."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání Konferenční sál, budova CORSO IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 7. října 2011 Ing. Dana Soukupová, Mgr. Martina Jedličková, Ing. Jana Literová

2 Obsah semináře I.Základní informace k výzvě II.Věcná část výzvy III.Finanční řízení IV.Diskuze 2

3 I. Základní informace k výzvě Ing. Dana Soukupová 3

4 Výzva, termíny výzvy, doba trvání  číslo výzvy v informačním systému: 32 prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory: 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání datum vyhlášení výzvy:19. dubna 2011 datum ukončení výzvy:25. listopadu 2011 ve 13:00 hod. typ výzvy: průběžná 4

5 23. – 27. května 2011 21. – 25. listopadu 2011 Vždy do 13:00 hod. v den ukončení příjmu žádostí 5  Doba trvání projektu: max. 24 měsíců Zahájení realizace projektu: do 9 měsíců od stanoveného termínu příjmu žádostí (pozor!! vyřazovací kritérium) Ukončení realizace projektu: nejpozději do 30. 6. 2015 Termíny sběru projektových žádostí:

6 Finanční alokace celková částka alokovaná pro výzvu: 150 000 000,- Kč omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní (IPo): min. výše finanční podpory na 1 projekt: 1 000 000 Kč max. výše finanční podpory na 1 projekt: 8 000 000 Kč 6

7 Oprávnění žadatelé vyšší odborné školy (tj. právnická osoba vykonávající činnost vyšší odborné školy zapsaná ve školském rejstříku) školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku) sdružení VOŠ (tj. občanská sdružení zřízená dle zákona č.83/1990 Sb.; zájmová sdružení právnických osob zřízená podle zákona č.40/1964 Sb.) 7

8 Oprávněnost žadatele Další kritéria dle Příručky pro žadatele: není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci splňuje podmínky bezdlužnosti vůči státní správě a ZP 8

9 Cílové skupiny studenti VOŠ pedagogičtí pracovníci VOŠ; včetně odborníků z praxe, kteří působí na VOŠ  kteří studují nebo pracují v regionech ČR mimo území NUTS II hl. města Prahy (tzn. v regionech ČR spadajících do Cíle Konvergence) a mají české občanství nebo povolení k trvalému pobytu na území ČR 9

10 Doba trvání a území dopadu podporovaných aktivit Území dopadu: všechny regiony České republiky mimo území NUTS II hl. města Prahy (Místo realizace: sídlo žadatele může být na celém území ČR včetně NUTS II hl. m. Prahy) 10

11 Partnerství samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem) 11

12 Partner s finančním příspěvkem bez finančního příspěvku Kritéria dle Příručky pro žadatele: právnická osoba (pozor!! partnerem nesmí být OSS – vyřazovací kritérium) sídlo na území ČR není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci splňuje podmínky bezdlužnosti vůči státní správě a ZP 12

13 Monitorování projektů povinnost v průběhu realizace projektu sledovat naplňování monitorovacích indikátorů seznam monitorovacích indikátorů je uveden v Příloze č. 2 této výzvy Metodika monitorovacích indikátorů: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/monitorovaci- zprava-a-jeji-prilohy-1 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/monitorovaci- zprava-a-jeji-prilohy-1 13

14 Udržitelnost projektu není poskytovatelem vyžadována 14

15 Způsob výběru projektů formální náležitosti – opravitelné kritéria přijatelnosti – neopravitelné grémium zpravodajů konečné schválení – ministr/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (Kritéria hodnocení – Příručka pro příjemce) bodová bonifikace 10 % – potvrzení města o IPRM (získají projekty, které dosáhly min. 65 bodů) 15

16 16 Proces hodnocení Přijetí a registrace žádosti (Odbor CERA) Formální hodnocení (PM/FM Odboru CERA) Hodnocení přijatelnosti (gestor ŘO) Hodnocení věcné (hodnotitelé, zpravodaj, Grémium zpravodajů) Vyrozumění o výsledku hodnocení a uzavření právního aktu 16 7 měsíců

17 Nejčastější chyby Žádost nebyla finalizovaná Žádost nebyla odevzdaná v termínu KA neodpovídají aktivitám stanoveným ve výzvě (např. řízení projektu) Partner není právnickou osobou, ale např.: OSS Partner je skrytým dodavatelem CS nejsou v souladu s výzvou (studenti pražských VOŠ) Překročena max. doba trvání projektu (např. 25 měsíců) Požadované fin. prostředky nejsou ve stanoveném limitu Překročeny limity kapitol Nedodrženo stanovené procento nepřímých nákladů 17

18 Předkládání projektů Osobně: MŠMT – odbor CERA, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín Poštou: MŠMT – odbor CERA, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Do 25. listopadu 2011 ve 13:00 hodin – rozhoduje datum doručení zásilky, nikoliv datum odeslání. 18

19 Obsah obálky finalizovaná projektová žádost vytištěna z Benefitu (stejný hash code jako elektronická verze) spojené přílohy (1. stránka: „Seznam příloh“) CD-R: nahraná finalizovaná benefitová žádost a všechny přílohy ve formátu.pdf (naskenované s podpisy, včetně seznamu příloh) Poslední kontrola žádosti před odevzdáním – příručka pro žadatele (verze 7) – str. 52 19

20 Materiály a zdroje informací http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pro-zadatele  Výzvy: Text výzvy 2.1 + Přílohy č. 1 až 7  Příručka pro žadatele: Příručka pro žadatele (verze 7, platná od 10. 2. 2011)  Webová aplikace Benefit7: Jak vyplnit webovou žádost http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/zakladni-dokumenty- a-zpracovatele  Prováděcí dokument OP VK (aktuální verze) 20

21 Doporučení Soulad projektu s pravidly OP VK a pravidly stanovenými výzvou (nutné respektovat). Projekt by měl mít logickou posloupnost, řešit definovaný problém, jasně stanované měřitelné a reálně dosažitelné cíle, vycházet z potřeb cílové skupiny a být jasně napsaný (bez možnosti dalšího vysvětlování). 21

22 Kontakty kontaktní místo: odbor CERA (46) možnost realizace osobních konzultací po telefonické či elektronické dohodě kontaktní osoba: Ing. Dana Soukupová tel.: 234 814 330 e-mail: dana.soukupova@msmt.cz@msmt.cz problémy s vyplněním webové žádosti: e-mail: help_opvk@msmt.cz 22

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání Konferenční sál, budova CORSO IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 7. října."

Podobné prezentace


Reklamy Google