Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce v grantových výzvách 53 a 57 OP LZZ Ing. Jan Zeman / Mgr. Eva Matulová 1 Podporujeme Vaši budoucnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce v grantových výzvách 53 a 57 OP LZZ Ing. Jan Zeman / Mgr. Eva Matulová 1 Podporujeme Vaši budoucnost."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce v grantových výzvách 53 a 57 OP LZZ Ing. Jan Zeman / Mgr. Eva Matulová 1 www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

2 www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Poskytnutí podpory z OP LZZ Přidělení finančních prostředků formou právního aktu (PA) - Rozhodnutí o poskytnutí dotace První část dotace je proplácena ve výši 20% způsobilých výdajů projektu do 30 dnů od zahájení projektu Druhá část dotace je proplácena ve výši 20% způsobilých výdajů projektu do 30 dnů od schválení ZZRP Další průběžné platby v 6 měsíčních intervalech Závěrečná platba – do 30 dnů od schválení Závěrečné zprávy 2

3 Projekt v realizaci Datum zahájení realizace projektu uvedené v PA. Způsobilost výdajů – Desatero OP LZZ, příručka D5 –Od data zahájení realizace projektu Revize příruček Desatera OP LZZ ke dni 31.5.2010 –PA podepsané do 31.5.2010 - verze příruček z 15.10.2009 –PA podepsané 31.5. 2010 a později – nejnovější verze příruček –Všechny verze příruček: http://www.esfcr.cz (sekce Dokumenty) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 3

4 Ukončení projektu Datum ukončení realizace projektu uvedené v PA. Ukončení projektu příjemcem podpory - ze závažných důvodů Neoprávněné odstoupení od realizace projektu - odstoupení bez odůvodnění se považuje za porušení podmínek PA Pozastavení podpory z OP LZZ - v případě vzniklého podezření Řízení o odnětí podpory Sankce odvodu a vrácení podpory - za porušení rozpočtové kázně Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 4

5 Změny a doplnění projektu Nepodstatné změny projektu Není třeba změna PA Příjemce nahlásí v nejbližší monitorovací zprávě Podstatné změny projektu Vyžaduje změnu PA (formou Dodatku k PA) Nutný souhlas poskytovatele dotace Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 5

6 Nepodstatné změny projektu Příklady: Změny kontaktních údajů - nahlásit bez prodlení Změna data zahájení projektu na pozdější datum - nutné oznámit projektovému manažerovi (PM) co nejdříve vzhledem k pozdějšímu termínu předložení ZZRP Změna harmonogramu – pokud neovlivní splnění cílů ani indikátorů Změny v rozpočtu: –změna pracovní smlouvy na DPČ, –navýšení jednotkové ceny max. o 10% Změna auditora Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 6

7 Podstatné změny projektu Mají dopad na plnění povinností vyplývajících z PA, stále musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle projektu původního návrhu smlouvy Nutnost úpravy PA formou Dodatku Formulář ke stažení na webových stránkách http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/ (dokumenty pro příjemce) http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/ Zaslat v listinné i elektronické podobě Tip pro příjemce: -Možnost konzultace u PM, zda se jedná o podstatnou změnu -Konzultací s PM nevzniká automaticky nárok na schválení změny Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 7

8 Podstatné změny projektu Příslušný PM vyřídí žádost o podstatnou změnu do 21 kalendářních dnů od doručení žádosti Podstatné změny nelze provést před jejich odsouhlasením poskytovatelem, podstatné změny nelze odsouhlasit se zpětnou platností Provedení změn bez souhlasu poskytovatele dotace může vést k odnětí finančních prostředků (stanoví poskytovatel) Návrh na změnu předložit nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu Na přijetí změny není právní nárok Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 8

9 Podstatné změny projektu Příklady: Změna data ukončení projektu Změna bankovního účtu Změny v rozpočtu – navýšení rozpočtu není možné –přesuny mezi kapitolami větší než 15% objemu původního rozpočtu kapitoly a navyšování jednotkových cen o více jak 10% Změna Přílohy č. 5 PA (žádost o aktuální verze příruček OPLZZ, oproti verzím ke dni podpisu PA) Vytvoření nové pozice v realizačním týmu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 9

10 Podstatné změny projektu Změna banky: Do 7 kalendářních dnů od realizace změny zaslat nový formulář finanční identifikace spolu s oznámením změny Při uzavření bankovního ústavu oznámit změnu bezodkladně a do 5 pracovních dnů zaslat oznámení o změně bankovního účtu s novou finanční identifikací Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 10

11 Monitorování projektu Hlavní cíle: 1)Průběžné sledování, sběr dat a informací o projektech; 2)Dohled nad finančními prostředky a jejich efektivním využitím; 3)Průběh realizace projektů, identifikace možných rizik. Povinnost příjemců informovat o průběhu celého projektu tzv. Monitorovacími zprávami (nejdůležitější ukazatel je naplňování monitorovacích indikátorů). Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 11

12 Monitorovací zprávy (MZ) Zpráva o zahájení realizace projektu –bez ŽoP (bez žádosti o platbu) Průběžná monitorovací zpráva (MZ) s ŽoP –MZ bez ŽoP, pokud nebyly realizovány žádné výdaje Mimořádná monitorovací zpráva (MMZ) s ŽoP Závěrečná monitorovací zpráva s ŽoP Tip pro příjemce: Manuál úspěšného žadatele a příjemce http://www.osf- mvcr.cz/op-lzz-1http://www.osf- mvcr.cz/op-lzz-1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 12

13 Zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) Překládá se za první 2 měsíce realizace projektu Formulář ZZRP ke stažení na http://www.osf- mvcr.cz/folder/477/http://www.osf- mvcr.cz/folder/477/ Postup pro vyplnění popsán v Pokynech pro vyplnění monitorovacích zpráv - D10 Desatera OP LZZ ZZRP se nezpracovává v Benefitu, předkládá se v listinné podobě (1x originál) + elektronicky emailem nebo na CD Upozornění pro příjemce: -Listy MZ i listy jednotlivých příloh musí být pevně spojeny a podepsány -Neúplné nebo špatně vyplněné MZ se vrací pouze 1x Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 13

14 Zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) Předložena musí být do 15 kalendářních dnů od konce monitorovaného období (2 měsíce) –Př.: období 1.6. – 31.7.2010; ZZRP předložit do 15.8.2010 Se ZZRP předložit podpisové vzory oprávněných osob – příloha č.1 MZ Poskytovatel schválí ZZRP do 20 pracovních dní od přijetí (viz kapitola 14 Monitorovací zprávy příručka D2) Po schválení ZZRP ze strany poskytovatele bude do 30 dnů vyplacena druhá část dotace Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 14

15 Průběžná monitorovací zpráva (PMZ) Předkládá se standardně za každých 6 měsíců realizace projektu Datum doručení PMZ poskytovateli podpory nejpozději 30 dnů od skončení sledovaného období –Př.: období 1.6. – 30.11.2010, MZ předložit do 31.12.2010 Poskytovatel má právo požadovat dodatečné informace ke způsobu realizace projektu a k jeho výsledkům; tyto musí být dodány do 15 pracovních dnů od doručení výzvy - Prosíme o zasílání kompletní dokumentace k VŘ (viz výčet v podkladech) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 15

16 Průběžná monitorovací zpráva (PMZ) Složena ze 2 částí –první část MZ v aplikaci Benefit7 –druhá část MZ ve formátu.doc Žádost o platbu nelze předložit samostatně, vždy pouze s MZ Podpis statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby Kontrola PMZ ze strany poskytovatele proběhne do 20 pracovních dnů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 16

17 Mimořádná monitorovací zpráva (MMZ) Příjemce může zažádat o mimořádnou platbu mimo harmonogram MZ Podmínky pro předložení mimořádné MZ podle příslušné příručky D2 přiložené k PA v Příloze č. 5 Pozor: -Pro verze příruček platné před 31.5.2010 platí procentní limity při vyčerpání dotace Příjemce nejprve kontaktuje poskytovatele (email) a domluví se na podání MMZ Na stejném formuláři jako Průběžná monitorovací zpráva Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 17

18 Závěrečná monitorovací zpráva Stejný formát jako průběžná MZ Předložení nejpozději do 2 měsíců od ukončení projektu za poslední monitorovací období Předkládána vždy závěrečná ŽoP Součástí musí být zpráva auditora (u grantových projektů na 3 000 000,-) Kontrola ze strany poskytovatele do 20 pracovních dnů ode dne přijetí Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 18

19 Postupně vyplnit každou záložku Postup podrobně popsán v Pokynech pro vyplnění MZ - D10 Prosíme o kontrolu správnosti všech údajů před finalizací Po zfinalizování MZ již nelze přepracovat/odfinalizovat, jelikož se automaticky nahraje do systému poskytovatele (Monit7+) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Vyplnění 1. části monitorovací zprávy v Benefitu7 19

20 Vyplnění 2. části monitorovací zprávy Druhá část – vyplnění textového formuláře, ke stažení na http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/ Po vyplnění vytisknout, pevně spojit, podepsat statutárním zástupcem a zaslat spolu se všemi přílohami poskytovateli podpory Nahrát do Benefitu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 20

21 MZ - povinné přílohy Povinné přílohy mají závazný vzor Jsou umístěny na: http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/ Po vyplnění nahrát všechny přílohy do Benefit7 na záložce Přílohy Po vytištění pevně svázat, přelepit, podepsat statutárním zástupcem a zaslat spolu s MZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 21

22 Povinné přílohy MZ Podpisové vzory Soupiska účetních dokladů Kopie účetních dokladů nad 10.000 Kč Pracovní výkazy Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu Rozpis cestovních náhrad Odpisy Výpisy z bankovního účtu Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu Auditorská zpráva (se ZMZ) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 22

23 Monitorovací indikátory Povinnost příjemce průběžně sledovat a vykazovat indikátory v monitorovacích zprávách projektu Dosažené hodnoty indikátorů se uvádějí kumulativně, tzn. vždy souhrnně za celou dobu realizace projektu Vyplňovat Popis dosažení Je-li výsledná hodnota ukazatelů nižší než plánovaná, je poskytovatel oprávněn přiměřeně snížit dotaci projektu Výše krácení dotace uvedeno v PA, část IV „Sankce“ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 23

24 Monitorovací indikátory Pozor! Evidence při naplňování MI musí být doložitelná - př. prezenční listiny, certifikáty, seznamy… Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 24

25 Kontrola Administrativní kontrola Kontrola na místě (fyzická) – probíhá u většiny (až 100%) projektů náhodným výběrem poskytovatelem podpory -Porovnává se skutečný stav se stavem deklarovaným (obsahuje i kontrolu dokladů) -Kontrolu mohou provádět pouze pověření pracovníci -Oznámení kontroly předem, v případě podezření na nesrovnalost i bez upozornění předem -Povinnost umožnit vstup na místo realizace projektu včetně přístupu k veškeré projektové dokumentaci Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 25

26 Informace o cílových skupinách Povinnost příjemce: Zajistit a uchovat jmenné seznamy s kontaktními údaji o jednotlivcích z cílových skupin, kteří se zúčastnili akcí uskutečněných v rámci projektu nebo pro které byly některé z činností projektu prováděny – podklad pro kontrolu způsobilosti příslušných výdajů Postupovat v souladu s platným zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mj. zajistit souhlas osob s využitím jejich údajů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 26

27 Uchovávání dokumentů Povinnost uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení projektu Povinnost příjemců ukládat a archivovat dokumenty podle závazných právních předpisů ČR Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 27

28 Kontakty Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Projektoví manažeři Ing. Jan Zeman jan.zeman@mvcr.cz 974 818 517 Výzva č. 53 Mgr. Eva Matulová eva.matulova@mvcr.cz 974 818 527 Výzva č. 57 28

29 Děkujeme za pozornost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz 29


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce v grantových výzvách 53 a 57 OP LZZ Ing. Jan Zeman / Mgr. Eva Matulová 1 Podporujeme Vaši budoucnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google