Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce výzvy 40 OP LZZ 2. října 2012, Praha – Hotel Holiday Inn Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Projektové manažerky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce výzvy 40 OP LZZ 2. října 2012, Praha – Hotel Holiday Inn Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Projektové manažerky."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce výzvy 40 OP LZZ 2. října 2012, Praha – Hotel Holiday Inn Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Projektové manažerky Alena Holíková Barbora Zelenková Finanční manažeři Finanční manažeři Věra Galuszková David Hebron

2 Obsah semináře 1.Problémy s plněním hodnoty MI 2.Kontroly na místě 3.Audit projektu 4.Závěrečná monitorovací zpráva 5.Finanční část 6.Povinnosti příjemce po ukončení projektu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

3 1.Problémy s plněním hodnoty MI Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 Vypočítání míry splnění MI Rozdělení na výstupy a výsledky projektu: a)Ukazatele výstupů: a)07.41.00 Počet podpořených osob - celkem b)07.45.00 Počet podpořených organizací - celkem c)07.57.00 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů b)Ukazatele výsledků: a)07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů celkem Způsob vypočítávání: a)Výstupy: - výsledná hodnota je vypočtena jako průměr výše uvedených MI (07.41.00, 07.45.00, 07.57.00) a)Výsledky: - výslednou hodnotu tvoří plnění MI 07.46.13 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

5 Příklad výpočtu míry plnění MI Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Indikátor Cílová hodnota Dosažená hodnota Míra splnění indikátor u Míra splnění skupiny indikátorů Výstupy07.41.00804050 %90 % 07.45.0011100 % 07.57.0057140 %* Výsledky07.46.1320012060 % * Dle RoD započítáváme pouze překročeni ve výši 120 %

6 Sankce – způsob vypočítání Sankce (% výměra sankce) za nesplnění hodnoty MI je stanovena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ČÁST IV. Sankce): a)u ukazatele výstupů (MI 07.41.00, 07.45.00, 07.57.00) je stanoveno procento odvodu až pro případy, kdy je míra splnění menší než 85 % b)u ukazatele výsledků (07.46.13) je sankce vyměřena v případě nesplnění MI 07.46.13 na méně než 75 % sankce se vypočítává z 85 % celkové části dotace, to platí i v případě, že příjemce nevyčerpává celou výši dotace Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 Navýšení hodnoty MI Postup pro navýšení hodnot MI: –dle přír. D2 verze 1.3 se jedná o změnu PODSTATNOU –dle přír. D2 verze 1.4 a dále se jedná o změnu NEPODSTATNOU (což nezaručuje schválení této změny ze strany poskytovatele dotace - doporučujeme konzultovat) Podklady k podstatné i nepodstatné změně: –Upravený plán vzdělávání –Zdůvodnění čerpání osobních nákladů realizačního týmu –Zdůvodnění finanční rezervy v osobních nákladech Nově stanovená hodnota MI je pro příjemce závazná ! pro uznání způsobilosti výdajů je nutné dokladovat i plnění nad 120 % ! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Navýšení hodnoty MI Nestihli jste podat žádost o navýšení hodnot MI během realizace projektu: –při výpočtu dosažených hodnot ukazatelů je plnění u jednotlivých indikátorů započítáno maximálně ve výši 120 % původní cílové hodnoty hodnoty (dle Přír. D8, verze 1.5) překročení cílové hodnoty není ze strany poskytovatele sankcionováno několikanásobné překročení cílových hodnot není výhodou Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Ponížení hodnoty MI – postup na snížení MI se vždy váže snížení celkové částky dotace, kterou navrhuje příjemce Žádost o snížení hodnoty MI: a)na formuláři Žádost o podstatnou změnu v projektu b)nesplnění původně plánované hodnoty je nutné řádně zdůvodnit c)vždy žádám současně o: snížení hodnot MI změnu rozpočtu (navrhujete snížení dotace na konkrétních položkách) d)kapitola 3. Nákup služeb musí tvořit max. 20 % celkového nově navrhovaného rozpočtu e)jako přílohu Žádosti dokládáte původně platný rozpočet a rozpočet po navrhovaných změnách f)Žádost je nutné předložit nejpozději 1 měsíc před ukončením realizace projektu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Dotazy k problematice monitorovacích indikátorů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 2. Kontroly na místě Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Kontrola na místě VSK musí proběhnout u všech projektů výzvy č. 40 Zahájení v době realizace projektu Obsah VSK Procedurální kontrola Kontrola obsahové části projektu Finanční kontrola Kontrola výběrových řízení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

13 Procedurální část kontroly Správnost a úplnost vedení dokumentace k projektu Archivace projektové dokumentace Řízení projektu Dodržování podmínek právního aktu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

14 Obsahová část kontroly Plnění indikátorů stanovených v právním aktu Úplnost dokumentace k prováděným kurzům nebo seminářům Úplnost dokumentace k vyvíjeným inovovaným produktům Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

15 Finanční část kontroly Nastavení systému finanční kontroly projektu Způsobilost nákladů –Dodržování podmínek z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdajů Oddělené účetnictví Soulad čerpání s rozpočtem Kontrola vzorku účetních dokladů z každé kapitoly rozpočtu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

16 Kontrola výběrových řízení Dle typu a výše zakázky, kontroluje se: typ procedury v závislosti na finanční hodnotě zakázky dodržení náležitostí zveřejnění nastavení výběrových kritérií odpovídající složení hodnotící komise zápis hodnotící komise nabídky jednotlivých uchazečů smluvní dokumentace Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

17 Průběh kontroly na místě Zahájení kontroly na místě předložení pověření k provedení kontroly seznámení kontrolované osoby s právy a povinnostmi během kontroly seznámení kontrolované osoby s průběhem kontroly Provedení kontroly vlastní kontrola vytipovaných oblastí projektu výzva k odstranění nedostatků, které lze odstranit ještě před uzavřením kontroly Ukončení kontroly předání protokolu z kontroly, jeho podpis oběma stranami v případě podání námitek – vypořádání námitkového řízení v případě podezření na porušení rozpočtové kázně či trestný čin – hlášení podezření na nesrovnalost Řídícímu orgánu V případě neposkytnutí součinnosti může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

18 Dotazy ke kontrolám na místě Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

19 3. Audit projektu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

20 Audit projektu podmínky auditu se vážou na závaznou verzi příruček D2 a D10 uzavření smlouvy s auditorem (lze doložit i potvrzenou objednávkou) musí nastat nejpozději 7 měsíců před ukončením realizace projektu Způsobilost výdajů za auditorské služby: –standardně DUZP max. do 1 měsíce po ukončení realizace projektu –datum uskutečněné platby za audit max. 2 měsíce po ukončení realizace projektu –výjimečně: v důsledku zpožděné administrace může být datum uskutečněné platby za audit i po lhůtě 2 měsíce, je to však nutné zdůvodnit v druhé části MZ (doporučujeme konzultovat s PM MVČR) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

21 Audit projektu Co kontroluje auditor? –kontroluje vzorek relevantních položek (dle Přír. D2) – není nutné vyčkávat na schválení předchozích MZ Auditorská zpráva –nesmí obsahovat loga dodavatele –forma auditorské zprávy je vázána na závaznou verzi příruček (dle konkrétního Rozhodnutí) Účetní standard –je možno postupovat podle nejnovějšího ISAE 3000 bez změny příruček Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

22 Dotazy k auditu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

23 4. Závěrečná monitorovací zpráva Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

24 Závěrečná monitorovací zpráva Datum předložení –standardně 60 dní od ukončení realizace projektu –v případě zpožděné administrace 60 dní od schválení předchozí MZ Podoba ZMZ - odlišnosti –vyplnění nového MI – 07.41.93 počet odcházejících účastníků (Benefit7 automaticky upozorní); hodnota shodná s MI 07.41.00 –kromě obvyklého popisu KA za dosud neprokazované období má obsahovat i shrnující popis celého průběhu realizace projektu (bod 9. Další informace o realizaci nebo samostatný list papíru) –součástí ZMZ je vždy auditorská zpráva Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

25 Dotazy k závěrečné monitorovací zprávě Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

26 5. Finanční část Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

27 Žádost o platbu Požadovaná částka dotace = suma způsobilých nákladů – suma obdržených záloh Kladný výsledek – zaslání dotace ze strany MV Záporný výsledek – „vratka“ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

28 „Vratky“ Informace o čísle bankovního účtu součástí „Dopisu o ověření výsledku Žádosti o platbu“ Zaslání prostřednictvím účtu kraje až po VYZVÁNÍ příslušeného finančního manažera Vrací se 85 % částky, která se vykazuje na ŽoP ve 100 % se znaménkem „ - “ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

29 Příjmy projektu = úroky z projektového účtu Zaslání dodatečných finančních prostředků na projektový účet znamená jeho zrušení → nevykazují se úroky a nenárokují se bankovní poplatky V ŽoP se vykazují v řádku „Jiné peněžní příjmy platby připadající na způsobilé výdaje“ a snižují hodnotu způsobilých výdajů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

30 Uznatelné výdaje Platba všech výdajů vzniklých během realizace projektu (DUZP před koncem projektu) musí proběhnout do 1 měsíce od ukončení realizace Výjimka: Audit projektu - DUZP + 1 měsíc a platba + 2 měsíce Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

31 Osobní náklady Dodržovat poměr odpracované hodiny k úvazku a fondu pracovní doby Kontrolovat, zda není překročen jednotkový náklad dle rozpočtu Pokud je čerpána dovolená, lze nadlimit čerpat z položky 1.4 Převádění DPČ na DPP – jednotkový náklad dělen 1,34 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

32 Klouzavé úvazky = čerpání hodin na PS bez dodržení stanoveného úvazku v rozpočtu Kontrola, zda není přečerpána dovolená dodat celkový přehled za celou dobu realizace Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

33 Přehled čerpání = příloha MZ č. 9 „Doposud prokázané výdaje“ musí odpovídat sumě schválených ŽoP evidovaných na MV Vykazovat celkovou sumu nezpůsobilých nákladů Kontrola poměru kapitoly 03 Zařízení a vybavení k celkové dotaci Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

34 Odměny Do výše 20 % reálně vyplacené mzdy za 12 měsíců Řádně zdůvodněné projektovému manažerovi Vyplácení odměn zakotveno v pracovních smlouvách či dohodách Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

35 6. Povinnosti příjemce po ukončení projektu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

36 Povinnosti příjemce po ukončení projektu Audit Archivace –Projektovou dokumentaci je nutno označit příslušnými spisovými a skartačními znaky a uchovávat po dobu 10 let Udržitelnost -Pro příjemce výzvy č. 40 nevyplývají po ukončení projektu žádné další povinnosti související s dalšími aktivitami eGon Center ( viz Rozhodnutí ) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

37 Dotazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

38 Zaslané dotazy 1.Kdy má proběhnout audit projektu v případě časových rozdílů - konec projektu, podání poslední monitorovací zprávy, schválení poslední MZ? 2. Požadavky na průběh a organizaci udržitelnosti projektu. 3.Jak je závazný položkový rozpočet při nákupu didaktického vybavení při překročení jedné položky při ušetření celkové částky za nákup? Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

39 Děkujeme za pozornost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce výzvy 40 OP LZZ 2. října 2012, Praha – Hotel Holiday Inn Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Projektové manažerky."

Podobné prezentace


Reklamy Google