Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce v grantové výzvě č. 89 OP LZZ 23.1.2013 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce v grantové výzvě č. 89 OP LZZ 23.1.2013 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce v grantové výzvě č. 89 OP LZZ 23.1.2013 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

2 Obsah Způsobilé výdaje Nepřímé náklady Způsob financování grantových projektů Účetnictví Osobní náklady Zařízení a vybavení Nákup služeb Přímá podpora Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

3 Způsobilé výdaje U grantových projektů se za způsobilé výdaje považují ty výdaje, které vznikly až po uzavření právního aktu o poskytnutí podpory během období, které je v tomto právním aktu definováno Způsobilé jsou také některé výdaje vztahující se k danému projektu vzniklé po ukončení projektu (např. audit, mzdové náklady za poslední měsíc realizace projektu) Evidence a prokazování uskutečněných výdajů: rozepsány v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 Nepřímé náklady Stanovené procentní sazbou v Rozhodnutí v závislosti na prokázaných přímých nákladech Neprokazují se v monitorovacích zprávách – nepředkládají se faktury Nekontrolují se v rámci MZ ani při kontrole na místě Náklady na administraci a aktivity, které nespadají pod klíčové (publicita, kopírování apod.) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

5 Nepřímé náklady Účtování vychází z běžné praxe v organizaci, doporučujeme konzultaci s příslušným finančním úřadem (kontrola pouze zaúčtování na příjmu) Vymezení nepřímých nákladů je uvedeno v Příručce D5 Po skončení realizace projektu se nevrací na účet MV ČR Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

6 Způsob financování grantových projektů Financování formou Ex-ante – dvě zálohy –1. záloha – finanční prostředky obdržíte automaticky bez žádosti o platbu po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace –2. záloha – opět bez žádosti o platbu, po schválení Zprávy o zahájení realizace projektu –Předložení MZ + ŽoP – vyúčtování poskytnutých prostředků a žádost o další zálohu na příští monitorovací období Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 Účetnictví Je nutné vést oddělenou účetní evidenci pro projekt Je důležité vést analytiku pro všechny způsobilé výdaje projektu Náležitosti účetního doklady – dle zákona o účetnictví Nutnost opatřit účetní doklad větou, že se jedná o výdaj financovaný z OP LZZ, projektu č. xxx Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Účetní doklady Dokládají se faktury nad 10.000,- Kč nárokované částky (nikoliv částky na dokladu) U faktur do 200.000,- Kč se nedokládá smlouva ani objednávka U faktur od 200.000,- Kč – 500.000,- Kč doložte objednávku nebo smlouvu Při kontrole na místě musí být k dispozici všechny účetní doklady Specifikace jednotkové ceny dle schváleného rozpočtu Rozdílné stanovení jednotkové ceny v rozpočtu a ve smlouvě Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Projektový účet Příjemce nemusí mít samostatný bankovní účet pro projekt Kreditní úroky již nejsou příjmem projektu, tzn. nesnižují hodnotu způsobilých výdajů (Ex-ante) Bankovní poplatky za vedení BÚ projektu se nevykazují – jsou hrazeny z nepřímých nákladů Platí stále zákaz použití veřejných prostředků na operace nesouvisející s projektem Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Osobní náklady Pracovní smlouvy – nastaveny úvazkově DPČ, DPP – hodinová sazba Rozpočty jsou nastaveny v superhrubé podobě – včetně odvodů DPP – pod 300 hodin ročně – hodinová sazba bez odvodů na pojistné na sociální a zdravotní pojištění (z DPP nad 10 000 Kč měsíčně je také nutné platit odvody z kapitoly 01.04) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Osobní náklady Nutné mít uzavřenou pracovní smlouvu pro projekt, kde je uveden minimálně úvazek nebo počet hod. pro projekt Dodržovat limity dle tabulky „obvyklé mzdy a platy“ Dodržovat poměr odpracované hodiny k úvazku a fondu pracovní doby Pokud je čerpána dovolená z projektu, nadlimit lze čerpat z položky kapitoly rozpočtu 01.04 Převádění DPČ na DPP – jednotkový náklad dělen 1,34 Pozor na vykazování nepřímých nákladů v pracovních výkazech!!! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Úvazky Maximálně 1,0 úvazek v souhrnu u jednoho zaměstnavatele Je nutné udělat přepočty hodin do MAX úvazků a poté zpět do hodin, které se budou sledovat Sledované období = délka pracovní smlouvy, DPČ, DPP/projekt V průběhu realizace i na konci sledovat počet hodin Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

13 Klouzavé pracovní úvazky Lze použít u pracovních pozic v rámci projektu, jejichž meziměsíční činnost během realizace značně kolísá Například zaměstnanec bude pracovat na projektu úvazek 0,5 průměrně Nutno zakotvit klouzavý úvazek ve smlouvě či v dodatku pracovní smlouvy týkající se práce na projektu V ZMZ přehled zapojení zaměstnance v projektu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

14 Odměny Do výše 20 % reálně vyplacené mzdy za 12 měsíců Řádně zdůvodněné projektovému manažerovi Lze vyplácet za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu (nad rámec pracovní náplně) Vyplácení odměn zakotveno v pracovních smlouvách, dohodách nebo ve vnitřní směrnici organizace Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

15 Zařízení a vybavení Dodržovat limity stanovené v tabulce „Obvyklé ceny a zařízení a vybavení v OP LZZ“ Limit kapitoly Zařízení a vybavení je 20 % - platí pro strukturu projektu, není aplikován pro kontrolu skutečně vyčerpaných prostředků Nárokovat a proplácet lze pouze takovou výši nákladů, která odpovídá předpokládané výši úvazku člena RT ve vztahu k jeho zapojení do realizace projektu – např. 1 notebook dohromady pro dva členy týmu pracující na 0,5 úvazku Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

16 Nákup služeb Kvalitní průzkum trhu Limit kapitoly Nákup služeb - nutno dodržet 60 % této kapitoly na způsobilých přímých nákladech projektu – u závěrečné MZ její překročení znamená snížení poloviny nepřímých nákladů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

17 Přímá podpora Náhrada zaměstnavateli za to, že je zaměstnanec na školení Mzdové příspěvky - vyplácí se do 100 % superhrubé mzdy. Limit je ovšem dán trojnásobkem minimální mzdy, tzn. 144, 30 Kč/hod. Pro výpočet MP je nutné zvolit určitou techniku Technika výpočtu musí být po celou dobu realizace projektu neměnná (neplatí pouze pro mzdové příspěvky, ale i u jiných položek) Souhrn mzdových příspěvků není limitován Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

18 Dotazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

19 Přílohy k MZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

20 Obsah Žádost o platbu Příloha č. 2 - Soupiska účetních dokladů Příloha č. 3 - Kopie účetních dokladů Příloha č. 4 - Pracovní výkazy Příloha č. 5 - Rozpis mzdových nákladů Příloha č. 8 - Výpis z bankovního účtu Příloha č. 9 - Přehled čerpání způsobilých výdajů Příloha - Mzdové příspěvky (návrh) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

21 Žádost o platbu Odevzdat jen Finální verzi Vyplnit všechna požadovaná pole HASH odpovídá MZ+1 Řádný podpis, místo a datum Originální verze Hodnoty se uvádí ve 100 % I. část - prostředky, které budou zaslány II. část - výdaje, které jsou prokazovány Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

22 I. a II. část ŽoP II. část: Celkové způsobilé výdaje - dle Soupisky Nepřímé náklady - dle Soupisky I. část: Požadovaná částka dotace - postup dle Soupisky - postup dle Finančního plánu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

23 Požadovaná částka dotace MZPořadíČástka dotace Dotace skutečnost Vyúčtování skutečnost 01500 000 0 ZZRP02500 000 0 MZ203400 00000 MZ30450 00000 MZ40550 00000 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Finanční plán: Př.: Soupiska účetních dokladů: 1)700 000,- Kč 2)500 000,- Kč 3)1.100.000,- Kč

24 Postup výpočtu PČD Dotace skutečnost -Vyúčtování skutečnost -Soupiska účetních dokladů -Řádek Finančního plánu č. MZ+1 = Výsledek Pouze záporný výsledek je PČD Nelze zaslat více než je ve Finančním plánu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

25 Řešení příkladu 1.000.0001.000.0001.000.000 - 0- 0- 0 - 700.000- 500.000- 1.100.000 - 400.000- 400.000- 400.000 = -100.000= +100.000= -500.000 1)PČD je 100.000,- Kč 2)PČD je 0,- Kč 3)PČD je 400.000,- Kč !!! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

26 Soupiska účetních dokladů Soupiska_VZOR.xls Nárokovat lze jen to, co bylo uhrazeno ve sledovaném MO Nepřímé náklady se konkrétně nevykazují Neměnit formát, nevkládat součtové řádky Jak vyplnit přílohu Nejčastější chyby Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

27 Účetní doklady Náležitosti dle Zákona o účetnictví Dodržovat povinné minimum publicity Specifikovat jednotkové ceny a množství Dokládat až nad 10.000,- Kč nárokované částky (nikoliv částky na dokladu) Výpisy z BÚ s úhradami také až nad 10.000,-Kč nárokované částky Smlouvy/Objednávky – až k fakturám nad 200 tis. Při KnM budou všechny doklady vyžadovány Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

28 Přehled čerpání Přehled čerpání_VZOR.xls Členění musí odpovídat schválenému či příjemcem upravenému Rozpočtu, tzn. shodné položky, názvy (hodnoty) Jak vyplnit přílohu Nejčastější chyby Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

29 Rozpis mzdových nákladů Vysvětlivky k Rozpisům.xls Dodat Rozpisy za měsíce v Soupisce Dodat BÚ s úhradami mezd/Čestná prohlášení Jak vyplnit přílohu, nejčastější chyby PS – korekce, pracovní neschopnost, nadlimitní dovolená, odměny DPČ – do 2.500,- Kč HM bez odvodů DPP – nad 10.000,- Kč HM s odvody Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

30 Pracovní výkazy PV_VZOR_II.xls Do 10.000,- Kč superhrubé mzdy je OM nevyžaduje Do Přílohy č. 5 se však vyplňují i výdaje do 10.000,- Kč Mohou být vyžádány PV za celé monitorovací období Jak vyplnit přílohu, nejčastější chyby Nemoc, dovolená, svátky - z toho pro projekt Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

31 Mzdové příspěvky Mzdové příspěvky_VZOR.xlsx Limitní hodinová superhrubá sazba je 144,30 Kč Neměnná metodika výpočtu v projektu Jak vyplnit navrhovanou přílohu, nejčastější chyby Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

32 Dotazy k finanční části Ing. Petra Vorlíková Ing. Jana Cvikýřová Finanční manažerka Oddělení realizace OP LZZ Tel. 974 818 514 Tel. 974 818 523 petra.vorlikova@mvcr.czjana.cvikyrova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

33 Projektová část Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

34 Obsah 1. Formální náležitosti ZZRP a MZ 2. ZZRP 3. První část MZ 4. Přílohy k MZ 5. Druhá část MZ 6. Audit 7. Klíčové změny od 1. 11. 2012 8. Všeobecné informace www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

35 Formální náležitosti ZZRP a MZ - Doručovací adresa: Jindřišská 34, Praha 1 -Adresát: MVČR na 1. místě, až poté jméno PM OP LZZ. Nikdy neadresovat do vlastních rukou. -V případě potřeby posunutí termínu předložení MZ je možné zaslat Žádost o prodloužení lhůty k předložení MZ (postačí naskenované e-mailem, podepsané statutárním zástupcem). Formulář ke stažení na www.esfcr.cz nebo www.osf-mvcr.cz www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

36 Zpráva o zahájení realizace projektu Zpráva musí být zpracována za první dva měsíce realizace, a to v termínu do 15 dnů třetího měsíce realizace Po jejím schválení bude poskytnuta 2. část dotace Předkládá se v listinné podobě (1 x originál) na formuláři ve formátu.doc, který naleznete na www.esfcr.cz www.esfcr.cz www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

37 1. část MZ Identifikační údaje: 1. a 2. část MZ pevně spojena 2. část MZ podepsána statutárním zástupcem či oprávněnou osobou dle podpisového vzoru Datum podpisu statutárního zástupce nesmí být dřívější než datum finalizace MZ v aplikaci Benefit www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

38 1. část MZ Monitorovací indikátory: Čtyři povinné indikátory (07.41.00, 07.46.13, 07.57.00 a 07.45.00) MI 07.41.00 a 07.46.13 - navýšení je možné vykazovat maximálně do 120 % MI 07.57.00 – inovované produkty – je nutné splňovat povinné prvky publicity. –Licenční a podlicenční smlouvy k inovovaným produktům –Před předložením ZMZ je nutné nahrát produkty MI 07.57.00 „Počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů“ do Databáze produktů ESF, která je dostupná na http://esfdb.esfcr.cz/ http://esfdb.esfcr.cz/ 07.45.00 Počet podpořených organizací celkem - tento indikátor bude vždy vyplněn hodnotou 1, vzhledem k nepovolenému partnerství v projektech této výzvy www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

39 1. část MZ Výběrová řízení: -Limity zakázek: - I. Kategorii do 500.000,- Kč (kap. 2.1.1, do 200.000,- Kč lze bez smlouvy) -II. kategorii od 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč (kap. 2.1.2) -úprava hodnotících kritérií (kap. 2.2) -změna podmínek výzvy k předkládání nabídek (kap. 2.2) -stanovení sankcí při porušení podmínek (kap. 4.1.3) -Veřejný zadavatel zveřejňuje smlouvy nad 500.000,- Kč bez DPH na profilu zadavatele V případě Vašich dotazů týkajících se VŘ se prosím obraťte na právníky OSF. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

40 1. část MZ Publicita: Ne loga dodavatele Ne logo MPSV na dokumentech vytvořených příjemcem www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

41 1. část MZ Realizační tým: Rozpočet: Soulad vyfakturovaných položek „služeb“ a položek v rozpočtu Harmonogram: Musí být vždy v souladu s KA www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

42 Přílohy k MZ Nesešívat všechny přílohy dohromady Listinná i el. podoba (v Benefit7 ve formátu xls.) Příloha č. 4 Pracovní výkazy : Vykazovat PV za všechny měsíce sledovaného období Vést a uchovávat zápisy z porad Soulad hodin na PV a na Rozpise mzdových nákladů Zachovat v řádcích celý text Vykazování „zpracování PV“ – adekvátně výši úvazku Nevykazovat činnost „doručení MZ na OSF“ www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

43 Přílohy MZ Jiné přílohy MZ: –Mezi povinné náležitosti prezenční listiny patří loga, název projektu, registrační číslo projektu, datum, časová dotace kurzu a jméno přednášejícího. Na prezenčních listinách se nesmí objevit loga dodavatele. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

44 2. část MZ Identifikační údaje 2. část monitorovací zprávy: Od 1.11.2012 je platný nový vzor (je ke stažení na stránkách www.osf-mvcr.cz) pro vyplňování druhé části MZwww.osf-mvcr.cz Aktualizovat HASH kód a datum vypracování při opravě MZ www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

45 2. část MZ Realizované klíčové aktivity: Soulad vykazovaných období KA s harmonogramem a sledovaným obdobím Ne kopírování textu ze Žádosti o dotaci a minulých MZ, reálný popis uskutečněných aktivit Shrnutí aktivit rozepište, ne text „Vše bylo v pořádku“ ZMZ - je nutné doložit na speciální příloze či v „Dalších informacích“ shrnutí celého projektu zdůrazňující přínosy pro daný úřad či magistrát www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

46 2. část MZ Nepodstatné změny: Jakékoli změny popsat v nepodstatných změnách ve druhé části MZ Nepodstatné změny doporučujeme konzultovat dopředu – nemusí být schváleny Doložit kopii komunikace s PM či FM, pokud se na ni odkazujete v MZ www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

47 2. část MZ Podstatné změny: Žádost o podstatnou změnu doporučujeme podat maximálně 30 kalendářních dní před termínem ukončení realizace projektu Žádost o prodloužení termínu pro předložení MZ, žádost o změnu finančního plánu a žádost o sloučení období nejsou brány jako podstatné změny – neuvádějte je v podstatných změnách. Doporučujeme popsat v „Dalších informacích“ www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

48 2. část MZ Čestné prohlášení: Příjemce NENÍ PLÁTCEM DPH ve vztahu k projektu www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

49 Auditorská zpráva Audit: u grantových projektů zrušena od 1. 11. 2012 povinnost závěrečného auditu www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

50 Klíčové změny od 1. 11. 2012 Úvazky: Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace po 1. 11. 2012: max. 1,0 úvazku u daného zaměstnavatele Nákup zařízení a vybavení pro RT projektu platí, že nárokovat a proplácet lze pouze takovou výši nákladů, která odpovídá předpokládané výši úvazku člena RT ve vztahu k jeho zapojení do realizace projektu (např. 1 notebook dohromady pro dva členy týmu pracující na 0,5 úvazku) Zrušení závaznosti jednotkových cen: ceny obsažené v rozpočtu jsou orientační, navýšení musí být v souladu s obvyklými cenami, mzdami a platy s výjimkou opodstatněných a odůvodněných případů, ceny snížené hodnotící komisí musí být zachovány a každá změna musí být řádně zdůvodněná www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

51 Všeobecné informace Průvodní dopis s opravou MZ Hotline: benefit7@mpsv.czbenefit7@mpsv.cz Úprava pouze ŽoP  STORNO FINALIZACE pouze u ŽoP Archivace projektových dokumentů po dobu 10 let od ukončení realizace projektu www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

52 Dotazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

53 Děkujeme za pozornost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce v grantové výzvě č. 89 OP LZZ 23.1.2013 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz"

Podobné prezentace


Reklamy Google