Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Člen Crowe Horwath International (Curych) –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Člen Crowe Horwath International (Curych) –"— Transkript prezentace:

1 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Člen Crowe Horwath International (Curych) – asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců. 9 zemí. 1 společnost. Daňové aspekty u exportujících společností Ing. Jan Soška, LL.M., senior manažer TPA Horwath Notia Tax s.r.o. Tel.:+ 420 222 826 311 | jan.soska@tpa-horwath.cz

2 strana 2 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko  kanceláře: Praha, Ostrava, Opava  10 partnerů, cca 130 zaměstnanců  17 let působení na trhu v České republice  zaměření na klienty působící v CEE  součást sítě Crowe Horwath International  8. největší auditorská a účetní společnost působící v ČR Skupina TPA Horwath | Česká republika

3 strana 3 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Přehled produktů TPA Horwath  Auditorské služby  Daňové poradenství  Mezinárodní daňové poradenství  Corporate Finance  Transakční poradenství  Oceňování a znalecká činnost  Risk management  Optimalizace nákupů  IFRS reporting  Vedení účetnictví  Vedení mezd  Hotel, Tourism & Leisure  Účetní a daňové vzdělávání V oblasti Private Equity je TPA Horwath přidruženým členem - The Czech Private Equity and Venture Capital Association

4 strana 4 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Formy podnikání v zahraničí  Založení obchodní společnosti v zahraničí – dceřiná společnost  Právnická osoba, jedná vlastním jménem na vlastní účet  Založení, registrace společnosti  Nabývá majetek  Uzavírá obchody  Nositel práv a povinností  Žalobce i žalovaný  Samostatné zahraniční účetnictví  Daňový rezident v zahraničí - zdanění dle státu sídla společnosti

5 strana 5 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Formy podnikání v zahraničí  Organizační složka (pobočka)  Není právnickou osobou, jedná jménem zakládající společnosti  Založení, registrace u státních orgánů  Výkon všech nebo části funkcí zřizující společnosti  Zahraniční účetnictví i součást českého účetnictví  Nerezident v zahraničí  Zpravidla vzniká stálá provozovna pro účely daně z příjmů

6 strana 6 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Formy podnikání v zahraničí  Reprezentační kancelář  Není právnickou osobou, jedná jménem zakládající společnosti  Omezené funkce – zejména pouze podávání informací  Zahraniční účetnictví i součást českého účetnictví  Nerezident v zahraničí  Zpravidla nevzniká stálá provozovna pro účely daně z příjmů (přípravný, pomocný charakter)

7 strana 7 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Transferové ceny  Transferová cena - cena, která je zrealizovaná za služby, zboží, nehmotný majetek apod. mezi společnostmi, které jsou spojené (sdružené podniky)  Transferpricingová dokumentace - doložení správného stanovení transferové ceny  Standardní transferpricingové metody:  Metoda vnitřní srovnatelné ceny (CUP)  Metoda nákladů a přirážky (cost plus)  Metoda ceny při opětovném prodeji (resale minus)  Metoda rozdělení zisku  Metodou čisté marže

8 strana 8 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Převod zisků – příjem dividend ze zahraničí  Výplata dividend ze zahraničí do ČR  Dividendy ze zemí EU V ČR osvobozeno za podmínek: –právní forma dle směrnice EU –držba déle než 12 měsíců –podíl na ZK alespoň 10%  Dividendy ze zemí mimo EU V ČR osvobozeno za podmínek: –právní forma srovnatelná s s.r.o., a.s., družstvo –držba déle než 12 měsíců –podíl alespoň 10% –rezident státu, se kterým má ČR uzavřenu SZDZ –DPPO min.12%

9 strana 9 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Zdanění zisků podniku – stálá provozovna Základní princip zdanění zisků podniků  Zisk společnosti podléhá zdanění ve státě, ve kterém je daná společnost rezidentem.  Výkon činnosti prostřednictvím SP – zdanění ve státě zdroje příjmů  Avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je lze přičítat této SP (analýza funkcí a rizik, použití transferpricingových metod)

10 strana 10 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Zdanění zisků podniku – stálá provozovna  Dle vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD – čl. 5  Stálá provozovna je trvalé místo pro podnikání, ve kterém podnik vykonává zcela nebo zčásti svoji činnost  Podmínky vzniku SP - v jednotlivých bilaterálních SZDZ  Mezinárodní právní úprava má přednost před úpravou vnitrostátní Ze Smlouvy OECD vyplývají následující situace, za kterých vzniká SP: 1. Pevné místo k podnikání (závod, kancelář, továrna, dílna) 2. Stavebně-montážní SP (staveniště, montážní nebo instalační projekt) 3. „Službová“ SP (přeshraniční poskytování služeb) 4. Závislý zástupce (zejm. oprávnění uzavírat obchody)

11 strana 11 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Případy, kdy SP nevzniká  Případy, kdy SP nevzniká dle Smlouvy OECD:  Zařízení, které se využívá pouze za účelem uskladnění, vystavení nebo dodání zboží patřícího podniku.  Zásoba zboží patřící podniku, která se udržuje pouze za účelem uskladnění, vystavení nebo dodání zboží.  Zásoba zboží patřící podniku, která se udržuje pouze za účelem zpracování jiným podnikem.  Trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem nákupu zboží nebo shromažďování informací pro podnik  Trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem vykonávání jakékoli jiné činnosti, která má pro podnik přípravný nebo pomocný charakter.  Trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti, které se udržuje pouze k vykonávání jakékoli kombinace výše uvedených činností, pokud celková činnost místa nebo zařízení k výkonu činnosti vyplývající z této kombinace je přípravného nebo pomocného charakteru.

12 strana 12 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Zohlednění daně zaplacené ve státě zdroje 1) V závislosti na SZDZ je možné ve státě rezidence zřizovatele stálé provozovny zohlednit odvedenou daň ve státě zdroje (z činnosti SP).  Příslušná SZDZ stanoví jakou metodu je možné uplatnit.  Metody:  Zápočet daně zaplacené v zahraničí (prostý a úplný)  Vynětí příjmu plynoucího ze zahraničí (s výhradou progrese, plné vynětí) 2) Dle vnitrostátní právní úpravy (pokud existuje a je pro poplatníka výhodnější než metoda dle SZDZ).

13 strana 13 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko  Vývoz zboží z ČR mimo území EU  Osvobozené plnění s nárokem na odpočet daně  Dodání zboží do jiného členského státu EU  Osvobozené plnění s nárokem na odpočet daně  Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu  Prodávající – osvobozené plnění s nárokem na odpočet daně  Kupující - povinnost přiznat a zaplatit daň  Prostřední osoba – obchody „pouze" eviduje Problematika DPH z pohledu ČR

14 strana 14 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko  Registrace k DPH v zahraničí  Možné odpočty zahraniční DPH u zahraničních subdodávek  Uplatnění zahraniční DPH u dodávek zboží  Přemístění zboží z ČR do JČS EU – osvobozené plnění  Povinnost podat zahraniční daňové přiznání k DPH Problematika DPH v zahraničí

15 strana 15 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Vyslání zaměstnance do zahraničí - oblasti aplikace práva hostitelské země:  Pracovní právo  Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  Daně Zaměstnanci činní v zahraničí

16 strana 16 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko  Pracovní právo  EU - uplatnění zahraničního pracovního práva (zpravidla min. 30 dnů činnosti v JČS) dle Nařízení č. 96/1971 ES, o vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb: minimální mzda délka dovolené pracovní doba bezpečnost a ochrana zdraví při práci uplatnění rovných pracovních podmínek (muži a ženy, ochrana žen a mladistvých zam.) doplňková sociální ochrana (všeobecně závazné kolektivní smlouvy)  Mimo EU Pracovní povolení Postup dle právní úpravy konkrétní země Zaměstnanci činní v zahraničí

17 strana 17 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko  Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  Nařízení 883/2004 a prováděcí Nařízení 987/2009: občané EU a jejích rodinný příslušníci  Nařízení 1408/71 a prováděcí Nařízení 574/72: osoby z 3-tích zemí a CH, N, LICHT, ISL.  Princip lex loci laboris - právo místa výkonu práce - podléhání pr. předpisům o soc. zabezpečení na jehož území vykonává pracovník zaměstnání Zaměstnanci činní v zahraničí

18 strana 18 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Výjimka z tohoto principu (zachování v systému ČR):  Vyslaní pracovníků podnikem k činnosti do jiného státu  Trvání činnosti max. 24 měsíců (v případě delší činnosti: lze zažádat o výjimku)  Udržení přímé vazby zaměstnance se zaměstnavatelem  Nejedná se o nahrazení jiného pracovníka  výkon podstatné činnosti zaměstnavatele ve státě kde sídlí  Předchozí příslušnost vyslané osoby k pojištění státu kde má vysílatel sídlo - min. 1 měsíc  Souběh zaměstnání - podmínka výkonu min. 25 % činnosti ve státě bydliště Potvrzení aplikovatelné legislativy: formulář A1 dle nového nařízení (původně E101) Zaměstnanci činní v zahraničí

19 strana 19 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko  Daně  Postup podle článku „Příjmy ze závislé činnosti SZDZ“  Zdanění ve státě rezidentury pokud : Zaměstnanec stráví v zahraničí více než 183 dní v daném kalendářním roce Odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem, který není rezidentem zahraničního státu Odměny nejdou k tíži stálé provozovny v zahraničí  V případě nesplnění 1 z 3 podmínek: zdanění zaměstnance v zahraničí  Zamezení dvojímu zdanění: – Metoda dle příslušné SZDZ – častěji uplatněna metoda prostého zápočtu – Metoda dle českého ZDP – možnost uplatnění metody vynětí (zpravidla výhodnější) Zaměstnanci činní v zahraničí

20 strana 20 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko TPA Horwath | Kontakty Německo AWT Horwath GmbH - Mnichov (Berlin, Chemnitz, Mönchengladbach)Mönchengladbach) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leonhard-Moll-Bogen 10 81373 München Guenter Wagner, Tel.: +49 89 769 06 0, guenter.wagner@awt-horwath.deguenter.wagner@awt-horwath.de RWT HORWATH GMBH - Stuttgart (Reutlingen, Albstadt) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pariser Platz 7 70173 Stuttgart Wolfgang Kirschning, Tel.: +49 711 319 400-21, wolfgang.kirschning@rwt-horwath.com

21 strana 21 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko TPA Horwath | Kontakty Francie Horwath Audit France, Paris office 6, boulevard Bineau 92532 Levallois-Perret Cedex France Marc De Premare Tél. : +33 (0)1 41 05 98 40, mdepremare@horwath.frmdepremare@horwath.fr Horwath Partenaires France 41, Avenue de Friedland 75008 Paris Tel: +33 (0)1 41 05 98 40, info@horwathpartenairesfrance.fr

22 strana 22 Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko TPA Horwath | Kontakty Česká republika 23.června 2010, Praha TPA Horwath - Praha Jan Soška Mánesova 28, 120 00 Praha 2 Tel.: + 420 222 826 229 jan.soska@tpa-horwath.cz TPA Horwath - Praha Petr Karpeles Mánesova 28, 120 00 Praha 2 Tel.: + 420 222 826 449 petr.karpeles@tpa-horwath.cz www.tpa-horwath.cz


Stáhnout ppt "Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko Člen Crowe Horwath International (Curych) –"

Podobné prezentace


Reklamy Google