Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Hospodaření s majetkem státu Systém ukládání majetku

2 Úvod Význam ukládání vojenské techniky a materiálu Používané druhy ukládání v Armádě České republiky Prostředky pro ukládání vojenské techniky Logistické činnosti spojené s procesem ukládání Moderní technologie ukládání vojenské techniky Použití nových technologií při ukládání vojenského materiálu Závěr Systém ukládání majetku

3 Úvod Vojenská technika a materiál se při užívání musí dostatečně chránit, aby v důsledku například klimatických změn nedocházelo ke snížení jejich životnosti a spolehlivosti. Při nesprávných podmínkách užívání vojenského materiálu a techniky může docházek k neplánovaným výdajům finančním prostředkům např. v důsledku vzniku koroze.

4 Systém ukládání majetku Úvod Při správně nastaveném systému údržby a optimálně navržené technologii ukládání, lze zachovat v maximálním rozsahu užitné vlastnosti systému při absenci mimořádných finančních prostředků na obnovu původních vlastností.

5 Pojem ukládání majetku představuje činnost, kterou se zabezpečuje majetek proti znehodnocení. Ukládáním se skladovaný majetek chrání proti nežádoucím vlivům, po dobu, kdy se neprovozuje, nebo před jeho použitím tak, aby byla zachována jeho maximální užitná hodnota. Součástí ukládání může být i částečná nebo úplná konzervace majetku. Význam ukládání vojenské techniky a materiálu

6 Koroze celosvětově představuje technický a technologický problém se závažnými ekonomickými důsledky. Odhaduje se, že korozí je napadeno a znehodnoceno 10 až 12 % roční produkce kovových materiálů. Souhrn ztrát přímých (spojených s obnovou částí poškozených korozí) a nepřímých (způsobených výpadkem zařízení např. z výrobní činnosti) se odhaduje až na 3 % ročního hrubého domácího produktu vyspělých průmyslových států Význam ukládání vojenské techniky a materiálu

7 Objasnit studentům následující pojmy: koroze korozní agresivita korozní prostředí vlhkost relativní vlhkost druhy koroze princip koroze činitelé koroze (teplota, vlhkost,…) Význam ukládání vojenské techniky a materiálu

8 Při zabezpečení kvality vojenské techniky a materiálu zohledňujeme následující faktory: spolehlivost (např. pohotovost, životnost, bezpečnost, opravitelnost, skladovatelnost,…); hospodárnost (provoz, údržba, skladování,…). Při řešení problematiky koroze a jejího vlivu na kvalitu vojenské techniky a materiálu musíme řešit otázky spojené z výše uvedenými faktory. Význam ukládání vojenské techniky a materiálu

9 Koroze, jakožto degradační účinek materiálu, se projevuje například hmotnostním úbytkem a zeslabením průřezu konstrukce. Do značné míry ovlivňuje základní vlastnosti materiálu danými výrobce, jako například změny mechanických charakteristik (houževnatost materiálu a snížení meze kluzu). Význam ukládání vojenské techniky a materiálu

10 Tyto změny mohou snížit provozní podmínky systému (např. otáčky, účinnost apod.). Tím lze vyvolat mezní stav v materiálu, který je možné definovat jako hraniční situaci rovnováhy mezi působením vnějších vlivů a odezvou materiálu (konstrukce). Význam ukládání vojenské techniky a materiálu

11 Krátkodobé ukládání zabezpečuje techniku a materiál proti stárnutí a účinkům koroze v období do jednoho roku a má se použít u vozidel pokud nebude používána déle než 30 dní. Tento druh uložení zahrnuje základní údržbu a zkrácený rozsah konzervačních prací. Dlouhodobé ukládání je soubor technicko-organizačních opatření, jejichž výsledkem je zabezpečení dlouhodobé ochrany techniky a materiálu proti znehodnocení po dobu od 1-5 let. Používané druhy ukládání v Armádě České republiky

12 V podmínkách AČR se používá dynamický a statický způsob uložení: U dynamického způsobu se pro odvlhčování používá speciální vysoušecí zařízení na udržení optimálního mikroklimatu. Tento způsob předpokládá spotřebu elektrické energie, čímž vznikají v průběhu uložení dodatečné provozní náklady. Nezbytnou podmínkou je navíc umístění v krytém objektu (skladu), což může generovat další vícenáklady. Používané druhy ukládání v Armádě České republiky

13 Studentům objasnit současně prostředky běžně používané pro dekonzervaci (očištění) vojenské techniky a náhradních dílů v Armádě České republiky. Ekologické aspekty spojené z dekonzervací (likvidací použitých prostředků, skladován a nákup prostředků). Prostředky pro ukládání vojenské techniky

14 Zabezpečení údržby zařízení pro dekonzervaci (revize). Náklady na dekonzervaci (např. energie, práce, místo,…). Na modelovém příkladu ukázat dekonzervaci (očištění) náhradních dílů při realizované opravě vojenské techniky. Prostředky pro ukládání vojenské techniky

15 Současné technologie ukládání jsou časově a finančně značně náročné a vyžadují při jejich realizaci součinnost celé řady logistických činností (procesů), které celý proces ukládání nepřiměřeně zatěžují. Cílem v této části je studentům ukázat nejenom proces ukládání jako takový, ale i procesy, které ho zajišťují. Prostředky pro ukládání vojenské techniky

16 Nabývání majetku a služeb V této etapě je nutné specifikovat prostředky nutné pro realizaci ukládání (čistící prostředky, prostředky na konzervaci a dekonzervaci ukládání, revize a údržba zařízení pro udržení klimatických podmínek,…). Časová náročnost 4 až 5 týdnů na realizovaný nákup komodity. Prostředky pro ukládání vojenské techniky

17 Účtování, evidence a skladování Po realizaci nabývání majetku a služeb vznikají rovněž režijní a mzdové náklady, které celý proces prodražují. Časová náročnost 2 až 4 týdny. Realizace ukládání Technologie se používá výhradně pro vnitřní uložení ve skladech a halách, kde vznikají neúměrné náklady na provoz (např. revize hromosvodů, opravy skladovacích prostor, lidskou sílu,…). Prostředky pro ukládání vojenské techniky

18 Provoz, opravy I v průběhu ukládání je nutné provádět údržbu a revize daného zařízení (náklady). Dekonzervace a následné opravy Časová náročnost spojená ze zabezpečením materiálu. Náklady na obnovení původních vlastností po znehodnocení některých náhradních dílů po uložení. Prostředky pro ukládání vojenské techniky

19 Na modelovém příkladu popsat moderní technologie ukládání, které lze aplikovat na leteckou a pozemní vojenskou techniku. Na modelovém příkladu ukládání vysvětlit moderní technologie vhodné pro kolovou techniku. Modelový příklad bude objasněn na vozidle T 815, který patří mezi stěžejní kolovou techniku pro přepravu osob a materiál. Moderní technologie ukládání vojenské techniky

20 Navržený technologický postup byl navržený v rámci specifického výzkumu Univerzity obrany a firmy TART, s.r.o.: celkové mytí a konzervace techniky; konzervace a ošetřování převodovky; konzervace chladícího systému; konzervace palivového systému; konzervace a ochrana před korozí elektrických rozvodů; Moderní technologie ukládání vojenské techniky

21 konzervace a ochrana volných vnitřních prostorů; ochrana pneumatik před UV zářením, stárnutím a vysušením; poté celé vozidlo uzavřít – zabalit do obalu MilCorr. Doba ochrany před korozí v tomto obalu je 5 let. MilCorr je teplem smrštitelná, nehořlavá folie s UV filtrem. Techniku balenou v tomto materiálu je možno skladovat na volném prostranství. Moderní technologie ukládání vojenské techniky

22 Technologie ukázat (popsat) na následující materiál: zbraně a zbraňové systémy; spojovací prostředky pro komunikaci; informační prostředky; nářadí (soupravy,…); nástroje pro opravárenskou činnost (využití mise) motory na BVP, T 815 (metodiku, foto, film). Použití nových technologií při ukládání vojenského materiálu

23 RMO č. 48/2014. Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. TART, s.r.o. Literatura

24 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

25 Úkoly pro samostatnou práci: Prostudovat RMO č. 48/2013 a firemní materiály TART, s.r.o. Na modelovém příkladu libovolně zvoleného materiálu navrhnout technologii ukládání na dobu 1 roku pro vnitřní použití. Úkoly pro samostudiu Téma 11

26 Objasněte následující pojmy: koroze, korozní prostředí, korozní agresivita. Vysvětlete druhy a princip koroze. Objasněte ukládání techniky v Armádě České republiky. Úkoly pro samostudiu Téma 11


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google